KHK Hegnet 1898

Kvindernes Handels- og Kontoristforening
“Hegnet” (KHK)


Berlingske 28. januar 1898
Berlingske 28. januar 1898

hegnet1
Adresseavisen, 2. februar 1898.

“Hegnet” – Den under dette Navn af “Kvindernes Bygning” startede Forening, hvis Formaal det er at skabe et hyggeligt Tilflugtssted for kvindelige Kontorister efter Dagens anstrengende Arbejder, aabnede iaftes sine forløbige Lokaler, som er installerede i A. Schmidts Realskole i Store Kongensgade. Skjøndt det paa Forhaand maatte anses for vanskeligt, næster uoverkommeligt at skabe Hygge i Rum, som om Dagen benyttes til Skolebrug, er dette dog fuldt ud lykkedes den energiske Bestyrelse for “Kvindernes Bygning”. Skolens rummelige Gymnastiksal er ved faa Midler gjort til et behageligt Opholdssted, som sikkert ikke vil undlade at øve sin Tiltrækning. I Forbindelse dermed staar nogle mindre Klasseværelser, som benyttes til Toilet, Kjøkken osv. Indvielsen iaftes overværedes af en talrig Kreds af Damer. Festtalen holdtes af Fru Emma Gad, som tolkede det almindelige Ønske om, at Foreningen maatte blive, hvad den tilsigtede: Et Hegn for enligt stillede Kvinder.”


hegnet2Kvinden og Samfundet, 1898 02.

Af: Emma Gad

„Mine Damer og Herrer, eller – maa jeg have Lov at henvende mig til Dem paa en anden Maade – maa jeg sige – mine unge Søstre, som her i vor By har viet Liv og Kræfter til Pen og Pult, det er nemlig til Dem, at jeg i Aften vil rette Ordet, for Dem, at jeg, som Ordfører for Komiteen for Kvindernes Bygning, vil søge at klarlægge en Plan, som Repræsentantskabet har fattet, forhaabentlig til Bedste saa vel for Dem, som for Institutionen.

De har vist Alle hørt om det, man haaber, baade ideelt og praktisk set, ved Kvindernes Bygning at kunne virke til Gavn for vore Kvinder, særligt for dem, der staar midt i Livskampen, henviste til eget Erhverv og til selvstændig Stræben. Og De husker vist ogsaa Alle, hvad Bygningen eventuelt skulde kunne indeholde, men imidlertid skal jeg dog ganske flygtigt genkalde det i Deres Erindring. Der skulde gærne være Forsamlings- og Udstillingslokaler med tilhørende Salgsbureau for Arbejder i Haandgærning og Industri, en hyggelig og billig Restaurant uden Drikkepenge, en gratis Læsestue for Arbejdersker, gratis Klinik for Kvindesygdomme, Gymnastiksal, Bade- og Toiletværelser, et Gæstehjem for tilrejsende Kvinder fra Provinsen og saa mange smaa billige Bopæle som muligt for enligstillede Kontoristinder o. l. Det er tidt nok blevet Komiteen foreholdt, at man, for at faa alt dette, maatte have et Hus af Christiansborgs Omfang. Dette er maaske nok en lille Overdrivelse, .men naturligvis vil det kræve en betydelig Sum at faa en saadan Bygning rejst, særlig, da den maa have en nogenlunde central Beliggenhed, og man vil jo nødig ofre nogen enkelt af de anførte Ting, da hver for sig vil virke heldbringende.

Ideen, at søge at faa denne Bygning rejst, fremkom, som De maaske ogsaa véd, efter Afslutningen af Kvindernes Udstilling i 1895. Man havde set, at denne Udstilling, trods den skarpe og ofte lidt haanlige Kritik, som den under sin Tilblivelse havde vakt, og trods dens uomtvistelige Mangler, alligevel havde haft sin store Betydning ved at samle Kræfterne og Talenterne og lade den ene Art af Ævner supplere den anden, saa at der dog skabtes et Slags Hele.
LÆS HELE ARTIKLEN

