I veldædigt Øjemed 1891

PERSONERNE:

OBERSTINDE ROSENHJELM VIBEKE ROSENHJELM, hendes Datter
DIREKTØR HEIDE ANNINA (HEIDE), hans fraseparerede Hustru
FABRIKANT KVIST FRU KVIST
FANNY KVIST, deres Datter FULDMÆGTIG LØWENER
KANDIDAT TAGE HØST KOMTESSE SPARRE
FESTDEKORATØR WULFF MADAM SØRENSEN
JUSTITSRAAD ENGBØLLE LØJTNANT FRIIS
DAMER & HERRER EN PIGE – EN OPVARTER


Samme Stue hos Fru Rosenhjelm. Der er Komitemøde.
2. AKT
1. SCENE
Fru Rosenhjelm. Vibeke. Komtesse Sparre. Fabrikant Kvist. Løwener. Festdekoratør Wulff. Justitsraad Engbølle. Løjtnant Friis. En Del Damer. Straks efter Fru Kvist og Fanny, senere Heide, tilsidst Madam Sørensen.
Idet Tæppet gaar op, tale flere Damer paa eengang. Fru Rosenhjelm ringer paa en Klokke.
FRU
ROSENHJELM
Jeg beder Dem, mine Damer, var det ikke bedre, om vi udtalte os een ad Gangen.
KOMTESSE
SPARRE
Jeg vil blot bemærke, at ved den sidste Børnehjemsfest kostede Billetten seks Kroner. Derfor var der det mest udsøgte Selskab.
FLERE Det er altfor meget.
FRU
ROSENHJELM
Jeg foreslaar fem Kroner for dem, der bliver til Dansen.
NOGLE Fire
ANDRE To
ANDRE Tre
ANDRE En
Fru Kvist og Fanny kommer ind fra Entreen.
FRU KVIST Undskyld, vi kommer for sent; vi kunde umuligt komme før.
FANNY Vi har været henne at prøve Kjoler!
FRU KVIST Goddag, Kvist, hvordan morede Du Dig til Festen i Aftes?
FANNY Var der Dans?
FRU KVIST Hvor mange Taler holdt Du?
LØJTNANT
FRIIS
(hilser)
Frue —
FRU KVIST Naa, er De der, Løjtnant Friis!
(til Damerne)
Hvad siger De om det Fysionomi — jeg mener til det bibelske Tableau. Er han ikke udmærket?
LØJTNANT
FRIIS
Jeg tror nok, at jeg skal gøre Fyldest, naar blot jeg var paa det Rene med Kostumet.
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
(misfornøjet)
Lad os dog ikke fortabe os i alle de personlige Smaating. Man kommer jo aldrig til et Resultat, naar Hver kun tænker paa sig selv.
FRU
ROSENHJELM
Naturligvis.
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Mit Fløjtenummer kommer altsag i første Afdeling, og —
FABRIKANT
KVIST
Tillad mig, mine Damer, at forelæse Dem Opraabet til Bladene: Mere end nogensinde er i vore Dage Øjet blevet opladt for, at det ene Menneske har den Pligt at hjælpe det andet, og Humanitetens store Tanke, der —
Heide kommer ind fra Entreen.
DIREKTØR
HEIDE
Mine Damer —
FRU
ROSENHJELM
Direktør Heide — aa, velkommen!
DIREKTØR
HEIDE
Jeg beder Dem, lad Dem ikke forstyrre i Deres Forhandlinger. Jeg kommer tværtimod for at tilbyde min Tjeneste.
ALLE Aa tænk!
FRU
ROSENHJELM
Naar det drejer sig om noget godgørende, er Direktøren altid parat.
FANNY (sagte til Vibeke)
Vibeke, det er bestemt for din Skyld, Hr. Heide kommer.
VIBEKE (sagte)
Vist ej.
