Omgangstone og samtale

Samtale
Samtale (LensGo)

 


At kunne tale med alle og at kunne gå ind på spøg, er vel nok hovedpunkterne i omgangstonen.

De allerfleste store fjendskaber har udviklet sig af tåbeligt rethaveri.
Gå roligt ud fra, at lidt af livets kunst består i at skelne mellem bagatellerne.
Kendte man blot her i livet de øjeblikke, hvor det gælder, var det hele nemmere, end det er.
Man bør våge nøje over sin egen vandel og lade andre om deres;
Den, der ikke forstår spøg, er i uhjælpeligt henvist til at regnes blandt de tørre og de stikne.


OMGANGSTONE OG SAMTALE

At have et indtagende væsen tør vel nok siges at være en af de naturens gaver, der bringer de største fordele.

Det medfødte er her det mest afgørende, men naturligvis kan man også selv bidrage ikke så lidt til at virke behageligt på sine omgivelser ved at stræbe at iagttage alle de småhensyn, der med rette eller urette har fået hævd i omgangstonen, og ved at studere sig selv og sine medmennesker en smule.

Først og fremmest bør man gå ud fra, at høflighed er så noget nær det stærkeste våben, man kan have i hænde. Jo mere uhøflighed man møder hos en modpart, jo stærkere står man, når man selv er fuldt ud høflig.
Ikke alene handler man rigtigt derved, men det er ubetinget behageligst for en selv. Hvis man er et blot nogenlunde fintfølende menneske, kan selv en lille hensynsløshed, som man har gjort sig skyldig i, på den mærkeligste måde nage en og atter og atter komme igen i ens bevidsthed.
Hvis De har handlet ukærligt eller blot været mindre høflig mod en eller anden, bær da ikke nag til vedkommende derfor, hvilket desværre er det almindelige. Vær da højmodig nok til at gøre en undskyldning. Den, der kan det, har en rigdom i sjælen, som intet og ingen kan berøve en.

Vær overhovedet ikke bange for at indrømme, at de har haft uret, hvis de inderst inde føler, at således er det. De allerfleste store fjendskaber har udviklet sig af tåbeligt rethaveri og mangel på evne til at se sagen også fra modpartens synspunkt.

Intet afvæbner i højere grad vrede end en fremstrakt hånd i forbindelse med de ord: Jeg har måske haft uret – glem det, og lad os være gode venner. Næsten ingen kan stå for det. Den modpart der ikke da tager deres hånd, fortjener ikke at få den rakt, og de kan tage dem afvisningen let.
Tro ikke, at det vigtigste er at besmykke deres fejl. Det er ikke fejlene, man har noget imod, det er mangelen af det gode.

Gå roligt ud fra, at lidt af livets kunst består i at skelne mellem bagatellerne.

Nogle er avner, der flyver bort for vinden, andre er frøkorn, hvoraf noget skæbnesvangert kan gro frem. Det gælder at kunne sondre, hvad der er hvad.
Vær ligelig i væsen og aldrig lunefuld. Vær venlig mod mennesker. Det kommer igen.

Ubeherskethed. Søg at bekæmpe opblussende heftighed og sig deres mening på en stille men bestemt måde.
Vær ikke bange for at optræde med myndighed, selv om de ikke har den. Det lønner sig.


TJENSTAGTIGHED
Vær ikke unødig tjenstvillig. Ingen takker dem derfor. Tværtimod trækker man på smilebåndet ad dem, hvis de pånøder folk en ukaldet tjenstagtighed.

