Halkier slægten

Hans Peter og Sophie Halkier
Hans Peter og Sophie Halkier

Se stort billede af Halkier slægten, eller hele familien.
Halkierfamiliens stamfader er begravet i Aarhus Domkirke.


EMMA GADS FORÆLDRE


HANS PETER ANDREAS HALKIER [1808 11/1-1860 14/8], Grosserer, direktør mv. og
Hustru SOPHIE ADVARDA HALKIER f. Munch (Jacobsdatter) [1816-1882]

*
I 1838 overtog Peter Andreas Halkier sammen med sin bror Nicolai Georg Halkier [1797-1880], Handelshuset “G. Halkier & Co.”, som deres far Gotfred Halkier [1756-1812] havde grundlagt i 1784.

Da Peter Andreas Halkier dør i 1859, indtræder i stedet enken, Edwarda Sophie Halkier, (Emma Gads mor). Hendes ældste søn, Jacob Gotfred Halkier, indtræder også i firmaet i 1862.

Moderen dør i 1872, og efter farbroderens død i 1880, var Jacob Gotfred Halkier eneindehaver af Handelshuset.

I 1900 optager han så sin søn, Peter Ernst Harald Halkier, som Associé.


Hans Peter Andreas Halkier [1808-1859] (DKB)
blank
Sophie Edvarda Halkier [1816-1882] (DKB)


SØSKENDEFLOKKEN FRA EMMA HALKIERS BARNDOMSHJEM DRONNINGENS TVÆRGADE 12


blank
Jacob Gotfred
blank
Henriette (Ettie) f. Taylor

Jacob Gotfred Halkier [1837 3/6-1917 28/5], Grosserer, gift 3. juni 1862 med Henriette (Ettie) Mathilda Halkier f. Taylor [1840 21/11-1935] *
Barn 1: Ellen Marguerite Halkier [1863-1940] gift [1863 23/8] med Ferdinand Victor Blom.
Børnebørn 1.1: Ettie Caroline Blom [1884 18/3-1962 27/2]. Gift [1907 11/10] med Premierløjtnant Baron Karl Wedell-Wedellsborg [1877-1964], 1.2: Gotfrid Tycho Blom, 1.3: Erik Tycho Blom.
Barn 2: Peter Ernst Harald Halkier [1869 27/7-1934 13/6]

blank
Ellen Marguerite g. Blom – Ferdinand Victor Blom – Ettie Caroline g. Wedell-Wedellsborg – Peter Ernst Harald Halkier

 


blank
Herman Barclay
blank
Harriet f. Moe

Herman Barclay Halkier [1839 8/5-1915 5/11], Højesteretsadvokat, direktør mv. gift 1874 7/1 med
Harriet Halkier, f. Moe [1850 14/6-1915]


Nicolai Georg Halkier [1842 7/6-1912 30/7], Landbrugskandidat og forpagter gift 1870 29/11 med
Alma Dagmar Thyra Halkier, f. Olsen [1848 12/5-1887 29/10]

Børn:
1. Peter Andreas Halkier [1871 1/12-1920] Kand. teol.
2. Ingeborg Jenny Halkier [1873 12/3-]

3. Olga Henny Halkier [1876 27/3-]

4. Herman Barclay Halkier [1880 6/3-] Stud. jur.


blank
Peter Andreas
blank
Elise f. Blaauw

Peter Andreas Halkier [1845 27/5-1900 31/1], Østrisk konsul, grosserer mv. gift 1876 1/5 med
Elise Halkier, f. Blaauw [1855 17/2-1909 x/3]


blank
Emma Gad f. Halkier
blank
Urban Gad

Emmerenze (Emma) Henriette Margrethe Halkier [1852 21/1-1921 8/1] Forfatter mv. gift 1872 20/9 med Nicolaus Urban Gad [1841 20/12-1920 6/4] Kontreadmiral.
Børn: 1. Henry Christian Gad [1873 18/8-1957 3/3] Gift 1. 1906 Helga Havsteen [†1915] – 2. 1916 Else Marie f. Ræder.
2. Peter Urban Bruun Gad [1879 12/2-1947 26/12] Maler, forfatter, instruktør. Biografdirektør. Gift 1. 1912 Asta Nielsen – 2. 1922 Ester Burgert von Westerhagen (Esther Hagan).

blank
Henry Christian Gad – Peter Urban Gad – Asta Nielsen – Ester Hagan


EMMA GADS TIPTIP OLDEFAR – BEGYNDELSEN PÅ HALKIERSLÆGTEN


blank
S.A. Sørensen: Kjøbenhavns Belejring (Det Nordiske Forlag ).

Vist synes det derimod, at Underretning om den forestaaende Storm kom til Kommandanten paa Christianshavn den 10de Februar om Aftenen ved en svensk Overløber, der tillige meddelte, at Carl Gustav for at opmuntre sine Folk havde lovet at give dem Kjøbenhavn til Pris til Plyndring i 3 Dage, og endelig skal Kongen, ifølge en Familietradition, der har Troværdighedens Præg, have faaet sikker Oplysning om, at det afgjørende Øjeblik stod for Døren; Hjemmelsmanden var en ung, rask Jyde ved Navn Peder Rasmussen, som paa Spejderi havde sneget sig ud i den svenske Lejr, hvorfra han, bedækket med Saar og forfulgt, undslap til Hest.
Peder Rasmussen fik til Belønning Kongebrev paa Halkjær (1½ Gaard, 1 Bol) i Halling Sogn, Aakjær Len, kvit og frit for Landgilde. Siden var han kongelig Drabant og blev tilsidst Kontrollør og Visiterer ved Aarhus Toldsted. Han er Stamfader til Slægten Halkier, der endnu besidder et Dokument, som hans Søn, Søren Halkier har udstedt om Faderens Bedrift, og som Forf. ligeledes har meddelt i “Vort Forsvar” Nr. 151. Et Billede af den henfarne Patriot, malet 1667 af den brømte Carl v. Manders, ejes ligeledes endnu af Efterkommerne.

blank

blank
Vejen fra Peder til Emma

Peder Rasmussen Halkiers søn Søren, skriver om sin far:
“I salig Kong Frederik den 3dies tid tjente min salig fader Peder Rasmussen ham for Drabant og da København var belejret af de Svenske, resolverte den salig mand til at gaa udenfor Byen, at fornemme, hvad de Svenske vilde tage sig til, og han saae sig omkring i Lejren, og da han fik at vide hvad Tid de vilde bestorme Bye, gav han hesten Sporer og red hen til Porten for at give rigtig Rapport, og havde havt 9 Saar paa sit Legeme;

blank
Peder Rasmussen Halkier.

Majestætens egen Læge forbandt ham, og efter samme Udsigelse, som han havde berettet Kongen, kom de ansættendes her for Byen, hvorpaa den salige Konge, højlovlig ihukkommelse, Kong Frederik den 3die, gav ham dette stamme Navn Halkier og gav ham nogle rytter huse i Hads herred i Jylland ved Aarhus, som vare Halkier, Olstrup og Spøttrup som nu ligger under Aakær, som salig Gehejmeraad Krabbe i den Tid var ejer af. Derefter kom kong Christian den 5te højlovlig Ihukkommelse til Regjeringen, gav han den salig Mand tvende Bestillinger i Aarhus, som var Controlleur og Visiteer ved Aarhus Toldsted, og var derved til sin Død. Han var meget vel lidt af den salig Konge, som sædvanlig kaldte ham den gamle Jyde. Han kunde gaa til Kongen og tale med ham mundtlig, naar der var gaaet ham Noget til mode. De havde givet an her til Hoffet, at han var død, og havde taget hans Bestillinger fra ham, medens han drog til Kjøbenhavn og fik dem igen.”


blank
Sten placeret ved nordre sideskib, nordre korsarm, ved pilen.
blank
Danmarks Kirker – Nationalmuseet, 1972 bd. 2 side 831
blank
Aarhus domkirke før 1877.
blank
Gravflise i Aarhus domkirke.


