Koloniudstillingen *6

Foto: Nationalmuseet

DAG- OG UGEBLADE UNDER KOLONIUDSTILLINGEN.


blankIllustreret tidende, nr. 36, 4. juni 1905.

ISLAND
Denne Udstilling maatte komme. Nu da den er en Kendsgerning, ved vi det alle.
Den er et Barn af den Bevægelse, der i de senere Aar er gaaet over Moderlandet; det gjaldt blot om at faa Ideen til den, Formen, under hvilken den skulde fødes.
Admiralinde Gad har da opnaaet ikke alene at skaffe en Sag, hun interesserer sig for, en Indtægt, men tillige er det lykkedes at give Interessen for vore Kolonier og Bilande et synligt Udtryk.

blank
Interiør fra det islandske hus

Det er efterhaanden gaaet op for Danmarks Beboere, at vi har vestindiske Besiddelser. Men der skulde ganske vist dette til, at man var ved at sælge dem; saa først naaede man til at tage Parti, til at diskutere Øernes Værd eller Mangel paa Værd for Danmark. Resultatet er da snurrigt nok det i Øjeblikket, at det store Procentantal af den danske Befolkning – i hvert Fald den københavnske – interessererer sig mere for Forholdene paa St. Thomas end for, hvorledes det gaar i Thorshavn paa Færøerne. I den Retning er vi nogle Nuets Børn.
Eller se til Grønland; der dukker Interessen stærkt frem ved en enkelt Lejlighed, saa den griber ned i Befolkningen, som nu ved Mylius Erichsens Færd. Eller Island, som pludselig blev aktuel, da det fik sit eget Ministerium; da Studentertoget drog derop; da – ja, da nogle Islændere af misforstaaet Æresfølelse blev krænkede over, at man vilde have Island repræsenteret paa denne Udstilling.
Dette Forhold er imidlertid tilstrækkelig uddebatteret i Dagspressen, saa der er ingen Grund til at jage Sonden ind i et Saar, der allerede er ved at læges. Og det Plaster, som den nu tilvejebragte Repræsentation for Island vil være, faar forhaabentlig snart helet alle Vunder.
Læs hele artiklen


blankPolitiken, 4. juni 1905.

Foreningen “De danske Atlanterhavsøer” har skaffet Komitéen for Udstillingen i Tivoli Tilbud om en Række Foredrag, der skal behandle sociologe og økonomiske Emner fra Island, Færøerne, Grønland og de vestindiske Øer. Kaptajn Rambusch lagde iaftes for med et Foredrag om “Plantevækst og Landbrug i Vestindien”. Mangelfuld Bekendtgørelse var Skyld i en noget ringe Tilslutning fra Publikums Side, og Komitéens totale Mangel paa Arrangementet – Foredraget holdtes i Udstillingens Længdehal, og Publikum maatte staa op – hindrede Tilegnelsen for de fleste.
Læs hele artiklen


u2Jyllands-Posten, 5. juni 1905.

Kjøbenhavn, 1. Juni.
Hvad man saa end vil gjøre derimod, vil det næppe lykkes at faa Kjøbenhavnerne til at nævne den nu i Tivoli aabnede Udstilling fra de danske Kolonier samt fra Færøerne og Island ved andet Navn end “Koloniudstillingen”, hvilket Navn imidlertid er forbudt af Hensyn til de ømfindtlige Islændere. Kunde man saa endda bevæge Publikum til at udelade Hentydningen til Kolonierne og ganske i Almindelighed at tale om “Udstillingen”, vilde det vel delvis kunne tilfredsstille, og nogen Forvexling vil ikke kunne opstaa nu, da Kunstudstillingerne er ved at lukke. Beregnet, som den er, til at vare hele Sommeren, vil den da ogsaa meget vel svare til det Stabile, der udtrykkes gjennem Navnet “Udstillingen”.
Læs hele artiklen


blankPolitiken, 7. juni 1905.

Igaar Formiddags ankom hertil Byen med Dampskibet “St. Domingo” en stor Del vestindiske Sager, der er bestemte til Koloni-Udstillingen, men ikke naaede hertil i rette Tid til Udstillingens Aabning.

