Legetøjsudstilling 1904

Legetøjsudstilling
Dansk Kunstflidsforening 1904


Randers Amts Avis, 12. januar 1904

En Legetøjsudstilling
Fru Emma Gad, der altid sysler med en eller anden ny Ide, meddeler os idag, at Dansk Kunstflidsforening i en nær Fremtid agter at aabne en Udstilling, der skal give de Besøgende en Forestilling om Legetøjets Udvikling fra fjerne Tider til vore Dage.
Udstillingen kommer til at omfatte Spilledaaser og Rangler, Dukker, Dukkehuse og Dukketeatre, Spil, mekaniske Snurrepiberier etc. og Bestyrelsen henvender sig til det Publikum, der maatte være i Besiddelse af interessante Ting i denne Genre med Anmodning om Støtte.


blank
Nationaltidende, 18. januar 1904.

Dagens Nyheder, 12. januar 1904

En Legetøjsudstilling, der kommer til at omfatte gamle Dages Legetøj, vil om en Ugestid blive aabnet i “Dansk Kunstflidsforenings” Lokaler paa Amagertorv 33, hvor Bidrag fra eventuelle Ejere daglig modtages.
Udstillingen arrangeres af Forfatteren Knud Steffensen, der havde saa meget Held med Vakkehus-Udstillingen, og den utrættelige Admiralinde Emma Gad.
Legetøjsudstillingen bliver den første af en Række mindre Udstillinger, Foreningen agter at afholde i Vinterens Løb. Den anden i Rækken kommer til at omfatte engelsk Plet-Service, den tredie danske Roser, og den fjerde Sommerfugle. Hvad Bestyrelsen vil finde paa til den femte efter at have hævet sig saa højt op i Skønhedens Regioner, er ganske ubegribeligt!


blankDagens Nyheder, 21. januar 1904.

Kurturhistorisk Legetøjs-Udstilling

Dansk Kunstflidsforening aabnede i Gaar i sine Lokaler paa Amagertorv en meget interessant lille Udstilling af Dukker og Dukkemøbler, Kaffe og The-Service, Børnebøger m. m. baade fra en svunden Tid og fra Nutiden.

Ved Indgangen til Udstillingslokalet prangede en meget morsom gammeldags Dukke fra Aar 1834 med et mægtigt Træhoved og iført en antik stribet Sirtfestkjole med langskaftede Læderstøvler.

Barnet tilhører Geheimeetatsraadinde Quade og var købt paa et Marked i Haag. Strax til Højre i Lokalet er samlet alle de mærkelige Dukker, blandt hvilke vi særlig bemærkede en lille Dame iført blaa Silke-Garneringskjole, Spencer Krinoline og Figurtrøje. Hatten var Nakkeslag. Det var mode fra 1848 lyslevende; endvidere en Negerdukke fra Vestindien, iført den, der brugelige Dragt af veritable vestindiske Stoffer og broget Turban paa Hovedet. En Dukkekrinoline, opstillet paa et særligt Stativ, tog sig morsom ud. Af Møbler lagde vi særlig Mærke til Skabe, som med deres indlagte Arbejder var rene Kunstværker. Blandt disse bør nævnes et fra Holbergs Tid i Bondestil og et fra Christian den 8.s Tid, og endelig udstiller Frk. Fritze Molkte et Pragtstykke i italiensk Stil. En Samling smukke og meget fint udførte Navneklude og nogle meget fine Strikkeprøver manglede heller ikke i den sjeldne Samling. En Mængde Kobbertøj, der sikkert vilde glæde mange smaa Piger, indtager en stor Plads. To Tinfigurer, fundne ved Ombygningen af Dronning Louises Bro, saa meget mærkelige ud.

blank
Berlingske, 21. januar 1904.

Blandt Bøgerne findes en A.B.C., hvoraf der kun er bleven trykt et eneste Exemplar for 100 Aar siden til Brug for en svendk Kronprins. Denne lille Bog var forsynet med de prægtiske Kobberstik.