Jeg tror næsten, at jeg nu har fortalt Dem det meste, hvad der kan siges om en Sag, som endnu ikke er traadt ud i Livet, men som dog lever – lever i et varmt og inderligt Haab om, at den maa blive til fælles Gavn og Glæde. Allerede Forarbejderne har været en Glæde for dem, der har taget sig af Sagen; for hvad er morsommere at virke for end for Ungdom og Haab og Arbejdsdygtighed og Mod. Bestyrelsen har døbt den nyfødte Forening „Hegnet” i Forhaabning om, at den maa kunne hegne og skærme sine Medlemmer lidt mod Livets Storme og Genvordigheder. Gid Haabet maa blive til Virkelighed! Endnu vil jeg blot fortælle Dem, at den lille Pengesum, som man, helt fraset Kvindernes Bygnings indsamlede Kapital, nu anvender til Paabegyndelsen af Hjælpeforeningen „Hegnet”, er skænket i Fjor af fire af Komiteens Medlemmer; det var Overskuddet af en Orkidéudstilling, der var foranstaltet med et saadant praktisk Formaal for Øje. Jeg nævner dette blot for at vise, hvorledes den ene Idé afføder den anden, og gid saaledes bestandig nye Tanker og Handlinger vil lægge Sten paa Sten af det vordende Kvindernes Hjem, lige til det staar færdigt engang som et Vidnesbyrd om, at Kvinderne er en dygtig og værdifuld Halvdel af vort Folk.”
Derefter oplæste Fru Louise Hansen Lovforslagene til den paatænkte nye Forening og opfordrede de tilstedeværende til at indmelde sig, hvorefter der endnu samme Aften indmeldte sig saa mange, at Foreningens Oprettelse var sikret.

LÆS HELE ARTIKLEN Klubbens Lokaler ere aabne for Medlemmer hver Aften Kl. 8-10½. Medlemmerne kunne drikke Te, dyrke Samtale og Musik og læse Blade og Tidsskrifter. Hver Onsdag vil der desuden skiftevis blive budt Foredrag, Oplæsninger, Koncerter og Fremvisninger af geografiske Lysbilleder. Foredragene ordnes af Cand. mag. Frk. Ida Falbe-Hansen, Oplæsningerne af Fru Emil Poulsen, Koncerterne af Fru Nanna Liebmann og Lysbillederne af Frk. Helga Munch. Kontingentet er 2 Kr. aarlig.

Til Syge- og Hjælpekassen betales 17 Øre ugentlig. Der ydes Medlemmerne fri Læge, Medicin og Hospitalsophold samt Landophold for Rekonvalescenter. Man paatænker end yderligere at sætte sig i Forbindelse med en Livsforsikringsanstalt, saaledes at Medlemmerne kunne tegne Forsikring paa billige Vilkaar.

Indmeldelser kunne ske paa „Kvindernes Bygning”s Kontor, Gothersgade 48, Kl. 10-2.


“HEGNET” BARSLER MED DAMERNES FORMIDDAGSKLUB

kvindenogsamfundetKvinden og Samfundet, 1899 04

“Hegnet” og damernes “Formiddagsklub”
Kvindernes Handels- og Kontoristforening „Hegnet”, der stiftedes 1ste Februar 1898, vandt straks saa stor Tilslutning, at den fra Begyndelsen talte over 200 Medlemmer, som i det forløbne Aar er forøget til henved 500. Virksomheden bestod fra første Færd i Oprettelsen af en statsunderstøttet Sygekasse samt en Aftenklub under Ledelse af en Værtinde, hvor Byens unge Kontordamer for et Kontingent af 2 Kr. halvaarlig (ca. 6 Kr. naar de tillige er i Sygekassen) samles efter endt Arbejde for at passiare, musicere, læse Bladene og spise til Aften, og hvor der hver Onsdag ydes en gratis Underholdning bestaaende af skiftevis Musik, Foredrag, Lysbilleder og Oplæsning af nationale Digterværker. Efterhaanden har imidlertid Bestyrelsen, efter indhøstede Erfaringer, taget fat paa flere Opgaver, saasom Undervisning i Sprog, Regning, Skrivning og Korsang; endvidere forberedes et Bibliotek med Hjemmelaan, et Engageringsbureau og forskellige andre Sager, egnede til at forbedre og højne vore kvindelige Kontorarbejderes ikke særlig glimrende Kaar.
Til Trods for det lave Kontingent har Foreningen, nærmest begrundet paa den københavnske Handelstands og en Del Privatfolks gode Støtte, allerede efter et Aars Forløb kunnet sætte fast Bo i et hyggelig indrettet Lokale i A. C. Illums nye Ejendom (Østergade og Pilestræde), forsynet med alle moderne Bekvemmeligheder. Da Foreningen imidlertid, ifølge sine Vedtægter, kun har Brug for Lokalet om Aftenen, og som alle nye Foretagender i høj Grad har Brug for Penge, har man besluttet at gøre et Forsøg paa at udnytte den centrale Beliggenheds Formiddagsværdi ved Oprettelsen af en Formiddagsklub, en Art „tearoom”, nærmest beregnet paa Omegnens og Forstædernes bybesøgende Damer, og Medlemmerne af denne Klub vil for et Kontingent af 1 Kr. 50 Øre halvaarlig faa Adgang til al den Bekvemmelighed, som med Rimelighed kan forlanges af et saadant centralt beliggende Hvilested. Det vilde selvfølgelig være umuligt at starte Foretagendet med et saa lavt Kontingent, hvis ikke man havde kunnet leje „Hegnets” fuldt monterede Lokale paa meget billige Betingelser. Til Gengæld tilfalder Formiddagsklubbens eventuelle Overskud „Hegnets” Hjælpekasse og Bibliotek.


