Husholdningsudstilling 1903

Husholdningsudstilling
Dansk Kunstflidsforening 1903


Viborg Stiftstidende, 21. august 1903.
Hjemmenes Udsmykning.
Dansk Kunstflidsforening forbereder en Udstilling, som navnlig skal vise, hvad der med rimelige Midler kan præsteres i Retning af Hjemmenes Udsmykning, stilfuld Bordopdækning osv.

Admiralinde Gad, der naturligvis staar i Spidsen for Arrangementerne, er endnu ikke ganske paa det rene med, hvornaar Udstillingen skal aabnes.
Det bliver rimeligvis midt i Oktober.


blankViborg Stiftstidende, 26. oktober 1903.
I Slutningen af indeværende Maaned aabnes der en “Husholdningsudstilling” henne i den rolige fornemme Palægade, som forbinder Bredgade med St. Kongensgade, og som i November Maaned rimeligvis vil blive befærdet efter en ganske usædvanlig Maalestok.

Foreløbig arbejdes der af al Kraft paa den kunstneriske Udsmykning af Udstillingslokalerne, og man kan allerede nu danne sig en tydelig Forestilling om, i hvilken stilfuld Ramme, Udstillingen vil fremtræde.

blankVi aflagde i Dag et Besøg i Lokalerne i Palægade Nr. 4 og traf der Forfatterinden, Fru Emma Gad, der som bekendt er den uundværlige Iscenesætter af slige Foretagender, og hvis sikre Smag i Forbindelse med en aldrig svigtende Energi paa Forhaand lover de bedste Resultater.

Udstillingen arrangeres af “Dansk Kunstflidsforening”, siger Fru Gad. Og dens eventuelle Overskud vil komme unge Damer ude fra Landet, som søger Uddannelse hos os her i København til gode.

Under Fru Gads kyndige Førerskab beser vi de store Udstillingslokaler, hvor det vrimler med travle Haandværkere, medens ubarmhjertige Hammerslag hugger al Samtale i Smaastykker.

Tivoli-Direktørem Arne Petersen er Formand for Arrangementsudvalget og færdes stadig i Lokalerne. Frk.Rink, Datter af Apoteker Rink i Helsingør, har efter Tegninger af den unge Kunstmaler Hr. Gad, malet de smukke Friser, som i den ene Sal er holdt i graat, i den anden i gult.

Den forreste Sal er forbeholdt Raamaterialerne. Hovedinteressen vil her sikkert samle sig om en Montre, der vil give en Idé om den saa meget omtalte kunstige Fiskeopdrætning. Prof. Arthur Feddersen, der er bekendt som Autoritet paa dette Omraade, vil her staa som den ordnende og vejledende Instruktør. Og da Fru Gad, der med sit sunde Blik for Aktualiteten, har forstaaet, at den moderne Fiskekultur kunde give Husholdningsudstillingen et Attraktionsnummer, har ved en personlig henvendelse formaaet Landbrugsministeren til at interessere sig for Sagen og skaffe et pekunitært Tilskud. Thi Penge skal der naturligvis til!

Dog haaber vi, at Udstillingen vil vise sig ganske indbringende, udtaler Fruen, som nu fører os ind i en anden Sal, hvor der langs de store Vinduer agtes opstillet Borde med pragtfulde Bordopdækninger. Saavel den kgl. Porcellænsfabrik som Bing & Grøndal lægger sig svært i Selen for at tilvejebringe et virkeligt Clou. Man vil faa Lejlighed til at beundre et prægtigt Flora danica-Stel og tillige helt moderne Porcellæn.

Til Udstillingen knytter sig en Restavrant med Retter til 50 Øre og 1 Kr. Den bekendte Frk. Nimb vil demonstrere alt, den finere Madlavning vedrørende og, efter Samraad med Prof. Feddersen, kreere de lækreste parisiske Fiskeretter. Lad os specielt nævne Karper, en Spise, som er sjælden herhjemme. I denne Sammenhæng bør det omtales, at Grev Danneskjold til Gisselfeldt har skænket Udstillingen et større Udvalg af disse velsmagende Fisk, som Frk. Nimb nok skal tage sig af.

– Og naar Frk. Nimb laver Udstillingsmad, kan De tro, den bliver god! siger Fruen med Overbevisning.

Side om Side med Frk. Nimbs gastronomiske Atelier indrettes et lille Køkken for billigere, mere borgerlig Madlavning, hvor Demonstrationer daglig paatænkes udførte af en deltil kvalificeret Lærerinde.