FANNY Jeg har hørt, han har gjort Kur til Dig paa Landet. Jo vist — Du bliver rød i Hovedet. Aa, fortæl mig —
DIREKTØR
HEIDE
Basarens Kasserer har nemlig faaet Forhindringer.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Saa. Det maa være sket meget pludselig.
DIREKTØR
HEIDE
Og jeg vil gærne paatage mig hans Hværv, hvis Damerne ikke har en Bedre at foreslaa.
FRU
ROSENHJELM
En Bedre kunde umuligt tænkes.
FRU KVIST Hvordan gaar det ellers — flyder der godt ind?
FLERE Aa —ja-
FRU KVIST De skulde se hjemme hos os. Vi vader i Sofapuder og Vuggetæpper.
FANNY Moder løber ogsaa omkring og presser de Handlende.
KOMTESSE
SPARRE
Saa faar man det Skrab, de ikke kan blive al med.
FRU KVIST Skrab! De skulde blot se et ægte persisk Bordtæppe, jeg har faaet.
FANNY Det er dejligt.
FRU KVIST Jeg køber det selv.
FANNY Derfor har vi kun sat det til tredive Kroner.
FRU KVIST (sagte)
Fanny dog!
FANNY (forlegen)
Moder siger, at man dog skal have lidt igen for alt det Slid, man har.
KOMTESSE
SPARRE
Ja naar De finder det passende, saaa
FANNY Ja Gud, det passer, som det var lavet til Bordet.
FRU KVIST (sagte)
Vent Du, til jeg tager Dig med igen!
FANNY (højt)
Hvad har jeg da sagt!
FRU KVIST Det er vel Deres Bidrag, den Bunke, vi saa i Entreen, Oberstinde?
FANNY Den Kone, der sidder, er hun ogsaa et Bidrag?
FRU
ROSENHJELM
Hvordan mener De?
FANNY Jeg mener en levende Kone i Legemsstørrelse.
FRU
ROSENHJELM
Her! Aa Vibeke, gaa ud og se —
VIBEKE Ja!
Hun gaar ud i Entreen og kommer straks efter tilbage mod Madam Sørensen, der bliver staaende ved Døren.
VIBEKE Det er Madam Sørensen, Mama!
FRU
ROSENHJELM
Herregud, er hun nu her igen! Damerne maa undskylde. (tager Madam Sørensen til Side.) Hvad ønsker De, Madam Sørensen?
MADAM
SØRENSEN
Jeg har sat derude i nogen Tid og ventet, ved det at Oberstinden var saa god at sige, at jeg maatte komme igen for at tale med Dem om den Hjælp —
FRU
ROSENHJELM
De ser — nu har jeg ikke Tid. Vi er samlede her i veldædigt øjemed.
MADAM
SØRENSEN
Naa, det forstaar sig.
FRU
ROSENHJELM
De maa komme igen en anden Gang.
MADAM
SØRENSEN
Jeg skal sige Oberstinden, at jeg har saa grumme ubelejlig Tid, ved det at Arbejdet gaar saa langsomt fra Haanden for mig; siden at jeg er bleven daarlig i Benene, og ved det at tre af Børnene, de ligger af Mæslingerne, saa at —
FRU
ROSENHJELM
Naa, saa gaa da ind i den anden Stue og vent, til de Fremmede gaar.
MADAM
SØRENSEN
Jeg siger saa mange Tak.
(Hun gaar ud til venstre.)
FRU
ROSENHJELM
(vender sig)
Jeg maa virkelig bede undskylde. Den Slags Mennesker har en vis Ævne til at komme ubelejligt.
FLERE Aa, alt forladt.
DIREKTØR
HEIDE
(til Vibeke)
Frøken Vibeke, det glæder mig særdeles, at jeg ved denne Basar igen faar Lejlighed til daglig at nyde godt af Deres — Deres Selskab.
VIBEKE Det kan De vist ikke mene.
DIREKTØR
HEIDE
Sæt, at jeg mente endnu mere.