En Skuffelse mødte Komitéen, da den skyndte sig ned til Skibet for at holde Revy over, hvad der var: Negerfamilien, som man havde glædet sig til, var udebleven; der var kun en enkelt Neger om Bord og saa den Hytte, som Negerfamilien skulde have boet i, og som man allerede nu er begyndt at stille op paa Udstillingen. Desuden var der en Del Paller med, en stor Del flettede Genstande og tyve levende sorte Grise, som man haaber vil gøre Lykke i Publikum. Efter nogle Vanskeligheder med Karantænevæsenet fik Grisene Lov til at gaa i Land, og man kunde allerede iaftes se dem tumle sig inde i Tivoli.

Forskellige Omstændigheder gør, at det vil vare noget, før alle de forskellige Ting er anbragte og opstillede. Bl. a. er det jo forstaaeligt, at Formanden for den vestindiske Komité, Kapt. Ramsing, der er ramt af saa tung en Sorg ved sin Broders tragiske Død, just ikke i disse Dage er oplagt til at ordne Udstilling. Før i næste Uge ventes det ikke, at hver Ting kan være paa sin Plads.


blankBerlingske, 10. juni 1905.

I disse Dage er De danske Atlanterhavsøers Udstilling i Tivoli bleven kompletteret ved en større Ladning af de mest forskelligartede Genstande fra vore vestindiske Øer.

Ved indgangen til Udstillingen findes et Par Æsler opstaldede, og lidt længere fremme træffer man en Ansamling af sorte Svin, der staar under Opsigt af en mindst lige saa sort Neger.
Inde i selve Udstillingsbygningen er ophobet en Mængde vestindiske Produkter, der giver et godt Begreb om Øernes Rigdom og Frembringelsernes Mangfoldighed.
Læs hele artiklen


blankHver 8. Dag, 11. juni 1905.

MERE repræsentativ Forsamling end den, deri Tivolis Koncertsal paahørte Aabningstalen for Koloniudstillingen, kan København næppe opvise. Der sad med selve den gamle Konge paa første Række saa godt som alt, hvad der har Navn og Rang i Absalons By. Det var den fuldkomneste Samling kendte Navne, der længe har siddet sammen under ét Tag. Hvad vore sorte eller eskimoiske Brødre end ellers maatte have at klage over, de havde saa sandt ingen Grund til Klage over Koloniudstillingens Førstepublikum.
Læs hele artiklen


interviewAdresseavisen, 13. juni 1905.

Goddag Fru Admiralinde!
I en Gennemgangsvogn paa Klampenborgbanen traf jeg Fru Emma Gad sammen med sin søn, Maleren Urban Gad.
Fru Gad vil gerne interviewes, ikke for sin egen Skyld men af Hensyn til de mange højst forskelligartede Foretagender, som til enhver Tid optager den højtbegavede og meget flittige Dames Tid.
Altsaa, vi interviewer.
– Er Fruen tilfreds med Besøget paa Koloniudstillingen?
– Udmærket i kvantitativ Henseende.
– I kvantitativ? spurgte vi forskrækket: – Er Kvaliteten da ikke efter Ønske?
Læs hele artiklen


blankDannebrog, 17. juni 1905.

Om den vestindiske Afdeling, som gennem de sidste Sendinger nu har naaet et anseligt Omfang, kan det i endnu højere Grad end om Koloniudstillingens andre Afdelinger siges, hvad vi allerede paapegede ved Åabningsfesten, at man vel ser, h v a d vore vestindiske Øer producerer, men i beklagelig Grad savner det, der skulde oplyse os om, hvorledes Produkterne bliver til.

Vi savner f. Ex. en Sukkermark med Fabrik, en fiskerbaad med Redskaber, Fangsten af Skildpadder etc. etc., fremstillet in natura eller en miniature, ja selv kun anskueliggjort gennem Billeder – kort sagt, vi savner en Fremstilling af vestindiske Øers Erhvervsliv.
Læs hele artiklen


blankIllustreret tidende, nr. 38, 18. juni 1905.

FÆRØERNE
For en halv Snes Aar siden laa Færøerne officielt ikke paa den Plads, hvor de nu ligger. Den Gang fandt man dem paa den og den Breddegrad og den og den Længdegrad – nu ligger de et andet Sted!
Og denne Forrykkelse nærmere mod Europa skyldes den danske Generalstab, som med en fra alle Sider anerkendt Omhu foretog Opmaalinger og Kortlægning. Man havde, indtil dette Arbejde var afsluttet i 1899, rettet sig efter et Kort fra 1806, saa et lille Eftersyn var jo ikke afvejen, og Resultatet blev da, at Øgruppen – i hvert Fald paa Kortet – kom os nærmere.
Læs hele artiklen


blankHusmoderens Blad, 2. juli 1905.
blank

blankhusmoderens blad 1905 07 02 2


blankFolkebladet Sydjylland, 4. juli 1905.

