Petitstof 1908


E.G.s ARBEJDSFORM – DORPH-PETERSENS FRATRÆDEN – DET NYE TEATER – OBERSTINDES GESHÄFT – BIOGRAFBESØG


Aarhus Amtstidende, 20. maj 1908.

Naar og hvordan arbejder Hjernen bedst?

Fru Emma Gad har opslaaet sin hyggelige Bolig i en af Byens gamle Gader – i Dronningens Tværgade. Her sidder Fru Gad ved sit Arbejdsbord og fortæller:

“Jeg arbejder bedst om Formiddagen – hvorfor ved jeg egentlig ikke. Men det er en Kendsgerning, at om Aftenen kan jeg slet ikke bestille noget. Derimod er Hjernen om Formiddagen frisk og klar”.

– – – “Men Ideerne?”

“Ja, dem faar jeg paa et lidt ejendommeligt Tidspunkt af Dagen. Nemlig om Morgenen inden jeg er rigtig vaagen. De ved i denne mærkelige Tilstand, hvor man ikke sover og ikke paa nogen Maade heller er vaagen. Saa ridser jeg strax efter Ideerne ned – Udarbejdelsen la’r jeg vente.
Saa langt ude som i Humlebæk, ved Stranden, har jeg et Hus. Der tager jeg altid ud, naar jeg skal arbejde og ikke vil forstyrres. Ganske solo og fuldstændig afsondret fra mine Medmennesker arbejder jeg saa løs, 5-6 Timer eller mere om Dagen. Og saa, naar Arbejdet er færdigt, tager jeg det med til Byen og giver det den sidste Afslibning – ”

“Har De noget nyt Arbejde paa Stabelen?”

Den flittige Forfatterinde smiler lidt og siger saa:
“Ja, en Komedie, hvoraf jeg har Slutningen færdig. Det er altid rart at vide, hvordan ens Værk slutter. Det er jo Slutningen, Publikum sætter mest Pris paa. . .”
Haanden.
dorph-petersen

Dagens Nyheder, 1. juni 1908.

Direktør Dorph-Petersens Afskedsforestilling.

Til Direktør Dorph-Petersens Hjem indløb der et Utal af Breve og Telegrammer i Gaar fra den tidlige Morgen, og de hyggelige gammeldags Stuer forvandledes til rene Drivhuse, saa mange Blomster og Planter kom da fra Venner af den elskværdige Direktør og Beundrere af den joviale Skuespiller.
Ved Middagstid modtog Hr. Dorph-Petersen den her i Bladet tidligere omtalte Deputation, som kom til at bestaa af Oberst Fritz Holst, Professor Wm. Bloch, Fru Emma Gad, Gustav Wied og Hjalmar Bergstrøm. De overrakte Hr. Dorph-Petersen en mægtig Laurbærkrans, paa hvis dannebrogsfarvede Baand der stod “Fra danske Forfattere”, og Oberst Holst oplæste først den medfølgende smukt udstyrede Adresse, som havde følgende Ordlyd:
Hr. Direktør Dorph-Petersen!
Vi undertegnede danske Forfattere, af hvem Arbejder er bleven fremførte paa Folketheatret, beder Dem paa den sidste Dag, hvor De udøver Deres Virksomhed som Direktør, at modtage en Tak, ikke alene for den varme Interesse, hvormed De har omfattet vore Arbejder, men tillige for det nære og forstaaende Forhold, hvori De har stillet Dem til samtidig dansk dramatisk Litteratur i den Tid, De har ledet Theatret. Denne Deres Forstaaelse af, hvilken dyb Betydning Scenens Kunst har for et Lands Kultur og Særpræg, naar den har sin Rod i Folkets eget Sprog og Aandsliv, vil sikkert ikke undlade at sætte sit Spor i den rigere fremtidig Blomstring i Danmarks dramatiske Litteratur.

