Kronikker

Alarmering

Det er maaske snarest for lidt sagt, at Almenheden med nogen Undren i disse Dage i Bladene har læst om, hvorledes en fuldkommen sagesløs ung Arbejder, der har et Ar paa Næsen, har siddet i Arrest i tretten Dage efter at være bleven anholdt og kørt til Domhuset, forhørt og […]

Kronikker

Kvindelige Institutioner

Naar man for nylig ved Kvindelig Læseforenings fyrretyveaarige Fødselsdag nærmede sig Gammel Mønt og saa Festbelysningen straale fra den ny Bygnings store Vinduer, og man saa traadte ind og gik fra Etage til Etage, fyldte med høje alvorlige Boghylder, der som Kontrast dannede den fordelagtige Baggrund for de mange lysklædte […]

Kronikker

Kvindens Værnepligt

Der er tre Ting, jeg er glad ved at jeg har oplevet eller kommer til at opleve i en nær Fremtid. Det er elektrisk Lys, Enden paa de barbariske Tyrkers Herredømme indenfor Evropas Grænser og – ikke mindst – Fuldbyrdelsen af Kvindernes Stemmeret.  

Kronikker

Regninger

De moderne Stormagasiner, indenfor hvis Rammer alt er at faa til Købs, hvad en Husstand har Brug for, har i mange Maader forandret Hjemmenes økonomiske Indretning..

Kronikker

Privatforestillinger

Man har i de sidste Dage i Bladene set berette, at en Kres af kunstbegejstrede Studenter har i Sinde at faa en Privatforestilling bragt paa Benene for at gøre vort Publikum bekendt med en interessant nyt tysk Skuespil.  

Kronikker

Film-Eventyret

Under denne Overskrift har der fornylig i Politiken staaet et Par Artikler, i hvilke man med Undren læste om de uhyre høje Procenter, som et at vore Filmkompagnier kan udbetale til sine Aktionærer, efter at det har vist sig, at Selskabet for det kommende Aar har underskrevet Kontrakter til et […]

Kronikker

Censuren og Forfatterne

Den Diskussion om Filmen og dens kunstneriske Berettigelse, som Politiken saa betimeligt har givet Plads for, har jo bragt meget modstridende Anskuelser for Dagens Lys og faaet ikke saa lidt Galde til at flyde. Dette er jo kun godt.  

Kronikker

Opera og Gæstespil

Folk elsker Opera og hvad dertil hører – Festen, Glansen, det brede Vingefang. I det mindste gør de det for Øjeblikket. Der var en Tid i Halvfjerdserne-Firserne, i Realismens og Ibsen-Dramernes Blomstringsdage, hvor det var Skik og Mode at lade haant om Operaen.  

Kronikker

Huslig Økonomi

Man kan snart fylde en Hylde med Syltebøger, Anvisninger paa smaa Frokostretter, paa fin Borddækning og Sammensætning af Middags-Spisesedler – saa mange Brochurer og Bøger, at den ene udsletter Indtrykket af den anden, for ikke at tale om, at saavel Uge- som Dagblade har Spisesedler og Madopskrifter som fast Rubrik. […]

Kronikker

Banegaardsforhold

Man har i forskellige Blade set fremsat, at den forfærdelige Jernbaneulykke ved Bramminge har henledet ikke alene den indenlandske, men ogsaa den udenlandske Opmærksomhed paa vort Jernbanevæsen, og opskræmmet Sindene saa stærkt, at det skulde virke skadeligt paa Turistbesøget.  

Kronikker

Teaterbesøget

Mens Professor Martinius Nielsen var Direktør for Dagmarteatret, erindrer jeg, at han en Gang sagde: “Det nytter ikke at bestride det Faktum, at det teaterbesøgende Publikum er i Aftagende.” Det var altsaa en Erfaring, han som Direktør havde gjort – formodentlig meget nødig.  

Kronikker

Fra Modens Verden

En Dag, jeg gik hen ad Gaden, spadserede en Dame foran mig i livlig Passiar med en Herre. Jeg gik bag ved hende og glædede mig over hendes rytmiske og smidige Bevægelser, over hendes Dragt, der i sin Enkelthed var saa usigelig elegant, hendes yndefulde Haandbevægelse, idet hun løftede Kjolen, […]