Kunstflidsudstilling 1916

Dansk Kunstflidsforening
Charlottenborg, 4. september 1916


Kunstflidsforening 1916 09 14 - IT logo

Formiddagsfestlighed i forbindelse med Dansk Kunstflidsforenings Udstilling
Formiddagsfestlighed i forbindelse med Dansk Kunstflidsforenings Udstilling – Ill. Tid. 14. sept. 1916
x
Illustreret Tidende 14. september 1916

Fyns Stiftstidende, 5. september 1916.

Kunstflidsforeningens Aarsfest.
Enkedronningen uddeler Diplomerne.

København.
Dansk Kunstflidsforenings Aarsfest igaar indlededes med en voldsom Regnbyge. Den var ikke ventet af den udsøgte Skare Damer med deres Ledsagere, alle repræsenterende Eliten af Københavns fine Navne. Professorinde Helga Matzen og Admiralinde Emma Gad tog imod.
Enkedronningen, der omfatter Foreningen med aldrig svigtende Interesse, ankom midt i den værste Skyldregn ledsaget af Prinsesse Dagmar.
Festligheden indlededes af et Damekor med en Sang, som Fru Emma Gad havde skrevet til Musik af Lange Müller, hvoraf vi citerer:
– Hjælp da i Arbejd med Raad og Daad
– Fremtiden op at bygge –
– slip dog aldrig den fine Traad,
– der spinder Hjemmets Lykke.
– Skøn Jomfru lyt!
– Thi Livet kalder
– med Alvors Røst.
Fru Gad aflagde derefter Beretning om Foreningens Virksomhed hjemme og ude i Bilandene. Hun sluttede med at bede Herren skærme Foreningen.
Derefter sang Anders Brems, Frk. Ellen Bech og Saima Neovi, hvorefter Præmieuddelingen begyndte.
Som sædvanlig uddelte Enkedronningen Præmierne, ledsagende hver Præmie med en venlig Bemærkning.
Præmietagerindernes Navne er: Kristin Vigfusdóttèr, Inga Bærentzen, Elisabeth Arge, Marie Jensen, Ingeborg Manniche, Elfrida Nielsen, Maja Petersen og Sigrid Vodstrup Nielsen.
Diplomerne tilfaldt Frkn. Dagmar v. Rosen (Datter af afdøde Oberst Rosen, Odense), Agnes Christensen og Dagmar Sejerøe.
Prinsesse Dagmar indledede Lodtrækningen med at vinde en af Baronesse du Plessen skænket Lænestol idet hun trak et Nummer for Grevinde Petersdorff, og for Fru Dagmarr Borup trak Prinsessen en Tedug, som Eddikebrygger Arnhoft har skænket, osv.
De kongelige Damer førtes derpaa rundt iblandt de udstillede Genstande af Kammerherre Bardenfleth, og beundrede Skuespillerinde Fru Else Frølichs, Frk. Dagmar von Rosens, Frk. Nanna von Gersdorffs, Frk. Holbølle, Frk. Stilling og Frk. Carstensen og mange andre Udstilleres smukke Arbejder.
Enkedronningen købte Frk. Violet Adlers Læderskrin og Frk. Rosens to smukke Vifter samt en af Frk. Holbølls Kniplinger, en Konfekttaske af Frk. Stilling og en Lysedug af Fru Sara Hirsch.


Berlingske, 5. september, 1916.

Dansk Kunstflidsforenings Udstilling.

Som vi iaftes meddelte, aabnede “Dansk Kunstflidsforening” igaar en smuk Udstilling ved sin Aarsfest paa Charlottenborg under Overværelse af Foreningens Protektrice, Hds. Majestæt Enkedronningen.
I sin Beretning omtalte Fru Emma Gad med et Suk, at den gamle Folkeindustri, som gav sig saa pragtfulde Udslag bl. a. gennem Guldnakkerne og de broderede Amagertørklæder, nu kun eksisterer som Antikvitet. Det var Foreningens Opgave at forædle Kvinders Haandarbejde, i det mindste være til Vejledning hermed, og som noget af det, man vilde indblæse Medlemmerne, nævnede Fru Gad det gammeldags Stramajbroderi, det saakaldte Kanvas der nu bliver betalt med meget høje Priser. Paa Udstillingen findes netop tre Lænestole, monterede med Kanvas, som er tilvirket af Skuespillerinden Fru Else Frølich, Fritz Thaulows Datter. Stolene er nye, men tager sig med denne Montering ud som ærværdige smukke Møbler fra vore Oldeforældres Tid.
I sin Tale bragte Formanden en varm Tak til Giverne, deriblandt Fru Loise Bloch, som hvert Aar skænker 400 Kr. til Præmier. Blandt Udstillerne nævnede Fru Emma Gad Frk. Emma Carstensen, der har udstillet et henrivende Soljalousi, som vil blive bortloddet til Fordel for et Frikursus. Disse Frikursus har forøvrigt ikke kunnet foregaa uden et lille Afbræk, idet Krigen har forhindret Vestindianerne og Sønderjyderne i at komme hertil. De tomme Pladser er blevne udfyldte med unge islandske Kvinder.
Paa Udstillingen, som er aaben indtil videre, vækker – foruden de allerede nævnte Arbejder – særlig nogle Tønderske Kniplinger samt Violet Adelers Læderplastik, Sara Hirsch’s Hedeboarbejder, Nathalie Larsens bulgarske Haandarbejder og Emilie Stillings Sølvsmedearbejde fortjent Opmærksomhed. Vore Damer kan lære meget paa den lille, men udsøgte Udstilling i Charlottenborgs Vestibule.