København, den 3. Juli.
Klokken godt og vel halvtre førte Moses Melchior den regerend kronprins, Fru Emma Gad, Kronprinsessen til Sæde i Koloniudstillingens Forfriskningshal vis á vis St. Thomas’s solbadede Hvidhed. Magelige Kurvestole var hensat til Herskabernes og deres Ledsageres Brug. Foran Kronprinsessens var der endda sat en lille henrivende dannebrosfarvet Skammel, som imidlertid til Fru Gads Sorg slet ikke blev benyttet.

Den lille, gamle, hvidhaarede Grosserer Melchior besteg straks Talerstolen. Han talte i 3 Kvarter om St. Croix.
Læs hele artiklen


blankAdresseavisen, 20. juli 1905.

Adolf og jeg har været ude at se Udstillingen fra alle vores smaa Øer! Ja, hvor var det dog godt, at vi ikke solgte de tre smaa, for saa kune Emma Gad aldrig have lavet alt det pæne med Kallebasser og Kaktus og saa en Negerpige, som Adolf ikke vilde tro, var ægte, med det véd jeg da, at Emma Gad er sikker nok.
Jeg vilde saa gerne have haft en af de store Kaktus til 10 Kr., men Adolf sagde, at det maatte gaa af Husholdningspengene, og saa vilde jeg hellere købe en af dem til 25 Øre, og saa maa jeg haabe paa, at den vokser, for endnu er den ikke større, end at man lige kan se den.
Læs hele artiklen


blank
Adresseavisen, 30. juli 1905.

blankIllustreret tidende, nr. 44, 30. juli 1905.

GRØNLAND – VESTINDIEN
LIGESOM Grønland og Vestindien paa Kortet markerer Polerne for vort Koloniomraade, saaledes begynder man her paa Udstillingen straks med Grønland for at slutte med Vestindien i den store Bygnings modsatte Ende.

Naar man ene holder sig til den kgl. grønlandske Handels Udstilling, maa Repræsentationen fra vor nordlige Koloni siges at være fortræffelig. Det er en ganske enestaaende Samling, der her præsenteres, et velordnet Indblik, der gives i Grønlænderens Liv og Færden, hans Boliger, Redskabsmateriale og Produkter.
Læs hele artiklen


blank
Dannebrog, 30. juli 1905.

blank
Randers Dagblad, 31. juli 1905.

blankKorsør avis, 7. august 1905.

Kronprinsesse Louise, der som bekendt er Protektrice for Koloniudstillingen i Tivoli, har over for Komiteen udtalt Ønsket om, at der maatte blive givet Landets Skolebørn Lejlighed til at se denne interessante og lærerige Udstilling. Komiteen har strax imødekommet Kronprinsessens Ønske, og Hovedstadens 40,000 Skolebørn saa vel som de Skoler fra Landet, der besøger København, vil nu faa gratis Adgang til Udstillingen. Man mener at kunne modtage 3600 Børn om Dagen.

Paa Krinprinsessens Initiativ arrangeres en særlig Tombola for disse Børn, en Tombola, hvor hvert Nummer giver Gevinst for den Tiøre, Børnene maa erlægge, og det skyldes omfattende Velvillie fra københavnske Storhandlendes Side, at man har kunnet træffe dette Arrangement.


blankDannebrog, 23. august 1905.

Som tidligere omtalt, har Komitéen for Koloniudstillingen haft den smukke Tanke at sende samtlige Kommuneskolebørn en Indbydelse til et Besøg paa Koloniudstillingen, hvor der i den Anledning forberedes dem adskillige Overraskelser.
Besøget er nu fastsat at skulle finde Sted Torsdag, Fredag og Lørdag, hver Dag fra Kl. 12-4, og som rimeligt er, imødeses denne Begivenhed med stor Forventning af den glade Ungdom.
Læs hele artiklen


blank
Dannebrog, 24. august 2005.

blankDannebrog, 25. august 1905.