– Det er noget, jeg ikke rigtig forstaar mig paa, siger Fru Gad. Min Madlavning er ved Gud dyr!

Endnu kan nævnes de projekterede Præmieudstillinger af Madvarer, Smørrebrød, Salater, Geléer, Fromager, smaa kolde Retter og Saucer. Her vil Publikum komme til at optræde som “Smagsdommer” i Ordets egentlige Betydning, og Præmierne vil blive Sølvtøj til en Værdi af henholdsvis 50 og 35 Kr. eller Pengene samt et Diplom, udført efter Tegning af Prof. Arnold Krog.

Husholdningsudstillingen, der medes at kunne aabnes allerede paa Fredag, vil blive en Sæsonbegivenhed, som vi anbefaler til dem af vore Læsere, der i November Maaned gæster Hovedstaden.

Udstillingen holdes aaben en Maaneds Tid. Og et Partoutkort vil kunne erhverves for den billige Pris af 2 Kr.


Kvinden og Samfundet nr. 14, 1903

Fra Midten af Sept. til Midten af Oktober agter Dansk Kunstflidsforening at afholde en Husholdningsudstilling til Fordel for sin Friundervisning.

Udstillingen er oprindelig planlagt af Fru Nimb, men efter hendes Død er Tanken ført videre af Fru Emma Gad og den afdødes Datter, Frk. Nimb. I Komiteenfindes mange kendte Navne, som Fru Enevold Sørensen, Fruerne Bing og Gamél, Fru Ellen Michelsen, Professorinde Bissen o.m.fl.

Horsens Folkeblad, 10. oktober 1903.
Horsens Folkeblad, 10. oktober 1903.

Hovedvægten vil lægges paa at omfatte Husvæsenets æstetiske Side ved at fremstille daglig og festlig Borddækning, Blomsterdekoration o.d.; men ogsaa den praktiske Side vil faa sin Part ved Hjælp af et “Spisestuekøkken” hvor man i skiftende Udstillinger vil kunne gøre sig bekendt med Retters Tilvirkning, Syltningm Henkogning o.a.l.

Flere store Industridrivende, vore to Porcelainsfabrikker, Magasin du Nord o. fl. a. har tilsagt deres Bistand; ligeledes har mange private Hjem givet Løfte om at udlaane Sølv-, Bronce- og Krystalgenstande, som ellers kun ses ved Hjemmenes Fester. Den kunstneriske Ordning ledes af Direktør Arne Petersen og Professor Krog; den kunstneriske af Frøknerne Nimb; der er saaledes al Grund til at vente, at Udstillingen vil svare de Forventninger, der stilles til den, og med Rette kunne paaregne et fyldigt Besøg, baade af dem, der vil se og af dem, der vil lære.

Udstillingen afholdes Amagertorv 33, hvortil ogsaa Forretninger eller private Producenter, som maatte ønske at deltage i Udstillingen kan sende Anmeldelser. Forespørgsler besvares ligeledes derfra.


husholdningDagens Nyheder, 31. oktober 1903

Husholdnings-Udstilling aabnes.
Den, der i Gaar Form. kom gennem Palægade og pludselig vaagnede op af de dybe Tanker, han gik i, kunde, naar han standsede midt i Gaden, tæke sig, at han paa en eller anden overnaturlig Maade var blevet flyttet til Paris. Den Kreds af Damer, der staar i Spidsen for “Dansk Kunstflidsforening”s Husholdningsudstilling, har nemlig omdannet den ene Side af Palægade til et lille Stykke Paris. Paa Fortovet har de ladet opstille er Par høje, antikke Offerskaale, som bugner af Blomster, Pyntekaal, Frugtgrene og Artiskokker, og op mod Husenes Facader er rejst nogle smaa hvidmalede Boder, i hvilke Høns og Kaniner sorgløst muntrer sig bag Staaltraads-Fletværk uden at ane Slagterkniven der lurer paa dem inde i Udstillingslokalet. I en særlig Bod er der Udsalg af Blindeinstituttets Børster og Koste, og bag en Disk bliver der Østersoplukning – kort sagt, Fortovet er taget i Brug med al den elskværdige Ugenerthed, hvorpaa det livlige, parisiske Gadeliv beror, men som vi intet kender til herhjemme.