Lokalavisen.dk har haft en artikel om De stinkende rige i Roskilde domkirke.


*
Halkier.
Stamfaderen for denne Slægt Toldbetjent og Visitør i Aarhus Peder Rasmussen (f.1630 †1698) tjente som ung i Hæren og skal under Kjøbenhavns Belejring „med stor Livsfare være redet ud i den svenske Lejr og saaret have bragt paalidelig Rapport tilbage om det overhængende Anfald”.
Frederik III. skænkede ham senere en Del Jordegods i Hads Herred i Jylland, og efter en af Gaardene der tog han Navnet Halkier.
Han efterlod 5 Sønner, blandt hvilke Vicetoldbetjent i Aarhus, Skibsskriver Morten H. (-1700—) en Tid havde forpagtet Kongens Konsumption og Folkeskat i Aarhus, medens Broderen Søren H. (f. 1677) var Skipper i Kjøbenhavn. En tredje Søn Skipper i Bogense Frederik Christian H. (f.1680 †o.1710) havde ligesom Brødrene flere Børn, deriblandt Skibsbygmester Niels Friederichsen H. (f.1705 †1779). Af hans tre efterlevende Sønner havde Ekvipagemester i Trankebar senere Brygger i Kjøbenhavn Peter H. (f.1739 †1825) kun en Datter, medens Kasserer og Ekvipagemester i Ostindien Frederik Christian H. (f.1730 †før 1808) efterlod to Sønner.
Fra den tredie af Skibsbygmesterens Sønner Grosserer Gottfried H. (f.1756 †1812) nedstammer den her behandlede Linje af Slægten. G. H., der er Stifter af det endnu bestaaende Handelshus G. Halkier & Ko., tog Borgerskab som Grosserer i Kjøbenhavn 1784.

Ved hans Død fortsatte Enken Karen Margrethe f. Mammen ([f1774] †1848) Forretningen, idet hun optog sin senere Svigersøn Grosserer Henrik Næwe som Associe i samme.
1835 afstod hun Handelshuset til sine Sønner oldenborgsk Konsul, Grosserer Nicolaus (Nicolay) Georg H. (f.1797 †1880), der var barnløs, og nedennævnte Grosserer P. H. De to Brødre bragte ved Dygtighed og Retsindighed Firmaet op til en anselig Forretning, bl.a. virkede de som Kommissionærer for Provinskøbmænd, og de drev desuden i en Aarrække et Sukkerraffinaderi og Skibsrederi, ligesom Handelshuset siden 1855 havde Part i det paa Frederiksværk værende Valseværk, der senere i 1896 blev omdannet til et Aktieselskab.
Efter Grosserer P. H.s Død blev hans nedennævnte Søn Grosserer G. H. optaget i Handelshuset, af hvilket han ved sin Onkels Død blev eneste Indehaver, indtil han i 1900 optog sin Søn H. H. som Deltager.
(Th. Hauch-Fausbøl: Slægtsbogen)

*

Slægtsforskning
Her er Emma Gad og hele Halkier slægten som den ses på Johnnys Slægtsforskningssider.

*


FAMILIEN HALKIER I DAGSPRESSEN


Her er ikke meget med Emma; hun blev jo en Gad, ved sit giftermål med den unge premierløjtnant Urban Gad. Herman Barclay Halkiers har også en anden side med sit folketingsarbejde.
Men ved bryllupper og begravelser er de alle med. Sig mig hvem du omgås ……..


1860 16. august Fyens Stiftestidende
Dødsfald.
En af vore dygtigere Handelsmænd, Grosserer Peter Andreas Halkier, Medlem af Directionen for Søkvæst- og Assiatentshuset i Kjøbenhavn, er, ifølge “B.T.” i Tirsdags Morges afgaaet ved Døden i sin kraftigste Alder.

blank
Peter Andreas Halkier
blank
Sophie Halkier f. Munch
blank
Berlingske, 18/8 1860.

1872 30. september Middelfart avis
Viede i Kjøbenhavn den 20de September:
Premierløjtnant i Søetaten Nicolaus Urban Gad og Emmerenze Henriette Margrethe Halkier.


1877 5. juni Thisted amtsavis
Guldbryllup.
I Lørdags fejrede Chefen for Handelshuset G. Halkier & Co., konsul Nikolai Gotfred Halkier [det var Nicolai Georg Halkier red.] og Hustru Henriette, født Clausen, deres Guldbryllup. Guldbrudgommen er 80 og hans Hustru 72 Aar gammel.
Konsul Halkier, der tidligere har været Konsul for Oldenburg, har i en lang Aarrække staaet i Spidsen for et af Hovedstadens største og mest anseete Handelshuse. Halkier er i Dagens Anledning bleven udnævnt til Ridder af Dannebroge.


blank
Emma Gad f. Halkier
blank
N. U. Gad

1897 18. september Aarhus Stiftstidende
Et Sølvbryllup.
Kongens Yachtkaptajn, Kommandør Gad og Hustru, Forfatterinden Fru Emma Gad feirer den 20de ds. deres Sølvbryllup paa Tipperupgaard ved Humlebæk, hvor de i Dagens Anledning vil samle en større Familiekreds.


1890 19. august Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger
Ved den Frokost, som den østrigske Konsul Halkier giver imorgen, vil Taffelmusikken blive udført af Klampenborg Cocertsals Orchester under Anførsel af Musikdirecteur Sophus Stockmarr.


1897 4. december Dagens Nyheder
Fashionabelt Bryllup
Igaar viedes i Frue Kirke Frøken Marie Gamél til Premierløjtnant i Garden, Greve Eigil Knuth.
Naar man nærmede sig Frue Plads igaar ved Tretiden, kunde man strax mærke, at der maatte være noget Usædvanligt paa Færde. Endskjøndt Brylluppet var fastsat til Kl. 5½, var Pladsen udenfor Kirken allerede ved det omtalte Tidspunkt fyldt med en menneskemængde, som den talrige Politistyrke og Adgangsbillet til Kirken, slap nogenlunde let og helskindet ind og fik anvist deres Pladser. Vi havde god Tid til at bemærke, at den gamle ærværdige Kirke tog sig meget højtidelig ud i det vældige Straalehav af Lys og Dekorationer med Masser af grønne Træer og Blomster. Af det elegante Følge, som efter Haanden samledes, notere vi i Flæng nogle Navne:

Fru Etatsraadinde Gaméls blonde Skjønhed indesluttedes i et Mesterværk af en lyseblaa Moirée Renæssance Robe, indvævet med hvide Atlaskes Arabesker. Nederdelen ganske glat med et temmelig langt Slæb. Paa det udringede Liv saaes i Halsen en meget chic Besætning af lyseblaa Chiffons og Fløjl, hvori straalede talrige Stjerner og Turkiser og Diamanter. Brudens Søster, Frk. Margrethe Gamél var iført en glat hvid Atlaskes Kjole, udringet Liv, garneret med turkisfarvet Fløjl og i Halsen nedhængende ægte Perlesnøre. Blaa Fløjls Ærmer og Bælte i samme Farver, sammenholdt med Diamantspænde. Fru Etatsraadinde Lorck i hvidt Atlask med en pragtfuld Garniture paa Livet af beurrefarvede Kniplinger og Violer. Frk. Lorck i lyserødt Gaze de Chambery underforet med rosa Silke med Besætning af smalle lyserøde Baand og Primulaer.
Fru Jægermesterinde Grøn i gul satin duchesse med en meget smuk Chiffons Berta i forskellige gule Chatteringer. Reverser af Sølv og Pailetter og talrige Diamantsmykker. Fru Dr. Jürgensen har et ganske originalt og stilfuldt Toilette af hvidt Fløjl med rige Guldbroderier. Fru Frants Marcher i nilfarvet Silke med Overdragt af pliseret kort Pailletull.

