Gjenklang 1888

folketeatret
Tegning: Folketeatret, Ill. T. 1882

 

*

Komtesse Clara har i sin Ungdom været forelsket i og er bleven elsket af sin Huuslærer, som af den Grund blev afskediget. Flera Aar efter, da hun staar i Begreb med at binde sig til en Greve der kun synes at udmærke sig ved fine blanke Ridestøvler, træffer hun hos sin gamle Amme tilfældeigviis sammen med Huslæreren, der nu er bleven en alvorlig Videnskabsmand.

GJENKLANG

DIALOG AF EMMA GAD.
PREMIERE PAA FOLKETEATRET DEN 15. SEPTEMBER 1888.

Ikke trykt.

genklanggenklang2
Komtesse Clara har i sin Ungdom været forelsket i og er bleven elsket af sin Huuslærer, som af den Grund blev afskediget. Flera Aar efter, da hun staar i Begreb med at binde sig til en Greve der kun synes at udmærke sig ved fine blanke Ridestøvler, træffer hun hos sin gamle Amme tilfældeigviis sammen med Huslæreren, der nu er bleven en alvorlig Videnskabsmand.

***
Læs alle anmeldelser nedenstående
KJØBENHAVNS ADRESSE EFTERRETNINGER – 17. september 1888
AARHUS STIFTSTIDENDE – 18. september 1888
ILLUSTRERET TIDENDE – 7. oktober 1888

.

Anmeldelse: Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger, 17. september 1888

Folketeatret.
Fru Emma Gads Navn stod i Løverdags paa to af Hovedstadens Theatres Plakater. Det kgl. Theater opførte “Et Stridspunkt”, og Folketheatret havde Premiére med “Genklang”. Den sidstnævnte “dramatiske Bagatel” aabner ingen nye eller overraskende Vuer; den behandler paa en ganske fin og aandrig Maade den ofte før skildrede Modsætning mellem et Liv i aandfuld Arbeiden og en flagrende Tilværelse i Selskabslivets Glans og Letsind. Dialogen faldt hist og her lidt tung, maaske fordi de Spillende understregede Replikerne for stærkt. Fru Maria Müllers Comtesse Clara var dog Alt i Alt en nydelig Præstation, som ogsaa tog stærkt Bifald.Decorationen – en Husmandsstue – var fortræffelig. Lige fra de skrigende Godtkjøbsbilleder paa Væggen til Sengenes stribede Omhæng var den naturtro gjennemført.Publikum, som ikke var mødt ret talrigt, paaskjønnede herligt og varmt, at Hr. Abrahams til Afveksling havde fundet det Umagen værd at byde en noget mere nærende Kost end de evindelige “bearbeidede” tyske Lystspil og Farcer. Maatte kun Har Abrahams ikke indskrænke sig til “Bagateller” i Ny og Næ, men lægge an paa at give sit gode Personale virkelig kunstneriske Opgaver at løse, er der sikkeret baade Guld og Ære at høste for ham.Efter Opførelsen af “Genklang” modtog Fru Maria Müller en pragtfuld Blomsterkurv fra Forfatterinden Fru Gad.

Anmeldelse: Aarhus Stiftstidende 18. September 1888

Af Privattheatrene har Folketheatret, der iaar hidtil har levet af Repriser, fremført en lille Nyhed, “Gjenklang” af Fru Emma Gad, der er vel kjendt som Forfatterinde af “Et Aftenbesøg” og “Et Stridspunkt”, der ere blevne opførte paa det kgl. Theater. “Gjenklang” er ikke bygget over nogen ny Idee, men er aandrigt behandlet, og da denne Bagatel bliver godt spillet, vil den nok en Stund kunne gjøre god Fyldest som Indledningsstykke. Inholdet er i korthed følgende:
Komtesse Clara har i sin Ungdom været forelsket i og er bleven elsket af sin Huuslærer, som af den Grund blev afskediget. Flera Aar efter, da hun staar i Begreb med at binde sig til en Greve der kun synes at udmærke sig ved fine blanke Ridestøvler, træffer hun hos sin gamle Amme tilfældeigviis sammen med Huslæreren, der nu er bleven en alvorlig Videnskabsmand. De tale om gamle Dage, og da de tage Afsked med hinanden, ligger der i deres Farvel og Ønsket om at gjensees en Antydning af, at det snarere bliver Huuslæreren end Greven, som kommer til at føre Bruden hjem.

 

Anmeldelse: Illustreret Tidende 7. Oktober 1888 s. 8

Folketheatret har spillet den lille Dialog “Gjenklang” af Fru Emma Gad.
Den var for lang og for lavet, men den, som Forfatterindens andre Stykker, viser, at Fru Gad sider inde med en ikke ringe teknisk Evne og et Lune, som burde tages i kraftigere Brug, end hidtil er sket.