Orchidéudstilling 1897

Orchidéudstilling
Fremtidens toneangivende prydplante


Kvinden og samfundet, 1897 nr. 3

Udstillingsplakat tegnet af Peter Urban Gad.

I Dagene fra den 17. ds. til den 21. inkl., vil der i Permanent Kunstudstillings Lokaler i Bredgade blive aabnet en Orchidéudstilling, der er startet af en Kreds af de Damer, der ledede Kvindernes Udstilling: Fru Emma Gad, Fru Etatsraadinde Gamél, Frk. Johanne Frimodt og Frk. Sofie Holten. Udstillingen vil daglig være aaben fra 10-5 og 7-10. Aabningsdagen dog muligvis noget senere. Om Aftenen vil Lokalerne fra 7-10 blive oplyste af elektrisk Lys, som Komitéen i denne Anledning har ladet indlægge.

Orchidéerne, der i Udlandet er i Færd med at blive de toneangivende frem for alle andre Prydplanter, er endnu lidet kendt her i Landet. I London er det Saisonens Begivenhed, naar det kgl. Haveselskab aabner sin aarlige Orchidéudstilling, og Tilstrømningen er da saa stor, og Interessen for disse baade i Farve som Form mærkelige Planter, saa levende, at man forlanger en umaadelig høj Entré.

De Damer, der her har faaet Idéen til at foranstalte Udstillingen, har set, hvor stærkt Publikum har været interesseret af det kgl. danske Haveselskabs aarlige Chrysantemums Udstillinger, og mener derfor at være i god Overensstemmelse med Tidens Smag, ved at gøre Folk bekendte med en ny og sjælden Plante, af hvilken vi nu og da i vore Blomsterhandleres Vinduer ser sjældne, smukke afskaarne Eksemplarer, hvis Antal i de sidste Aar stadig er forøget og derfor noksom vidner om, at Orchidéerne ogsaa her i Landet har sine faste Beundrere.

Cattleya Care, som den ville have været vist, såfremt teknikken var mulig i 1897.
Cattleya Care, som den ville have været vist, såfremt farvetryk havde været mulig i 1897.

Orchidéerne er Planter, der i Tropernes mørke Skove, utilfreds med Tilværelsen paa Jorden søger op i de høje Træer og der fører en Snylteplantes Tilværelse og samtidig smykker sin gæstfrie Vært – der findes et stort Utal af Arter, ja man siger endog henimod 10,000; men selv om Udstillingen kun vil omfatte et meget beskedent Antal af disse Arter, saa vil sikkert Udstillingen blive til Glæde for Blomsterelskerne, og botanisk interesserede Kredse imødese Udstillingen som en hel lille Begivenhed.

Bestyrelsen har i disse Dage sendt Hr. Gartner O. Trier, der i Vandløse har et Orchidédriveri, til London, for at han i de store londonske Handelshuse skal gøre det bedst mulige og for Aarstiden pragtfuldeste Indkøb og vi have erfaret, at det hurtigt er lykkedes ham at skaffe baade smukke og sjældne Planter.

Udstillingen vil endvidere blive beriget med en smuk Samling af Akvareller af Orchidéer, udført af Hr. Kaptajn A. Madsen, hvis Søn, Hr. Havebrugskandidat A. Madsen er Komitéen behjælpelig med Udarbejdelsen af en oplysende Katalog. – Udstillingens kunstneriske Ledelse er overgivet Fru Susette Holten, f. Skovgaard, under Medvirkning af Frk. Johanne Frimodt. Det eventuelle Overskud vil tilfalde Kvindernes Bygning.


Illustreret tidende, nr. 23 7. marts 1897

Kvindernes Orkideudstilling.