Fru Blom, født Halkier: hvidt Atlask garneret med Kniplinger og hvide Fjer. Paa Skuldren Buketter af lyserøde Roser.

Brygger Jacobsen med Datter i gulstribet Silkerobe med Berta af gamle Kniplinger og Gulddiadem med ægte Perler. Marineminister Ravn, førende Etatsraadinde Hennings i hvidt Atlask med Chinée Baand, lyserøde Roser og hvide Fjer paa Hovedet, og endelig Kommandør Gad med Frue i hvidt Brokade med hvide Kniplinger.
Af Herrer bemærkedes Obertsløjtn., Baron Wedell-Wedellsborg, Premieløjtnant Olufsen, Gardeofficererne, Kammerjunker Appeldorn, Moltke, Wegener, Lindholm, Kammerj. Krieger, Kaptajn Hovgaard, Admiral Carstensen, Baron Bille Brahe, Premierløjtnant Carl Carstensen, Forlagsboghandlerne Hegel og George Grøn. Selvfølgelig vare alle de ovennævnte Damer ledsagede af deres respektive Ægtemænd eller Brødre.

Paa Slaget 6 bruser Orglets Toner gjennem Kirkens Hvælvinger, og ind træder Bruden ført af sin Fader. Til hendes fine og slanke Skikkelse tager det pragtfulde og dog saa enkle Brude-Toilette sig glimrende ud. Kjolen af hvidt moirée renaissance med et 5 Alens Slæb er rundt om samme besat med en fin Krans af Oranger liggende paa hvidt Poudre de riz Tull. I den ene Side sees en lignende Guirlande af Tull og Oranger. Det udringede Liv er besat med en Plastron af ægte Kniplinger, indfattet i hvid Tull. Ærmerne ganske smaa Tulls Puffer. Myrthekrans blandet med Orangeblomster og det traditionelle lange hvide Tulls Slør fuldender dette Mesterværk af et Toilette. Vielsen forrettedes af kgl. Konfessionarius Paulli.

Bryllupssouperen indtoges i Hotel d’Angleterre. Imorgen afrejser det nygifte Par til Paris.


1906 12. august Dagens Nyheder

blank
Douglas, Sverige

I den smukke, lille Ordrup Landsbykirke viedes i Gaar Eftermiddags Miss Sossie de Fine Blaauw, Niece af Fru Konsulinde Elise Halkier, til Grev Robert Douglas.
Den lille Kirke var af Grosserer Morescoes Gartner ganske omdannet til et Blomstertempel, idet blomstrende og grønne Træer ganske dækkede Væggene, og ved Altret og rundt om dette slyngede sig Guirlander af lyserøde Roser.

Efterhaanden samledes et ualmindelig elegant og fornemt Brudefølge, blandt hvilke de mange fremmede straalende Uniformer og de fornemme Damers stilfulde Toiletter og Smykker vakte Beundring hos de mange kvindelige Tilskuere, som havde stormet Kirken for blot at faa et Glimt af al den Herlighed at se.blank
Brudgommen førtes af sin Fader.
Fru Konsulinde Halkier, der førtes af Grosserer Gottfred Halkier, bar en meget smagfuld nilfarvet Satin Duchesses Robe med Rosenbuketter og besat med Points Kniplinger; paa Hovedet et straalende Halv-Diadem, der igen hvilede paa en Krans af grønlige Roser. Etatsraad Moresco med sin Svigerinde, Kommerceraadinde Moresco i lysegraat Brokade og paa Hovedet en Esprit af hvide Fjer. Statsraad Ferdinand Blom med Frue, f. Halkier, i rosafarvet Brokade garneret med Chiffons og Kniplinger. Hofjuveler Michelsen med sin nydelige Frue i et aldeles bedaarende, hvidt Brokades Toilette, hvori var indvævet smaa kornblaa og broncefarvede Buketter, dertil Besætning af fine Kniplinger og paa Haaret en blaa Fløjls Rococosløjfe, fasthæftet med Diamanter. Dr. Brygger Carl Jacobsen med sin unge Frue, der var iført et originalt Kostume i Baby-Empirefacon af hvidt Crêpe de Chine med Bærekrave af irske Kniplinger. Paa Hovedet et bredt Guldbaand, hvorfra hanh hvide Vandlillier, der ligesom snoede sig ind imellem det gyldenblonde Haar. Grosserer Bett med Frue i hvidt Silke med Overkjole af hvidt Chiffons indvævet med korte Chantilly Kniplings Arabesker. Fru Raaschou, født Bett, i rosafarvet Creêpe de Chine. Dr. Kuhn med Frue, født Ruben, i lysegrøn Silke, garneret med Chiffons og lyserøde Nelliker.

Fru Admiralinde Emma Gad i sølvgraat Atlast, indvævet med rosa Buketter og rigt besat med italienske Kniplinger. Paa Haaret en hvid Fjera grette. Etatsraadinde Nissen-Sommersted i sort Chiffons garneret med hvid Kniplinger. Direktør Faber med Frue, født Nisse-Sommersted i hvidt Silke, sløret med sølvindvirket Tull, Advokat Halkier med Frue i sort Fløjl med Besætning af gamle smukke Kniplinger. Grev Knuth og Grevinde, f. Gamél i et ualmindeligt smukt Toilette af Sølvmoer med en Slags Undekjole af lilla Fløjl. Grosserer Willer-Petersen med Frue i mauvefarvet Brokade med Kniplinger. Vexellerer Martin Henriques med Datter, Frk. Anna H. i sølvgraat Atlask ag lyserøde Blomster i Haaret. Fru Etatraadsinde Gamél i en meget smuk hvid Silke-Robe dækket med sølvindvirket hvidt Tull. Paa Haaret hvide Fjer og Diamant-Stjerner. Admiral Wandel med Frue i lysegrønt Brokade. Etatsraad Holm med Frue i perlegraat Brokade. Frk. Holm i rosafarvet Crépe de Chine. Ritmester Boed med Frue, f. Bahnson i hvidt Brokade garneret med Kniplinger og lilla Fløjlsrose i Haaret.

Brudgommens Svoger og Søster, Grev og Grevinde D’Ortrande i hvidt Brokade, endvidere Grev Sten Bjelkw, Greverne Abelssvard, Ehrenswärd, Douglas og Banzur Mühlen, Hr. Grosserer Gam’el, d’Hrr. Børresen, den unge Hr. Blom, Løjtnant Späth i Marinen og mange flere.
Efter at hele det celebre Brudefølge var kommet og var blevet anvist de for dem bestemte Pladser kom den smukke Brud i en Karret, der var helt smykket med lyserøde Nelliker; hun var som en Aabebaring at skue, idet hun ved sin Onkel, Admiral Gads Arm langsomt bevægede sig op igennem Kirkens Rum.

blank
Sossie de Fine Blaauw

Miss Sossie de Fine Blaauw var iført et Paquins Mesterværk af en Brudedragt af hvidt Satib Duchesse, sløret med ægte Brysseler Kniplinger, og paa Hovedet straalede en Krone af Diamanter, et historisk Smykke, der tilhører Familien Douglas, og som ellers opbevares paa Rigsmusæet i Stocholm. Foruden dette Familiesmykke bar Bruden ogsaa M[?]ther og Oranger, der sammenholdt det obligate lange, hvide Tulls Brudeslør.