hegnetAdresseavisen, 29. marts 1899.

Hegnet
Kvindernes Handels- og Kontoristforening, der, som bekendt, stiftedes 1ste Febr. 1898, har i det forløbne Aar vundet stor Tilslutning blandt vor Bys unge Piger. For Øjebliket tæller “Hegnet” 500 Medlemmer, og dette Tal vil aabenbart stige i rivende Fart, nu da Foreningen har faaet nye, smukke Lokaler.
Virksomheden bestod fra første Færd i Oprettelsen af en Sygekasse og en Aftenklub, under Ledelse af en Værtinde, hvor Byens unge Damer for en ringe maanedligt Kontingent kan forsamles efter endt Dagsværk for at dyrke Selskabeligheden.

Berlingste 16. oktober 1900.
Berlingste 16. oktober 1900.

Efterhaanden har Bestyrelsen taget fat paa nye Opgaver; de unge Piger faar f. Eks. i “Hegnet” gratis Undervisning i Sang af Fru Ocseline Olsen, der undervises i Sprog, Regning, Maskinskrivning, man har indrettet et Engageringsbureau, kort sagt bestræbt sig for at forbedre vore kvindelige Kontoristers Kaar.
Hver Onsdag arrangeres en større Sammenkomst, ved hvilke Forfattere og Kunstnere velvilligt underholde Gjæsterne.

blank
1901. Foreningens navn “Hegnet” droppes og hedder nu udelukkende Kvindernes Handels- og Kontoristforening.

Vi havde igaar Lejlighed til at bese “Hegnet”s nye Hjem i A.E. Illums nye Eiendom i Pilestræde 9. Lokalerne er ikke store, men udstyrede med sikker Smag og forsynede med elektrisk Belysning og alle andre Nutidsbekvemmeligheder. Særlig Konversationsstuen er nydeligt monteret; enkle men kunstnerisk udførte Reoler staar fyldte med Tidsskrifter og Skjønlitteratur, Broderier og Malerier pryder Væggene, hyggelige Hjørnearrangementer indbyde til en lun Passiar, Klaver, Tekefon, Skrivepulte osv. staar til fri Raadighed. Ogsaa Toiletrummene er saa elegante og komfortable som ønskes kan.
Foreningen har ifølge sine Vedtægter kun Brug for Lokalerne om Aftenen, men da man mener, at mange af Medlemmerne kan have Lyst til at benytte disse om Formiddagen, har Bestyrelsen besluttet af oprette en Formiddagsklub, hvis Medlemmer betale et særligt, lille Kontingent.
Med Rette er de unge Kontoristinder, der saa hyppigt savner et hyggeligt Hjem, henrykte for Institutionen, og vi tvivler ikke om, at den inden ret længe maa skaffe sig større Lokaliteter.
f.


blank
KHK postkort fra 1908

blankFolkets Avis, 4. februar 1919.

Der var i Aftes 21-aarig Stiftelsesfest i Kvindernes Handelskontoristforening. Fru Gallé sang straalende yndigt, akkompagneret af Frk. Eggert, Hr. Cajus Bruhn læste overdaadigt morsomt op; Medlemmerne, der var mødt kvindestærke, trakteredes med Vin og Kage, og endelig sagde den energiske og varmhjertede Formand, Frk. Thora Davidsen, et klogt Ord, som andre Foreninger kunde have godt af at lægge sig bag Øret:

– Se, her sidder vi 6-7 Medlemmer af Bestyrelsen og skal hitte paa alt, hvad der kan tjene til Foreningens Tarv. Men vi løber jo trætte, vi kan umuligt blive ved med at hitte paa.

blank
Betalingspaamindelse.