Bland Dem ikke i andres anliggender, medmindre de opfordres dertil. Det er derved man oftest kommer mellem hammer og ambolt.
Sid stille som en mus under en ordstrid mellem to pårørende. Hvis de tager parti, ender det let med at gå ud over dem selv.
Hvad man vil opnå. Hvis De vil opnå noget hos en formående mand, vær da for enhver pris hensynsfuld mod hans kone. Hvis hun er af meget folkelig oprindelse, eller hvis han er kommet lidt akavet ind i ægteskabet, hvad ikke er ualmindeligt, vil han være særlig følsom overfor hensyn og venlighed imod hende. Også det modsatte.
Gå om muligt direkte til spidserne, når der er noget, de vil opnå. Som oftest er ministeren mere høflig og forekommende end kontorchefen og kontorchefen end kontoristen og denne igen end portneren. 
Men har de fået et halvt løfte tvunget igennem hos den, der svæver over vandene – sædvanligvis for at blive af med dem – vil de handle klogt i at skaffe dem en af hans hjælpere, fx en sekretær, til bundsforvandt [(af ty. bundesverwandt(er)), forbundsfælle, red.], mens tid er, ved at udfolde al deres elskværdighed. En sekretær er netop udmærket, særlig hvor det gælder om at blødgøre en hel bestyrelse, fordi han er til stede og kan henlede opmærksomheden på dem lige i det øjeblik, hvor det gælder, mens de sidder intetanende hjemme ved deres beskedne frokost.

Kendte man blot her i livet de øjeblikke, hvor det gælder, var det hele nemmere, end det er.

Bed ikke fremmede om noget, hvis det kan undgås. Vi kender det halv ængstede, halv stramme udtryk, hvormed resultatet af en anmodning afventes. Hvis de vil undgå denne ubehagelighed, da lad dem heller ikke besnære af ordet om, at det er lettere at bede for andre end for sig selv. Det er i øjeblikket de fleste ret ligegyldigt, om de anmodes til fordel for den ene eller den anden – de konstaterer blot, at de skal af med et beløb.
Tag til gengæld med glæde imod, hvad der bliver dem tilbudt som udtryk for en venlig tanke. Sig fremfor alt ikke nej uden nænsomhed og omsvøb.

Det tilgives ikke, hvis det, der var venligt tænkt, modtages med afslag eller blot med kulde.

Hvis en dame vil opnå et eller andet hos en mand, handler hun i de fleste tilfælde kløgt ved først at søge at vinde hans frue for sagen. Hvis denne hører om den og modarbejder den, er der en vis sandsynlighed for, at den uafvendeligt vil mislykkes.

Hustruers indflydelse er uransagelig.

En dame bør ikke undervurdere betydningen af at vinde andre damer for sig. Den kvinde, der sejrsstolt lader hånt om sine medsøstre, fordi hun gør lykke hos herrer, kan let en skøn dag stå berøvet et solidt rygstød. Der er øjeblikke, hvor een kvinde er mere værd end ti mænd.
Tårer betragtes som et næsten ufejlbarligt kvindeligt våben. Ganske vist føler de fleste mænd sig forsvarsløse overfor kvindetårer, men der gives forstokkede mandlige væsner, hvem gråd irriterer, så de ligefrem gør sig hårde, og kalder det for at tude.
Gør derfor ikke brug af dette yndede våben, hvor de ikke er nøje kendt med deres modparts temperament, og overhovedet ikke, hvis de har erfaring for, at det ikke klæder dem at græde. Tårerne vil da være udgydt omsonst.
Selv om de nages af misundelse over en andens større held, tiltrækning, talent, velstand, og det er jo både menneskeligt og nationalt, så bid det dog i dem. Man mærker altid, når en hvas kritik har sit udspring i misundelse og ikke i uhildet bedømmelse. Den forfejler da sin virkning og skader en selv, men ikke den anden.
Vær klog nok til at deltage i den almindelige ros og at ærgre Dem i stilhed. Men lad det være Dem en trøst, at intet ansporer mere end misundelse og rivalitet. Jo mere De nages, jo bedre er de rustet til at kampe og vinde op på siden af den, der i øjeblikket er et hestehoved foran. Man skal aldrig opgive ævred.
Kunsten at behage er en af de vigtigste egenskaber for en kvinde. Det gælder derfor at finde den hemmelighed at gøre det mest mulige ud af sit væsen. Enhver har noget særegent, noget ganske personligt i sit væsen og sin væren, som andre lægger mærke til, Smilets tiltrækning, stemmens klang, evnen til at lytte, eller hvad det kan være. Lad dette særegne danne grundlaget for deres væsen, uden at de dog derfor synes kunstlet eller unaturlig.
Damers væsen bør altid være således, at enhver herre uvilkårligt handler og tænker kavalermæssigt i deres nærhed. Selv den mest kyniske mand lader sig påvirke af en virkelig fin kvinde, om hvem han føler, at hun under alle forhold vil opføre sig som en dame, der er hævet over al dadel.
Man bør våge nøje over sin egen vandel og lade andre om deres; streng mod sig selv, men liberal i sit blik på andre kvinders færd.
At indtage et sådant standpunkt gør ens stilling som dame stærk.