Bruden ledsagedes af 10 unge, smukke Brudepiger og 10 Brudesvende, af hvilke de sidstnævnte alle var fremmede, svenske og tyske, Officerer, Slægt og Venner af Brudgommen.
Brudepigerne, Brudens Veninder, var Frk. von Henschen, Komtesse Wrangel von Bremen, Frk. Etti Blom, de to Frøkner Michelsen, Komtesse Douglas, Frk. Frigast, Frk. Hasselbalch, Frk. Børresen og Frk. Willer-Petersen.
Brudesvendene: Baronerne Klingspor og Bennett, to Grever Douglas, Baron von Høbschen, Grev Stjernswärd, Baron de Saint Andrée, Baron de Fraisse, svensk Attache i Berlin, Baron Bostrøm og Kammerherre Rosenswärd.

Brudepigerne var alle komplet ens paaklædte i ganske lyse, rosafarvede Chiffons Kjoler med lange Empiresløjfer, der var fasthæftede oppe ved Nakken og naaede lige ned til Gulvet.
Paa Haaret bar alle de unge Damer Rosen-Diademer og Rosenbuketter i Hænderne. Det hele lille Tog, der fulgte efter den ualmindelig smukke Brud, saa næsten ud som en Rosensky, og sjeldent højtideligt og smukt tog det sig ud.
Vielsen foretoges af Sognets Præst, Pastor Ohkmann.
Middagen stod hos Fru Elise Halkier i hendes smukke Hjem “Lisebo” i Ny Taarbæk, hvor der i Haven var rejst et stort Telt, hvori Middagen serveredes for de 150 Gæster til Musik af Gardens Orkester.
Bryllupsfesten sluttede med Bal og et glimrende Fyrværkeri.
De Nygifte tager efter Bryllupsrejsen Ophold paa deres Gods ved Baden-Baden.


1906 13. august Aarhus Stiftstidende
Enhver Københavner kender “Konsul Halkiers Landsted” i Ny Taarnbæk. Den store, herskabelige, fornemt udseende Bygning med fine Karnapper og pyntelige Vinterhaver, hører til de gamle Strandvejshuse, der kun aabner sig for det bedste Selskab. Her har i en Menneskealder været et af Samlingsstederne for Patriclerne i den danske Handelsverden, isprængt et Element af Embedstand og Adel, og endelig er Huset nu som adskillige gamle Handelshuse gennem Ægteskab blevet hævet op i Adelsstanden. Konsulinde Halkiers unge Arving, hendes Niece Miss Sossie Blaauw stod i Lørdags Brud med en gammel svensk Grevekrone paa sit Hoved.
Brylluppet gav Anledning til en 3 Dages Højtid, der først sluttede i Gaar ved en større Fest for Tjenerskabet. Allerede i Fredags begyndte med en Eftermiddags-Reception, i hvilken bl. a. Kongen og hans 3 Døtre[*] deltog, dog saaledes, at Hs. Majestæt, der tilfældigvis kom forbi, aflagde en Visit og uden at lade sig nøde tog Plads ved et af Bordene i Haven, hvor der blev budt Chokolade og Champagne. Om Aftenen var der Middag i Villaen for 70 Personer.
[*) Det må nok være kongen og hans 3 søskende, eftersom døtrenes fader, Christian 9. døde 29. januar 1906.] blank
En pragtfuld Opvækning.
Konsulinden havde if. “Politt.” i Haven ladet opføre et pragtfuldt Telt, der indvendigt var betrukket med lyserødt Tarlatan og Sølvflor. I det pragtfulde Service, der skjulte Bordene, bemærkedes de store Sølvtallerkener og andet Service og [fachesst] Porcelæn, store Sølvkandalabre, Blomsteropsatser etc. Midt i Teltet fandtes en særlig Opdækning for Brudesvende og Brudepiger, og foran Brudeparrets Vogn var hensat et af Huset Halkiers mange Kunstklenodier, en Empire Borddekoration, der har tilhørt Napoleon I. Konsulinden erhvervede den for Aar tilbage i Venedig, men har aldrig nævnt, hvad den har kostet. Ved Brudgommens Kuvert stod et Sølvbæger forestillende en Kvinde i antik Dragt. Det er et Familiebæger i hvilket de unge Douglas’er drikker Brudens Skaal.

blank
N. U. Gad

I Kirken.
Etatsraad Moresco, der hører til Huset Halkiers ældste Venner, havde ladet Ordrup Kirke pynte.
– – –
Et Par Minutter over 5 førte Admiral Gad Bruden op gennem Kirken, hvor nu samtlige 150 Indbudne sad paa deres Pladser. Bruden var høj, slank, vidunderlig dejlig, med den svenske Familiekrone paa sit Hoved. Fru Halkier, der fulgte efter, var iført hvid Silkekjole med Blomsterbuketter og Kniplinger, hvortil et straalende Diadem af grønne Brillanter. Med interesse betragtede det danske Bourgeoises Spidser de svenske Gæster, af hvilke særlig Brudgommens Moder, Grevinde Douglas, gjorde sig bemærket.
– – –
Paa de svenske Damers Dragter opdagede et øvet Øje kostbagre Familiesmykker, og særlig gjorde Grevinde d’Otrand, Brudgommens Søster, sig bemærket ved Rigdommen af sine Juveler.
Den gamle Greve ejer store Godser i Nærheden af Stockholm, og hans Søn skal arve Godser i Baden, hvor de nygifte en Gang med Tiden vil faa Bopæl.

Presenterne.
Ved 6¼ Tiden vendte Brudeparret og det store Brudefølge tilbage til Halkiers Villa, hvor Lykønsknings-Telegrammer laa i store Skaaler (der var om Formiddagen modtaget 300, hvorimellem et fra Kongen), og hvor Bryllupsgaverne i Husets Dagligstue dannede en komplet Udstilling.
Der var fra Moresco en eventyrlig elegant Kørekaabe, foret med Hermelin, samt en Hermelins-Muffe. Der var fra Geheimeetatsraad Glückstadt, en tung Sølvbakke med Kaffe- og Flødekande, fra Fru Carl Jacobsen, f. von Kohl, en kostbar kgl. Porcelænsvase, fra Etatsraadinde Ruben et Nattespejl i drevet Sølv, fra Etatraadsinde Gamél en mægtig massiv Sølvskaal med røde Neliker, fra Grevinde Douglas et kostbart Armbaand med Brudens kælenavn “Sussi” i Brillanter, fra Carl Moresco et Toiletgarniture i drevet Sølv, og endelig var der meget flotte Gaver fra Legationsraadinde Brun og Bett. Konsulinde Halkier havde skænket sin Niece en massiv Sølvkæde, hvis Lige næppe findes her i Landet, og den unge Greve havde i Morgengave foræret sin Brus en Troskabsring, hvori en enlig Perle lyste.

Bryllupsmiddagen-
Ved 6 Tiden gik det store Selskav til Bords under Musik af Gardens Orkester. Under Ledelse af Fru Friberg og en Hær af Tjenere blev der serveret følgende stilfulde og solide Middag:
Potage tortue – Mayonnaise d’homard – Selle de daim à la Cumberland – Soufflè de poulex aux truffes à la – Perigord – Canetons à la Voisin – Salade et compote – Pailles au Parmesan – Parfait – Dessert – Pounch glace à la romaine – Steinwein Bochsbeutel 1884 – Pomery & Greno american – Chát, Peonville 1887 – Oporto Cockburns – Madeira.