Et Dukketheater og en sjelden morsom Sprællemand vakte stor Opmærksomhed. En Samling smaa fine Glas og en Elfenbens Etagere fyldt med Nips kan ogsaa nævnes og endelig fandtes en Pilleæske hvorpaa læses: tages en Gang i Livet med Forsigtighed. Tillige indeholdt Æsken en ganske lille Dukke klædt som Brud. Den morsomme Medicinæske tilhører Udstillingens Arrangør Hr. Steffensen.

Fru Harriet Halkiær udstiller en meget komisk Dukkedreng, der medfører en kolosal stor og varm Garderobe. Et Dukkekøkken fra Haag 1830 tilhører Geheimeetatsraadinde Quabe. Det har tidlige tilhørt den berømte Sangerinde Henriette Sontag.

Fru Agnes Møller møder med en righoldig Samling af Dukker fra 1850 samt Dukkestuer med sjeldne gamle Møbler, The- og Kaffeservice m. m.

Fru Professorinde Emil Poulsen udstiller et lille Komfur, hvorpaa kan fyres med Tørv, dertil hører veritable Kobberkogekar. Det er over 100 Aar gammelt.

En mængde stive Trædukker fra 1840 og en Samling Tinskibe i Søslag fra Hr. Ove Rode var rene Mærkværdigheder.

Familien Alfred Benzon havde sendt Udstillingen en aldeles pragtfuld Mængde Porcelæn, Sølv og Glas, hvoraf der kunde sættes et meget smukt Dukkemiddagsbord, og endelig et helt stort Dukkehus. Midterbordet optoges af Dansk Frøbelsk Forening (Fru Hedvig Bagger); over dette opdragende Legetøjs Betydning vil Fruen i Aften Kl. 8 holde Foredrag.

Da alle Byens smaa Piger og Drenge maa se denne Udstilling, vil den energiske Forening sikkert faa megen Glæde af denne dens sidste gode Idee. Entreen for Ikke-Medlemmer er 35 Øre for Voksne og 15 Øre for Børn, og Herlighederne er til at skue indtil Søndag Aften.


blankBerlingske, 22. januar 1904.

Legetøjs-Udstillingen.
Som kort meddelt har “Dansk Kunstflidsforening” i sine Lokaler paa Amagertorv igaar aabnet en saakaldet kulturhistorisk Legetøjs-Udstilling.
Unægtelig ligger der da ogsaa en Stump Kulturhistorie bag, alt dette Legetøj fra de forskellige Tidsaldre. I de smaa Dukkemøbler, Dukkestuernes Interiører og selve Dukkernes Dragter afspejle de vekslende Tider sig med lige saa stor Troskab som i retrospektive Udstillinger af større Form og Stil.
Udstillingen er sammensat væsentlig af Legetøj fra ældre Tider, Genstande, som bringe Bud fra vore Bedstefædres og Bedstemødres Barndom, og som Generationer igennem ere opbevarede med en rørende Nænsomhed. Men man naar dog helt op til Nutiden, og mekaniske Dukker eller andet moderne Legetøj findes udstillet Side om Side med Kopper, Dukker eller andet Legetøj fra det sidste Aarhundredes Midte eller Begyndelse.
Meget originalt er et stort Dukkehus fra Aaret 1860. Fortil ser man ind i de forskellige Beboelsesrum og midtervejs fører en Trappe op til Soveværelserne, der kunne beses paa Husets Bagside.

Endnu omfatter Udstillingen en hel Frøbelsk Samling, alle de mange smaa Genstande, der af billigt Materialer ere forfærdigede af Børnene selv, og som bruges ved Undervisningen.
Udstillingen vil glæde Børn i en ikke ringe Grad. Men ogsaa Voksne vil ikke uden Interesse tage de mange smaa Genstande i Øjesyn. De drage mange halvglemte Erindringer frem.


blank
Berlingske 12. februar 1904.