BLIKKETS HØFLIGHED
Høflig tale og anden net optræden slår ikke til for at være fuldt ud korrekt. Også øjnene må være under kontrol. Først og fremmest må de se på den de taler med, uden derfor at stirre den pågældende i øjnene.
Under en lang udvikling kan man skue tankefuldt mod det fjerne, hvorved man får en kærkommen lejlighed til ikke at høre efter.

Man bør ikke veksle forstående blikke med andre tilstedeværende, selv om en bemærkning opfordrer nok så meget dertil.
Man må heller ikke give sin beundring for en tilstedeværende udtryk ved en fortvarende stirren. Især må herrer være forsigtige på det punkt overfor damer, der ofte såres ved en herres vedholdende blik. Hvis en dame fx er nedringet, eller hendes kjole ved et uheld kommer til at vise lidt mere af smalbenet end beregnet, bør en herre ligeså lidt lade sit blik hvile derpå, som han vilde gøre, hvis hun var højhalset eller iført lang kjole.
Se ikke under en samtale vedholdende på en gevækst, en filipens, en guldplombe, et modermærke eller lignende uheldigt punkt i et ansigt. Det skal indrømmes, at det i et sådant tilfælde er vanskeligt at kommandere sine rebelske øjne, men man bør stræbe.

KEDSOMHED
Selv om de keder dem nok så meget, når de er sammen med andre, lad det ikke ytre sig i deres væsen eller udtryk. Øv kommando over deres ansigt og undertryk alt, hvad der kunde ligne en gaben. Selv den mindste trækning ved et næsebor vil røbe dem.
Udprægede meninger, der afviger stærkt fra de andres, bør ikke sættes under debat i selskabslivet. Sker det, må det være under så let en form, at det ikke støder.


HENSYN OVERFOR GÆSTER

Enhver gæst bør være en hellig, så længe vedkommende er i ens hus.

Selv om en af Deres gæster måtte have vakt Deres mishag ved ukorrekt optræden enten overfor Dem eller overfor andre gæster, må de beholde deres ærgrelse hos dem selv, indtil alle er gået. Intet gør et mere ufint indtryk, end når en værtinde udtaler sig nedsættende eller latterliggørende om en af sine gæster til det øvrige selskab, mens den pågældende intetanende opholder sig i den tilstødende stue.
Tillad ikke i deres påhør kritiserende eller sårende bemærkninger af deres gæster om en anden tilstedeværende gæst uden at tage vedkommende i forsvar, men gør det så lidt opsigtsvækkende som muligt.
Gør nogen i selskabet en anden tilstedeværende gæsts private forhold til genstand for indiskret omtale, bør de som værtinde eller vært lede samtalen hen i en anden retning.
Vært og værtinde må passe vel på ikke at vise enkelte af gæsterne større venlighed og hensynsfuldhed end andre, men lade alle føle sig som lige velkomne og kære gæster, selv om nogle af dem nok så meget i hjertet foretrækkes for andre. Kun derved skabes den rette tone.
Alene alderen kan for så vidt fremkalde en forskel, som man uvilkårligt viser de ældre større omhu og hensyn end de unge, der som oftest hellere end gerne klumpvis skøtter sig selv.

At byde enkelte fornemme og forvænte gæster finere ting end de andre, fx vine og cigarer, er så lidet stemmende med god tone, at ord ikke kan udsige det.
Læg ikke vægt på, om folk er rige eller ikke, ved valget af deres omgang. Det er i dette forhold kun sympatien og de fælles interesser, der bør føre folk sammen. Tro ikke, at rige folk, når de er elskværdige, er mere fordringsfulde i selskabelig omgang end de mindre velbeslåede. Det modsatte er snarere tilfældet. Rige mennesker er så forvænte med hensyn til luksus, at de som oftest, hvad det selskabelige angår, sætter langt mere pris på det morsomme end på det kostbare. Her som alle vegne er det, der kommer indefra, hovedsagen.

