petit 1901
Petitstof

Petitstof fra aviserne om Admiralinden

Emma Gad, stort som småt fra Dags-/ugepressen. Artikler, petit stof og hvad der ellers findes. Ud over de mange aktiviteter og gøremål som kan findes under de forskellige overskrifter, er der meget omkring admiralinden der ikke lige umiddelbart kan placeres under en bestemt kategori. Der er, blandt meget andet, diverse […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1891

  FATTIGE FRISKOLEBØRNS BESPISNING – OPRETTELSE AF FORTSÆTTELSESASYLER – FEST PAA NY CARLSBERG Aarhus Stiftstidende, 5. januar 1891. Nydelse for Rige og Fattige. …Frk. Schytte … havde… en saa overvældende Tilslutning til den Forestilling, hun i forgaars Aftes havde faaet arrangeret i Kjøbenhavn til Fordel for fattige Friskolebørns Bespisning, at […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1894

  FORFATTER- OG KUNSTNERRETTEN I FOLKETINGET Jyllands-Posten, 24. februar 1894. Folketinget. Torsdagen kunde opvise et meget livligt og interessant Møde; men det var da ogsaa en saa celeber Sag som Forfatter- og Kunstnerretten, som var til Behandling. Hertil kom, at det saae ud til, at det endelig skulde lykkes at […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1895

  EMERENTZES ERINDRINGER – HOS DAMESKRÆDDERINDEN Dannebrog 23. juli 1895. Med det i disse Dage udkomne Dobbelthæfte er første Halvbind af Aargangen 1895 sluttet. Vi har ofte fremhævet den lykkelige Haand, hvormed dette Tidsskrift bliver redigeret, og vi har i særlige Artikler fremdraget enkelte, mere end almindelig interessante Bidrag. – […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1897

  KONGENS JAGTKAPTAJN – EMMA GADS EGET SØLVBRYLLUP   Aarhus Stiftstidende, 18. september 1897 Et Sølvbryllup. Kongens Yachtkaptajn, Kommandør Gad og Hustru, Forfatterinden Fru Emma Gad feirer den 20de ds. deres Sølvbryllup paa Tipperupgaard ved Humlebæk, hvor de i Dagens Anledning vil samle en større Familiekreds.

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1901

  NORGESOPHOLD – SYSTEMSKIFTET Nylænde, 19. aarg. 1901. Kvindestemmeretsforeningen havde atter en meget interessant og festlig aften mandag den 18de februar. Fru Emma Gad fra Danmark og fru Ann Margret Holmgren fra Sverige var klubbens feirede gjæster. For den første talte Ragna Nielsen, og fru Gad svared med en skaal […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1902

  PARISERTUR Nationaltidende, 10. august 1902. Maleren Urban Gad, som under sit Studieophold i Paris blev angreben af Gigtfeber, er nu kommen hjem for at rekreere sig. Den unge Kunstner tilbringer sin Ferie hos sine Forældre, Admiral Gad og Fru Emma Gad, der bor i Humlebæk.

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1903

  TUBERKULOSENS BEKÆMPELSE – KEJSER WILHELM BESØGET Aarhus Stiftstidende, 4. april 1903. Kejser-Besøget Kejser Wilhelm vinder alle. Gaarsdagens forløb. – Kejseren taler med Alle om alt. Ved Kronprinsens Taffel i Aftes var Kejseren meget livlig og underholdt sig med næsten alle de Tilstedeværende. Kronprinsen var utrættelig i at præsentere Gæsterne […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1904

  EMMA GAD PÅ FINANSLOVEN – ROTTEKATTE PAA UDSTILLING – MAGDALENE THORESENS STENSTØTTE Viborg Stiftstidende, 11. januar 1904. Finansloven … “Dansk Kunstflidsforening”, som Fru Emma Gad har skabt, og som udfører et nyttigt Arbejde, ogsaa for Provinsens unge Damer, foreslaas understøttet med 1000 Kr.   Slagelse Posten, 30. april 1904. […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1905

  BJØRNSTJERNE BJØRNSONS AFREJSE – INDSAMLING AF GAMLE FOTOGRAFIER – FORTJENSTMEDAILLE I GULD Aalborg Stiftstidende, 31. maj 1905. Bjørnstjerne Bjørnson har i Gaar Formiddags modtaget en Del Visitter paa Dagmarhotellet. Bl. a. aflagde Fru Betty Nansen og Statsraad Hviid Besøg hos den norske Digter. I Aften er Bjørnson og Frue […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1906