1906 13. august Randers amtsavis
– – –
Ved 6-Tiden gik det store Selskab, efter at det var bleven fotograferet af Juncker Jensen, til Bords under Musik af Gardens Orkester.
Ved Bordet blev holdt en Række Taler. Ved 11-Tiden brød det animerede Selskab op, og de Nygifte kørte til Hotel Bristol, hvorfra de i Gaar begav sig til Sverig for at gøre en Rundrejse til den Douglas’ske Families forskellige Medlemmer. Derefter foretager de Nygifte deres egentlige Bryllupsrejse til Baden-Baden.


1907 12. oktober Dannebrog

blank
Wedell-Wedellsborg

Kjøbenhavnerlivets selskabelige Begivenhed var i Gaar det meget elegante Bryllup, som fandt Sted i Garnisions-Kirken, hvor Kl. 5½ Frk. Ettie Blom blev viet til Premierløjtnant i Livgarden, Baron Karl Wedell-Wedellsborg.
Som altidved lignende Lejligheder var der en stor Tilstrømning til Garnisions-Kirken, men Politiet var i Gaar tidlig paa Pletten, og ingen fik Lov til at slippe indenfor Kirkens Gitterport uden at være forsynet med Kort. Af disse var udstedt 300, og Kirken var derfor slet ikke overfyldt. De med Kort begunstigede Damer og Herrer var mødt i god Tid for at faa de bedste Pladser. Kirken var nydelig dekoreret med Blomster og Planter. Ogsaa det store Følge (ca. 100), i hvilket mange af Brudgommens og Brudens talrige Slægtninge var repræsenterede, mødte tidlig.
Brudgommen, hvis slanke, blonde Skikkelse tog sig godt ud i den skarlagenrøde Garderuniform, førtes op af sin Fader, den fhv. Amtmand i Frederiksborg, Kammerherre Wedell-Wedellsborg.
blankEfter at Brudgommen var kommet, indtraf lidt efter Højesteretsadvokat Halkier og Frue, og derpaa kom Parrene hurtigt efter hinanden. Vi nævner nogle Navne i Flæng: Lensgreve Wedell-Wedellsborg med Datter, Amtmand, Baron Wedell-Wedellsborg, Svendborg (hans Frue var forhindret paa Grund af Sygdom), Hofjægermester Juel, Hverringe, og Frue, f. Wedell-Wedellsborg, Etatsraadinde Blom, f. Funch (den gamle, smukke og statelige Dame er Brudens Bedstemoder), som førtes op ad Kirkegulvet af sin søn, Hr. Julius Blom, fhv. Husarregiment-Chef, Kammerherre Baron Wedell-Wedellsborg og Frue, f. Vett, Premierløjtnant Wedell-Wedellsborg fra Helsingør (Brudgommens Broder) og Frue, Borgmester Skouenborg og Frue, f. Wedell-Wedellsborg, en søster til Brudgommen, Hr. v Holck og Frue (ligeledes en Søster til Brudgommen), Grev Knuth og Frue, f. Gamél, Premierløjtnanterne i Garden, Baron Karl Güldencrone og Frue, f. Prior, og Kammerjunker Münter og Frue, f. Schack, Grosserer Carl Melchior og Frue, to Komtesser Raben-Levetzau (Udenrigsministerens Døtre), Kaptajn, Baron Wedell-Wedellsborg og Frue, f. Lerche, Frk. Christel Bull, Departementschefens Datter, Frk. Teisen, Oberst, Kammerherre Benzon og Frue, f. Blom, Kammerjunkerinde Willemoes, f. Blom, med Datter, Admiral Gad og Frue f. Halkier, Grosserer Gotfred Halkier og Frue (Brudens Bedsteforældre), Landstingsmand, Godsejer Rottbøll, Professor Frits Levy, Godsejer Tutein, Ørtsholt, Grev Schulin, Frederiksdal, og Amtmand, Grev Schulin (de to sidstnævnte er Onkler til Brudgommen) og Frue og Etatsraad Krag og Frue, f. Broberg.

Mellem de nærmere Slægtninge, som savnedes, idet de var forhindrede i at være til Stede, kan nævnes Konsulinde Elize Halkier, Generalkonsul Gädeke og Frue, f. Blom, og Konsul, Grosserer Broberg og Frue, f. Blom.

De tilstedeværende Damer opbød alle en stor og smagfuld Toilettepragt. Pladsen tillader os kun at nævne et Par enkelte: Etatraadinde Blom, f. Funch, Brudens Bedstemoder, var i en rig Fløjlsrobe, besat med ægte venetianske Kniplinger, Etatraadinde Ellen Blom, Brudens Moder: Bleggult Atlask, stærkt pailletteret og besat med sjældne Kniplinger, stort Brillantgarniture, Fru Dora Blom: Hvidt Silke med kulørt Broderi samt brede Brysseler Kniplinger, mange Diamanter, Grevinde Knuth, f. Gamél: lys lila Fløjl med Kniplinger, Etatraadinde Krag: lyseblaa Silke med Chiffon, broderet Tyll, Brysseler Kniplinger og Roser, Fru Carl Melchior: dyb penséefarvet Silkerobe med Kniplinger, Kammerjunkerinde Willemoes. graa Silkemoirée med lyserødt og lyseblaat Chiffon samt ægte Kniplinger, Kammerherreinde Benzon: hvid Silkerobe med ægte Kniplinger, Frk. Willemoes: hvid, stribet Silkekjole, Blomstergarniture.

Lidt før sex traadte Bruden ind i Kirken ved sin Fader, Etatsraad og Tømrermester Bloms Arm. Den høje, nydelige unge Dame var i en hvid Atlask Dragt med Silketyll og Pailleter. Hun bar derhos et Kniplings-Silkeslør, som baade hendes Oldemor og Bedstemoder har haft paa, da de stod Brud. Efter Bruden fulgte fire allerkæreste, smaa Brudepiger (Frkn. Esther og Vera Blom, Døtre af Grosserer Alfred Blom, og Frkn. Holck og Skouenborg), som var iførte Empiredragter i rosa Silke. De fire unge Damers Brødre: Erik og Frantz Blom samt Holck og Skouenborg, var ogsaa i Følget.
Vielsen foretoges af Pastor Hviid-Nielsen, og efter denne kørte Bryllups-Selskabet til Brudens Hjem, hvor Middagen indtoges.
Bryllupsrejsen gaar til Paris m. fl. Steder. Hundreder af kostbare Gaver er sendte til det unge Par.
Anatole.


1908 9. november Berlingske
Frue Kirke var i Lørdags allerede ved 4½ Tiden fyldt til Trængsel; overalt saas kendte Ansigter, navnlig en Mængde unge Damer af det højere Bourgeoisi.
Vielsen var, som allerede omtalt, ansat til Kl. 5, og ved denne Tid indfandt sig parvis det store Følge, der ganske fyldte Koret.
Brudgommen, cand. jur. E. Ipsen, ledsagedes af sin Fader, Justitiarius Ipsen. Dernæst fulgte Brudgommens Moder. Endvidere Dr. J. Ipsen med Frue, Grosserer M. Grøn og Frk. Aga Grøn, norsk Gesandt, Dr. Hagerup med Frue, Grosserer Gotfred Halkier, Etatsraad Ferdinand Blom med Frue, f. Halkier, Admiral Gad og Fru Emma Gad, Højesteretsadvokat Halkier og Frue, f. Moe, Konsul Henius og Frue, Komtorchef Eschricht og Frue, Professor Hans Olrik med Frue, Direktør R. Koefoed med Frue, Professor Bjerrum med Frue og Datter, Overretssagfører David, Overretssagfører Tiemroth med Frue, Frk. Grete Krog, Cand. jur. A. Harhoff med Frue, Ingeniør A. Foss med Frue, Højesteretssagfører Henriques, Frk. Emilie Teisen, Enkefru Emilie Krag og Assistent i Udenrigsministeriet Wilhelm Krag, Nationalbankdirektør Winther med Frue, Kommandør Schlüter, Redaktør Ove Rode med Frue, Hr. Caspar Torp o. fl. a. samt Brudens Moder Professorinde Torp, f. Thaulow.
Endelig var tilstede Politimester Gad fra Aalborg med Frue, f. Thaulow, Søster til Professorinde Torp, der samme Dag fejrede deres Sølvbryllup, Sølvbrudeparrets Datter og Svigersøn, Dr. Thorvald Madsen og Frue.
blankOmsider præluderede Orglet, alle rejste sig, og Bruden kom, ført af sin Fader, Prof. Dr. juris Torp, op ad Kirkegulvet, i en enkel men meget elegant hvid Silkekjole med langt Slæb, i Haanden en stor Buket hvide Nelliker.
Bag hende gik fire Brudepiger i fodfri, lyserøde Tyls Kjoler, med Rosenkranse paa Haaret og Buketter af La Frauceroser, det var Brudens tre Søstre, Frøknerne Mina, Agnes og Sonja Torp samt Brudgommes Søster Frk. Elise Marie Ipsen.

