Udstillinger

Verden omkring os

Emma Gad arrangerede utallige udstillinger, bl. a. for at skaffe midler til at finansiere friskoleophold i Dansk Kunstflidsforening for Vestindiske, islandske og sønderjyske unge piger. Den største var uden sidestykke “Koloniudstillingen” som var placeret i Tivoli sommeren 1905. Den store succes var uden tvivl medvirkende til at Emma Gad fik […]

Udstillinger

Kvindernes Udstilling 1895

KVINDERNES UDSTILLING i fortid og nutid 22. juni – 15. september 1895. 1*INTRO – 2*CHICAGO UDSTILLINGEN – 3*FORBEREDELSEN – 4*OPBYGNINGEN – 5*AABNINGEN – 6*FORLØBET Kvinder producerer og udstiller. Efter udstillingen i Chicago ville de danske kvinder vise at de også var i stand til selv, at lave en tilsvarende kvindeudstilling. […]

blank
Udstillinger

Orchidéudstilling 1897

Orchidéudstilling Fremtidens toneangivende prydplante Kvinden og samfundet, 1897 nr. 3 I Dagene fra den 17. ds. til den 21. inkl., vil der i Permanent Kunstudstillings Lokaler i Bredgade blive aabnet en Orchidéudstilling, der er startet af en Kreds af de Damer, der ledede Kvindernes Udstilling: Fru Emma Gad, Fru Etatsraadinde […]

blank
Udstillinger

Tulipan Udstilling 1900

Tulipanudstilling 17.-20. maj 1900 Bornholm Tidende, 28. april 1900. Fru Johanne Meyer meddeler efter at have nævnt Frk. Sofie Holtens Kniplingsudstilling, at Fru Emma Gad nu laver en Udstilling af Frilandstulipaner. Det er Damernes Formiddagsklub, der afholder Udstillingen fra 10.-13. Maj. Man har sat sig i Forbindelse med 70 Gartnere […]

blank
Udstillinger

Sydfrugt-Udstilling 1900

Illustreret Tidende, 4. november 1900. Sydfrugter. I “Hegnet”s Lokaler havde de snildrige Damer, som forestaar denne praktisk-selskabelig Virksomhe, arrangeret en Sydfrugt-Udstilling – idet de paa disse sludfulde Efteraarsdage demonstrerede, hvorledes man fanger en Straale af Sydens Sol. I en violet, dekorativ Ramme, som den unge Maler Urban Gad var mester […]

orangetabby
Udstillinger

Katteudstilling 1900

Katteudstilling 4. – 9. oktober 1900 Adresseavisen, 4. oktober 1900. Katteudstillingen i Zoologisk Have aabnes idag Kl. 2 for Publiklum. I Formiddag foretages Bedømmelsen. Dommere er Kommandørinde Emma Gad, Grosserer Gustav Stromberg og fhv. Direktør E. U. Hofman Bang. Social-Demokraten, 5. oktober 1900. I Gaar aabnedes i Zoologisk Have en […]

blank
Udstillinger

Hvidsøm Udstilling 1900

Udstilling af Hvidsøm Dansk Kunstflidsforening 1900 Silkeborg Avis, 5. december 1900. Den kvindelige Kunstflid. Den nydannede “Damernes Kunstflidsforening” lader til at skulle blive meget virksom. Den er allerede i Gang med at forberede en Udstilling, hvis Formaal skal være at vise, hvilket højt Standpunkt, Kunstfliden indtog i fordums Dage. To […]

blank
Udstillinger

Kunstflidsudstilling 1901

Dansk Kunstflidsforening 1901 Illustreret Tidende, 24. november 1901. I begyndelsen af Halvfemserne undfangede en lille Kreds af energiske Damer den dristige Tanke at afholde en Kvindeudstilling i København. Det positive Resultat af deres kraftige Anstrengelser forelaa i Efteraaret 1895 i Form af 14.000 blanke Kroner. Man besluttede at anvende denne […]

blank
Udstillinger

Østasiatisk Udstilling 1902

Østasiatisk Udstilling Dansk Kunstflidsforening 1902 Horsens Folkeblad, 18. marts 1902. Asiatisk Udstilling. Paa et privat Møde blev det if. Dbrg. i Lørdags besluttet at afholde en asiatisk Udstilling i Løbet af Vinteren 1902-03. Tanken er udgaaet fra “Dansk Kunstflidsforening” med Fru Emma Gad i Spidsen. Der blev paa Mødet nedsat […]

blank
Udstillinger

Husholdningsudstilling 1903

Husholdningsudstilling Dansk Kunstflidsforening 1903 Viborg Stiftstidende, 21. august 1903. Hjemmenes Udsmykning. Dansk Kunstflidsforening forbereder en Udstilling, som navnlig skal vise, hvad der med rimelige Midler kan præsteres i Retning af Hjemmenes Udsmykning, stilfuld Bordopdækning osv. Admiralinde Gad, der naturligvis staar i Spidsen for Arrangementerne, er endnu ikke ganske paa det […]