(De tale sagte sammen)
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Men skal vi nu ikke først og fremmest se at faa Koncertprogrammet slaaet fast, for jeg finder —
FABRIKANT
KVIST
Tillad mig blot! Altsaa —
(læser)
Mere end nogensinde er i vore Dage øjet blevet opladt for, at Humanitetens store Tanke —
FRU KVIST Ja, det er vist Meget kønt, lille Kvist, men lad os heller faa afgjort, om Festen skal have Karakter af en Basar, en Forestilling, en Koncert eller et Bal.
FANNY Et Bal!
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Maa jeg fremkomme med den Bemærkning, at —
KOMTESSE
SPARRE
Jeg holder paa en fin Aftenunderholdning med Deklamation.
FABRIKANT
KVIST
Jeg er ogsaa en Ven af Deklamation.
FRU KVIST Ja, især Haar det er Dig selv, der deklamerer.
FRU
ROSENHJELM
Jeg finder Tableauer det heldigste.
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Jeg beder undskylde, det er en Koncert, jeg har lovet at støtte.
FRU KVIST De taler for Deres Fløjtesolo, Justitsraad Engbølle.
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Nej, den taler for sig selv, haaber jeg.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Ja, temmelig indtrængende, endogsaa.
EN DAME Jeg troede, det skulde være on Basar med Tombola.
LØJTNANT
FRIIS
Hr. Wulff, jeg vil gærne tale mod Dem om Tegningen til mit Kostume —
DEKORATØR
WULFF
Øjeblikkelig, Hr. Løjtnant! Tillad mig et Øjeblik, mine Damer!
FULDMÆGTIG
LØWENER
Hr. Festdekoratør Wulff har Ordet.
DEKORATØR
WULFF
Jeg vil blot fremføre en Bemærkning i al Ærbødighed. Hvorfor ikke slaa det hele sammen og gøre det til et Marked i stor Stil.
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Naa, det manglede bare!
DEKORATØR
WULFF
Udsalg, Beværtning, Lykkespil, Komedie, Musik, Tableauer, Dans, noget for enhver Smag.
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Ikke for min!
FLERE Aa. ja! Det er godt !
FANNY Det var Kommers!
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Fjællebodsgøgl!
DEKORATØR
WULFF
Med en kunstnerisk og stilfuld Ordning — den paatager jeg mig Ansvaret for — og med en Komité som denne, hvor Elegance og Rigdom er saa fyldigt representeret, saa kan Festen umuligt undgaa at blive omtalt som noget af det mest fashionable, man længe har set — med eet Ord: Saisonens Centrum.
FANNY Aa!
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Der var Tale om en Kunstnydelse, og saa —
DEKORATØR
WULFF
Der foresvæver mig allerede flere Ideer i Hovedet, en pragtfuld Fontæne af Eau de Cologne og en elegant Champagnebuffet —
FULDMÆGTIG
LØWENER
Med Overskrift i Transparent: Champagnedrikning i veldædigt øjemed.
DEKORATØR
WULFF
Ja, noget i den Smag, men Enkelthederne kommer senere.
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Jeg maa protestere mod en saadan Roden sammen af alting.
KOMTESSE
SPARRE
Jeg ogsaa!
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Naar vi nu samlede os om en Koncert, saa —
FRU KVIST Hvem bryder sig om den! Nej, lad os faa noget flot, som Folk snakker om.
KOMTESSE
SPARRE
Hvorvidt jeg saa tør udvirke, at Hoffet kommer til Festen, er et Spørgsmaal.
DEKORATØR
WULFF
Finder Deres Naade ikke, at der netop saa var Anledning til at give Arrangementet et storladent Sving! Hvad siger De om et Festoptog i alle Tidsaldres Dragter, der nedlægger Blomster ved Foden af en allegorisk Figur — for Eksempel Barmhjærtigheden — bærende et Overflødighedshorn.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Af Kransekage?
DEKORATØR
WULFF
Fuldmægtigen spøger — hi hi! Damerne kender ikke en ung Billedhugger, der kunde modellere den? Ikke? Det var jo en fortræffelig Reklame for hans Navn. Naa, enfin, man kunde ogsaa gøre det til et Tableau af en levende ung Dame, en Modeskønhed.