Efter Salmen: “Jert Hus skal I bygge”, talte Stiftsprovst Paulli særdeles smukt til det unge Par, og efter “Det er saa yndigt at følges ad”, forlod Brudepar og Følge langsomt Kirken for at begive dig til Brudens Hjem, hvor Middagen holdtes, og Brudepar og Sølvbrudepar fejredes.


1909 5. marts Nationaltidende
Jordefærd.
Fru Elise Halkiers Jordefærd i Gaar formede sig som en smuk Højtidelighed; den afdøde havde ønsket at blive begravet fra sit Hjem ude i Ny Taarbæk, hvortil hendes Lig for et Par Dage siden var bleven bragt. Den store smukke Havestue var omdannet til et smukt Kapel, hele Værelset var betrukket med hvide Draperier, hvorpaa der var anbragt korte Sløjfer. Midt paa Gulvet stod Kisten, dækket med et Væld af de smukkeste Blomster.

I det store Følge bemærkedes Admiralerne Gad og Wandel, Premierløjtnant i Marinen Henry Gad, Repræsentanter for Familierne Halkier og Blom, Grosserer Carl Broberg og Grosserer Gamél og dennes Moder, Etatsraadinde Gamél, Fru Emma Gad samt en Mængde Damer og Herrer, som var kommet i Fru Halkiers gæstfri Hjem. Efter at Professor Bielefeldt havde sunget “Lær mig Nattens Stjerne”, bad den afdødes Broder, Pastor Blan[x] fra Norge en smuk Bøn, hvorefter et Kor, der var placeret i det tilstødende Værelse, til Orgelledsagelse sang “Dejlig er Jorden”. Kisten bares derpaa ud igennem Haven til den ventende Vogn for at føres til Taarbæk Kirkegaard, hvor Begravelsen foregik.


1911 8. november Berlingske
Bryllup
Igaar Eftermiddags viedes i Holmens Kirke Frøken Nina Torp til Kaptajn i Marinen Hartung.
Koret var festligt pyntet med stedsegrønne Træer og Guirlander med lyserøde Asters, ligesom hver Plads i Kirken var optaget, da Brudgommen viste sig med sin Forlover, Kommandør Carstensen.
I den følgende halve Time samledes det store Følge, i hvilket bemærkedes en Mængde smukke, unge og yngre Damer i elegante, lyse Toiletter.
Blandt de mange kendte Personer bemærker vi: norsk Minister Hagerup med Frue, Højesterelsadvokat Halkier med Frue, født Moe, i grønt Fløjl med dejlige Kniplinger, Brudgommens Moder i Sort med Pailletbesætning, Admiral Gad og Fru Emma Gad i hvid-graa Silke med Kniplinger, Grosserer Gotfred Halkier, Brudens Onkel og Tante, Politimester Gad med Frue, født Thaulow, Fru Else Frohlich i rosa, Godsejer Malling med Frue, Ritmester Johansen med Frue, Etatsraad Ferdinand Blom og Frue, født Halkier, i elegant. lyst Toilette med kostbare Kniplinger, Hofjægermester Collett med Frue, Telefondirektør Johannsen med Frue, Overretssagfører G. Sally med Frue, Kammerjunker, Kaptajn Carstensen mod Frue og Søster, Stiftsdame, Frøken Carstensen. Malerinden Frøken Marie Henriques, Professorinde Chievitz; Brudens Veninder, den nydelige Frøken. Grethe Krog, cand. jur. Ipsen med Frue, Brudens Søster i et meget elegant Toilette i Rosa, Hvidt og Sort, samt de to unge, ugifte Søstre, henholdsvis i Lilla og Blegrødt, o. m. fl.

Endelig kom Brudens smukke Moder, Professorinde Torp, født Thaulow, i pastelfarvet Silke med svagtrøde Nelliker, ført af sin unge Søn, stud. jur. Torp, og kort efter brusede Orglet; Brudgommen gik sin yndige Brud imøde, kyssede hendes Haand og gik ved hendes højre Side op ad Trinene til Altret.
Professor Torp førte sin Datter, der bar en enkel, men stilfuld, hvid Silkerobe, nedringet og med langt, firkantet Slæt, langt Tyllsslør og Myrthekrans med Orangeblomster. Efter Salmen “Jer Hus skal I bygge” talte
Provst Fenger smukt og varmt til det unge Par, hvorefter Koret sang “Kærlighed fra Gud” og “Det er saa yndigt at følges ad”.
Langsomt tømtes Kirken, og Selskabet kørte til Brudens Hjem, hvor Middagen holdtes.


1912 22. juli Nationaltidende
Tre mindedage i 2 Maaneder.
Grosserer Gotfred Halkier har i Dag atter kunnet fejre et Jubilæum, det tredie i Aar, idet han den 22. Juli 1862 løste Borgerskab som Grosserer her i Byen. Han var dog allerede den 2. Juni samme Aar bleven optaget som Chef i Firmaet G. Halkier & Co. og fejrede samme Dag sit Bryllup.
Den gamle Købmand, hvis Navn alle Dage har haft en fin Klang har fejret det tredie Jubilæum i Dag i Stilhed, medens Hovedjubilæet den 2. Juni blev mindet bl. a. af alle de Selskaber og Institutioner, i hvis Ledelse han i de mange Aar har havt Sæde og udført et stort Arbejde paa sin stilfærdige Maade. Jubilaren selv mindede Dagen ved Oprettelsen af et Legat paa 20,000 Kr.


1913 1. august Berlingske
30 Aars Jubilæum kan idag fejres af Husjomfru Kristine Andersen, der den 1ste August 1883 tiltraadte Pladsen hos Tømrermester, nu Etatsraad Ferdinand Blom og Hustru, f. Halkier, en Plads, Jubilaren stadig udfylder med stor Dygtighed og Samvittighedsfuldhed, højt skattet af sit Herslab og den store Kreds af Slægt og Omgangsvenner, der i de mellemliggende Aar er færdedes i det Blomske Hjem og dér har lært at skatte Jomfru Andersens udmærkede Egenskaber.


blank1914 19. januar Randers amtsavis
Om en Uges Tid afrejser Bagermester Vald. Nielsen, som i nogle Aar med Ære har repræsenteret Danmark ved Entonnersejladserne, samt hans Broder Chr. Nielsen og Direktør H. Halkier, der ogsaa begge er kendte som Sejlsportsmænd og Jægere, paa en Jagttur til engelsk Vestafrika.
I Cardiff gaar de om Bord i en Damper og medtager en for Rejsen særlig indrettet Motorbaad, hvormed de vil sejle op ad Gambiafloden – til ukendte Egne, hvor Krokodiller og andet lækkert Vildt skal jages.


