Det kgl. Teaters Venner 1920

Det kongelige teater (1890-1900)

Det kgl. Teaters Venner
1920Social Demokraten, 12. januar 1920.

Ved et Møde i Gaar paa Hotel d’Angleterre stiftedes, som i Gaar bebudet, Foreningen »Det kgl. Teaters Venner«.

Den første, der tog Ordet, var Generalkonsul Johan Hansen, der fastholdt, at det var en Voldshandling, hvis man skilte de tre Kunstarter ad. Foreningen agtede at søge udvirket enten et Præmieoblikationslotteri eller en Udviddelse af Klasselotteriet, saa at man dels derved og dels ved kommunal og privat Støtte kunde skaffe den nødvendige økonomiske Basis for en Dobbeltscene. Forøvrigt kunde Foreningens Program udtrykkes i, at det brede Publikum forlagde Residensen fra Paladsteatret til Det kgl. Teater.

Borgmester Kaper meldte sig som hørende til det brede Lag. Han havde ikke Raad til at gaa i Det kgl. Teater. »De beskedne Embedslag« var ved at blive trykket ihjel. Selv om Kommunen sad haardt i det haabede han dog, den en Gang vilde kunne hjælpe paa dette Omraade.

En Række Talere havde nu Ordet, nemlig Carl Behrens, Overretssagfører Nathansen, Johan Hansen og Raadmand Jessen, der ogsaa talte for de tre Kunstarters Bevarelse. Endvidere talte Professor Ellinger og Statsgælddirektør Andersen, der ironisk bemærkede at man lige saa godt kunde bede Staten om Østersregaliet og Kommunen om Hundeafgiften som om Klasselotteriet. Præmieobligationslaanet ansaa han for mere gennemførligt.

Efter at endelig Boghandlerne Gad og Hagerup og Emma Gad havde haft Ordet, stemte de »Venner«, der havde indfundet sig, og som iøvrigt næsten alle syntes hvidskæggede – Emma Gad undtagen – for Dannelse af Foreningen, der som Smagsbannermærke satte »Elverhøj«, »Syvsoverdag« og »Der var engang -«.

En Del tegnede sig, og der vil nu blive indkaldt til en Generalforsamling.