Takt og Tone

Takt og Tone

Social adfærd viser tydeligt hvem man er; hvilken “klasse” man tilhører – eller gerne vil anses for at tilhøre. Der er mange faldgrupper hvis man stræber højere end det lærte regelsæt fra barndomshjemmet. Der er en del der ikke holder i dag, men de fleste foretrækker nok stadig at blive […]

Takt og Tone

Forord

Det har været mig saa magtpaaliggende at faa nedskrevet disse grundlæggende Raad for vor Omgangstone, at de er faldet mig i Pennen, før jeg tog fat det, hvor jeg rettelig skulde begynde, nemlig med at sige, at al virkelig god Opførsel kommer indefra, udspringer naturligt fra det Sind, som er […]

Takt og Tone

Livets Højtider: Forlovelse

Den Tid er forbi, hvor den unge Mand, der kom i en Familie og havde givet sit Hjerte til en af Husets Døtre, henvendte sig til hendes Fader, anmodede om en Samtale og bad om hans Datters Haand, hvorpaa han fremkom med Oplysninger om sin Familie, sine Formuesomstændigheder og sine […]

Takt og Tone

Livets Højtider: Bryllup

Bryllup og dets Festligholdelse har efterhaanden antaget et noget mindre Omfang end i foregaaende Aarhundreder. STILLE BRYLLUP. Skønt Bryllup holdes for Livets største Fest, er der Mange, der efterhaanden gaar udenom den, idet de i al Stilhed, med de nødvendige Vidner, lader sig vie paa Raadhuset eller i Præstens Hjem, […]

Takt og Tone

Livets Højtider: Barnedaab

Livets naturlige Gang er jo den, at efter Bryllup bliver den næste Højtid det første Barns Daab, en Festlighed, som giver de unge Forældre meget at tænke paa. Det første Hovedbrud bestaar i at finde et Navn til Barnet, som kan tilfredsstille til alle Sider. I gamle Dage opkaldtes Barnet […]

Takt og Tone

Livets Højtider: Konfirmation

Konfirmation bliver den næste Milepæl paa den unge Verdensborgers eller Borgerindes kirkelige og sociale Vej. Af alle de mærkelige Skikke, der paa Trods af sund Fornuft holdes vedlige i alle Lag af Befolkningen og særlig i folkelige Kredse, er vel KirkeKonfirmationens Sammenblanden med det verdslige Liv en af de besynderligste. […]

Takt og Tone

Livets Højtider: Sølv- & Guldbryllup

SØLVBRYLLUP betegner Livets Højdepunkt for to lykkelige Ægtefæller. Den skønne Dag, hvor man paa eengang kan se tilbage paa Minderne og fremad til den Lykke, som Livet endnu kan rumme: den Dag, hvor Børnene er blevet voksne og har vist, hvad de duer til, men endnu staar i Ungdommens fagre […]

Takt og Tone

Livets Højtider: Jubilæum & Fødselsdag

JUBILÆUM er en Festlighed, der spiller en større og større Rolle i Samfundslivet. Ikke alene Personer, saasom. Skuespillere, Digtere, Professorer o. a. men Institutioner som Teatre, Foreninger, Korporationer, Skoler, Regimenter o. l. samt Privatforeninger, holder med Iver Jubilæum og kræver stærk Hyldest af Omverdenen for dem, der i Øjeblikket er […]

Takt og Tone

Livets Højtider: Julen

JULEN er en Ting, som Folk i de elleve Maaneder af Aaret ikke skænker en Tanke eller højst er enige om, er en meget besværlig Ting, men som den tolvte rejser sig som en Kæmpe, som det er umuligt at diskutere med eller om. Grunden dertil er naturligvis den, at […]

Takt og Tone

Hjemmets Tone

For den Ene betyder Ordet Hjem det Sted, som ligger Hjertet nærmest, den Havn, hvorhen man tyer under Livets Kampe og Skuffelser, sikker paa at finde Trøst og Hvile. For den Anden vil Hjemmet kun sige: En nødvendig Station paa den daglige Ørkenvandring gennem Forlystelserne og Forretningerne, det Sted, hvor […]