FANNY Maa jeg saa ikke?
FRU KVIST Fanny dog!
DEKORATØR
WULFF
Eller hvad om man ordnede nogle Karakterkvadriller, der indledede Dansen — enfin, jeg finder nok paa noget, naar jeg pønser!
FRU KVIST Ja, pøns endelig.
DEKORATØR
WULFF
Der er kun een ting, jeg straks vil slaa fast, at, da det galder et veldædigt øjemed, vil jeg ikke beregne en øre for mit Arbejde.
FLERE Tænk!
FRU KVIST Det er for meget.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Snarere for lidt!
DEKORATØR
WULFF
Mine Damer, den Sag er afgjort. Men De forstaar, at mine Omkostninger —
FLERE Bevares —
DEKORATØR
WULFF
Og de Udgifter, der følger med Teaterforestillingen, de –
KOMTESSE
SPARRE
Men den foreslaar jeg, at vi slaar en Streg over. Naar jeg søger at udvirke, at Hoftet kommer, saa kan jeg ikke tage det Ansvar paa mig, at man opfører et Stykke, hvor Hovedrollen spilles af en Bagersvend.
FANNY Jeg kender et med en Baron.
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Nu er vi jo længer end nogensinde fra et Resultat.
FRU
ROSENHJELM
Jo, altsaa Koncerten —
EN DAME Men Udsalgene, hvad bliver det til med dem?
FRU
ROSENHJELM
Der er kommet flere Forslag om at fordele Salgsgenstandene ligeligt.
FANNY Det er vist fra dem, der ingenting har faaet.
FRU KVIST Mig er det lige meget. Jeg skal have Blomsterhandelen.
KOMTESSE
SPARRE
Hvadbehager? Fruen maa undskylde, jeg har gjort til en udtrykkelig Betingelse, at jeg faar Blomsterudsalget og overrækker Dronningen en Buket.
FRU KVIST Nej, det maa jeg da være den Nærmeste til; det hele er jo udgaaet fra mig. Siger De ikke Hr. Løwener, at det maa blive mig —
KOMTESSE
SPARRE
Nej, finder De ikke, Hr. Løwener, at —
FULDMÆGTIG
LØWENER
(afværgende)
Mine Damer, naar jeg bliver spurgt om, hvem der er den Største, Napoleon eller Cæsar, saa siger jeg ubetinget Ja.
FRU
ROSENHJELM
Skal vi ikke være enige om, at Enhver ene og alene tænker paa Sagen.
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Det er der Ingen, der gør, undtagen jeg.
FLERE Og jeg!
ANDRE Det gør vi Alle.
FRU KVIST Naturligvis, men det siger jeg, at i Beværtningen vil jeg ikke.
FLERE Jeg ikke heller.
KOMTESSE
SPARRE
Hoffet nyder vist en Kop The ved Festen.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Og jeg har sørget for Studenter til Opvartning.
FANNY Gid det var Løjtnanter.
FRU KVIST Naa ja ja, saa lad mig da tage Beværtningen.
(ser paa Komtessen)
Jeg er ikke Den, der gør Fordringer.
KOMTESSE
SPARRE
Ikke!
FABRIKANT
KVIST
(tager Løwener tol Side)
Hør, bedste Løwener, det bliver vel mig, der skal holde Talen til de høje Herskaber?
FULDMÆGTIG
LØWENER
Naturligvis.
FABRIKANT
KVIST
I alt Fald er jeg jo temmelig øvet i det. Alene i Klubben har jeg vel de halvhundrede Gange talt for Kongehuset og Danmark.
FULDMÆGTIG
LØWENER
(halvt for sig selv)
Arme Fædreland!
FABRIKANT
KVIST
Hvadbehager?
FULDMÆGTIG
LØWENER
Jeg sagde: Alt for Fædrelandet.
