Gad og Halkier

Herman Barclay Halkier

Valgmøderne på Emma Gads tid var ikke kedelige, men fulde af hyssen og bifald når der blev serveret varm luft fra talerstolen. Her følger konsekvenserne for Emmas storebror da han fra talerstolen sagde at der var arbejde nok til alle der vil arbejde. Herman Barclay Halkier, Procurator/Højesteretssagfører/Folketingsmand Bror til Emma […]

Gad og Halkier

En hel familie i Kraks

Alle i admiralens familie endte i Kraks. Vel nok noget af en sjældenhed, men det lykkedes for hele familien Gad, at komme i Kraks Blaa Bog. Paa hat med hele familien i Dronningens Tværgade 40. Kraks Blaa Bog Register 1910-1988. Gad, Emma forfatterinde 21/1 1852 – 8/1 1921 . 1920 […]

Kronikker

De mange kronikker

Emma Gad er mere end Takt og Tone – På 100 år blev noget næsten glemt Emma Gad skrev mange kronikker i Politiken. Emnerne var mange, problemerne sædvanligvis velkendte for hele læserskaren, hvad enten hun ønskede at få mere politi på gaden så sommerhusrøvere ikke fik så let spil, eller […]

Kronikker

Gobelins i Danmark

Den gamle Billedvævning, vel den skønneste Kunstindustri, som Evropa har skabt, ligger saa ganske udenfor den almindelige Forestillingskreds her i Landet, at de allerfleste, hvis man til Prydelse for deres Vægge stillede dem Valget mellem en antik “Verdure” eller et par moderne Landskabsmaleri i forgyldt Ramme af en blot nogenlunde […]

Kronikker

Vore tjenestepiger

Der er i Vinter i Stockholm udkommet en bog af fru Elsa Törne, som under Titlen “Solidar, et Livsspørgsmaal for Hjemmene” behandler det stadig brændende Spørgsmaal om Husgerningens Udførelse i vore Hjem og gør det i en Form, som ved enkelte nye Synspunkter og en stor Kærlighed til Opgaven har […]

Kronikker

I Kamp og i Fest

I nogle Bøger har Forfatteren skjult sig saa godt bag sine Personers eller Tankers Iklædning, at han næppe er til at øjne, i andre vise han sig spillevende og dybt aandende, at det er, som om man saa ham for sig og hørte ham tale. Saadan er den Bog, som […]

Kronikker

Husholdnings-litteratur

I Aarhundreder maatte man klare sig i Danmark med en eneste Hjemmets Bog, skreven af Mester Henrik Harpenstreng, død 1244, Livlæge hos højsalig Kong Erik Plovpenning. Senere – en Gang i det nittende Aarhundrede – fik vi et stærkt tiltrængt Supplement i Madam Mangors berømte og endnu aldrig overtrufne Kogebog, […]

Kronikker

Teatrene og Kritikken

En tysk Journalist, Udsending fra et af de mest udbredte Berlinerblade, besøgte mig forleden, og Talen faldt paa Mulighederne for danske Skuespil i Tyskland.. “Ach Gott, nein,” indvendte han, “den er dog ikke som den kjøbenhavnske. Nu har jeg studeret de Forhold i mange Byer, men aldrig har jeg set […]

Kronikker

Frue og Frøken

I vore forskellige Kvindeblade har der i den seneste Tid været ført en Debat om et Spørgsmaal, som har Interesse ogsaa ud over de kvindesagsinteresserede Damers Kredse, nemlig om Kvinders Titulatur som Frue og Frøken. Diskussionen er rejst af den højtbegavede finske Dr. phil. Maikki Friberg, som energisk kæmper for, […]

Kronikker

Etiketten for Fraskilte

For nogen Tid siden hændte der mig den lille selskabelige Fatalitet, som jo kan indtræffe for enhver, at jeg ved en Koncert kom til at sidde mellem to af mine Venner – Fraskilte, som hver for sig var der med en ny Ægtefælle. Situationen var altsaa lidt pinlig, da de […]

Kronikker

Damernes titulatur

Den overvældende Tilslutning, som Politikens Enquête om Frue- og Frøkentitlen har faaet, viser bedst, at hvor uenig vor Dameverden end er om selve Spørgsmaalet, er den sig dog bevidst, at selv om en Benævnelse ved første Øjekast synes at være en ringe Ting, vil et Systemskifte paa dette Punkt alligevel, […]