petit 1901
Petitstof

Petitstof fra aviserne om Admiralinden

Emma Gad, stort som småt fra Dags-/ugepressen. Artikler, petit stof og hvad der ellers findes. Ud over de mange aktiviteter og gøremål som kan findes under de forskellige overskrifter, er der meget omkring admiralinden der ikke lige umiddelbart kan placeres under en bestemt kategori. Der er, blandt meget andet, diverse […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1891

FATTIGE FRISKOLEBØRNS BESPISNING – OPRETTELSE AF FORTSÆTTELSESASYLER – FEST PAA NY CARLSBERG Aarhus Stiftstidende, 5. januar 1891. Nydelse for Rige og Fattige. …Frk. Schytte … havde… en saa overvældende Tilslutning til den Forestilling, hun i forgaars Aftes havde faaet arrangeret i Kjøbenhavn til Fordel for fattige Friskolebørns Bespisning, at Huset […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1894

FORFATTER- OG KUNSTNERRETTEN I FOLKETINGET Jyllands-Posten, 24. februar 1894. Folketinget. Torsdagen kunde opvise et meget livligt og interessant Møde; men det var da ogsaa en saa celeber Sag som Forfatter- og Kunstnerretten, som var til Behandling. Hertil kom, at det saae ud til, at det endelig skulde lykkes at føre […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1895

EMERENTZES ERINDRINGER – HOS DAMESKRÆDDERINDEN Dannebrog 23. juli 1895. Med det i disse Dage udkomne Dobbelthæfte er første Halvbind af Aargangen 1895 sluttet. Vi har ofte fremhævet den lykkelige Haand, hvormed dette Tidsskrift bliver redigeret, og vi har i særlige Artikler fremdraget enkelte, mere end almindelig interessante Bidrag. – – […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1897

KONGENS JAGTKAPTAJN – EMMA GADS EGET SØLVBRYLLUP Aarhus Stiftstidende, 18. september 1897 Et Sølvbryllup. Kongens Yachtkaptajn, Kommandør Gad og Hustru, Forfatterinden Fru Emma Gad feirer den 20de ds. deres Sølvbryllup paa Tipperupgaard ved Humlebæk, hvor de i Dagens Anledning vil samle en større Familiekreds.

kvindekongres
Petitstof

Kvindekongres London 1899

INTERNATIONAL KVINDEKONGRES I LONDON – PRESSE FØR OG EFTER – EMMA GADS FOREDRAG Ringsted Folketidende, 17. juni 1899. Ved den internationale Kvindekongres i London vil i Følge “Nationaltidende” følgende danske som indbudte Talere deltage i Forhandlingerne: Frk. Sophy Christensen, Frk. Elisabeth Gad, Fru Emma Gad, Fru Nelly Hansen, Fru Dagmar […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1901

NORGESOPHOLD – SYSTEMSKIFTET Politiken, 20. februar 1901. Fru Gad i Norge. Kommandørinde Gad, der for Tiden opholder sig i Kristiania, har, som naturligt er, ikke kunnet undgaa Interviewet. Verdens Gang bringer den danke Forfatterindes Portræt, ledsaget af et Interview, hvori Fruen fortæller lidt om sig selv, og sin Virksomhed: Jeg […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1902

PARISERTUR Nationaltidende, 10. august 1902. Maleren Urban Gad, som under sit Studieophold i Paris blev angreben af Gigtfeber, er nu kommen hjem for at rekreere sig. Den unge Kunstner tilbringer sin Ferie hos sine Forældre, Admiral Gad og Fru Emma Gad, der bor i Humlebæk.

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1903

TUBERKULOSENS BEKÆMPELSE – KEJSER WILHELM BESØGET Aarhus Stiftstidende, 4. april 1903. Kejser-Besøget Kejser Wilhelm vinder alle. Gaarsdagens forløb. – Kejseren taler med Alle om alt. Ved Kronprinsens Taffel i Aftes var Kejseren meget livlig og underholdt sig med næsten alle de Tilstedeværende. Kronprinsen var utrættelig i at præsentere Gæsterne for […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1904

EMMA GAD PÅ FINANSLOVEN – ROTTEKATTE PAA UDSTILLING – MAGDALENE THORESENS STENSTØTTE Viborg Stiftstidende, 11. januar 1904. Finansloven … “Dansk Kunstflidsforening”, som Fru Emma Gad har skabt, og som udfører et nyttigt Arbejde, ogsaa for Provinsens unge Damer, foreslaas understøttet med 1000 Kr. Slagelse Posten, 30. april 1904. København, Fredag. […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1905

BJØRNSTJERNE BJØRNSONS AFREJSE – INDSAMLING AF GAMLE FOTOGRAFIER – FORTJENSTMEDAILLE I GULD Aalborg Stiftstidende, 31. maj 1905. Bjørnstjerne Bjørnson har i Gaar Formiddags modtaget en Del Visitter paa Dagmarhotellet. Bl. a. aflagde Fru Betty Nansen og Statsraad Hviid Besøg hos den norske Digter. I Aften er Bjørnson og Frue til […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1906

Blandt de ikke faa skrivende Damer, vort lille Land rummer, indtager Fru Emma Gad en smuk Stilling. Hun holder sig nemlig i sin Produktion lige langt fra den “Guvernantestil”, der især tidligere har præget de fleste skrivende Damers Arbejder, og gjort dem mere velmente end vellykkde, og fra den forlorne […]