FABRIKANT
KVIST
Min Iver er ogsaa bleven bemærket, og derfor — jeg vilde blot antyde — ja, De har jo Forbindelser i Ministeriet, og ifald — jeg siger blot — ifald der i Anledning af Festen skulde blive Spørgsmaal om et Par Ordensdekorationer —
FULDMÆGTIG
LØWENER
Saa ønsker De, at der bliver tænkt paa Dem.
FABRIKANT
KVIST
Tak, heller talt om mig.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Skal vi saa sige begge Dele.
KOMTESSE
SPARRE
(tager Wulff til Side)
Hr. Wulff, aa hør lidt! De forstaar, at jeg er nærmest til at tage imod den kongelige Familie og overrække hendes Majestæt en Buket.
DEKORATØR
WULFF
Selvfølgelig! Deres Naade er jo den mest vigtige af alle Damerne- — jeg mener —
KOMTESSE
SPARRE
Altsaa beder jeg Dem omtale som en fastslaget Ting, at det er mig, og saa sørger De nok for en smuk Buket med røde og hvide Baand.
DEKORATØR
WULFF
Med største Glæde. Jeg skal arrangere det hele saa stilfuldt, at jeg haaber, Deres Naade skal blive tilfreds.
KOMTESSE
SPARRE
Tak, det er godt.
LØJTNANT
FRIIS
Hr. Wulff, tror De, at en hvid eller brun Turban vil were det mest korrekte?
DEKORATØR
WULFF
Øjeblikkelig, Hr. Løjtnant!
LØJTNANT
FRIIS
Ja, for den brune —
FRU KVIST (tager Wulff til den anden Side)
Hr. Wulff, hør, var det om Modtagelsen, at Komtessen talte med Dem?
DEKORATØR
WULFF
Nej, aldeles ikke.-
FRU KVIST Naa ja, for jeg maa da blive den Nærmeste til at overrække Buketten, ikke?
DEKORATØR
WULFF
Naturligvis!
FRU KVIST Det er De nok saa god at sige til Alle.
DEKORATØR
WULFF
Bevares, Fruen er jo selvskreven. Jeg skal tillade mig at sørge for en elegant Buket med Sløjfe, passende til Lejligheden.
FRU KVIST Tak, Hr. Wulff, det er godt, vi har Dem.
DEKORATØR
WULFF
Overordentlig smigrende, Frue.
FRU
ROSENHJELM
Vil Damerne ikke gaa ind og drikke en Kop Chokolade?
FLERE Tak.
FRU KVIST (sagte til en Dame)
Den bliver vist tynd.
FABRIKANT
KVIST
Maa jeg ikke blot først komme med et lille Forslag.
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Ja, lad os dog nu komme til Programmet! Jeg maa sige, at —
FABRIKANT
KVIST
Tillad mig! At vor Komité er fortrinligt sammensat, kan der ikke være Tvivl om, men kunde det dog ikke være praktisk at faa et Par Damer med af det bredere Samfundslag, for Eksempel en bekendt Modehandlerinde, en Restauratrice — en —
NOGLE Jo!
ANDRE Nej !
KOMTESSE
SPARRE
(fornærmet)
Men Gudbevares, blandet Selskab, det —
FABRIKANT
KVIST
Jeg vilde blot fremhæve, at mit Forslag, det —
KOMTESSE
SPARRE
Jeg maa sige, jeg finder det højst uheldigt, at
FRU KVIST Da tror jeg, det vilde være klogt, at —
EN DAME Jeg har da aldrig hørt saa galt, at
ANDEN DAME Jeg synes, det vilde være højst mærkværdigt, at —
FRU
ROSENHJELM
(ved Døren til højre)
Vær saa god, mine Damer —!
Alle med Undtagelse af Heide og Løwener gaa ud til højre i heftig Ordstrid.
VIBEKE (i Døren)
Mama, maa jeg give Madam Sørensen en Kop Chokolade?
FRU
ROSENHJELM
Ja, men gør den lidt tyndere.
De gaa ud til højre efter de Andre.