Det blev en anstrengende Dag i Gaar paa Koloniudstillingen og Udstillingen for Island, da de store Besøg af Kommuneskolebørn begyndte, men alt gik heldig.

Besøget i Gaar omfattede i alt ca. 4200 Børn fra Kommuneskolerne med deres Lærere og Lærerinder; i Dag og i Morgen er det Meningen, at et lignende Antal skal gæste Udstillingen.

Forevisningen fandt Sted Kl. 12-4. Børnene kom ind fra Tietgensgade, og det var ordnet saledes, at Hold paa 600 indlodes ad Gangen. Da Regnen imidlertid en Stund tog ualmindelig kraftig fat, kunde man selvfølgelig ikke lade Børnene staa ude, og i den Tid, Uvejret stod paa, var der derfor et langt større Antal paa én Gang i Udstillingshallerne, men naar undtages lidt Trængsel, gik alt udmærket. For at dirigere Strømmen bedre, var Udstillingslokalerne adskilte i Midten ved Snore.
Læs hele artiklen


blankAftenbladet, 25. august 1905.

I Gaar Formiddags begyndte den store Invasion paa Koloni-Udstillingen. Ved Tolvtiden stod 600 Skolebørn, Drenge og Piger, opstillede i Tietgensgade udenfor Indgangen til Udstillingen, og kort efter at de var rykkede ind under Ledelse af Lærere og Lærerinder, mødte et nyt Hold frem. Der var stadig Afløsning, og inden Klokken slog 4 havde 4200 Drenge og Piger fra Kommuneskolerne foretaget Vandringen gennem Island, Færøerne og Kolonierne.
Læs hele artiklen


blankPolitiken, 25. august 1905.

Præcis Kl. 12 igaar kom gamle Moses Melchior ind paa Koloni-Udstillingen.
– Skal vi saa begynde, sagde han og gned sig utaalmodig i Hænderne.

Udenfor Tivoli helt hen til Glyptoteket stod lange Kolonner af Kommuneskolebørn, og nu begyndte de at rykke ind i Tivoli under Kommando af deres Lærere. Først op i den islandske Udstilling. Her stod Konsulinde Vidalin, som netop i den Anledning var ilet til fra et 5 Ugers Ophold i Ronneby, og forklarede. Saa ned i Hovedhallen forbi Isbjørnene og Sælhundene, og ned langs Carl Lunds Panoramaer. Og endelig kom det vigtigste: Lodtrækningen, som ikke kostede noget, men gav Gevinst hver 4de Gang.
Læs hele artiklen

Politiken, 26. august 1905.

Kronprinsessen, der iforgaars aflagde Besøg paa Koloniudstillingen, indfriede straks igaar et Løfte, hun ved denne Lejlighed havde givet, idet Kammerherre Bull paa Prinsessens Vegne sendte Komitéen 4 Jubilæumstokroner til Fordeling mellem Udstillingens Grønlænderinde og dens Neger og de to smaa Negerbørn. De var alle fire lige vilde af Henrykkelse, da de fik Mønterne, Grønlænderinden var ved at besvime ved Tanken om, at Mønten kom fra selve Kronprinsessen. Negeren erklærede, at han vilde have sin anbragt ved sin Urkæde, og de to Unger fik deres hængt om Halsen under Udstødelse af høje Glædeshyl.


blankPolitiken, 1. september 1905.

Koloniudstillingen har været særlig udsat for de sidste Dages Vandskyl. Der har været Timer derinde, hvor de vestindiske Negere troede sig hensatte til deres Hjemland i Regntiden.

Med det sjællandske Bondehus til venstre for Indgangen var det rent galt. Regnen jog pludselig i stride Strømme gennem Taget, og i Huj og Hast maatte Stuen ryddes. Ogsaa i de andre Afdelinger opstod naturligvis stor Forvirring; Færøpigerne maatte reddes paa det Tørre af stærke Mandsarme; de udstillede Genstande maattre fjernes hurtigst muligt. Dette lykkedes saa godt, at heldigvis ikke en eneste af de mange værdifulde Ting led nogen Skade.

Nu har man delvis faaet bødet paa Ødelæggelsens Vederstyggelighed. Paa Bondehuset lægges der nyt Tag. Det bestaar som det gamle – der mærkværdig nok har holdt i samfulde tre Maaneder – slet og ret af olieret Papir. Paa Pergolaen har man ofret 6 Læs Grus, saa den er atter farbar.

