Kronikker

Publikumsholdning

Naar man færdes en Del blandt vore Dramatikere i deres Centrum, Forbundsbureauet, og man lejlighedsvis spørger, om de skriver paa noget for Scenen, faar man oftest nu det Svar: “Nej, til hvad Nytte! Alt bliver jo slaaet ned, ingen Ting behager. Saa er det bedre at skrive Films. For Resten […]

Kronikker

Vore Hjælpersker

At røre ved det evigt ulmende Spørgsmall om Tjenestepigerne, hvad enten i Skrift eller Tale, er som at omgaa Skydebomuld. Det mindste uforsigtige Ord kan afstedkomme en Eksplosion af Misfornøjelse fra de to Lejre – henholdsvis Husmødrenes og Tjenestepigernes – undertiden fra dem begge.  

Kronikker

Kredit til Hjemmene

Liver er haardt. Det forlanger, at man skal betale for alt, hvad man modtager, det være sig i Følelser, i Penge eller i Arbejde. Intet faar man af Livet, hvor man intet giver igen, undtagen Arv efter de Døde, og den har man, kan hænde, tidt betalt surt nok for […]

Kronikker

Landsmænd i Amerika

Det hændte for en Tid siden, at en Navnesøster af mig i et herværende udbredt Blad havde faaet optaget en af hellig Iver flammende Artikel om et eller andet Forhold vedrørende den hvide Slavehandels Fremfærd mod unge tilrejsende Piger i Amerika.  

Kronikker

Kolumbines Tilbedere

Februar og Marts! … Kolumbines, Pjerrots og Harlekins Maaneder, Karnevalets Tid, Dansens Tid! Den er inde!  

Kronikker

Mennesker og dyr

Man har nylig i Bladene set, at en Lov om Værn for Dyrene er under Forberedelse i Rigsdagen. Et Udvalg er nedsat, Beretning er affattet, Henstillinger er indkommet fra interesserede Foreninger, og Ministeriet har taget Stilling dertil.  

Kronikker

Forkastelse

Vi Lægfolk har i vor kunstneriske Uforstand ondt nok ved at forstaa, hvorfor er Kunstværk bliver antaget, og hvorfor det bliver forkastet af dertil beskikkede Censorer, men naar det samme Kunstværk paa én Gang forkastes og prisbelønnes ved den samme Kunstanstalt og den samme Udstilling, som man i Bladene har […]

Kronikker

Gammeldags Synspunkt

Kære Fru Karin Michaëlis Stangeland. Sjældent er det, saare sjældent, at Nogen nutildags tager Ordet til Beskyttelse for de oprindelige kvindelige Beskæftigelser og Erhverv, som De gjorde det saa varmt i Deres sidste ypperlige Kronik.  

Kronikker

Fluekrigen

Kære Peter Nansen! Da vi sidst havde Fluetid, skrev De en opflammende Stridsfanfare i Anledning af den Krig, som just da udbrød mellem Mennesker og Fluer, en paa en Gang opæggende og morsom Kronik om disse vore Hjems sommerlige Plageaander.  

Kronikker

Den kommende Sæson

Af alle vanskelige Videnskaber synes Nationaløkonomi at være en af de mest indviklede for de Ukyndige og Uforstaaende. Ved en Hofsoirée, giver for nogle Aar siden her i Byen for Kejser Wilhelm, sagde han konversationsvis til en Herre i min Nærhed: “De er Minister?” – “Ja, Deres Majastæt, Indenrigsminister.” – […]

Kronikker

Korrespondancebureau

Det ligger i den menneskelige Natur at skubbe fra sig, hvad der af Ubehageligheder ikke ligger lige i Øjeblikket. Af alle uimodsigelige Sandheder er vist den, at “Forebyggelse er bedre end Helbredelse” – Prevention is better than cure – vistnok den, der er vanskeligst at inprente Folk.  

Kronikker

Wesselminde

Lidt inde i Landet, paa den anden Side Dyrehaven, findes der noget meget smukt. Det er Wesselminde. . [Der kan også læses en beretning fra gæstebesøg i 1910 under Velgørenhedskongressen.]