Orkideen er Blomsten, som det tyvende Aarhundredes Flora vil holde i Haanden. Først for godt og vel en Menneskealder siden begyndte den sit Sejrsindtog i Europa, og den har sikkert langt fra naaet sin Popularitets Højdepunkt. De røde og hvide Gøgeurter, Kukkerurter eller, hvad Folket nu benævner de mere beskedne Orkideer, som findes paa vore Enge om Foraaret, ere blevne betragtede i Aarhundreder uden at ane, at der under Troperne levede en uoverskuelig Skare af fornemme Frænder, de samme som nu i stigende Antal skænkes de nordiske Drivhuse til Gave. Stod en af de svundne Tiders Blomsterkendere op af sin Grav, vilde et Væksthus, fyldt med blomstrende Orkideer, virke med det absolut Uanedes mægtige Virkning. Hele det brogede, duftende Mylder vilde forbavse og henrykke ham, ligesom Sangeren hos Goethe vilde han kunne undres over den rige Himmel med Stjerne ved Stjerne og tolke sit Ubekendtskab til Slægternes Navne. Øjnene vilde han dog ikke lukke til, men tvertimod spile dem godt op paa sin Gang fra det ene Naturens Mesterværk efter det andet. Han vilde se Sommerfugleorkideen, hvilende højt baaren paa gyngende Stilk, udspilende brunt og gult spraglede Vinger; Cypripediernes Skabning vilde han ikke have truffen Mage til blandt sine Haveblomster, og ingensinde vilde han have vejret en saa døvende Duft som den, der strømmer fra de hængende Kurve, hvorfra Stanhopeaorkideerne vise deres leopardspættede Klynger, hver Blomst i Skikkelse som et vidtopspilet Dyregab. Og som disse vilde de virke alle, fremmedartet, sælsomt.

Cypripedium, som den ville have været vist, såfremt teknikken var mulig i 1897.
Cypripedium, som den ville have været vist, såfremt teknikken var mulig i 1897.

Orkideen er da Gud Fantasis udkaarne Blomst; Naturens altid drevne Teknik har naaet en uforlignelig Fuldkommenhed i denne Familie, hvis Rigdom af Farver tælles i Tusinder. Saa uens de ere, Adelsmærket bære de alle, deres Skønhed er hverken Rosens, Liljens eller Violens, den er noget helt ejendommeligt, man tager næppe fejl af en Orkide. Ogsaa Farven bidrager til deres Tryllekraft, thi medes de allerfleste andre Blomsterkroner nøjes med en enkelt Farvetone, spille Orkideerne op med de dristigste Kombinationer, blandt hvilke det rene blaa er sjældent, men hvidt, gult, brunt og violetrødt er oftest at finde. Og Form mødes med Farve, begge i Forening frembringe det lyseste og muntreste Blomsternes Karneval.

Orkideen vokser højt mod Nord, men sin rette Fuldkommenhed naar den først under Vendekresenes Sol. Her vokser den gerne saa nær Lyset som muligt, paa skaldede Klippers Vægge, i Toppen af Urskovens højeste Kroner. Europæerne, som drager paa Jagt efter Orkideer, skimter dem med Kikkerten, selv ude af Stand til at hente dem ned, saa klattre abebehændige indfødte op, rive de kostbare Planter ned, og saa gaar det mod Havet, udover mod kolde, solfattige Kyster.
Orkideen er mindst af alt hverdagsagtig; selv om dens Familie synes studeret længe og nøje, dukker stadig ukendte Medlemmer op. Og de nyes Klæder have ofte et helt andet Snit end de gammelkendte Blomsters Dragter. Orkideen er endvidere en ren og pur Aristokrat, hvem det praktiske Livs Nyttegerning ligger fjern. Vanillen giver sit fine Krydderi til Kakaoen, Ylang-Ylangorkideen spreder sin Parfume, men kun enkelte, jordbundne Orkideer nedværdige sig til at være Leverandører af Produktet Salep og afgive Bevis for, at selv Patricierslægter kan huse Individer med Sans for det smaaborgerlige Erhverv. Den rette Orkide, den som springer frem for Tanken, naar Navnet nævnes, indlader sig aldrig paa sligt.

Orkideen har været mangen Blomsterdyrkers Fortvivlelse, men Skylden har nok ofte ligget hos Gartneren selv. Tropiske Orkideers Behandling i de europæiske Væksthuse har tidligere som Regel været stik modsat den Leveregel, selve Naturen bød dem i deres Hjemstavn. Man har ophedet Luften om de fine Skabninger, saa at de rent skoldedes, Vandet er blevet øst over dem, indtil Rødderne kvaltes, man vidste nemlig ikke, at selv om Orkideerne vokse mellem Vendekrese, drage de sig gerne tilbage paa Bjergene eller solaabne Træstammer, tilgængelige for Vindens friske Pust. Behandlede fornuftigt i Overensstemmelse med deres naturlige Levemaade, ere Orkideerne ikke mere umedgørlige end Flertallet af Væksthusplanter, men Erfaringen herom baner sig kun langsomt Vej.

