Takt og Tone

Takt og Tone

Social adfærd viser tydeligt hvem man er; hvilken “klasse” man tilhører – eller gerne vil anses for at tilhøre. Der er mange faldgrupper hvis man stræber højere end det lærte regelsæt fra barndomshjemmet. Der er en del der ikke holder i dag, men de fleste foretrækker nok stadig at blive […]

Takt og Tone

Forord

Det har været mig saa magtpaaliggende at faa nedskrevet disse grundlæggende Raad for vor Omgangstone, at de er faldet mig i Pennen, før jeg tog fat der, hvor jeg rettelig skulde begynde, nemlig med at sige, at al virkelig god Opførsel kommer indefra, udspringer naturligt fra det Sind, som er […]

Takt og Tone

Livets Højtider: Forlovelse

Den Tid er forbi, hvor den unge Mand, der kom i en Familie og havde givet sit Hjerte til en af Husets Døtre, henvendte sig til hendes Fader, anmodede om en Samtale og bad om hans Datters Haand, hvorpaa han fremkom med Oplysninger om sin Familie, sine Formuesomstændigheder og sine […]

Takt og Tone

Livets Højtider: Bryllup

Bryllup og dets Festligholdelse har efterhaanden antaget et noget mindre Omfang end i foregaaende Aarhundreder. Modtagelse i det unge Hjem Den nygifte Frue bør helst lade udgaa Meddelelse til sin Omgangskreds med Fastsættelse af en Dag, hvor Brudeparret tager imod, Lykønskninger i det nye Hjem. f. Eks. en af de […]

Takt og Tone

Livets Højtider: Barnedaab

Livets naturlige Gang er jo den, at efter Bryllup bliver den næste Højtid det første Barns Daab, en Festlighed, som giver de unge Forældre meget at tænke paa. Det maa dog tages i Betragtning, om der ikke var noget pietetsfuldt og smukt i at opretholde de gamle Døbenavne i Familierne, […]

Takt og Tone

Livets Højtider: Konfirmation

Konfirmation bliver den næste Milepæl paa den unge Verdensborgers eller Borgerindes kirkelige og sociale Vej. At en Dreng eller Pige ved Overgangen fra Barn til Voksen efter nogen Religionsundervisning bekræfter sin Daabspagt, uden just at have synderligt Begreb om Betydningen af det, er jo en fuldstændig religiøs Akt og kirkelig […]

Takt og Tone

Livets Højtider: Sølv- & Guldbryllup

Er Ens Forhold af fjernere omend velvillig Art, nøjes man med et Telegram, hvilket medfører, at en Mængde saadanne indtræffer, og uheldigvis bruges det, at Bunken læses op ved Bordet. Lov, at De ikke vil lade det ske, naar De holder Sølvbryllup.

Takt og Tone

Livets Højtider: Jubilæum & Fødselsdag

Bordplacering ved Fester Familiefestligheder har deres Ceremoniel for sig selv, idet der fremkommer en egen Rangforordning, som er uafhængig af andre Hensyn baade til “Fornemhed” og til Venskab, og ikke staar i mindste Forbindelse med den Omgang, der har fundet Sted. En fuldstændig glemt Søster fra Provinsen, der dukker op […]

Takt og Tone

Livets Højtider: Julen

Julen er en Ting, som Folk i de elleve Maaneder af Aaret ikke skænker en Tanke eller højst er enige om, er en meget besværlig Ting, men som den tolvte rejser sig som en Kæmpe, som det er umuligt at diskutere med eller om. Grunden dertil er naturligvis den, at

Takt og Tone

Hjemmets Tone

For den Ene betyder Ordet Hjem det Sted, som ligger Hjertet nærmest, den Havn, hvorhen man tyer under Livets Kampe og Skuffelser, sikker paa at finde Trøst og Hvile. For den Anden vil Hjemmet kun sige: En nødvendig Station paa den daglige Ørkenvandring gennem Forlystelserne og Forretningerne, det Sted, hvor […]

Takt og Tone

Paaklædning

Middagsbordet En Husmoder vil handle klogt i at lade Middagsbordet være Midtpunktet for Familiens daglige Liv, det Øjeblik, hvor alle Husstandens Medlemmer samles efter Dagens Gerning og Hver har noget at fortælle fra sin Færden. Lad Bordet være saa smukt dækket som muligt, ogsaa til daglig. Anretningen kan gøre selv […]

Takt og Tone

Børnene

Et Barns Fødsel er derfor den største Begivenhed indenfor et Hjems Vægge, naturligvis især det første Barns Ankomst, men hver en Tilvækst af Børneflokken betyder en ny og rig Mulighed, et nyt Ansvar for en vordende Sjæls rette Udvikling og en Spire til fremtidig Lykke for Hjemmet. Meddelelse om Barnets […]