Petitstof 1906

petit 1901

 


slagese-posten
Slagelse-Posten, 11. marts 1906.

Blandt de ikke faa skrivende Damer, vort lille Land rummer, indtager Fru Emma Gad en smuk Stilling. Hun holder sig nemlig i sin Produktion lige langt fra den “Guvernantestil”, der især tidligere har præget de fleste skrivende Damers Arbejder, og gjort dem mere velmente end vellykkde, og fra den forlorne “Dristighed”, hvorved ikke faa af Forfatterindernes yngste har søgt at vinde en Døgnberømmelse.

slagelse-eg
Emma Gad

Fru Gad har givet os en Række ædruelige og underholdende – ofte vittige, undertiden ret bidende – Skildringer fra det københavnske Bourgeoisi, som hun kender ud og ind, og som hun, fortrinsvis dramatiske Arbejder, har ført lyslevende frem for Læserne – eller Tilskuerne.
Enkelte af hendes Stykker, ikke mindst “Et Sølvbryllup”, har gjort endog ganske ualmindelig Lykke.
Fru Emma Gad er født i København 21de Januar 1852 og tilhører den bekendte og ansete Halkierske Slægt. Tyve Aar gammel blev hun gift med Marineløjtnant – nu Admiral – Gad.
Foruden sin Forfattervirksomhed har Fru Emma Gad udfoldet et omfattende Arbejde i Velgørenhedens Tjeneste, og har været en finfølende og forstaaende Forkæmperinde for Kvindesagen. Denne har hun taget praktisk op. I Resolutions-Agitationen, og hvad dertil hører, har hun kun taget ringe Del.
Men i Foretagender som Kvindernes Køkken og lignende, hvor Maalct har været at dygtiggøre
Kvinden, har Emma Gad udført et betydeligt og frugtbringende Arbejde.