Begravelse 1921

Holmens Kirke (1920)

POLITIKEN
13. JANUAR 1921


Emma Gads Begravelse.
Et talrigt Følge, hvori alle Samfundets Krese var repræsenteret, fulgte i Gaar Forfatterinden Fru Emma Gad til Graven.
Da Holmens Kirkeklokker i Gaar Formiddags begyndte at ringe, gik et Par gamle Syersker ind ad Døren forbi Graveren, som stod i Kjole og fint hvidt Slips og tog imod. Ingen vidste, hvem de var. De saa sig om i det smykkede Rum men Øjne anstrengt af Syarbejde og Spekulationer over de vanskelige Tider. De kendte ingen af de faa, som allerede sad i Kirken. Men de kendte Emma Gad. Stille gik de op ad Gulvet og lagde to Kranse, de selv have bundet af Kristtorn og Tulipaner foran Kisten. Saa forsvandt de op ad Trappen til Pulpituret.

Den næste, som gik forbi Graveren, var en Admiral med gyldne Epauletter, med Ordner paa Brystet og klirrende Sabel. En forfatter, en Skuespillerinde, to unge Piger, en Læge, en Professor og en fremmed Diplomat… Klokkerne ringede stadig, Lysenes gule Flammer viftede i Kandelabrene omkring Kisten, som stod i hvid og blomstersmykket oppe i Koret. Den havde en Æresvagt af kjoleklædte Herrer, Repræsentanter for Danske Dramatikeres Forbund: Sophus Michaélis, Otto Rung, Julius Magnussen, P.C.V. Hansen, Edgard Høyer, Alfred Tofft, Victor Lemkow, Sven Lange og Svend Rindom.

Den gamle Kirke smykkedes af Blomster og grønne Træer, alle Lys var tændt. Gulvet skjultes af Kranse. De laa som en broget, duftende Løber fra Døren op til Baarens Fod. Mange bar signerede Baand med fornemme Navne, men talrige af dem havde kun et lille, hvidt Kort.

Politiken med begravelsen
Politiken, 13. januar 1921.

De signerede Kranse.
Kongen, Dronningen, Enkedronningen og Prins Valdemar havde sendt signerede Kranse. Georg Brandes sendte en smuk Lavrbærkrans med hvide Baand. Blandt de øvrige Signaturer nævner vi: Bjørn Bjørnson, Forfatterforeningen, Danske Dramatikeres Forbund, Dansk Kunstflidsforening, Louiseforeningen, Kvindernes Handels- og Kontoristforening, Gyldendalske Forlag, Bergens nationale Scene, Politikens Redaktion, Aarhus Teater, Arbejdernes Læseselskab, Kariline Bjørnson, Kvindernes Køkken, Feriehjemmet Nebs Mølle, Dansk Kokkeforening, Det kgl. Teater, Folketeatret, Værnehjemmet Bethania, Husassistenternes Fagskole og Orlogsværftets Stabskontor.

Navne fra Følget.
Kirken blev helt fyldt, efterhaanden som Følget samledes. Et Blik ned over de tæt besatte Stolerækker var som en Revy over de mangfoldige Mennesker, Fru Emma Gad i sit travle Liv kom i Berøring med. De kom fra alle Samfundslag, fra Hoffet, Diplomatiet, fra Kunstnernes Krese og fra de Ukendtes, de Navnløses Lejre, unge Piger og ældre Damer, som ingen vidste Navn paa.
Men Skribenterne var vel dem, der stod Emma Gad nærmest, ligesom de nu stod Vagt omkring hendes Baare.
Vi saa i Skaren Erik Skram, Professor Karl Larsen med Frue, Zakarias Nielsen, hvis hvide Hoved sjældent dukker frem i Hovedstadslivet, Christian Houmark, Hjorth Clausen, Johan Skjoldborg, Carl Behrens, Chr. Engelstoft, Vilh. Madsen, Aage Barfoed, Josias Bille, Fru Loutou Lassen, J.I. Kronstrøm, Leth Hansen, Kai Holberg, Nielsen-Steens, Svend Leopold, Ingeborg Vollquartz, Dr. Louis Bobe, Chr. Gjertøv, O. Münster, Fru Olga Eggers, Chr. Bogø, Orla Bock, Professor Vilh. Andersen, Professor Finnur Jønsson, Professor Johannes Steenstrup, Bibliotekar Julius Julius Clausen.

Men ogsaa Teatrets Verden, Journalistiken, Musiken, Filmen, alle mulige Kunstarter samledes omkring Baaren: Fru Anne Bloch, Peter Jerndorff, Arkitekt Gotfred Tvede, Redaktør Henrik Cavling, Skuespiller Johs. Ring, Teaterchef Grev Brockenhuus-Schack, N.V. Dorph og Fru Bertha Dorph, Poul Reumert, Filminstruktør Sandberg med sin Hustru, Fru Else Frølich, Direktør Fr. Hegel, Hofbogtrykker Bagge, Forretningsfører Jespersen, Ove Rode, Schnedler-Petersen, Redaktør Kristian Dahl, som repræsenterede Journalistforbundet. Fru Mimi Carstensen, Kontorcheferne Chr. M. Hansen og Smith fra Gyldendal, Dr. phil. Crone, Alfred Bramsen, Direktør Arne Petersen, Olfert Jespersen, Fru Elna Munch, Instruktør Grudman, Sceneinstruktør Poul Nielsen, Etatsraadinde Julie Hegel, Fru Mathilde Nielsen. Direktør Ernst Bojesen, Professor Dorph Petersen og de to unge Skuespillerinder Karina Bell og Gerda Madsen.