FORLEGENT VÆSEN
Man bør med venlighed hjælpe forlegne mennesker. Medfødt forlegenhed er en sådan kval i omgangslivet, især for de unge og uøvede, at lidt bistand til at komme på gled føles som en varmende solstråle.
Hvor der blandt gæster indtræder pludseligt ildebefindende, bør vært og værtinde eller deres voksne børn hurtigt og venligt være patienten til hjælp, men lade det vække så lidt opsigt som muligt af hensyn til den almindelige stemning.
Pårørende af patienten bør så vidt muligt afholde sig fra at fare ud for at erkyndige sig, medmindre noget ret alvorligt er på færde.
Husets voksne børn, både døtre og sønner, må ikke noget øjeblik glemme, at der påhviler dem nøjagtigt de samme værtspligter som deres forældre. Ved at udfylde disse smukt, får de med det samme deres uddannelse for fremtiden.
Bortgående gæster bør helst ikke udtale sig stærkt kritiserende om den sammenkomst, de lige har bivånet. Enhver gæst bør have for øje, hvad den udviste gæstfrihed ikke alene selskabeligt, men også pekuniært set betyder for det hus, der har begået den dog ret skikkelige handling at indbyde venner og bekendte.

GENKENDELSE
Hvis man tiltales og spørges, om man erindrer vedkommende, er det klogest at svare: “ja bevares!” Selv om man ikke aner, hvem det er. man redder sig som oftest, og det gør altid et mindre gunstigt indtryk på folk, når man ikke kan huske, hvem de er.

AT REJSE SIG VED TILTALE
Hvornår man i en selskabskreds bør rejse sig og hvornår man kan blive siddende, er et spørgsmål om takt, og for denne er det vanskeligt at give regler. Man kan dog vist fastslå, at man altid bør rejse sig, damer også, når nogen kommer hen til en og tiltaler en, forestiller eller siger goddag og farvel, det være sig en dame eller en herre. Det er kun en vane altid at rejse sig ved tiltale af en person, der kommer hen til en, en vane, der bidrager meget til at virke behageligt og velopdragent.
Når en dame og en herre er i samtale, og damen under denne rejser sig, må herren følge hendes eksempel. Det samme gælder med to damer, hvoraf den ene er ældre.
Det gør ligeledes et tiltalende indtryk, når unge piger rejser sig, hvis en ældre dame kommer ind i stuen.
Det siger sig selv, at sådanne høflighedsformer bortfalder i meget nære forhold.
Når talen er om at gå først ud af en dør, vides det sagtens, at hovedreglerne er: den ældre først, og herren efter damen.


HÅNDTRYK
Skikken at trykke folk i hånden ved hilsen og farvel, ved lykønskning eller deltagelse, kort sagt ved enhver tænkelig lejlighed, er en engelsk skik, der i nutidslivet har udviklet sig til at bruges af alle, hvorimod det i fortiden kun anvendtes ved mere højtidelige anledninger.
Dog er der endnu kredse, særlig blandt damer, hvor det kun betragtes som korrekt at give hånden til personer indenfor det samfundslag, man selv tilhører i omgangslivet, og ikke fx til dem, man handler med i en forretning eller overhovedet betjenes af i en eller anden retning.

DET ER DAMEN, DER BYDER TIL HÅNDTRYK, OG IKKE HERREN
Når alle trykker hverandre i hånden hvor som helst, er det jo nærmest blevet til en vane og intet andet, men endnu kan dog et ømt og dvælende håndtryk sætte et ungt følsomt hjerte i salig bevægelse.
Håndkys er så godt som helt gået af mode, men bruges dog endnu af og til af galante herrer overfor damer, især udmærkede ældre damer, hvem et håndkys jo er en ret nem hyldest at vise. Det bruges dog nærmest spøgefuldt.