I derimod, I, som er Medlemmer, I er hundredvis af Mennesker, som allesammen godt kan faa en Idé. Kom til os med den, lad os drøfte den i Fællesskab, lad os hjælpes ad.
Kun paa den Maade vokser Foreningen frem i Tal og Magt, en Støtte for os alle.

Formanden havde Ret. Og Foreningens første Formand, Fru Emma Gad, der for 21 Aar siden indviede den ved at byde en lille Bogholderske op til Dans just paa samme Plet, havde ogsaa Ret, da hun roste dem, der meldte sig ind.

Men hvor mange er det? Ca. 700 af 40,000 Handels- og Kontordamer. Det er for lidt og det er en Skam. Det koster ikke mere at være Medlem end et Par Glachéhansker nu omstunder.

Og saa har de et Hjem i deres Fritid med Bøger og Blade. Aftenunderholdning en Gang ugentlig, billigt Rekreationsophold paa “Nebs Mølle”. Engageringskontor, og fremfor alt Sygehjælp.

At ligge alene og sulte og fryse og lide Nød, naar man er syg, i Stedet for at blive plejet paa et Hospital, vejer det ikke, foruden alt det andet, et Par Glacé op?

Meld Dem ind straks paa Timen!
Fru Rosalie.


blankPolitiken, 29. januar 1938.

Paa Tirsdag er det 40 Aar siden to energiske Damer, Forfatterinden Emma Gad og Etatraadinde Louise Hansen stiftede “Kvindernes Handels- og Kontoristforening i København. Til at begynde med hed Foreningen “Hegnet”, men det varede kun tre Aar. Saa blev man klar over, at “Hegn” ikke var tidsvarende for den nye Forening, og saa enedes man om det Navn, som den har haft lige siden.

Oprindelig var de baade Lærerinder og Sygeplejersker i Foreningen, men da disse fik deres egne faglige Organisationer, samlede de med Handel og Kontorvirksomhed beskæftigede Damer sig inden for Foreningen. De begyndte med smaa Lokaler, først i Pilestræde hvor Illum laante dem Husly, senere i Vimmelskaftet oven over Kvindernes Køkken, og her var en Glansperiode i Foretagenet. Grosserer Frk. Wilhelmine Rerup skænkede i sin Formandstid 100,000 Kr. til et Alderdomsfond, og dem næste Formand, Frk. Thora Davidsen, fik oprettet Feriehjemmet Nebs Mølle for Medlemmerne. Da det brændte for flere Aar siden, købte man “Bjælkestuen” i Hornbæk, som takket være sin glimrende Beliggenhed er et meget søgt Feriehjem.

I en snart lang Aarrække har nu Guldsmed Frk. Karna Nilsson været en udmærket Formand for Kvindernes Handels- og Kontoristforening. Da Kvindernes Bygning rejstes forrige Aar, flyttede hendes Forening herind i nye Lokaler, der er smykket med Malerier af kendte kvindelige Kunstnere, og de hyggelige Omgivelser gav straks et stort Opsving i Medlemstallet.

Her holdes til Stadighed underholdende og lærerige Aftner for Damerne, og her er altid en Fjerdemand til en Bridge ovenpaa Dagens Arbejde.

Fødselsdagen fejres med en stor Festmiddag i Kvindernes Bygning paa Tirsdag Aften.


blankPolitiken, 2. februar 1948.

Ved en stor Festmiddag i Karnappen fejrede Kvindernes Handels- og Kontoristforening i Aftes sit 50 Aars Jubilæum. 200 Damer i festligt Skrud og 25 Herrer var forsamlede for at hylde Jubilaren, og det var en meget repræsentativ Kres af indbudte Gæster, der deltog i Hyldesten: Stormagasinernes Direktører, Fru Else Illum, Wanting fra Fonnesbech, Bøgelund-Jensen fra Magasin du Nord og Martin Schou fra Crome & Goldschmidt.
– – –
Saa serveredes Lammesteg, og den var næppe fortæret, før man tog fat igen [paa talerne] … Direktør Richard Petersen talte om Feriehjemmet “Bjælkestuen” og Frk. Henriette Caspersen, som havde skrevet Aftenens bedste Sang, mindedes i smukke Ord Foreningens Stifter Emma Gad.
Es.