Kommer man ind paa selve Udstillingen, overraskes man først af den Atmosfære, man møde; Luften er saa frisk og ren og fuld af al Slags fin Duft. Det kommer af, at det forreste Lokale er Størstedelen er optaget af lækre Frugter, delikat Bagværk, grønne Dekorationsplanter, Akvarier, i hvilke frisk Vand risler ud og ind, og store Isblokke, hvori Krysanthemum er indefrosne for at give Begreb om de forskellige Frysningsmetoder.

Mange forskellige af Byens større Handlende udstiller i dette og det næste Lokale deres Varer i smagfulde Opstillinger. De kan ikke ønske sig nogen smukkere Ramme om deres Opstilling, end den, Bestyrelsens Damer har sørget for med Bistand af Maleren Urban Gad og Malerinden Frøken Rint; Væggene er dækkede med snehvide Tapeter af engelsk Lærred, kun oplivede af fantastiske Arabesker, som med Guldbronce er henkastede hist og her, og af en Frise af stiliserede Rosenkurve, som strækker sig langs hele Loftet. Paa de mange Borde skinner Damaskduge, og al Servering foregaar paa Slott-Møllers smukke blaagrønne Fajancestel; naturligvis er der anvendt en Overdaadighed af Efteraarets Blomster og mangefarvede Løv til Udsmykning.

Udstillingen har, som bekendt, til Formaal at tjene Husmødre og andre Lærerinder af Hjemmets Hygge til Belæring. Den omfatter derfor baade Husvæsenets æstetiske og praktiske Side. Til den førstnævnte maa Borddækning vel fremfor noget andet henregnes, og denne huslige Kunst vil der blive givet Prøver paa ved nogle Borddækninger, som vil skifte hver Uge, maaske hyppigere, og som vil blive ordnede af Professorinderne Bissen og Arnold Krog, Fruerne Ellen Michelsen, Harriet Bing og Elise Brandes. Ved Udstillingens Aabning i Gaar saas to pragtfulde Borddækninger, en med Flora Danica-Porcellæn, Kandelabrer og Opsatser af Guldbronce, og Vindruepynt, og en med Pietro Krohns danske Hejrestel; men i de kommende Uger vil man ogsaa faa at se, hvorledes et Bord kan dækkes, saa Maaltidet tillige bliver en aandelig Nydelse, selv om man raader over mindre rige Midler at dække med.

Til Udstillingens praktiske Side hører der Opvisninger paa Fiskeriets Omraade, saaledes af Saltvandsfisk fra Vesterhavet og kunstig Opsætning af Ferskvandsfisk, som Professor Arthur Feddersen leder, en Forevisning af tropiske Nytteplanter der skyldes Musæumsassistent Ojtenfeld og kunstig Kyllingeudrugning, som bliver fremstillet af Hr. Jean Canstberg. Hver Tirsdag vil der finde en Præmiering Sted af indsendte kolde Madvarer, Sandwichs, Smørrebrød, Saucer, Salater, Geleer, Fromager og Frokostretter. Vinderne faar et Diplom af Frøken Nimb, hvad der vil sige det samme for en Husmoder som Ridderslaget for en Soldat, og desuden et Stykke Sølvtøj eller en Pengesum. En Mængde gode Ideer og Opskrifter vil sikkert fremstaa paa disse Tirsdage, og de besøgende bliver selv Dommere; alle Byens Slikmunde vil antagelig komme og smage paa Retterne. Overdommer for denne Afdeling er Frøken Nimb og Fruerne Horten, Mimi Carstensen og Nyrup. Fra Kl. 11-1 bliver her endvidere Undervisning i Husholdningssager og Økonomi.

Frøken Henriette Nimb.
Frøken Henriette Nimb.

Ved den Tombola, der er knyttet til Udstillingen, kan man vinde delikate Smaaretter, som udgaar fra det Mønsterkøkken, Frøken Nimb forestaar bag en mægtig Spejlglasrude, eller Ting til Hjemmets udsmykning.

Admiralinde, Fru Emma Gad tilkommer hovedsagelig Æren for denne Udstilling. Fru Gad er født Præsident, og naar hendes høje, ranke Skikkelse med det lyse, venlige Smil rager op imellem de hundrede besøgende, som gælder hendes Udstillinger, saa føler enhver uvilkaarligt at Emma Gad, det er Sjælen, Lederen, som frembringer det pulveriserende Liv omkring sig.
Vi har imidlertid tidligere her i Bladet bragt Billede og Omtale af Fru Gads Virksomhed, saa vi vil denne Gang bruge to af de yngre Damer frem, som efter Fru Gads egne Ord har udrettet Hovedarbejdet.

