Takt og Tone

Selskabslivet

Paaklædning Det er praktisk paa Indbydelserne at angive, hvilken Paaklædning der skal anvendes for Herrernes Vedkommende, da deres Selskabsdragt jo er en Art Uniformering. Naar Dragten ikke er angivet i Indbydelsen, kan man forespørge telefonisk. I hvert Tilfælde gælder det, at Husets Herrer er mindst festligt paaklædte. Det sker endda, […]

Takt og Tone

Selskabslivet 2

Uheld ved Opvartningen Hvis der i et Selskab lyder et Rabalder af ituslaaet Glas og Porcelæn fra en tilstødende Stue, maa Værtinden, selv om det er ildevarslende, ikke med en Mine lade sig mærke med det, endsige ile ud for at erkyndige sig om, hvad det er. Hun faar det […]

Takt og Tone

Hensynsforhold og Gaver

Menneskene føler en stadig om sig gribende Trang til at hædre hverandre, og deres Ævne til at paalægge sig selv Skat og Told, er utrolig. Den, der har en Del Forbindelser af forskellig Art, staar neppe mere op nogen Morgen, hvor der ikke er et Jubilæum, en Familiefest, en Fødselsdag […]

Takt og Tone

Omgangstone og Samtale

Det Medfødte er her det mest afgørende, men naturligvis kan man ogsaa selv bidrage ikke saa lidt til at virke behageligt paa sine Omgivelser ved at stræbe at iagttage alle de Smaahensyn, der med Rette eller Urette har faaet Hævd i Omgangstonen, og ved at studere sig selv og sine […]

Takt og Tone

Sommerliv

Landstedet Intet Under at denne Higen mod Sommer-Landlivet hos Bybeboerne giver sig Udslag i en stærkt stigende Anskaffelse af Villaer og Sommerhuse, ligefra slotslignende Rigmands-Boliger omgivne af store Parker til bittesmaa Sommerhuse og Hytter af Brædder beregnede paa at kunne slaas sammen og flyttes. Denne Utallighed af Sommerboliger, som er […]

Takt og Tone

Livet udenfor Hjemmet

Det er efterhaanden en forholdsvis ringe Del af Døgnet, at Mennesker tilbringer i deres Hjem. Restauranter og Jernbanekupeer, Teatre og Koncertsale for ikke at tale om Forlystelsesetablissementer og Fortovskafeer spiller i vore Dage en saa uhyre Rolle for Folk, at det i mange Henseender har forrykket Omgangstonen fra den Tid, […]

Takt og Tone

Skilsmisse

Enten man er tilbøjelig til at mene, at Udviklingen gaar i den rigtige Retning eller ikke, kan man ikke se bort fra, at Ægteskabet er mindre stabilt end det var i forrige Tider. Skilsmissernes, og særlig Separationernes Antal stiger med en saa rivende Fart, at der snart ikke er en […]

Takt og Tone

Sygdom Død Begravelse

  Bekendtgørelse Gør ikke en Dødsannonce i Bladene svulstig og højtravende og sæt ikke en lang Række Navne under den, hvis Slægtskabsforhold til den Henfarne ikke er til at hitte Rede i. Naar disse er særlig indviklede, vil “De Efterladte” være at foretrække. Saa snart man erfarer, at En, man […]

Takt og Tone

Takt og Tone i 100 aar

Her følger anmeldelserne af Takt og Tone fra samtidens aviser og tidsskrifter. Politiken, 15. december 1918. I denne Bog, der er skrevet med den fineste kvindelige Ynde, gennemgaar Fru Emma Gad Formerne for det menneskelige Liv i Fest og i Sorg, paa Landet og i Vandet, som Gæst paa Gaarde […]