FORSVUNDNE SAGER
Har man glemt en paraply eller taske i et hus eller fået sin muffe e. lign. forbyttet, bør man ikke vise sig i altfor høj grad forhippet efter at få fejltagelsen rettet.
Derimod bør man i det hus, hvor en genstand er glemt eller forbyttet, gøre sig al umage for hurtigst at levere tingen tilbage eller få fejltagelsen rettet.

Det kan være besværligt, især hvor det drejer sig om lange afstande, men man må finde sig i det, siden naturen nu en gang har indrettet det sådan, at damer altid glemmer noget i selskab.
Et glemt lommetørklæde vaskes, før det afleveres.
Selv om man har god brug for en paraply, parasol, stok el. lign., der har henstået i ens forstue i lang tid uden ejer, bør man lade hengå mindst et halvt års tid, for genstanden går over til paraplyers egentlige bestemmelse – at blive menneskeligt fælleseje.

SMÅGÆLD
Send altid hurtigst tilbage, hvad De har lånt af folk, hvad enten det gælder et lille tilfældigt pengebeløb eller lånte smågenstande. Ved længere tids opsættelse risikerer man nemlig at glemme det hele, hvilket den, af hvem man har lånt genstanden eller beløbet, sjælden gør, og man får da et skær af upålidelighed over sig, hvorimod punktlighed med den slags småting efterlader et fortræffeligt indtryk.

BØGER
Køb helst de bøger, de har lyst til at læse. Ikke alene gavner de dermed litteraturen, men de får også bøgerne kær og skaber dem derved venner, som ikke skuffer.
De bøger, de låner, må de huske at levere tilbage efter ikke altfor lang tids forløb. At efterladenhed på det punkt er almindelig, gør den ikke mindre dadelværdig.
Lad det være dem særlig magtpåliggende at tilbagegive enkelte lånte bind af en forfatters samlede værker. Disse har nemlig for ejeren tabt megen for ikke at sige al værdi, når et enkelt bind mangler.
Har de fået en bog tilsendt i foræring med en egenhændig dedikation af forfatteren, kan de ikke afhænde den til en antikvar. i literære kredse betragtes det ikke engang som hensynsfuldt at lade en sådan bog gå rundt til låns i sin kreds.
Hvis de omgås en bogs forfatter, da lad ikke bogen henligge uopskåret på deres bord. Skær den op. hvis ikke, vil deres ligegyldighed røbe sig ved hans første besøg hos dem. Forfattere har i den henseende argusøjne, især hvis deres bøger ikke gør lykke.


KUNSTGENSTANDE SOM GAVER

Hvis de har fået et maleri, en tegning eller andet kunstværk i gave af en kunstner, kan de ikke sælge det, bytte det bort eller på anden måde afhænde det uden at bære dem ufint ad. At sætte gaver af den art ind på en kunstauktion, er ligefrem hårrejsende.
Det kan måske være hårdt nok at måtte give afkald på at indkassere et større beløb for en ting, man ikke bryder sig om, særlig i tider, hvor kunstgenstande er lige så gode som dampskibsaktier. Men der er ikke andet for end at bringe sin taktfølelse dette offer. man kan ikke engang godt lade en sådan gave gå videre som foræring.
Hvis De synes, De er blevet beriget ved tilegnelsen af et kunstværk, det være sig en bog eller et billede, et musikstykke eller en skuespillerydelse, og de føler den trang, som vi alle kender, til at bringe en tak derfor, da lad ikke denne trang forflygtige, men tag pen og papir med det samme; skriv, hvad De føler, og send det til den, der har bragt dem en åndelig nydelse.
Et sådant venligt ord glæder altid, og det kan i mange tilfælde, især når det kommer til en begynder eller til en, der er lidt på hældingen, virke mere opmuntrende og stimulerende, end man kan tænke sig.
Når De har bedt nogen om en tjeneste, og denne er ydet, send da ikke omgående blomster eller en gave som tak, hvor vigtigt det end var Dem, og hvor glad og taknemmelig De end er. Et sådant synligt erkendtlighedsbevis vil af fine mennesker blive betragtet som et bevis på, at de ikke står på samme kulturelle trin som vedkommende selv.
Hvad det er, der skaber succes i omgangslivet, er ikke let at afgøre. I alle byer og lande findes der damer og herrer, som hverken er særlig underholdende, kloge, fornemme eller rige, som ses overalt, indbydes af alle i de bedste kredse omtrent som et inventar, der ikke kan undværes. Men unægtelig aldrig, medmindre de pågældende er godt trænede i de mange små lovbud, der ikke bør syndes imod. Det skulde da være, at en ødsel rigmandsgæstfrihed af og til får lov til at dække over selskabelige mangler.
At kende formerne, at kunne optræde fuldkommen tvangløst, at kunne tale med alle, og at kunne gå ind på spøg, er vel nok hovedpunkterne i omgangstonen.