blank
Udstillinger

Antik Pletudstilling 1904

Sølvpletudstilling Dansk Kunstflidsforening 1904 Dagens Nyheder, 16. februar 1904. Udstilling. I den sidste Uge af Februar Maaned arrangerer Kunstflidsforeningen en Udstilling af gamle Pletsager og Hedebo-Dækketøj. Udstillingen ordnes af Fru Alfred Benzon og Hr. Knud Steffensen. Dagens Nyheder, 22. februar 1904. Førstkommende Onsdag den 24. ds. aabner Foreningen sin tidligere […]

blank
Udstillinger

Legetøjsudstilling 1904

Legetøjsudstilling Dansk Kunstflidsforening 1904 Randers Amts Avis, 12. januar 1904 En Legetøjsudstilling Fru Emma Gad, der altid sysler med en eller anden ny Ide, meddeler os idag, at Dansk Kunstflidsforening i en nær Fremtid agter at aabne en Udstilling, der skal give de Besøgende en Forestilling om Legetøjets Udvikling fra […]

blank
Udstillinger

Toilette & Hatte udstilling 1904

Toilette og Hatteudstilling Dansk Kunstflidsforening 1904 Dagens Nyheder 24. november 1904. Dansk Kunstflidsforenings Udstilling. I Gaar havde Foreningen arrangeret en fix, lille Udstilling, som lod til i høj Grad at interessere Medlemmerne, idet Damerne stadig flokkedes om Udstillingsbordene. Det var Firmaerne “Parfumerie Breining” og Hds. kgl. Højhed Prinsesse Maries Manicure, […]

blank
Udstillinger

Dansk Koloniudstilling

Dansk Koloniudstilling (Grønland og Dansk Vestindien) samt Udstilling fra Island og Færøerne 31. maj – 24. september 1905 DANSK KOLONIUDSTILLING samt udstilling fra Island og Færøerne 100.000 BESØGENDE GJORDE DENNE UDSTILLING TIL EN STOR SUCCES Koloniudstillingen kan næsten kaldes Emma Gads 10 års udstillingsjubilæum, eftersom det var i 1895 hun […]

blank
Udstillinger

Samfundsugen 1907

Samfundsugen i Industriforeningen 5. – 12. maj 1907 Bornholms Tidende, 6. maj 1907. Kjøbenhavn, d. 5. Maj. For en talrig Kreds af indbudte festklædte Damer og Herrer, aabnedes i Dag den store Samfundsuge i Industriforeningens lille Sal. Komitéens Formand, Fru Johanne Mayer, bød velkommen og betonede at Samfundsugen for humane […]

blank
Udstillinger

Fra gamle Hjem 1908

Fra gamle Hjem Dansk Kunstflidsforening 1908 Jyllands-Posten, 1. maj 1908. I Kjøbenhavn er der under Præsidium af Lensgrevinde Raben-Levetzau bleven dannet en omfangsrig Komité, bestaaende af dels Museumsfolk som Dr. phil. Mollerup og Direktør Bernhard Olsen, dels Forfattere som Prof. Troels-Lund og Louis Bobé og dels endelig af Samlere og […]

blank
Udstillinger

Heiberg Udstilling 1909

Heiberg Udstilling 2. november 1909 – 28. november 1909 UDSTILLINGENS KATALOG OG INDSIGELSER DERTIL – UDSTILLINGEN BESKREVET I ILLUSTRERET TIDENDE – DAGSPRESSEN FØR OG GENNEM UDSTILLINGSPERIODEN Fru Heiberg – 22. november 1812 – 21. december 1890. Fru Heiberg var tidens største skuespillerinde. Det vil være omsonst at påstå andet. Nogle […]

blank
Udstillinger

Miniature Udstilling 1910

Miniatureudstilling Dansk Kunstflidsforening 1910 Ole Haslunds Hus Berlingske, 15. september 1910 Dansk Kunstflidsforening har haft den gode Idé at foranstalte en Udstilling af Miniaturer. Miniaturmaleriet er i vore Dage atter kommet til Hæder og Værdighed. I Udlandet, særlig Frankrig og England, blomstrer en elegant Miniaturkunst. Herhjemme har den efterhaanden heller […]

blank
Udstillinger

Damernes Udstilling 1911

Industriforeningens Sommerudstillinger Efteraarsudstilling i Tivoli Læs også den kronik Emma Gad havde den 14. juni 1911 i Politiken Jyllands-Posten, 14. juli 1911. Som det maaske vil være bekjendt, afholder Industriforeningen i Aar i Tivoli i et dertil nybygget Palæ fra 1. August til Midten af September under Protektorat af Hds. […]

blank
Udstillinger

Kunstflidsudstilling 1916

Dansk Kunstflidsforening Charlottenborg, 4. september 1916 Fyns Stiftstidende, 5. september 1916. Kunstflidsforeningens Aarsfest. Enkedronningen uddeler Diplomerne. København. Dansk Kunstflidsforenings Aarsfest igaar indlededes med en voldsom Regnbyge. Den var ikke ventet af den udsøgte Skare Damer med deres Ledsagere, alle repræsenterende Eliten af Københavns fine Navne. Professorinde Helga Matzen og Admiralinde […]