1914 30. marts Middelfart avis
I Troperne.
En københavnsk Forretningsmand, Direktør Harald Halkier, er vendt hjem fra en Jagtudflugt i Afrika sammen med tre Venner.
I et Interview med Berl. Tid. gengiver han i følgende praktiske Vendinger om en Nordbos Syn paa Livet i Troperne:
Der er Vildt nok og meget, der kan lokke en Sportsmand – men alligevel drager Troperne mig ikke.
Jeg vil ikke mere ned til et Sted, hvor hvert Glas Vand er som lunkne gule Ærter og Bunden et ubestemmeligt og svigefuldt blødt Morads. Man skræmmes og frastødes af den voldsomme – for Resten ofte dejlige – Natur. Tropernes Rædsler kommer over en. Der staar Solen blank og glødende paa den tomme Himmelhvælving og ler ubarnhjertigt over disse Egne, hvor der hersker den mest ubetingede Foragt for Liv og Død. Man skyder en Flodhest – en Time efter er dens Aadsel paa 4000 Pund Kød en stinkende Gasballon. Den kæntrer en Kano og nogle Negere drukner; deres Lig driver ned ad Floden – ingen bryder sig om det. Nej, jeg bryder mig ikke om at gaa paa Jagt et Sted, hvor en farvestraalende Fugl er en pjusket Klump Fjer et Øjeblik efter. Alt ligesom forskyndes dernede, Temperament og Moral fordrejes i Tropeheden.
– Iøvrigt beklager han sig over, at der er for lidt “jagt”. Der er Vildt nok, men – det er saa tamt, at man snart er ked af at efterstræbe det. Mægtige Ørne, Hejrer og Marabustorke flytter sig ikke, før man er tæt ved dem. Det eneste, der er værd at skyde til, er Krokodillerne. De er hurtige nok baade paa Strandbredden og i Vandet og kan komme “Gallopperende” som en Hund over Brinkerne.


1915 16. april Nationaltidende
Bryllup i Frue Kirke.
I Gaar Eftermiddags viedes i Frue Kirke Assurancedirektør Gotfred Blom til Frk. Aagot Bramsen.
Det herlige Kirkerum straalede i et Lyshav, og omkring den smukke Døbefont ved Alteret saas en ualmindelig pragtfuld Dekoration af hvide syrener, lyserøde Azaleaer og Tulipaner og udenom dette skønne Blomsterflor en Skov af mørkegrønne Træer og Planter. Det hele virkede overordentlig smukt og højtideligt. Brudgommen førtes af sin Fader, Etataraad Blom, og efter at de to Herrer havde indtaget deres Pladser i Koret, kom det elegante Brudefølge.

I dette saas Grosserer Alfred Blom med Frue, Brudgommens Bedstefader, Grosserer Gotfred Halkier, Dr. Alfred Bramsen med Frue, Direktør Julius Bramsen, Brudgommens Søster og Svoger, Baron og Baronesse Wedell-Wedellsborg, Kaptajn, Kammerjunker Rohde og Frue, f. Bramsen. Direktør Harald Halkier, Fru Kammerjunkerinde Willemoes, f. Blom. Maleren Erik Struckmann, Direktør Hugo Hasselbalch og Frue, Brudgommens Broder, Kornet Erik Blom, Cand. jur. Helmer-Petersen og Frue, Grosserer William Heering med Frue og Grosserer Bay med Frue, Brudgommens Moder, Etatsraadinde Ellen Blom, førtes af sin yngste Søn, og Brudens Moder, Fru Direktør Bramsen af sin Svoger, Direktør Lindemann.

Endelig brusede Orgelets Toner gennem Rummet, og den unge Brud førtes ved sin Faders Arm op gennem Kirken til sin Plads ved Alteret.

Toiletterne.
Som det sig hør og bør nævner vi først Bruden, der saa henrivende ud i hvidt Chiffons, garneret med smukke Kniplinger. Under den smalle Myrtekrans var fæstet et pragtfuldt, halvlangt ægte Kniplingsslør. Brudebuketten var lyserøde Roser samlede meget fixt med flere Rækker smalle, rosafarvede Silkebaand.

Brudgommens Moder bar et lysegraat Atlaskes Toilette med en straalende Overkjole at brogede Perler og en herlig Kniplingsbesætning paa Livet. Brudens Moder var i en sort Velour-Chiffons Robe, ogsaa garneret med smukke, gamle Kniplinger. Kammerjunkerinde Willemoes i et meget elegant og særlig smukt arrangeret Toilette af hvidt Duchesse med en Slags Overdragt af spindelvævsagtige Brysselerkniplinger, og dertil en pragtfuld Hermelins-Stola. Fru Grethe Hasselbalch i et smagfuldt, enkelt Atlaskes Toilette med en meget smuk, broderet Tulls Overkjole, garneret med hvide Atlaskesbaand, Fru Heering i hvid Silke med Overdragt at sorte Chantilly-Kniplinger. Baronesse Wedell-Wedellsborg i hvidt Atlask dækket med en pragtfuld Perle-Overkjole, Kammerjunkerinde Rohde i en højst moderne Toilette af rosafarvet Chiftons-Taffetas. Med sine lige Linier og Rigdom af Stof virkede dette Toilette sammen med en Brystbuket af mørkerøde Roser meget smukt — næsten som var det et levendegjort, gammelt Billede Fru Estrid Helmer-Petersen har et meget ejendommeligt Toilette af rosa Atlask, sløret med perlefarvet Chiffons og derover en kortere Overkjole at hvidt Chiffons med sorte Broderier. Et bredt sort Bajader-Skærf afsluttede Toilettet og i Haaret bar Fruen en klædelig høj sort Esprit. Fru Alfred Blom var i en hvid Atlaskes Robe, hvorpaa saas store, smukke, haandmalede Roser og derover et Væld af fine ægte Kniplinger.

Efter at “Det er saa yndigt af følges ad” var afsunget, forrettede Stiftsprovst Paulli Vielsen, hvorefter Højtideligheden sluttede med “Kærlighed fra Gud”
Middagen indtoges i Brudens Hjem, og Bryllupsrejsen gaar til Norge.


1915 4. november Slagelse-Posten
Højesteretsadvokat Halkier, som siden Advokat Nellemanns Død er den eneste tilbageværende Højesteretsadvokat, ligger for Tiden alvorlig syg i sit Hjem.

1915 6. november Berlingske

blank
Fyns Social-demokrat, 5. november 1915.

Herman Halkier.
Højesteretsadvokat Herman Barclay Halkier, som igaar døde i sit 77de Aar, var en dygtig Læremester og fortræffelig Principal for os, der i Aarenes Løb som unge Kandidater har haft Fuldmagt hos ham. Hans velfunderede teoretiske Kundskaber og hans store praktiske Erfaring var gode Kilder at øse af for de unge Jurister, der arbejdede hos ham som Fuldmægtige, og for hvis praktiske juridiske Opdragelse han nærede megen Interesse. Det var ham magtpaaliggende at indprente de Unge den Respekt, som han selv nærede for den procederende Sagførers Virksomhed, og som fører til den Grundighed, Klarhed og Orden, uden hvilken Procedure bliver det utiltalende Jaskeri, som den saa sørgeligt ofte er. Hans Retsindighed og retliniede Karakter, hans Takt og noble Tænkemaade gjorde ham til en Principal, som det var en Glæde at tjene. Man havde den velgørende Fornemmelse af, at der altid var højt til Loftet og ren Luft i hans Kontor. Og da jeg senere, efter at være optaget som junior partner i hans Forretning, gennem fem Aars dagligt Samvær med ham lærte ham nærmere at kende, saa jeg, hvor højt han værdsatte det, som vel ogsaa er det værdifuldeste ved Sagførerstillingen: at være uafhængig og selvstændig eller — som han selv engang udtrykte det — ikke at have andre over sig end Vorherre og sin Samvittighed. Denne Følelse var levende i ham og gav hele hans Færd det djærve, stolte og solide Præg.