Oberst Fritz Holst holdt derefter en lille Tale, i hvilken han sagde, at Deputationen ikke blot kom for at takke Direktøren paa Underskrivernes Vegne for de Skuespil af danske Forfattere, han havde bragt frem paa den scene han nu forlod, Deputationen vilde ogsaa takke ham for det grundlæggende Arbejde, han havde udført for Fremtidens danske Skuespilkunst.
Hr. Dorph-Petersen takkede meget bevæget i hjertelige Ord og hilste paa Deputationens medlemmer, der alle var hans personlige Venner, ved et Glas Champagne.
Senere paa Dagen kom en meget stor blomsterdekoration fra Dramatikernes Forbund.
Efter Forestillingen i Aftes blev en Laurbærkrans fra Folketheatrets Personale slynget op paa Scenen.Hver 8. Dag, 16. august 1908.

Det nye Teater ved Vesterbros Torv holdt forleden Dag Rejsegilde. Udadtil ser Teatret ogsaa ret færdigt ud med sine to ganske ens Facader i italiensk Renaissance mod Vesterbrogade og Gl. Kongevej. Men indeni hersker endnu temmelig Kaos, ud af hvilket der til Midten af September skal have udviklet sig en Scene, der er noget bredere end Dagmarteatrets og 100 Fod høj opefter, Paaklædningsværelser med Badeværelser, en Tilskuerplads, der kan rumme 1200 Mennesker, Foyer’er for Publikum, Skuespillere og Musikere og endelig en stor og elegant Teaterrestaurant ud mod Vesterbro. Komplekset har kostet en Million; dets Arkitekt er Ludvig Andersen. Det er indrettet med Henne-bique-Konstruktion, som Ingeniør Suensson har ledet, og som er interessant derved, at Balkonen og Etager tilsyneladende svæver i Luften — uden at støttes af Søjler eller Piller. En Nyhed et ogsaa Familielogerne — Loger pea fire Pladser med et tilhørende lille Værelse.

Teatrets Direktør, Viggo Lindstrøm, møder op med et stort og lovende Repertoire. Der er Arbejder af Dr. Manizius, Sophus Michaelis, Poul Levin, Emma Gad, Edgar Høyer, Albert Gnudtzmann, foruden gode udenlandske Ting af Dickens – Lille Dorrit, dramatiseret af Anton Melbye – af Oscar Wilde, Heyerinann o. m. a. Forhaabentlig vil der i den nye smukke Ramme oprinde en straalende Sæson – paa begge Sider af Rampen.


Viborg Stiftstidende, 3. september 1908.

Oberstindens Geschäft.
Fru Oberstinde Muus i Odense, der, som bekendt, er identisk med Kogebogsforfatterinden “Fru Constantin”, har til “Pol.”s Korrespondent fortalt, at det aldeles ikke var hendes Hensigt at paaføre Odense-Købmændene nogen Konkurrence.
En Frøken Margrethe Christoffersen var bleven Fruen anbefalet af Fru Emma Gad og Grosserer Moses Melchior. Frøkenen har tidligere bestyret “Dansk Kunstforretning”, og har nu i København oprettet “Damernes Kommissionsbureau”, gennem hvilket fremsendes Kranse og Buketter, byttes Bøger, gives Vejledning for kvindelige rejsende m.v.
Frøkenen har tillige et Agentur for et Londonnerfirma i Silke- og Besætningsartikler, Ting, som – siger Fruen – Provinsens Damer i Reglen søger forgæves hos deres Købmænd.
Det var derfra Obertinden havde Varer hjemme, af hvilke forøvrigt kun blev solgt for 75 Kr.


19081219-lolland-falsters-folketidende-kosmorama
Lolland Falsters Folketidende, 20. december 1908.

“Ludvig den 17de”
er Navnet paa et stort historisk Drama, der fra i Aften fremvises i levende Billeder paa Billedteatret i Jernbanegade.
Stykket er udført af de bedste Kunstnere paa Theátre francais i Paris, og er saaledes virkelig og fin Kunst. Da det forleden fremvistes første Gang i “Kosmorama” i København, i Overværelse af Notabiliteter som Fru Emma Gad, Professor Georg Brandes m. fl., blev det modtaget med stort Bifald, og Bladene skrev, at hermed havde Kunsten holdt sit Indtog paa Billedteatrene, samt at dette Stykkes Opførelse indviede en ny Æra for dem.
Det er det smukkeste og interessanteste Billede, der nogen Sinde er fremvist her i Landet.