Damernes Formiddagsklub 1899

Damernes Formiddagsklub
Underforening af “Hegnet”


DAMERNES FORMIDDAGSKLUB

Social-Demokraten, 29. marts 1898.

En Dameklub.
Naar Damer gaar i Byen fra 5te April at regne, vil de finde et hyggeligt Tilflugtssted i “Hegnet”s nye Lokaler, Pilestræde 9, 2den Sal i Sidehuset. Vi omtalte i Gaar udførligt “Hegnet”s Virksomhed og meddelte ogsaa Oprettelsen af den nye Institution “Damernes Formiddagsklub”, og denne er det, som vil byde Adgang til Hvile, Forfriskning, en lille Passiar, Blade, Telefon, Fortepiano og Cigaretter.

Vi var i Gaar indbudte til at tage Lokaliteterne i Øjesyn, og fandt dem meget tiltalende. Der er et stort Selskabsværelse, Rygeværelse, Garderobe og Toiletrum. Alt er smukt udstyret, pynteligt og smagfuldt uden Elegance. Blandt Dekorationerne paa Væggene, som er udførte af Damerne selv, findes præmierede Udstillingsgenstande.

Lokalerne er lejede af “Hegnet”. “Damernes Formiddagsklub” lejer igen af dette i de Timer paa Dagen, hvor Lokalerne ikke benyttes, nemlig i Tiden fra Kl. 10 Formiddag til 6 Aften. Klubben har selvfølgelig kun Ret til at yde Forfriskninger til Medlemmer, men venter at faa mange saadanne. For en Pris af 10-15 Øre kan her nydes The, Kaffe eller Chokolade. Kager koster 5 Øre pr. Styk, Drikkepenge modtages ikke. Man mener, at enligtstaaende Kvinder og iøvrigt ogsaa mangen ung Frue vil søge herhen, naar Vejen falder gennem Byen, og for Kvinder fra Provinsen vil dette Tilflugtssted i ganske særlig Grad kunne blive til Nytte. Ganske udelukket er det heller ikke, at Fruen kan tage sin Mand med op paa Besøg i Klubben, naar de i Fællesskab er kommet lidt i Byen og for en Stund vil søge sig et hyggeligt Hvilested. Men Klubben optager kun Damer som Medlemmer.

Det er en fornuftig Ide, der her er realiseret, og den vil sikkert faa stor Tilslutning. Det eventuelle Overskud tilfalder “Hegnet”. Klubbens Ledelse bestaar af Fruerne Louise Hansen, Emma Gad, Eufemia Krog og Mathilde Muus samt Frk. Thora A. Davidsen.

Alt er endnu ikke i Orden i den flotte Nybygning, hvor “Hegnet” har Lokaler, men naar Arbejderne er endt, vil Stedet være saa hyggeligt og fredeligt, som nogen Dame kan ønske sig.
M.


Dagens Nyheder, 29. marts 1899.

Med den sejrrige Energi, den Takt og de praktiske Blik, som kan findes i udpræget Grad hos Kvinder, naar de have faaet virkelig Interesse for en Sag, fører den Kreds af Damer, der i sin Tid gjorde “Kvindernes Udstilling” til en stor Succes, det ene Foretagende efter det andet ud i Livet. Hvor Hunnerkongernes Hest havde traadt, der voxede aldrig mere Græs – hvor disse Damer træde, kjender man deres Spor paa den Fylde af smukke Tanker, de have gjort til Virkelighed, og som trives og voxer ligesom Fakirens Frø, der næppe er lagt i Jorden, før det spirrer, blomstrer og sætter Frugt.

Disse Damer have en lykkelig Haand, vel sagtens, tænker jeg mig, fordi de have en god Villie til at hjælpe og gjøre godt. Og de have ogsaa et lykkeligt Sind, saa de ikke lade sig skræmme af den golde Arrigskab, der farer frem som Trolden af sin Æske, hver Gang de have udrettet noget Nyttigt og noge Smukt for deres Kjøn. Denne bestemte Kreds af Damer synes bestandig at være den samme; den finder sig ganske naturlig til Nytte under en Ledelse, der er saa taktfuld og klog, saa offervillig og arbejdsdygtig som selve Fru Emma Gad, hvis lyse Sind, hvis Dannelse og Hjerte præge hvert enkelt af disse Kvindeforetagender, som det efterhaanden er et helt lille Arbejde at holde Rede paa. Ved Fru Gads side træffer man Gang paa Gang Frk. Sofie Holten, hvis Tid altid synes at være til Disposition for gode, sunde Ideers Gjennemførelse. Etatsraadinde Gamél, hvis Offervillighed har hjulpet ud over mange Vanskeligheder, Fru Louise Hansen, der altid er rede med et stort, personligt Arbejde, og talrige Andre, hvis Navne ere nævnte Gang paa Gang, fordi de Gang paa Gang have havt haandgribelige Resultater med umiddelbar Nytteværdi at henvise til.

