Tulipan Udstilling 1900

Tulipanudstilling
17.-20. maj 1900


tulipanBornholm Tidende, 28. april 1900.

Fru Johanne Meyer meddeler efter at have nævnt Frk. Sofie Holtens Kniplingsudstilling, at Fru Emma Gad nu laver en Udstilling af Frilandstulipaner. Det er Damernes Formiddagsklub, der afholder Udstillingen fra 10.-13. Maj. Man har sat sig i Forbindelse med 70 Gartnere foruden en Del private Haver og venter sig det aller bedste Udbytte af de smukke Planter. De allersmukkeste venter man sig fra Holland, naar blot ikke Foraarstiden falder alt for forskjelligt i de to lande.
blankForuden Dameklubbens Bestyrelse bestaar Udstillingskomiteen af d’Hrr. Statsgartner Bruun, Bernstorff. Handelsgartner Bartholby, Professor Gotfred Christensen og Arkitekt Carl Brummer.
Man har begyndt at dekorere Salene. Fem Hundrede Alen hvist Musselin er bestemt til at dekorere Væggene, naar de først ere komne til at skinne i alle Regnbuens Farver. Der pustes Farver paa det lette Stof, og det vil lyse og pryde de nøgne Vægge.
Planterne skulle opstilles i Kobberpotter, hvortil Gardinerne svare i Farven, oversyet med hvide Lidser, dette udført af Emma Gad. Kunstnerisk og smukt bliver det hele. Den ene Sal skal dekoreres i moderne, den anden i gammel hollandsk Stil.
Kun to Sale har man til Raadighed; men de ligge bekvemt lige under Damernes Formiddagsklub, Pilestræde 9. Gartnere eller private, som eje sjældne Frilandstulipaner, kunne, om de ønske disse Planter udstillede, henvende sig til Bestyrelsen for “Damernes Formiddags-Klub”.


blankKallundborg avis, 16. maj 1900.

Kjøbenhavn, Tirsdag.
I de nærmeste Dage vil der i Damernes Formiddagsklub under Fru Kommandørinde Emma Gads Forsæde og med Assistance blandt andet af hendes Søn, Maleren Urban Gad, og Malerinden Frk. Bertha Green blive arrangeret en ikke almindelig Tulipanudstilling, hvorom Ugens Interesse absolut vil samle sig. Og kommer vore Læsere – Herrer som Damer – til Kjøbenhavn i den Uge, bør de ikke forsømme at berede sig selv den virkelig kunstneriske Nydelse, som et Besøg her bliver.
I Pilestræde Nr. 9 gaar man ind paa Gaardspladsen og gjennem en Sidedør her op til Ejendommens 1ste Sal, hvortil en smukt dekoreret Trappe vil føre En.
Saa kommer man ind i en Sal hvis Vægge er holdt i lyse Toner, og hvor Døre og Vinduer ere draperede med nogle elegante Portiérkapper, som nærmest beset er af simpel Raamateriale, men i kunstnerisk Udførelse. Vinduerne dækkes af irisfarvede Forhæng, og langs de store Vægborde dekoreres med de samme Tyllstof, medens Væggen over dette Blomsterbord i en højde af ca. 1 Alen er dekoreret med en smuk marmorlignende Frise, mod hvilken Tulipanerne vil virke særlig dekorativt.
Man venter en Mængde forskjellige Sorter, som ikke vil blive udstillede i kjedelige Urtepotter, men i antike Kobberkar. Og inde i et mindre Sideværelse, vil blive udstyret i gammel hollandsk Stil med stort Blyvindue, kostbare gamle Gobelins Møbler og maaske en ung, smuk Dame i hollandsk Dragt, vil de særlig kostbare Løgvækster udstilles i hollandske Fajanceurner.
I det hele taget vil der ved denne Lejlighed blive gjort alt for at give Udstillingen det mest festlige Præg.
– Og lad os ikke glemme at tilføie, at der i Klubbens Lokaler ovenover serveres alle Slags Forfriskninger under Udstillingen, og at der ogsaa tilstedes Herrer Adgang.
Som man ser, vil det sikkert blive en Sukces, som omtales længe.
Celestian.


blank

blank
København, 17. maj, 1900.

Dette katalog fra 1891 kunne måske imponere med et foto. I dag er der ikke noget kunstnerisk over s/h blomsterbilleder.
Dette katalog fra 1891 kunne måske dengang imponere med et s/h foto.

Kvinden og Samfundet, 1900 nr. 20
Tulipanudstilling

I vore Dage, hvor det mere og mere og mere viser sig, at kunstnerisk Medvirkning udøver Tiltrækning i alle Industrigrene, maa et Samarbejde mellem Kunstnere og Blomstergartnere have store Betingelser for at fange det skønhedselskende Publikums Opmærksomhed. Bestyrelsen for Damernes Formiddagsklub vil derfor gøre et Forsøg i denne Retning med den kommende Tulipanudstilling, der skal afholdes i Dagene fra Torsdag den 17. til Søndag den 20. ds.

Foruden Bestyrelsens Damer bestaar Komiteen af Professorerne Grønlund og Gotfr. Christensen, d’Hrr. Arkitekt Carl Brummer, Slotsgartner Fritz Bruun og Handelsgartner Bartholdy.

Et af Lokalerne vil blive ordnet i gammelhollandsk Stil af Malerinden Frk. Bertha Green og et andet i moderne lys Farvetone af den unge Maler Urban Gad. I Formiddagsklubbens hyggelige Værelser vil de Besøgende kunne nyde en Kop The og andre Forfriskninger, og da Udstillingen bliver saa centralt beliggende som muligt, Pilestræde 9, (A. C. Illums Ejendom) tør man formodentlig vente god Tilslutning fra det blomsterelskende Publikums Side.