Frøken Henriette Nimb er allerede en saa kendt og skattet Personlighed i den offentlige Bevidsthed, at vi ikke behøver at føje mange Ord til hendes Billede.
Frøken Nimb leder med sin Mesterkok, Hr. Christensen, Maden, ikke blot Skueretterne, men Restauranten under Udstillingen. Frøken Henriette Nimb har arvet al sin Moderne Genialitet som Kogemester og dertil ved sine selvstændige Studier i Udlandet, ført helt Moderne Principper ind i Kogekunsten herhjemme.
Det hjertevarme og vindende i hendes Omgang, det hjælpsomme og imødekommende har skaffet hende mange Venner.

Frk. M. Christophersen.
Frk. M. Christophersen.

Den anden unge Dame, den uundværligste af – maaske alt og alle, er Forretningsføreren, Frøken Margrethe Christophersen – hende, som holder alle Traadene i sin Haand, hende, paa hvem alle de praktiske Opgaver hviler. Til hende henvender man sig om Pladser, gennem hende gaar alt, som kommer ind under selve Ordningen.
Men Margrete Christophersen er en eminent Arbejdskraft, og hendes Dygtighed har staaet sin Prøve i “Dansk Kunstflidsforening”, hvor hun nu er den betroede Bestyrerinde.
Da “Hegnet” for nogle Aar siden blev startet, kom Frk, Christophersen ind som Bogfører for hurtigt at stige til en større Stilling i “Damernes Formiddagsklub”. Som en Magnet drager den lille, ihærdige Skikkelse alle til sig: hun ved alt, kan finde paa Raad i alle Vanskeligheder og skaaner ikke sig selv, men kan arbejde utroligt.
Hendes Gærning er hende selv, og hun betragter “Dansk Kunstflidsforening” som sit eget Ve og Vel.
Husholdningsudstillingen har valgt hende til Forretningsfører og den har sikkert ikke taget fejl. Frøken Christophersen vil give sit store Bidrag i Arbejdet til en vellykket og værdifuld Udstilling.

Selvfølgelig er der en Skare af udmærkede Kvinder baade i Kunstflidsforeningens Bestyrelse og i den lokale Komite, som gør et stort Arbejde og fortjener at nævnes – foreløbig kun disse.

En Maaned tænkes Udstillingen at holdes aaben, og der er ikke Tvivl om, at der vil blive et godt Overskud til det smukke Formaal – at skaffe unge Piger gratis Uddannelse i Dansk Kunstflid.


Illustreret Tidende, 15. november 1903

Palægade med sine elegante og moderne Huse har tidtil ligget stille og fredelig som et fornemt Fristed mellem to Hovedgaders stærke Trafik. I denne Maaned er den bleven Maalet for mange Tusinders Interesse for den Udstilling, som Dansk Husflidsforening energiske Bestyrelse har arrangeret. Næppe har vel nogensinde et Førsteforsøg kunnet glæde sig ved en saadan Tilslutning. Straks fra Aabningsdagen blev Succes’en fastslaaet som uomstødelig Kendsgerning, og naar Udstillingen slutter med Maaneden, vil Resultatet kunne opgøres til et solidt Overskud med et mangeciffret Tal.

I de ikke meget udstrakte og temmelig lave Stuelokaler, gar Admiralinde Emma Gad, Etatraadsinde Louise Hansen og Professorinde Bissen og Arnold Krog, med Bistand af en Mængde at vore ansete Firmaer fremtryllet et Overflødighedshorn af denne Verdens materielle Goder i deres allerskønneste og lækreste Fremtræden, der ikke lader nogen Besøgende uforsøgt i heftig Attraa og svare Fristelser.

Foran køkkenet.
Foran køkkenet.

Og hvad ser man saa i Grunden? Thi Oksekød, Skinker, Pølser, Grøntsager, Fisk og Frugter i smagfulde Opstillinger er vel ikke nyt eller overraskende for nogen, der daglig passerer Strøgets Butiksvinduer. De festlig dækkede Borde, og Frk. Nimbs hvide Kokke bag Glasvæggen lokker da heller ikke de mange Tusinder. Eller skulde det være Tombolaen, hvor man efter adskillige ihærdige Forsøg á 1 Kr. Stykket kan vinde 6 Østers, eller en halv Pommery?