Da “Hegnet” var blevet dannet og vel ogsaa senere, da “Kvindernes Kjeften” opnaaede sin store Sejr, takkede ganske vist en Fraktion af Kvinderne – Fraktion er et godt Udtryk, fordi det hører hjemme i det politiske Sprog – alle disse Damer med at sige: I skulde have lavet noget ganske Andet; hvad I der have præsteret, er ikke er sur Sild værd, fordi det er jo bare Filantropi! Saaledes aabnede Æsken sig for den korthaarede Trold med gulgrøn Teint – og Damerne toge fat paa den næste Opgave. De følte sig ikke tilintetgjorte, fordi der blev vrænget efter dem med Ordet Filantropi, der ifølge de bedste Lexika betyder Menneskekjærlighed, og de forblevne haardnakket ved den Opfattelse, at for alle Kvinderne fik Stemmeret og anden tydelig Ligeberettigelse, kunde en lille Del af dem ingen synderlig Fortræd tage af at faa Lejlighed til at spise sig mæt paa rimelige Vilkaar eller af at mødes i en venlig Stue og underholde sig med hverandre eller endelig af at slutte sig sammen for at sikre sig Sygehjælp og Understøtttelse. Det faldt ingen af disse energiske og offervillige Damer, der stiftede den kvindelige Syge- opg Hjælpekasse og Handels- og Kontoristforening ind, at de burde nedlægge Arbejdet og trække sig tilbage i deres lune Hjem, blot fordi de ikke paa Stedet kunde gjennemføre den politiske Stemmeret og Kvindernes Adgang til alle Embeder, Krigs- og Marineminister-Portefeuillerne beregnede, inden de afskaftes som ganske umoderne. Tverimod faldt det dem helt naturligt at pønse paa Udveje til at skaffe de allerede bestaaende, unægtelig filantropiske Kvindeforetagender nye Indtægtskilder – og saaledes kom de paa den Tanke at stifte “Damernes Formiddagsklub”, der nu er bleven til Virkelighed, og som igaar aabnedes.

Udviklingsgangen har i al Korthed været følgende:
Kvindernes Handels- og Kontoristforening “Hegnet”, der stiftedes den 1. Februar 1898, har allerede nu 500 Medlemmer. Til “Hegnet” er der knyttet en statsanerkjendt Sygekasse; selve Afteklubben samler Byens unge Kontordamer og giver dem efter endt Arbejde Lejlighed til i et hyggeliogt Lokale at passiare, musicere, læse Bladene og spise til Aften, og hver Onsdag ydes der en gratis Underholdning bestaaende skiftevis af Musik, Foredrag og Oplæsning. Den energiske Bestyrelse har imidlertid udvidet Foreningens Virkeomraade ganske væsentlig. Der er begyndt paa Undervisning i Sprog, Regning, Skrivning og Korsang, og der forberedes et Bibliothek med Hjemlaan, et Engageringsbureau og forskellige andre Opgaver, hvis Hensigt det er at forbedre og Højne de kvindelige Kontorarbejderes gjennemgaaende daarlige Kaar.

Til Trods for det lave Kontingent har Foreningen nu allerede efter et Aars Forløb kunnet sætte fast Bo i et hyggeligt indrettet Lokale i A. C. Illums nye Ejendom, Østergade og Pilestræde, der er forsynet med alle moderne Bekvemmeligheder; men da Foreningen imidlertid, ifølge sine Vedtægter, kun har Brug for Lokalet om Aftenen, og som alle nye Foretagender i høj Grad har Brug for Penge, er det besluttet at gjøre et Forsøg paa at udnytte den centrale Beliggenhed ved Oprettelsen af en Formiddagsklub, nærmest beregnet paa Omegnens og Forstædernes bybesøgende Damer, og Medlemmerne af denne Klub ville, for et Kontingent af 1 Kr. 50 Øre halvaarligt faa Adgang til al den Bekvemmelighed, som med Rimelighed kan forlanges af et saadant centralt Hvilested. Og det er denne Formiddagsklubs Overskud, der skal tilfalde “Hegnets” Hjælpekasse, hvormed samtidig to Formaal tjenes, og to nye Resultater ere indvundne.

blank
Roskilde Dagblad, 3. juni 1899.

Igaar Formiddags vare de festlige Lokaler, der ere monterede med fin, kvindelig Smag, fyldte af en overordentlig talrig indbudt Kreds, som hurtigt syntes at være paa det Rene med, at det nye Foretagende vilde slaa an og gjøre den Nytte, som er tilsigtet.