Sverig og Norge repræsenteredes af deres Gesandter, Ministrene Irgens og Beck-Friis. Blandt de mange Navne fra alle Krese fandt vi Etatsraad H.N. Andersen med Frue, Etatsraad Emil Glückstadt, fhv. Departementschef Rentzmann. Professor V. Benzon, Fabrikant C. Hasselbalck, Kammerherre Hoppe, Etatsraad Bestle med Frue, Hofjægermester Nie. Gersdorff, Admiralerne Garde og Nyholm, Kommandør Konow, Admiral Wandel, Kommandørerne Grove, Garde, Drechsel og Schwanenflugel, Jagtkaptajn C. Carstensen, Overretssagfører Arthur Sully. Etatsraad F. Blom, Grossererne C. Gamél, Etatsraadinde Gamél, Direktør Halkier, Etatsraad Thomas Møller, Grosserer Philip Heymann, Etatsraad, Kammerherre Krag, Snedkermester, Frk. Cathrine Horsbøll, Lederen af Magasinet Liberty, Frk. Christophersen, Kaptajn Daniel Bruun, Kammerjunker Holten, Etatsraadinde Louise Hansen, Frk. Inger Klüwer, Etatsraad Wilh. Hansen med Frue, Ordrupgaard, Telegrafkontrolør Holger Petersen.

Kunstflidforeningen, for hvilken Emma Gad var Formand, repræsenteredes af en Deputation. Den bestod af Hofdame, Baronesse Reedtz-Thott, Baronesse de Plessen, Frk. Marie von Rosen og Professorinderne Krog og Fischer.

Mange af Fru Gads Venner fra hendes Sommeropholdssted i Humlebæk var ogsaa i Kirken og viste hende den sidste Ære. Det var jævne Folk. De er ukendt af alle, men kom i taknemmeligt Minde om hendes venlige og milde Væsen. Nær ved den blomsterbesmykkede Baare sad hendes to Sønner, Kaptajn Gad og Direktør Urban Gad. Tæt ved dem sad ogsaa hendes to Piger, der har været i Huset i snart 30 Aar: Frk. Elisabeth Jønsson og Frk. Olga Karsen, sortklædte, stilfærdige. Alle de nære Venner kendte dem og vidste, at mere hengivne Venner har Emma Gad ikke ejet.

Emma Gads begravelse
Provst Fenger taler paa Holmens Kirkegaard

Provst Fenger taler.
Under dæmpet Orgelmusik tog de mange Mennesker Plads i Kirken. Dagens Taler, Provst Fenger, viste sig i Koret, og Salmen Lær mig, o Skov, at visne glad blev sunget af Følget. Provst Fenger gik da hen ved Baarens Hovedende og talte. Han havde valgt Ordene: Det bør mig at gøre hans Gerning, som udsendte mig. Natten kommer, da ingen kan arbejde.

Provsten talte dæmpet. stilfærdigt om Emma Gad. Hun havde følt sig forpligtet af de Evner, Gud gav hende, og af sit gode, gamle Navn. Hun bestræbte sig for at aabne Menneskenes Øjne for det lyse og gode. Nogle af de Evner, vi Danske priser hos Holberg, var givet hende, og hun brugte dem til at aabne vore Øjne for Snobberi og Naragtighed. Det var hendes Lykke, at hun kunde se saa klart og turde sige, hvad hun saa. For der er jo Ting hos et Folk, der ikke skal grædes bort i Tragedien, men langt hellere forflygtiges i et Smil.

Vi véd alle, at Emma Gad har ydet en værdifuld Indsats i vort Liv og vor Kultur. Men har jeg Ret eller ikke? Hører hun ikke til en Slægt, som forsvinder: de Nationalliberale? Der var adskilligt hos dem, som var mere nobelt end det, der præger vor Slægt. Emma Gad bevarede sin Livsforbindelse med dem, til Pennen faldt hende af Haanden, vi følte allesammen Hjertelaget bag Glimtet i hendes Øjne.

Provsten vendte sig til de to sønner. Han vidste, at de nu havde mistet deres allerbedste Ven… en Ven hvis Dør aldrig var lukket for dem, ligegyldigt hvad der mødte dem ude i verden. Vi skylder hende alle Tak, fra de jævneste til de højeste. Saa lægger vi da Taknemmelighedens lille Blomst paa hendes Baare, paa hendes sidste Vej…

Efter Provstens jævne og simple Tale sang Peter Cornelius: Kirkeklokke, ej til Hovedstæder -. Og mens hele Følget i Kor sang Dejlig er Jorden, bar Dramatikernes Æresvagt Baaren ned over Blomstertæppet til Kirkedøren.

Emma Gads gravsted
Emma Gads gravsted på Holmens kirkegård – Foto: T.H. 2010
Paa Kirkegaarden.
Emma Gads Grav ligger i Familiegravstedet paa Holmens Kirkegaard, tæt ved Indgangen fra Farimagsgade. Her samledes en lille Del af Følget, den nærmeste Familie og de næreste Venner. Blandt dem var Etatsraad H.N. Andersen og Frue, Etatsraad Ferd. Blom, Redaktør Henrik Cavling, Redaktør Lemkov med Frue, Fru Nina Gad, født Thaulow, Frk. Inger Klüwer, Fru Else Frølich, Christian Houmark, Dr. Lunn med Frue, Fru Ida Krog, Frk. Christophersen, Dramatikernes og Forfatternes Repræsentanter, Skuespillerinderne Frk. Karina Bell og Gerda Madsen, Frk. Kathrine Horsbøll.
Da Kisten var sænket, bad Provst Fenger en Bøn og lyste Velsignelsen. Langsomt spredtes Følget i den graa Vinterdag – .
Vidi