teater
Skuespil

Emma Gad og teatret

For at mærke pulsen omkring Emma Gad, er der efter hvert skuespil medtaget flere anmeldelser fra dagen. Dugfriske aviser er dugfriske anmeldelser der ikke har været gennem tidens analysator. Her og nu – og delte meninger om fiasko og succes. Det er her ucensureret – præcis som Emma Gad læste […]

Det kongelige teater
Skuespil

Et Aftenbesøg 1886

* Et aftenbesøg var Emma Gads første skuespil. Hun skrev stykket til Det kgl. Teater, og det havde premiere i 1886. Stykket blev skrevet under pseudonym, som flere kvinder på den tid gjorde. Efter successen havde vist sig, blev hendes navn sat på stykket, og den nye dramatiker fulgte op […]

Det kongelige teater
Skuespil

Et Stridspunkt 1888

* Kasino-Tournéen. Imorgen Aften giver altsaa en Afdeling af Skuespillere fra Kasino, Folketheatret og Dagmartheatret den første af de to bebudede Forestillinger. Fra alle de Byer, hvor Tourneen hidtil har optraadt, foreligge eenstemmingt rosende Anmeldelser; saaledes skrives fra Hjørring, at “Publikum fra først til sidst ved jævnlige klapsalver og Fremkaldelser […]

folketeatret
Skuespil

Gjenklang 1888

  * Komtesse Clara har i sin Ungdom været forelsket i og er bleven elsket af sin Huuslærer, som af den Grund blev afskediget. Flera Aar efter, da hun staar i Begreb med at binde sig til en Greve der kun synes at udmærke sig ved fine blanke Ridestøvler, træffer […]

blank
Skuespil

Fælles sag 1889

* Stykkets Handling ligger i de to forlovedes Hænder… den drejer sig om, at den unge Pige ikke vil modtage en Arv, fordi den paagjældende Formue er skabt ved uhæderlige midler, skjønt hun derved kunde redde baade sin forlovede, dennes Moder og nogle nære Venner fra Fattigdom og Fallit. FÆLLES […]

blank
Skuespil

En Advarsel 1890

* Stykkets Ide er den ikke ukjendte Sandhed, at Dhrr. Ægtemænd ikke tager det saa nøje, om de selv morer sig en Smule med lidt Koketteri, Kurmageri osv. og naturligvis ogsaa siger til deres unge Frue: “Værsgod! Mor Du dig ogsaa, som Du vil, – jeg er ikke saa smaalig […]

blank
Skuespil

Et Sølvbryllup 1890

* Stykket behandler ganske vist Samfundsspørgsmaal af ret vægtig Natur, nemlig den fra en vis Side fremsatte Fordring til Mandens “Renhed” i og før Ægteskabet, men Discussionen herom er indfattet i Lystspilscener af en saa let og lattermild Natur, at Publikum aabenbart ikke fandt sig foranlediget til at besvære sig […]

folketeatret
Skuespil

I veldædigt Øjemed 1891

  * Godgjørenhedsarbejde, der ret beset kun er en fornøjelig Underholdning for dem selv. Her er en ypperlig Lejlighed for en Mængde Mennesker til paa en billig Maade at tilfredsstille deres Forfængelighed og Lyst til at glimre eller more sig, og der fremføres da ogsaa en Række fortræffelige Typer paa […]

blank
Skuespil

Tro som Guld 1893

* Fru Emma Gads nye Lystspil har sit væsentlige Fortrin i en kvik og let glidende Dialog, der overalt røber den omhyggelige Iagttager af Livet i vort Bourgeoisis Selskabstale – en Iagttager, der nok kan lide at satirisere saa smaat over sin kjære Næstes Latterligheder, men som, naar hun vil […]

blank
Skuespil

I Rosentiden 1895

* Paa Dagmartheatrets Scene gav Kvindernes Udstilling i Aftes den første af de to dramatisk-musikalske Forestillinger, der have været omtalt saa meget i Forvejen. Alt forløb pænt og net og pynteligt, men heller ikke stort mere som Helhed taget; kun den ny Ballet og “Rosentiden” naaede en Del ud over […]

blank
Skuespil

Rørt Vande 1895

* En ung Kjøbmand, der har kjendt Birgitte fra hendes Tantes Hjem, og er forelsket i hende, træffer hende en Aften hos à Porta, hvor hun venter hele det anløbne Selskab efter en Theaterpremiere. RØRT VANDE LYSTSPIL I 3 AKTER AF EMMA GAD. PREMIERE PAA DET KGL. THEATER DEN 25. […]

blank
Skuespil

Et Forspil 1896

  * Dialogen er levende og hæver sig højt over den Balkonversation, som Fru Gad ellers ynder at servere, og der er en saa vel beregnet Stigning i Scenerne, at Publikum uafbrudt holdes i Aande. Naar Stykket spilles godt, vil det afgjort kunne fængsle. ET FORSPIL SKUESPIL I 2 AKTER […]

blank
Skuespil

Aabent Visir 1898

* Stykkets Hovedperson er en ung Pige, Eline Malling. Hun har i sin første Ungdom ladet sig bedaare af en gift Mand, konsul Stenberg, der lovede at lade sig skille fra sin Hustru for senere at ægte Eline. Forholdene gør det umuligt for ham at opfylde sit Løfte, og han […]

blank
Skuespil

Dydens Belønning 1900

  * Fru Gads Digterskib er altid en let og elegant lille Yacht, som i snildt Kryds befarer den københavnske Selskabeligheds ikke meget dybe Vande, snart med et lille Slag op mod litterært Klike-Uvæsen, snart et Stræk med Retning mod Tevands-Gudeligheden. Kvikt og muntert med Smaabølgerne pludrende for Bougen, gaar […]

folketeatret
Skuespil

Gadens Børn 1903

  * “Gadens Børn” bestaar af 4 kun løst sammenhængende Billeder, der viser, hvorledes en letsindig ung Pige gaar til Bunds i Samfundet, fordi hun staar uden Støtte og Vejledning, samtidig med at en ung Mand, der er født paa samme Stiftelse som den unge Pige, og hvis Levevis ikke […]

folketeatret
Skuespil

Den Mystiske Arv. Anmeldelse

  * Det er ikke vanskeligt at se, hvad det er, der har vundet Forfatterinden saa stor en Yndest. Hun er et klart Hoved, en vittig Spotter af den menneskelige Daarskab, født med de lykkelige Anlæg, der let og behændigt former morsomme sceniske Optrin, dertil et varmt og bevæget Menneske […]

blank
Skuespil

Guldfuglen. Anmeldelse

* Vexelvirkningen opnaas ved at sammenføre den adelig fornemme forgældede Herregaards Familie med den borgerlig elegante Milionærfrue med Datteren, Guldfuglen, og den fælles Interesse er Foreningen af Fornemhed og Kapital saaledes som det bekvemt kan ske ved den unge Baron Prebens Ægteskab med den sympatetisk skildrede Guldfugl. GULDFUGLEN 2 AKTER […]