Hvad Planen gaar ud paa, fortæller Programmet med stor Tydelighed, naar det siger, at Klubbens Formaal er: “at tilvedbringe et bekvemt og centralt beliggende Hvilested, hvor Byens og særlig Omegnens Damer kunne tilbringe en Ventetid, læse Blade og tidsskrifter, gjøre Toilette med de mest moderne Bekvemmeligheder, aflægge Pakker, benytte Telefon, Telegraf, Skrivesager, Syremedier m. m., og hvor der desuden kan nydes Forfriskninger til moderate Priser og uden Drikkepenge”. En stor Mængde Damer indmeldte sig strax, og det var det Varsel, man tog af Sagen, at i disse smukke Stuer med deres komfortable Udstyr vil der mange Formiddage være det Brus af Kvindestemmer, som igaar fyldte dem paa festlig Viis. Paa Baggrund af denne Kreds af Damer tegnede Billedet af Succesen sig tydelig, og en ganske lille Antydning af Skinsyge hos de faa tilstedeværende Herrer, der følte, at her vilde der ikke blive spurgt efter dem, fordi her havde de Intet at gjøre, var den Prik over i’et, som gjør selv den bedste Kvindesag fuldkommen.

I Bestyrelsen sidde foruden Fruerne Emma Gad og Louise Hansen, Ritmesterinde Mathilde Muus, f. Broch, Fru Enfemia Krag og Frk. Thora Davidsen. Om disse Damers Modtagelse af de indbudte Gjæster, der hurtigt blevne Medlemmer af deres Klub, [kan] anvendes hin klassiske, franske Frace: “elles recevaient avec une bonne gräce parfaite”, der desværre ikke har sit umiddelbare, danske Sidestykke, hvis man ikke vil sige, at de modtoge som de Damer, de ere.
J.


formiddag1

Nationaltidende 29. oktober 1899.
Nationaltidende 29. oktober 1899.

Næstved Tidende, 24. September 1899.

Den 22. September.
Damernes Formiddagsklub
Da Damernes Formiddagsklub har vist sig at være af stor Nytte for Provinsernes Damer, der gjæster Kjøbenhavn, bedes De venligst vise Foretagendet den Interesse at indsætte i Deres Korrespondance til Provinsbladene, at Klubben, hvis Lokaler, Pilestræde 9, daglig er aabne fra Kl. 10 til Kl. 7, den 1ste Oktober begynder paa sit Vinterhalvaar, og at dette, for et Kontingent af 2 Kr., foruden de Fordele, der i Forvejen bødes: billig Servering af varme og kolde Forfriskninger – uden Drikkepenge, Dagens Blade og Tidsskrifter, Telefon, moderne indrettet Toiletværelse, Skopudsning og Opbevaring af alle Slags Haandbagage osv. i Vintersæsonen, tillige vil byde Medlemmerne tre musikalske Søndagsmatinéer, ordnere af Fru Orpheline Olsen, født Echram, og tre franske Oplæsninger af Fru Mette Gauguin, Olficier d’Academie, samt Adgang til “Hegnet”s maanedlige Aftenunderholdninger i den gamle Frimurerloges Festsal mod et extra Vederlag af 25 Øre hver Gang. Tilrejsende Damer kan løse Maanedskort for 50 Øre.
Erkjentligst p. B. V.
Emma Gad


damernesDagens Nyheder, 5. marts 1900.

Damernes Formiddagsklub afholdt igaar Formiddags en meget vellykket, musikalsk Matinée.
Ved Totiden samledes henved 100 Medlemmer af Klubben, og kort efter tog Koncerten sin Begyndelse. Den unge, nydelige Violiniskinde, Frk. Ragnhild Bøjesen lagde for og spillede overordentligt smukt og stemningsfuldt. Derefter sang Fru Holstein-Berg forskellige Grieg’ske Sange og til Slutning den store Arie af “Mignon”, for hvilken Sangeren høstede stort Bifald. Som Akkompagnatrice fungerede ingen Ringere end den dygtige Pianistinde, Fru Orpheline Olsen.
Alt i Alt gjorde denne lille Formiddagskoncert baade de Assisterende og Bestyrelsen megen Ære.

forfatter2Dagens Nyheder, 3. april 1900.

Damernes Formiddagsklub.
Den celebre Dameklub sluttede iforgaars sine Søndags-Matineer for i Vinter med en udmærket smuk Oplæsning af Fru Mette Gauguin.
Fruen oplæste blandt Andet et Kapitel af Zolas bekjendte Roman “Germinal” og Brudstykker af “Fécondité” m.M. Navnlig den første var af gribende Virkning. Og de mange Damer, som overværede denne udmærkede Oplæsning, lønnede Fru Gauguins glimrende Fransk med livlig Applaus.
Efter Oplæsningen serveredes The, og Damerne fordeltes i Smaagrupper rundt ved Bordene, diskuterende ivrig mange fornøjelige Søndags-Matineer, som Fru Emma Gad og Fru Etatsraadinde Louise Hansen havde beret dem i den forløbne Vinter og ønskede hinanden velmødt igjen til næste Vintersæson.


Nationaltidende 29. maj 1900. Udlejning af lokaler.
Nationaltidende 29. maj 1900. Udlejning af lokaler.
Dagens Nyheder 6. december 1900. Lejet lokaler.
Dagens Nyheder 6. december 1900. Lejet lokaler.