SAMTALE
At få begyndt er jo altid det sværeste, især hvis man er lidt genert af sig. Man bør ikke begynde en samtale med at tale om vejret. Man skal helst indlede med en for den anden part behagelig ting som fx: Jeg har med glæde set, at deres søn – osv. Man gør på den måde et gunstigt indtryk i starten.
Hvis man mærker, at man ved et spørgsmål eller en bemærkning er kommet galt af sted og har trådt ind imellem brændenælder, bør man lynsnart dreje af og ikke søge at hjælpe efter, som fx hin mand, der havde værtinden til bords og sagde: “Ah, det er ikke så ilde at have gåsen ved sin side – ja, jeg mener – den stegte.”
At tale med folk og at kunne tale med folk er ikke ensbetydende. Selv om man har ordet nok så meget i sin magt, nytter det kun i samvirken med en sympatisk, tillidvækkende fremtræden.

Utidig spørgen. Spørg ikke folk for meget om deres rent personlige forhold, undtagen det er meget fortrolige venner.
Tilbageholdenhed med spørgsmål hører fx i England med til de mest elementære regler for velopdragenhed, hvorimod man her kan høre spørgsmål omtrent som disse: “Hvordan er det – er Deres broder ikke ved at gå fallit?” Eller: “Besøger de sommetider Deres fraskilte kone?” Ligesom man kan se en endnu ungdommelig dame se lidt stram ud ved spørgsmålet: “Hvor gammel er det nu egentlig, De er?” Vor utvungne tone er behagelig, men den må underbygges med takt.
At kunne forstå spøg og selv at kunne anvende den er en af de vigtigste betingelser for at have tiltrækning. Den, der ikke forstår spøg, er i kultiverede forhold uhjælpeligt henvist til at regnes blandt de tørre og de stikne.
At have en skælm bag øret og en lun udtryksmåde er derfor noget af delt bedste, man kan få i vuggegave af en venlig fé – mangen fordel kan vindes og mangen ubehagelighed afværges for den, der kan turnere en spøg, som kalder smilet frem.
Men hvis man mærker, at den, man taler med, er ganske uimodtagelig for en spøgefuld form, bør man øjeblikkelig slå kontra med en rask passage over i det kedelige, hvor man altid er mere sikker på ikke at gå på tynd is.
Naturligvis kan en spøgefuld tone være højst ilde anbragt, når det gælder livets pinlige eller sørgelige øjeblikke, og kun en instinktmæssig taktfølelse kan sige en, når den er betimelig og når ikke.
Det er en almindelig og ikke helt klædelig form for spøgefuldhed, at ægtemænd fremstiller det for fremmede, som om de ingenting kan sætte igennem for deres kone. Søg at undgå den.
Giv aldrig en meddelelse, der indeholder noget trist, som svar på en munter og venlig forespørgsel. Når fx en ganske fremmed i uvidenhed spørger til en fjern afdød slægtning eller fraskilt ægtefælles befindende, da sig helst blot: “Jo, mange tak!” En pinlig forklaring er til ingen nytte på et ilde anbragt sted.
Vær forsigtig med at sige til folk, at de ligner den eller den, selv om ligheden forekommer dem så slående, at de synes, de må af med deres mening. Folk synes aldrig så godt om den pågældende som om sig selv, næppe nok, hvis det var selve Kleopatra. Mænd er i grunden kun tilfredse med Napoleon.
Sig aldrig til en dame, at hun har lagt sig ud. Slankhed er til den grad, tidens løsen, at en udtalelse om tiltagende embonpoint er det samme som at antyde en aftagen i skønhed.
Nævn ikke til den, De taler med, hvad sjælden undlades, at vedkommende har et sår i panden, et svullent øje, en filipens e. l. Den pågældende ved det kun altfor godt og vil i de fleste tilfælde nødig have det påtalt.
Afbryd så vidt muligt ikke den talende.