Iøvrigt har Oversvømmelsen haft en behagelig rensende Virkning. Og Væden oven fra har hjulpet svært paa de Carl Lundske, efterhaanden noget tilstøvede Panoramaer.
Munin.


blank
Dannebrog, 7. september 1905.

blankPolitiken, 14. september 1905.

Efteraarets voldsomme Regnskyl var slemme mod Koloni-Udstillingen, de hærgede Tingvalla-Sletten, skyllede Farverne af Fugleklippen og fik selv Antillernes Glans til at blegne. Og iforgaars fik Komitéen at vide, at Kong Georg vilde komme ud og se Udstillingen med sin Broder Kronprinsen, sin Svigerinde Kronprinsessen og en Række andre kongelige Personer. Men hvordan vise saa høje Herskaber en skaldet Fugleklippe og en udflydt Tingvalla-Slette? Komitéen indsaa at der burde gøres noget.
Læs hele artiklen


blankDannebrog, 14. september 1905.

Koloniudstillingen, som har faaet en ganske udmærket Slutningssæson, havde atter i Gaar en meget stor Dag. Allerede ved 2-Tiden var Udstillingen fyldt indtil Trængsel i Anledning af Kongefamiliens Besøg. Et Orkester af Blæsere, der eller medvirker ved Kapelmester Joachim Andersens Koncerter i Tivolis Koncertsal, underholdt de besøgende og spillede særlig en Række nationale Melodier.
Læs hele artiklen


blank
Dannebrog, 16. september 1905.

slutningenNationaltidende, 23. september 1905.

I Morgen er det Koloni-Udstillingens sidste Dag, og vi har i den Anledning haft et lille Interview med Udstillingskomiteens Sekretær, Admiralinde Emma Gad.
Fru Gad fortæller os, at Besøget er i stadig Stigen. I den sidste Tid har det jævnt almindelige Hverdagsbesøg kunnet mønstre over 800 Personer, og man kan deraf slutte, hvor stærkt Tilstrømningen ville være, om Udstillingen laa paa et mere befærdet Strøg.
Læs hele artiklen


blank
Nationaltidende, 24. september 1905.

blankDannebrog, 24. september 1905.

Atter i Gaar beæredes Koloniudstillingen med et stort kongeligt Besøg.

Ved 3-Tiden kom Hs. Maj. Kong Georg af Grækenland og Hs. kgl. Højh. Kronprinsen, der jo begge om Formiddagen havde opholdt sig herinde i Byen, gaaende til Udstillingen. Hs. kgl. Højh. Kronprinsen var ledsaget af sin Adjudant. Kaptejn Castonier. Omtrent samtidig kom Hds. kgl. Højh. Kronprinsessen med Prinsesse Dagmar kørende fra Charlottenlund.
Læs hele artiklen

– – –
Indtægten naar op over 52,000 Kr. Man maa da haabe, at Kunstflidsforeningens Skoler faar et pænt Overskud, selv om Udgifterne har været meget store. Man gisnede i alt Fald i Gaar paa en Netto-Indtægt af ca. 10,000 Kr.

I Dag er Udstillingen aaben for uigenkaldelig sidste Gang.


kongefamilienDagens Nyheder, 24. september 1905.

I Gaar aflagde, som tidligere meddelt, kongefamilien en Afskedsvisit paa Koloni-Udstillingen.
De første, der indfandt sig var Hs. Maj. kong Georg og Hs. kgl. Højged Kronprinsen. De kom spadserende gennem Tivoli, og kort efter ankom Hds. kgl. Højhed Kronprinsessen til Vogns. Samtidig indløb der Telefonbesked om, at Drs. Maj. kong Christian, kejserinde Dagmar og Dronning Alexandra, som man slet ikke havde ventet, var kørt fra Bernstorf med Koloni-Udstillingen som Maal. Indtil Majestæternes Ankomst spadserede Kronprinsparret og Kong Georg, ledsagede af Udstillingskomiteen, en lille Tur i Tivoli, der i Efteraarssolens blege Skær præsenterede sig i de skønneste høflige Farver.
Læs hele artiklen


blankPolitiken, 24. september 1905.