Blomster, frugter og urter.
Blomster, frugter og urter.

Sikkert intet af alt dette. Man kommer til denne, som til saa mange tidligere Udstillinger under de samme Damers Ægide, fordi man tør vente foruden Skønhedsindtrykket at faa nogle gode og praktiske Vink, der kan anvendes i Hjemmet og forøge dets Hygge og Stilfu8ldhed. Der er dog mangt og meget, der ikke læres, selv under et halvt Aars Studium i en Præstegaard eller Herregaard. Som nu f. Eks. Servietlægning. Hvor ofte ser ikke en Husmoder med uforstilt Neundring paa de elegante Servietformer, der pryder Kuverten ved de smaa fine Festmiddage paa Skydebanen eller Phønix. – Kunde jeg blot lære at sætte disse nydelige Vifter eller de lækre smø Støvler i Stedet for de kedelige Pølser eller Kræmmerhusene omkring Rundstykket – tænker hun, men der er ingen til at undervise hende. I Palægade kan enhver Besøgende faa praktisk Undervisning i dette Borddækningsbifag.

Saa er der Foredragene om Madkunst og Husgerning og endelig der overordentlig vellykkede Konkurrencedage, hvor Publikum smager paa Madprøverne og voterer. Det var Udstillingens mest besøgte Dage, da Bagværket og Salaterne blev prøvede og bedømte af de mange kritiske Ganer.

En lille interessant Afdeling danner en Reol med en hel Mængde ældre og nyere Kogebøger. Hvis denne Samling af dansk Kogekunst-Literatur er fuldstændig, kan man egentlig ikke kalde den righoldig. Fra Henrik Harpestæng til Madam Mangor er der ikke ret mange flere Madbøger end fra denne berømte Dame ned til den allernyeste Tid.

Det kan imidlertid ikke nægtes, at denne Udstilling, hvor Selskabeligheden og Bordets Glæder er Temaet, er anlagt efter noget for vide Rammer til, at dens Lærdom kan vinde Tilhængere i det store Publikum til praktisk Anvendelse i det daglige Liv. Og dette har dog rimeligvis tilddels været tilsigtet. Salater, Bagværk og Fromager hører nu engang ikke til den daglige Kost i jævne danske Husholdninger. Derimod kunde der være Anledning til at give unge Husmødre et Vink om, hvorledes man med størst Fordel kan tillave velsmagende Kød- og Fiskeretter for mindre rigelige Husholdningspenge. En senere Udstilling kunde maaske i mere rummelige Lokaler indeholde to Afdelinger, en for større Husholdninger med særlig Henblik paa Selskabeligheden og en for de mange mindre velsituerede Hjem, hvor Hensynet til det økonomiske kommer i første Linie. Det store fortjenstfulde Arbejde som Dansk Kunstflidsforenings udmærkede Bestyrelse har iværksat vilde herved høste endnu varmere Paaskønnelse.

Servering.
Servering.

Naar man har gennemvandret den lille nydelige Udstilling og glædet sig ved al denne materielle Øjenlyst, beundret de dækkede Bordes indbydende Festlighed, Blomsternes og Tæppernes prægtige Farveharmonier, da faar man en uafviselig Følelse af at have dvælet et Sted, hvor Skønheden og den gode Smag har sluttet ubrødeligt Forbund.
CHEF


Hver 8. Dag, 8. november 1903.

Bordopdækning, (Bing & Grøndahl og Hofjuveler Michelson) fra Husholdnings Udstillingen
Bordopdækning, (Bing & Grøndahl og Hofjuveler Michelson) fra Husholdnings Udstillingen
„Bovril"s Bod
„Bovril”s Bod

Husholdningsudstillingen er blevet til under Admiralinde Gads Ledelse og den er vel hjulpen med den behændige Forfatterindes Fantasi og sikre Sans for Publikums-Smagen.
Resultatet er blevet halvt docerende, halvt underholdende, med noget baade for Aand og Legeme.

I det aldeles nydeligt udstyrede Rum pranger talrige Udstillingsboder med alle spiselige Varer, her demonstreres Fiskeavl, hist kunstig Udrugning, her laves Mad og hist dækkes Bord, allevegne vil gode Raad og nyttige Ideer svirre i Luften, og Udstillingens Virkninger vil længe kunne spores i københavnske Husfædres synligt oplivede Træk.