VIGTIGE SAMTALER
Man bør ikke i selskabslivet tale om forretninger som almindeligt samtalestof, hvad der på engelsk kaldes at tale shop.

Noget andet er, at man i en selskabskreds søger at få en formående person på tomandshånd for at fremme et bestemt formål. Det gælder med behændighed at udnytte chancerne her i livet.
Når de skal have en afgørende samtale, stiv dem da ikke af med stimulerende drikke. Vær heller ikke for mæt. Det skærper ikke intelligensen.
Når De søger en myndighed eller potentat for at forebringe en sag eller sætte noget igennem, kom da ikke med en lang indledning. Gå lige løs på fænomenet efter i tide at have overvejet vel, hvad det gælder om at få sagt, og udbred Dem ikke om personlige forhold. Beklag Dem ikke heller, selv om De har grund til det. de fleste afskrækkes og trættes ved klager.

Tro ikke, at en vigtig sag kan forelægges pr. telefon. I de fleste tilfælde vil det mislykkes. Gå selv, og brug den personlige charme, De råder over.

Når De er sammen med en person, hvem det er Dem magtpåliggende at få talt med om en sag, da pas på at benytte øjeblikket med behændighed. Bras ikke på, men lad det heller ikke glide over. Det kommer sandsynligvis aldrig igen.
Når De fører en for Dem afgørende samtale, og der er noget, De bestemt ønsker at få sagt, giv da ikke efter, hvis den, De taler med, er en ål og ønsker at glide bort fra emnet med en sidebemærkning. Svar ikke på denne, hold et øjebliks pause og gå upåvirket videre med det, De vil have frem.
Væn Dem ikke, for at virke behageligt, til at sige eet til den ene og noget forskelligt til den anden om det samme forhold. Når det mærkes, tros De af ingen.

Gentag aldrig letsindigt, hvad ufordelagtigt De hører sagt af den ene om den anden. Ikke alene er det uelskværdigt, men De kan selv blive hængende på det. Derimod hvad godt der bliver sagt, kan ved at blive bragt videre gøre megen glæde og sprede mangen mørk sky.
Gamle folk bør ikke gøre deres eventuelt nær forestående død til et foretrukket samtaleemne. Det er vanskeligt for tilhørerne at vide, hvorledes det ønskes optaget.

Tal ikke for meget om Deres helbred, selv om det er dårligt. Det keder folk usigeligt.

Angiv ikke deres kilde, når de fortæller en nyhed eller en skandale videre. Sig ikke: “Jeg kan ikke svare for det, men jeg har det fra fru n. n.” vedkommende kan få ubehageligheder deraf, som kan finde vej også til dem selv.

Utidig hvisken. Man bør aldrig under en fællessamtale om et bestemt emne give sig til at hviske med en enkelt af deltagerne. Det vidner ikke om god tone og leder uvilkårligt tanken hen på underhåndsaftaler.
En alt for fortrolig hvisken kan ligeledes let give de andre indtryk af, at der tales om de tilstedeværende.
Bliv heller ikke under den længste tid af en sammenkomst siddende i en krog i samtale med en enkelt. det bliver ikke velset af de andre.


SNAKKELYST
Alle mennesker taler mere, end De selv tror, og det er derfor en udbredt overtro, at andre idelig falder Dem i talen for selv at komme til at tale. Eller rettere sagt – det er ingen overtro.

Tal ikke for meget om deres helbred, selv om det er dårligt. Det keder folk usigeligt.