  Blandt de ikke faa skrivende Damer, vort lille Land rummer, indtager Fru Emma Gad en smuk Stilling. Hun holder sig nemlig i sin Produktion lige langt fra den “Guvernantestil”, der især tidligere har præget de fleste skrivende Damers Arbejder, og gjort dem mere velmente end vellykkde, og fra den […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1907

  FOLKETEATRETS FEST – BJØRNSTJERNE BJØRNSON I STUDENTERFORENINGEN – LAND OG FOLK Dagens Nyheder, 19. september 1907. Der var et Øjeblik i Aftes under Folketheatrets Jubilæumsforestilling, hvor man pludselig følte det, som et Aandepunst af en svunden Tids Romantik gik gennem Salen, hvor alle de festklædte, moderne Mennesker var samlede […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1908

  E.G.s ARBEJDSFORM – DORPH-PETERSENS FRATRÆDEN – DET NYE TEATER – OBERSTINDES GESHÄFT – BIOGRAFBESØG Folkets avis, 23. januar 1908. Aandens Arbejdere. Naar og hvordan arbejder Hjærnen bedst. Fru Admiralinde Emma Gad bebor en standsmæssig Lejlighed i Dronningens Tværgade. Den flittige Forfatterinde lukker selv op og beder os elskværdigt tage […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1909

  CHARLOTTENBORG – FORFATTER- OG KUNSTNERKONGRES – MAJESTÆTERNES TAFFEL – SYDPOLSFORSKER – FERRER Aarhus Stiftstidende, 31. marts 1909. Nu er Foraaret inde, det rigtige, ægte Foraar. I Gaar var det den første veritable Foraarsdag, og samtidig var Pressen indbudt til at se Udstillingen paa Charlottenborg, der i Dag faar sin […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1910

  EMMA THOMSENS DØD – TEATERSTRIDEN 1909/1910 – KARRIG NIDING – RIGSRET – ALKOHOL – HEIBERG 50 – PALLE ROSENKRANS: BIOGRAFTEATER Nationaltidende, 6. januar 1910. Emma Thomsen vil blive savnet meget, fordi hun paa Scenen stod som Indbegrebet af det, som er Mennesker kærest af alt, den varmhjertede Kvinde. Man […]

velgørenhedskongres
Petitstof

Velgørenhedskongressen 1910

  FORLØB AF KONGRES OG FESTMIDDAGE Nationaltidende, 3. august 1910. Programmet for denne Kongres, der afholdes her i Byen, i Rigsdagsbygningen, d. 9. til d. 13. ds. er følgende: Tirsdag den 9. August: Kl. 11 Formiddag: Kongressens Aabning. Kl. 2½ Eftm.: 1. Kongres-Emne: Sygeplejen paa Landet. Ordfører: Kabinetssekretær A. Krieger […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1911

  SYGDOM – KVINDELIG VÆRNEPLIGT – FRANSK ORDEN TIL EMMA GAD – FERIE – KARIN MICHAELIS – SVENSK HJEMMESLØJD – AFSMITTENDE KVINDER – REJSER Thisted Amts Avis, 18. april 1911. Kvindelig Værnepligt. Under Overskriften ‘Unge Piger i Huset og kvindelig Værnepligt’ skriver Forfatterinden Frk. Thit Jensen i ‘Kvinden og Samfundet’ […]

forfatterjubilæum
Petitstof

25 aars forfatterjubilæum 1911

  FORFATTERJUBILÆUM – FEST PAA SKYDEBANEN – JUBILÆUMSFORESTILLING Politiken, 15. april 1911. Idag er det 25 Aar siden, Fru Emma Gad første Gang optraadte paa den danske Skueplads med et uskyldigt Skuespil, som hed “Et Aftenbesøg”. I de 25 Aar, som betegner Fruens literære Udvikling og Blomstring, falder tillige en […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1912

  FERIE I ROM – 60 AARS FØDSELSDAG – HJEMKOMST – BALLETAFTEN – GERD NISSEN Politiken, 20. januar 1912. Det er en uheldig Skik, vore berømte Mænd og Kvinder har indført, idet de, naar de fejrer Jubilæer eller bemærkelsesværdige Fødselsdage, forladet Landet og efterlader os deres Adresse til et langt […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1913

  VELGØRENHEDSFORESTILLING MED FRK. GERD NISSEN – ELFELT FOREDRAG – BEGRAVELSE – DANSK ARBEJDE – SKILMISSELOV – RUDOLPH TEGNER: “FRØEN” – HJEM FOR GAMLE TJENESTEPIGER København, 19. januar 1913. En af de første Nætter i Februar vil Fru Emma Gads meget omtalte Midnatsforestilling finde Sted. Prøverne begynder efter Onsdag, naar […]