politiken
Kronikker

De mange kronikker

Emma Gad er mere end Takt og Tone – På 100 år blev noget næsten glemt Emma Gad skrev mange kronikker i Politiken. Emnerne var mange, problemerne sædvanligvis velkendte for hele læserskaren, hvad enten hun ønskede at få mere politi på gaden så sommerhusrøvere ikke fik så let spil, eller […]

Kronikker

Gobelins i Danmark

Den gamle Billedvævning, vel den skønneste Kunstindustri, som Evropa har skabt, ligger saa ganske udenfor den almindelige Forestillingskreds her i Landet, at de allerfleste, hvis man til Prydelse for deres Vægge stillede dem Valget mellem en antik “Verdure” eller et par moderne Landskabsmaleri i forgyldt Ramme af en blot nogenlunde […]

tjenestepiger
Kronikker

Vore tjenestepiger

Der er i Vinter i Stockholm udkommet en bog af fru Elsa Törne, som under Titlen “Solidar, et Livsspørgsmaal for Hjemmene” behandler det stadig brændende Spørgsmaal om Husgerningens Udførelse i vore Hjem og gør det i en Form, som ved enkelte nye Synspunkter og en stor Kærlighed til Opgaven har […]

Fritz Thaulow
Kronikker

I Kamp og i Fest

I nogle Bøger har Forfatteren skjult sig saa godt bag sine Personers eller Tankers Iklædning, at han næppe er til at øjne, i andre vise han sig spillevende og dybt aandende, at det er, som om man saa ham for sig og hørte ham tale. Saadan er den Bog, som […]

blank
Kronikker

Husholdnings-litteratur

I Aarhundreder maatte man klare sig i Danmark med en eneste Hjemmets Bog, skreven af Mester Henrik Harpenstreng, død 1244, Livlæge hos højsalig Kong Erik Plovpenning. Senere – en Gang i det nittende Aarhundrede – fik vi et stærkt tiltrængt Supplement i Madam Mangors berømte og endnu aldrig overtrufne Kogebog, […]

Det kongelige teater
Kronikker

Teatrene og Kritikken

En tysk Journalist, Udsending fra et af de mest udbredte Berlinerblade, besøgte mig forleden, og Talen faldt paa Mulighederne for danske Skuespil i Tyskland. . “Ach Gott, nein,” indvendte han, “den er dog ikke som den kjøbenhavnske. Nu har jeg studeret de Forhold i mange Byer, men aldrig har jeg […]

blank
Kronikker

Frue og Frøken

I vore forskellige Kvindeblade har der i den seneste Tid været ført en Debat om et Spørgsmaal, som har Interesse ogsaa ud over de kvindesagsinteresserede Damers Kredse, nemlig om Kvinders Titulatur som Frue og Frøken. Diskussionen er rejst af den højtbegavede finske Dr. phil. Maikki Friberg, som energisk kæmper for, […]

skilsmisse
Kronikker

Etiketten for Fraskilte

For nogen Tid siden hændte der mig den lille selskabelige Fatalitet, som jo kan indtræffe for enhver, at jeg ved en Koncert kom til at sidde mellem to af mine Venner – Fraskilte, som hver for sig var der med en ny Ægtefælle. Situationen var altsaa lidt pinlig, da de […]

titulatur
Kronikker

Damernes titulatur

Den overvældende Tilslutning, som Politikens Enquête om Frue- og Frøkentitlen har faaet (kronik 29. maj 1910 – Frue og Frøken), viser bedst, at hvor uenig vor Dameverden end er om selve Spørgsmaalet, er den sig dog bevidst, at selv om en Benævnelse ved første Øjekast synes at være en ringe […]

havearbejde
Kronikker

Dygtige landbokvinder

Ofte blev Emma Gads kronikker i Politiken refereret i andre avise. “De dygtige landbokvinder” fik en del kommentarer med på vejen. Flere kan læses her efter kronikken hvor Aalborg Amtstidende inviterede landbokvinderne til at kommentere. Alle er vi gennemtrængte af Beundring for vort Landbrugs høje Standpunkt, vort Smør, vort Flæsk, […]