Illustreret Tidende, 20. maj 1900.

Paa Initiativ af Bestyrelsen for Damernes Formiddagsklub var der, som man vil have set af Dagspressens Omtale, i Dagene fra Torsdag den 17de til Mandag den 21de ds. foranstaltet en stor og pragtfuld Udstilling af Tulipaner, hovedsagelig med det Formaal herved at vække Opmærksomhed og Interesse for et Samarbejde mellem Blomstergartnere og Kunstnere. Udstillingen, der afholdes i Klubbens Lokaler i Pilestræde, godtgjorde til fulde, hvilket Resultat der kan frembringes ved at saadant Samarbejde, og der maa ønskes, at den vil give Stødet til Virkelighedsgørelse af den Grund liggende Idé.
blank
Det tør i hvert Fald haabes, at Klubben ikke slaar sig til Ro med dette første Forsøg. Saa afgjort var Successen, saa talrigt Besøget, saa villig de forskellige Udstilleres Deltagelse, at der ingen Tvivl er om, at Publikum omfatter Sagen med Interesse og er modtageligt for den Skønhedsvirkning, som Kunst og Blomstergartneri i Forening er i Stand til at skabe. Paa de véd dette første Skridt indvundne Erfaringer bør der arbejdes videre, at det paatænkte Samarbejde, der allerede har sit tilsvarende Sidestykke i Kunstens Bidrag til forskellige industrielle Virksomheder, kan blive forsøgt i større Stil i vore ikke altfor talrige Haveanlæg.
blankblankTulipanudstillingen.
Udstillingen mødtes som sagt med Velvilje fra alle Sider. En Del af Landets største Herregaarde og flere af vore netydeligste Gartnerier bidrog, ligesom ogsaa nogle hollandske og engelske Firmaer deltog. Der var saaledes tilvejebragt en sjælden og omfangsrig Samling af den statelige, farverige Blomst, der i tidligere Tider, for et Par Hundrede Aar siden, var alle blomsterelskendes Attraa og Genstand for en Kultus, som grænsede til det afsindige.

Med udsøgt Smag vare de mange Varianter ordnede, de slanke Blomsterbægre og de fyldte Kurve samlede sig i en Farveudfoldelse af usædvanlig Pragt. Det hele Arrangement vat af en velgørende, fornem Stilfuldhed, til megen Ære for Komiteen, af hvilken bl. a. Professorerne Grønlund og Godfred Christensen vare Medlemmer.

De to Lokaler, som rummede Udstillingen, vare smukt dekorerede, det ene i gammel hollandsk og det andet i moderne lys Stil.


Kvinden og Samfundet, 1900 nr. 21
Tulipaner

Papegøjetulipan
Papegøjetulipan som præsenteret i 2016

Formiddagsklubbens Udstilling var overordentlig vellykket. Den store Sal var forvandlet til et Hav af straalende Farver, der kom helt til sin Ret imod Væggenes lyse, lette Draperier. Som Modsætning gjorde det saakaldte hollandske Værelse med sine dæmpede Farvetoner en god Virkning.

Aabningsfesten hædredes med Prins Karls Nærværelse og indlededes med et interessant Foredrag af Prof. Grønlund.

Sort Papegøjetulipan
Sort Papegøjetulipan som præsenteret i 2016

Tulipanen stammer fra det indre af Asien og vokser vildt paa de store Stepper, der flere Maaneder i Aaret ligge forbrændte af Solen. Saa snart der kommer Fugtighed, opsuges den af de indtørrede Løg, Livsspiren vaagner, og snart knejse de pragtfulde Blomster i solmættede Farver.

Tulipanen forplanter sig baade ved Løg og ved Frø. Insekter føre det fine Blomsterstøv fra den ene Plante til den anden, og naar de træffe forskellige Arter opstaa forskellige Varieteter.

Henimod Slutningen af Middelalderen kom Tulipanen til Europa og blev snart en Yndlingsblomst, i Holland og England. I Holland forstod man ved Kulturens Hjælp at frembringe et Utal af Arter og Varieteter. Det blev en vigtig Handelsartikel og enkelte sjældne Arter betaltes endog med flere tusind Gylden. – – –

Hvormange Arter der var repræsenterede paa Udstillingen ser jeg mig ikke i Stand til at oplyse. Hollands store Blomsterfirmaer Krelage og Byvoot havde sendt en udsøgt Samling. Vi kan særlig fremhæve de dobbelte rosenrøde og den dybt mørkerøde Papegøjetulipan, Admiral Christensen, fra Byvoot. Saadanne Pragteksemplarer har vi ikke set her hjemme.

Darwin Queen tulipan
Darwin Queen tulipan som præsenteret i 2016

De store mørkerøde næsten sorte Darwin fra Krelage var ogsaa overmaade pragtfulde, men den af mange saa beundrede Carnuto maa vel nærmest betragtes som et Stykke mishandlet Natur. Det for Tulipanen ejendommelige, dens overordentlig skønne Bægerform, var helt forsvundet og Bladene optrævlede som med en Kam.

De udstillede Eksemplarer var afskaarne og smagfuldt arrangerede i Glas og Skaale. At de ikke paa den Maade kunde komme fuldt ud til deres Ret er indlysende. Fru Berlings overordentlig pragtfulde Kobberopsats med de fire røde Jættetulipaner viste derimod hvilken Skønhed Planten kan opnaa i voksende Tilstand.

Fra partner Hansen i Jagelsegade var sendt smukke og ejendommelige Arter. Særlig kan vi nævne en blaa-grøn-hvid dobbelt, der var ganske henrivende.
[Alle farveillustrationer er fra 2016 kataloger.]