Det var ikke underligt, at han med de Egenskaber, han havde, vandt saa megen Paaskønnelse, ikke mindst hos sine mange Klienter i England. Fra Samarbejdet med de mange store Protection and Indemnity Associations, for hvilke han gennem en lang Aarrække har været juridisk Konsulent, foreliger der talrige Vidnesbyrd om, hvilken ubetinget Tillid der næredes til ham i de Kredse, som varetager den engelske Søfarts retlige Interesser i Udlandet.

Gennem mit Samarbejde med Advokat Halkier vandt jeg hans Venskab, som jeg er lykkelig over at have bevaret lige til hans Død. Først i det sidste Aars Tid kom han til at se gammel ud, men han var dog stadig den flittige og arbejdsomme Mand, som han altid har været. Han var en lykkelig Mand; han levede I et ualmindelig lykkeligt Ægteskab og bevarede lige til det sidste sin store Arbejdsevne omtrent usvækket.

Han vil blive savnet at de mange Fattige, som han hjalp, og af sine Venner, som han omfattede med trofast Hengivenhed. Og den danske Sagførerstand har i ham mistet et at de Medlemmer, hvis Navn kastede Glans over Standen.
Var han, der var den sidste af de gamle Advokater, end ikke et af Højesteretsskrankens betydeligste Navne, var han afgjort et at dens bedste.
Den 6te November 1915.
Thorkil Fussing,
Direktør for Fængselsvæsenet.

1915 6. november Horsens Folkeblad
Dødsfald.
Højesteretsadvokat Herman Halkier er død i Gaar af en Hjærtelammelse, 76 Aar gl. Den afdøde, der var Kommandør af 2. Grad af Dannebrog og Dannebrogsmand, var Folketingsmand for Københavns 7. Kreds fra 1887 til 1890.
Med Herman Halkier er en af de fine gamle Herrer gaaet bort, som i Henhold til den ældre Sagførerlov førte den noble Titel “Højesteretsadvokat”. Hindenburg og Nellemann var de to nærmest forudgaaende. Halkier havde et smukt og anset Navn i vor juridiske Verden, omend vel aldrig af de største. Han var af fornem københavnsk Patricierslægt, Søn af Grosserer P. U. Halkier, Broder til Forfatterinden Fru Emma Gad. Vel begavet var han, og en smuk Løbebane laa ham aaben allerede fra Ungdommen. I 1869 blev han Højesteretsadvokat, og ved sine gode Slægtskabsforbindelser skabte han sig hurtig en meget omfattende Praksis. Søret og Kendskab til engelsk Ret var de Specialiteter, han særlig dyrkede. I Starten virkede hans kraftige, undersætsige Skikkelse med den stærke Stemme særdeles myndigt. En Række Hverv sad han inde med i Hovedstadens Forretningsliv, bl. a. i den kgl. octroienede Brandassurance, i Københavns Mælkeforsyning, i Smørxxxserverings-Kompagniet o. s. fr. Fra 1887-90 repræsenterede han Københavns 7. Kreds i Folketinget, men blev her fortrængt af Christopher Hage. – Han var en af de faa Skikkelser i vort offentlige Liv, over hvem der endnu vat et Skær af fin, gammel Stilfuldhed.


1917 29. maj Berlingske
Næsten 80 Aar gammel er Grosserer Gotfred Halkier afgaaet ved Døden, og Hovedstadens Handelsverden er herved atter – faa Dage efter Grosserer Holger Petersens Død – bleven en dygtig og ejendommelig Personlighed, et Navn af gammel og grundmuret Anseelse, fattigere.

Gotfred Halkier – der var Broder til Admiralinde Emma Gad og Højesteretsadvokat Herman Halkier, som døde for et Par Aar siden – var født her i Byen den 3die Juni 1837. Hans Fader var Grosserer P. A. Halkier, hvis Fader i 1784 – under den danske Handels “Empie” – havde grundlagt Handelshuset, og Familien havde i lange Tider været regnet blandt de gamle kjøbenhavnske Patricierslægter. En vistnok fuldt paalidelig Familietradition vil vide, at Slægtens Stamfader og den der gav den dens Navn, var en ung Landmand, der under Kjøbenhavns Belejring i 1659 udførte en dristig og heldig Spejdertjeneste ud i det af Fjenden besatte Omraade.

blankGotfred Halkier fik en alsidig og grundig Uddannelse – gennemgik saa fornem en merkantil Skole, som nogen ung, dansk Handelsmand paa den Tid overhovedet kunde faa – nemlig hos Pontoppidan i Hamborg, hos Brødrene Westenholz i London og hos Winckelmann, Berdolt & Co. i Antwerpen. Fra England hjemførte han sin Brud, Ettie Taylor, og paa sin 25 Aars Fødselsdag, den 3die Juni 1862, der tillige blev hans Bryllupsdag, indtraadte han i det fædrende Firma G. Halkier & Co., hvis Forretning væsentlig omfattede Korn og islandsk Uld.

Familierne Broberg, Blom og le Maire, Prior, Puggaard, Hage, Ekman og Holmblad hørte til den Halkierske Families nærmeste Omgang og Fæller, og til disse Venner af den kjøbenhavnske Købmandsstands ældste og bedste Blod føjede Gotfred Halkier en Ven, udgaaet af en ny Tid, selve den danske Handels opgaaende Stjerne, C. F. Tietgen. Gotfred Halkier var intet blændende Geni, men han var støt og sundt begavet, havde tilegnet sig en solid og omfattende Viden, besad mange Kundskaber, og hans engelskprægede common sense, hans afsky for alt Vrøvl og alle unødvendige Vidtløftigheder og Omsvøb tiltalte Tietgen, der under sin Opgang blev Halkier en god og trofast Ven.

I Dannelsen og Ledelsen af flere af de store kjøbenhavnske Forretningsvirksomheder, der saa Lyset tildels under Tietgens Ægide, deltog Gotfred Halkier. Han var saaledes i næsten en Menneskealder – fra 1879 – Medlem af Privatbankens Bankraad, fra 1906-1908 Formand, havde desuden Sæde i Bestyrelsen for De danske Sukkerfabrikker, De forenede Bryggerier og (fra 1906) i Bestyrelsen for Nordisk Kabel- og Traadfabrikker. Han var en af Stifterne af De forenede Bryggerier og havde en meget væsentlig Andel i, at Overenskomsten med Kongens Bryghus – en Nødvendighed for Selskabets Dannelse – kom i Stand. Tillige var han Medlem af Sø- og Handelsretten og fra 1869 Konsul for Mecklenburg, indtil Konsulatets Overgang til det tyske Riges Generalkonsulat.

Personlig var Gotfred Halkier en overordentlig velmenende og brav – i det stille meget gavmild – Mand, af en statelig Skikkelse, der virkede særdeles karakteristisk og repræsentativt i en Forsamling af den kjøbenhavnske Handelsverdens Notabler. Han var dekoreret med Dannebrogsordenens Kommandørkors og Søævkors.

Gotfred Halkier havde i nogen Tid lidt af en fremskridende Forkalkning og havde været sengeliggende i en Maaneds Tid; igaar Formiddags kom Døden.

Gotfred Halkier efterlader sig en Hustru. Hans Børn er Grosserer Harald Halkier, tidligere i en Aarrække Direktør for Frederiksværk Valseværk under Nordiske Kabel- og Traadfabrikker, og Etatraadinde Ellen Blom, gift med Etatsraad F. V. Blom.