cigarkasse
Kronikker

Fordyrelse

For nogen Tid siden hændte der en Katastrofe: Tobakshandlerne forhøjede Priserne paa Cigarer, jeg ved ikke, hvor meget, men det maa have været betydeligt, siden hele Pressen stod i Flammer med Interviews; Notitser, Portræter af de ledende Cigarfabrikanter og hvad der ellers hører til ved en sensationsvækkende Begivenhed. Naturligvis hjalp […]

annabloch
Kronikker

Anna Blochs Jubilæum

“Jo,” sagde Teaterchefen, Kammerherre Fallesen, nogenlunde naadigt, “hvis De vil nøjes med en hel ungdommelig Rollebesætning, saa tager jeg det lille Stykke og indstuderer det Straks.” Og himmelglad var jeg – nøjedes saa gerne med de ganske unge Kræfter til det lille “Aftenbesøg”. 4.9 1885-1910 Hvis Teatrets nuværende Direktion vilde […]

tjenestepiger
Kronikker

Huslighed

Prøv paa i rosende Vendinger at sige om en af vore Dages Ungmøer, der skænker Dem en Kop Te, at det er en sød, huslig ung Pige, saadan som man sagde i gamle Dage, og De skal se, hvor hun bliver rasende. Huslig, det er det sidste paa Jorden, hun […]

tegneserie
Kronikker

Er Børn idioter

Da jeg en Gang var Barn, sad jeg i de lange Vinteraftener og læste, saa godt jeg kunde, i nogle smaa gule Hæfter, som af og til udkom og paa Omslaget havde et Billede med en flyvende Stork, der bar en lille Dreng paa Ryggen. I disse Hæfter, stod der […]

budget
Kronikker

Budgettet

For hvert Aar, der gaar, bliver det vanskeligere at klare, kostbarere at leve. Denne Kendsgerning antages af Alle, Undtagen maaske de haardhjertede Individer, der flaar os i Skat. For at bøde paa forholdet, gøres der Beregninger over hvor billigt og fornuftigt en Familie egentlig burde indrette sig. Altsaa – man […]

Møde omkring Kvindernes Udstilling.
Kronikker

Kvindelige forsamlinger

Et af de Argumenter, man oftest ser anvendt til Fordel for Kvindernes Deltagelse i det politiske Liv, er, at dettes Tone vilde blive højnet ved, at det finere og blidere kvindelige Element vilde gøre Formerne værdigere og ædlere. . Dette Argument maa Enhver bøje sig for, hvis der er Udsigt […]

nordisk kvinde
Kronikker

Nordens Kvinde

Det var da en temmelig fordringsfuld Overskrift, vil man sige. Ja, det synes jeg ogsaa, og jeg skynder mig derfor at bemærke, at det er ikke min. Det er Titlen paa en hos Gyldendal lige udkommen norsk Roman eller rettere sagt Karakterskildring af en ung Lærerinde, stærkt isprængt med Samfundsbetragtninger […]

godhøst
Kronikker

Husmødrene

Saa, nu lægger de paa Huslejen ogsaa! Efter at Skatterne og Kaffen og Kødet og Smørret og Æggene og Gasmaalerne og snart det altsammen er arbejdet i vejret, skal nu efter Sigende den Bekymring komme til, at Familierne yderligere maa stuve sig sammen. Hvordan faar vi det til sidst, hvis […]

blank
Kronikker

Teatermissere

Politiken har for kort Tid siden indeholdt en Kronik under Titlen: “Har vi for mange Teatre?” I denne interessante og belærende Artikel møder dens Forfatter, Hr. Panduro, vel bevæbnet i en glimrende Rustning af pragtfulde Tal, for at bevise, at de allerede eksisterende Teatre ikke havde mistet det mindste ved […]

gardin
Kronikker

Hvad kvinder udretter

Med stor Interesse og Moro har jeg læst de Betragtninger, Fru Ellen Hørup Nielsen for nylig har fremsat i Politikens Kronik om Mændenes Moral og deres Blik paa Kvindernes Stilling i Samfundet. Forfatterinden ønsker en større personlig Uafhængighed og en ny Moral i Kvindernes Favør, og idet hun udtaler disse […]