Hvis de derfor ønsker at blive betragtet som et usædvanlig sympatisk og taktfuldt menneske, så væn dem til på det punkt at resignere og lade de andre snakke.
Hør med tilsyneladende interesse på endeløse udviklinger og fremfør ikke deres egne beskedne betragtninger, før de er sikker på, at den anden er løbet træt. De vil herved erhverve dem særligt ry for en årvågen og intelligent forståelse af andres intelligens.
Forudsæt ikke, at den, med hvem De taler, interesserer sig for det samme, som interesserer Dem. Udfind hellere, hvad der ligger den anden på sinde og tal om det.

GODE HISTORIER
Væn dem helst ikke til selv at være underholdende ved at fortælle anekdoter og historier, hvorved man sjælden undgår i længden at blive stillestående. De rette underholdende egenskaber består i det lette á propos, evnen til i samtalens flugt at kunne få den til at lyse med lystige indfald og uventede svar.
Undgå fremfor alt bredde i udviklingen. Vil de fortælle noget, spring da en lang og unødvendig indledning over. Lad den første bemærkning være frisk og indbydende som kaviar.
Hvis De under fortællingen af en historie kommer under vejr med, at De har fortalt den før til nogen af de tilstedeværende, da bryd ikke af, men lad den hellere løbe durk med al den aplomb, De råder over.
Når på den anden side nogen påbegynder en historie, som De har hørt før af den samme person, da sig det ikke, men se stærkt interesseret ud. Sig det ikke engang, hvis vedkommende spørger Dem, om han har fortalt det før. Folk kan ikke lide at blive grebet i at gentage den samme historie.
Når nogen i deres påhør fortæller noget der morer de tilstedeværende, og De ved, at det berettes fejlagtigt og med overdrivelse, så grib ikke ind med kedelige rettelser. En sådan punktlighed virker ødelæggende på den muntre stemning.
Hvis de har det uheld, hvor flere er til stede, at komme til at høre noget, der ikke var bestemt for deres øren, et urigtigt forlydende eller et fornærmeligt rygte, enten om dem selv eller deres nærmeste, vis Dem da på højde med situationen. Røb ikke med en mine eller med den mindste trækning, at De har hørt det, men tag først bagefter deres forholdsregler og lad gerne disse være kraftige.
Når folk udtaler en meget beskeden bedømmelse af sig selv, giv dem da ikke ret, selv om De i deres hjerte er ganske af samme mening. En ting er nemlig at kalde sig selv for et meget almindeligt menneske, en anden er ved denne meningstilkendegivelse at få ubetinget medhold hos andre. Det gør absolut ikke lykke.
Fremfør i sådanne tilfælde en lidt vag protest.

Tal så lidt som muligt om penge, hvis De ønsker at bevæge Dem indenfor det område, hvor god tone hersker.
Beklag Dem aldrig, hvis De har for få penge. Det er blot pinligt for andre at høre på og pral ikke med, hvad De har råd til, hvis De har mange penge. Intet er mere umuligt indenfor det virkelig gode selskab.
Lad pengene blot være den usynlige motor, der driver værket, uden at man nogen sinde omtaler, hvor vidt det er med flere eller færre hestes kraft.

FREMMEDE SPROG
Hvor der er udlændinge til stede, som ikke forstår sproget, der tales, hav da mod til at devovere dem og om muligt tale med de pågældende i deres eget sprog, Så at de ikke har indtrykket af at være skyllet op på en øde ø mellem vilde.
Det er tåbeligt at genere sig for at tale et fremmed sprog, fordi landsmænd påhører det. Ofte kan det tværtimod virke meget pudsigt og bidrage til den almindelige munterhed, når der tales lidt forkert tysk eller engelsk, at sige, hvis den talende selv ler med. Så meget humør bør enhver sidde inde med.
Lad dem ikke henrive til i vrede at sige de uoprettelige ord, der aldrig kan tilgives. Talen er det vigtigste bindemiddel mennesker imellem og kan benyttes til det onde som til det gode. Husk altid på, at nogle få ord kan volde både den dybeste smerte og den højeste lykke.