For sidste Gang kørte igaar en Række Vogne med røde Kuske ind i Tivoli, for sidste Gang var Koloni-Udstillingens Komité saa nogenlunde fuldtallig til Stede med Hr. Moses Melchior i Spidsen, for sidste Gang drak de Kongelige Te i Rotunden og fik Kager og Kiks med Guavagelé. Det var Udstillingens sidste store Dag, og de var der alle, baade Kongen, Enkekejserinden, Dronning Alexandra, Kong Georg, Kronprinsen og Kronprinsessen.
Læs hele artiklen


Politiken, 24. september 1905.
Indenfor Koloni-Udstillingens Komité har der hersket lidt Usikkerhed om, hvad der skulde ske med de to Negerbørn Alberta og Victor, naar Udstillingen idag lukker. Efter mange Overvejelser er Resultatet blevet, at man har henvendt sig til Vajsenhuset, og rimeligvis vil da de to smaa Sorte blive anbragte der og faa en fornuftig Opdragelse og Undervisning. Det er i alle Tilfælde den bedste Løsning; hjemme er der dog ingen, der enten savner dem, naar de bliver her, eller tager sig af dem, naar de kommer tilbage.


Dannebrog, 25. september 1905.
Koloniudstillingen var i Gaar aaben for sidste Gang, og Tilstrømningen var, lige til Indgangsporten blev stænget, meget stor. Antallet paa besøgende i Gaar naaede op til et Par Tusinde. I alt har Udstillingen i de Maaneder, den har været aaben, været besøgt af over 100,000 Mennesker.
Af Udstillingens Bygninger vil den færøiske Røgstue sandsynligvis blive solgt til Direktør Berhard Olsen, Dansk Folkemuseum; det islandske Hus borttager Grosserer Tulinius, som har bekostet dets Bygning. Sandsynligvis vil Hr. Tulinius benytte det til Privatbrug. Det er endvidere afgjort, at Zoologisk Have køber to af Panoramaerne.
De to Negerbørn venter Komiteen at kunne anbringe her i Landet; den haaber at faa dem optagne paa Vajsenhuset og vil, naar de har faaet Skoleuddannelse og har lært et Haandværk, sende dem hjem til Vestindien igen.
Den voxne Neger derimod rejser, lige saa snart Skibslejlighed tilbyder sig, tilbage til de danske Antiller.
I Aften afholder Komiteen en lille afsluttende Festlighed, hvortil en Del af de Damer og Herrer, der har staaet Udstillingen nær, er indbudte. I Morgen begynder det egentlige Opbrud paa Udstillingsterrænet.


Dannebrog, 29. september 1905.
Opbruddet fra Koloniudstillingen er nu i fuld Gang. Store Sendinger er alt bragt bort fra Udstillingen. I Dag og i Morgen hjemtager de kjøbenhavnske Udstillere deres Ting.
De ikke faa Salgsgenstande samt Tombolagevinster, som er blevne tilbage, vil i den kommende Uge dels blive solgte, dels bortavktionerede af “Dansk Kunstflidsforeniing”.


blankKallundborg Avis, 30. september 1905.

Komiteen for den nu afsluttede danske Koloniudstilling samt Udstilling fra Island og Færøerne har ved Afslutningsfesten sendt Udstillingens Protektrice, Kronprinsesse Louise, en telegrafisk Hilsen.

Kronprinsessen har derefter sendt følgende Svartelegram:

“Admiralinde Emma Gad!
Beder Dem modtage og til Præsident som Bestyrelse udtale min varmeste Tak for den venlige Hilsen ved den vellykkede “Koloniudstilling samt Udstilling fra Island og Færøerne”s Afslutning.
Louise
Kronprinsesse”.


blank
Nationaltidende, 6. oktober 1905.

blank
Berlingske, 28. oktober 1905.

blankblank1. DANSK KOLONIUDSTILLING I TIVOLI 1905 * 2 PLANLÆGNINGEN AF KOLONIUDSTILLINGEN * 3 OPBYGNINGEN AF DANSK KOLONIUDSTILLING * 4 DANSK KOLONIUDSTILLINGS KATALOG * 5 UDSTILLINGSAABNINGEN I TIVOLI 31. MAJ 1905 * 6 DAG- OG UGEBLADE UNDER KOLONIUDSTILLINGEN * 7 VICTOR OG ALBERTA – UDSTILLINGENS LOKALKOLORIT