Aabent Visir 1898

Det kongelige teater (1890-1900)

*

Stykkets Hovedperson er en ung Pige, Eline Malling. Hun har i sin første Ungdom ladet sig bedaare af en gift Mand, konsul Stenberg, der lovede at lade sig skille fra sin Hustru for senere at ægte Eline. Forholdene gør det umuligt for ham at opfylde sit Løfte, og han rejser bort og lader hende sidde tilbage med Frugten af deres Forhold, en lille Pige.

AABENT VISIR

SKUESPIL I 3 AKTER AF EMMA GAD.
PREMIERE PAA DET KGL. THEATER DEN 1. MAJ 1898.

DET SCHUBOTHES FORLAG – KØBENHAVN 1898.

Aabent visir
Med “Aabent Visir” gør E.G. et betydeligt Skridt fremad;: hun er fra Lystspillet gaaet over til Slutspillet, har dristigt taget et virkeligt Samfundsemne op til Behandling og lodder i det hele dybere end nogensinde før.

Stykkets Hovedperson er en ung Pige, Eline Malling. Hun har i sin første Ungdom ladet sig bedaare af en gift Mand, konsul Stenberg, der lovede at lade sig skille fra sin Hustru for senere at ægte Eline. Forholdene gør det umuligt for ham at opfylde sit Løfte, og han rejser bort og lader hende sidde tilbage med Frugten af deres Forhold, en lille Pige.

Slutningen faldt lidt mat, men ellers interesserede Stykket stærkt helt igennem. Fru Gad træder meget djærvt i Skanken for den ugifte Kvindes Ret til at føle Moderlykken uden derfor at miste Verdens Agtelse, og hun viser i det hele et Frisind her, som aabenbart overraskede Publikum i høj Grad.


JONNA: Ja, hvad tror Du, at de Mennesker, der lever om hundrede Aar, vilde sige, hvis de hørte, hvordan vi her taler. Ville de le eller græde over vort Standpunkt?
ELINE: De vil sandsynligvis sige det samme som nu. Fordomme er sejglivede!
JONNA: Nej, jeg tror paa Fremgangen — jo, jeg tror, at de Faa med det store Syn ikke forgæves kaster deres Sædekorn. Vi er dog komne bort fra Stejle og Hjul.
ELINE: Ja, legemligt set.
JONNA: Den Tid kan komme, hvor Kvinderne ikke mere vil være de første til at kaste Sten paa den Søster, der snublede og faldt, men hvor de vil slutte sig sammen for at beskytte baade hende og hendes Barn.
ELINE: Hvad hjælper det mig nu! Hvad skal jeg gøre – jeg er jo magtesløs.
JONNA: Hvad Du skal gøre! Bryd over vært, bekend, at Du har en Datter. Tag hende til Dig og ernær Dig selv og hende. Det maa Du kunne.
ELINE: Hvor vil Du hen — nej nej. Tænk Tanken ud — Sæt dig ind i, hvor del er umuligt.
JONNA: Umuligt — ja, fordi Du ikke har Mod.
ELINE: Det er tilmed saa upraktisk — ogsaa for Barnets Skyld.


***
Læs anmeldelser/omtaler efter skuespillet:
AARHUS STIFTSTIDENDE – 2. maj 1898
RINGSTED FOLKETIDENDE – 2. maj 1898
ILLUSTRERET TIDENDE – 8. maj 1898 (Vilhelm Andersen: Kritik – 1914)
AARHUS STIFTSTIDENDE – 5. november 1898
JYLLANDS POSTEN – 5. november 1898

PERSONERNE:

GENERALINDE WALLIN KAPTAJN KARL WALLIN, hendes søn
FRØKEN ELINE MALLING JONNA MALLING, hendes søster
KONSUL STENBERG IDA
KAPTAJN SALVESEN FRØKEN VON SVITZER
FRU MADSEN To FRØKNER LILJENFELDT
En Tjener

AABENT VISIR: INTRO1. AKT2. AKT3. AKTANMELDELSER