Orkideen er kun lidet kendt herhjemme, hvor de Former, der træffes i Gartnerier, i Privatsamlinger, i Blomsterbutikkerne, i Almindelighed indskrænke sig til ganske bestemte, prisbilligere Arter. Den er en Stormagternes Blomst, der navnlig i England har fundet sit andet, nordiske Hjem. Her findes rige Samlinger og afholdes jævnlig Orkideudstillinger, som finde Sted under Publikums stærke Deltagelse.
For Danmark, ja vistnok for alle tre nordiske Rigers Vedkommende vil “Kvindernes Orkideudstilling” være den første i sin Art, være det første Forsøg paa at give Navnet “Orkide” Liv og Farve, omsætte et klingende Ord i Gerning. Denne Blomsts yndefulde, kokette Skønhed har intet som helst mandligt robust over sig, den er fuldtud kvindelig, og derfor er det ganske i Stilen, at Kvinden lader den sollysende Løvetandsblomst afløse af den fantasimættede Orkidé, som i den kommende Uge vil være det dragende Mærke til Gavn for “Kvindernes Bygning”.

Orkidéen i Englands Væksthuse viser sig paa de Billeder, som følge med disse Linier.
Det første Billede gengiver et Drivhus med blomstrende Cattleyaorkideer, store, ofte rødviolette Blomster, der holde sig i maanedsvis og høre til de mest udbredte i hele Familien. Cattleya kaldes den til Ære for Mr. William Cattley, den betydeligste Orkidesamler i England i Aarhundredets Begyndelse. Den anden Illustration viser et Gruppebillede af de yndede Cypripedier, blandt hvilke man vil opdage den renhvide, purpur stænkede Cypripedium bellatulum, som først fra 1888 er kendt i Europa, indført fra de bagindiske Skove.

orkide-org

Orkideen vil rimeligvis stedse forblive en Blomst for de forholdsvis faa, de høje Priser har ingen Udsigt til at dale foreløbig. En bestorm Profeti om Orkideernes Fremtidsudsigter lader sig ikke udtale, maaske vil de en Gang kunne pryde vore Blomsterborde og Vindueskarme paa samme Maade som Hyacinther, Roser, Kamelier og andre Stueplanter.
“Kvindernes Orkide-Udstilling” vil bidrage til at skabe Lyst til at indlemme den hædrede Blomst i eget Eje.
Andreas Madsen.


blankFyens Stiftstidende, 15. marts 1897.

Fra Hovedstaden skrives til os den 14de dennes:
Forberedelserne til denne ligesaa sjeldne som fashionable Udstilling, der skal aabnes paa Tirsdag, driver nu med stor Kraft ikke alene her, men ogsaa i London, hvor den af Komiteen udsendte Gartner, Hr. Trier fra Vandløse, iføjge de Breve, der daglig indløbe fra ham, har fundet et udmærket Udvalg af den moderne Blomsts forskjellige Arter. Det er lykkedes ham bl. a. at sikre sig til Udstillingen: Phalaenopis amabilis d. v. s. “den yndefulde sommervingede” og “Ochidéernes Dronning”, der er rosarød og gul og betegnes som særlig pragtfuld. Den almindelige, lilla Orchidé, der hører til Familien Lateleye og er velkjent fra vore Blomsterhandlers Vinduer, vil blive repræsenteret ved enkelte prægtige Exemplarer. Af Orchidéerne, der ogsaa udmærker sig ved deres stærke Duft, har Komitéen desuden bl. a. sikret sig Laelin harpophylla, der er kraftig orangerød og gjør en brillant Virkning. Endvidere vil Publikum faae Lejlighed til at se Odento glossam Alexandra, der er opkaldt efter Prinsesse Alexandra af Wales, er hvid med gulgul Krone og nu er en af de mest efterspurgte Orchidéer i London.

Orchidéen, der hidtil herhjemme kun har været lidet kjendte, har i Udlandet fortrængt Chrysanthemum som Modeblomst, bl. a. fordi den besidder den Egenskab, at de afskaarne Blomster kan holde sig i Uger – lioge saa længe de voxende. Her i Landet har kun de allerstørste Herregaardsdriverier indladt sig paa at dyrke den, saaledes Charlottenlund Slotsgartnere, Glorup og Brahetrolleborg.