Skilsmisse

Skilsmisse (LensGo)

 


At være opvokset i et lykkeligt og harmonisk hjem, hvor mand og hustru elsker og ærer hinanden, og lader hjemmets gode ånd ubevidst indvirke på børnene gennem kærlige ord og et glad sindelag, det er måske den største lykkegave at tage med sig ud i livet og senere hen den bedste arvelod at have fået.


SKILSMISSE
Enten man er tilbøjelig til at mene, at udviklingen går i den rigtige retning eller ikke, kan man ikke se bort fra, at ægteskabet er mindre stabilt end det var i forrige tider. Skilsmissernes, og særlig separationernes antal stiger med en så rivende fart, at der snart ikke er en familie, hvor de ikke har fået indpas, så at, hvordan man end tænker derom, nødes man samfundsmæssigt og selskabeligt set til at tage stilling dertil og indrette sine omgangsforhold derefter.

Da skilsmisse er en forholdsvis ny form i det sociale samkvem, eksisterer der endnu ikke fæstnede begreber om, hvordan man har at forholde sig overfor fraskilte, i ens slægt og vennekreds. Heller ikke berøres det i den tidligere litteratur vedrørende takt og hensyn, hvordan man skal stille sig, ikke alene til den anden part, men til forhenværende svigerforældre, svigerinder, fætre, kusiner, venners fraskilte hustruer, veninders aflagte mænd osv. Det afhænger nu alene af taktfølelsen hos den enkelte. Det gør ganske vist, når alt kommer til alt, ethvert samkvem med andre, men i alle andre forhold har man århundredgamle vedtægter at støtte sig til og arbejde videre på. Ved skilsmisse må nye former skabes, og kun lidt efter lidt kan der opstå den etikette eller omgangsform mellem fraskilte og deres slægtninge, som endnu hårdt savnes. Dog, enkelte henstillinger er der jo, som allerede nu kan optages til drøftelse.

FORHOLDET MELLEM DE TO PARTER
Der er to hoved-arter af skilsmisse og separation: den ene, hvor der foreligger et absolut brud mellem de to forhenværende ægtefæller, ofte udviklet til gensidigt had, og den anden, der hovedsagelig mest foreligger i teorien, hvor der ikke er spor af uvilje til stede, og hvor kun forskellighed i livssyn eller en ny følelses opståen har bevirket, at et ophør af samlivet fandtes heldigst for sagernes udvikling, men hvor noget samkvem og en omgang i det stille ikke er udelukket. Det er ikke let at fastslå, hvilket af de to forhold er det mindst vanskelige, selskabeligt set, for de pågældende og deres nærmeste. I så nære forhold som mellem ægtefæller, selv efter ægteskabets opløsning, indtræffer der altid tilfælde, hvor det for den ene er umuligt at se bort fra den andens eksistens, særlig ved livets højtider, og hvor de da må træffe sammen, hvor dybt end naget sidder.

Og hvorledes man end bærer sig ad, kommer der let et vist latterligt skær over for stærk familiaritet imellem fraskilte, når fx en mand stadig ses at optræde mellem to koner, eller en meget skilt frue holder omgang gående med flere af sine ægtemænd.
Da dette uomtvisteligt er af en lidt komisk virkning og giver et vist mormonagtigt sving, bør det vist tilrådes at indskrænke omgangen med sin forhenværende ægtefælle så meget, at den ikke vækker offentlig opmærksomhed.
Ved et ægteskabs opløsning begynder det sædvanligvis med at ulme så småt. De dermed følgende opgør bør holdes så lidet stormfulde som muligt.
Fremfor alt må der ved en afgørende samtale mellem uenige ægtefolk passes på, at der ikke udtales ting, som bliver siddende i hjertet som en brod, i hvert fald ikke før enhver tale om forsoning er opgivet. Og selv da bør de stridende parter aldrig forglemme sig så stærkt, at de ser bort fra hensynet til velanstændighed og takt.
Hvor lidenskabernes bølgegang er særlig høj, bør det tilrådes at tage en pålidelig og især diskret ven eller veninde ind i sin fortrolighed for at kunne virke dels som stødpude dels som lynafleder.
Den uundgåelige vandring til de adskillende myndigheder bør, hvad enten skilsmissen er af de stormende eller de forsonlige, helst antage en rent konventionel form. Det virker forvirrende på folk at se et par, spisende frokost med hinanden på en mondæn restaurant, kommende fra overpræsidenten.

SKILSMISSEN OG BØRNENE
Hvad der end kan være passeret under ægteskabet og ved dets afslutning, har begge forældre en naturlig ret til at elske deres børn og følge deres udvikling, og ethvert forsøg på at hindre det fra den anden side er småligt og forkasteligt også for barnets skyld.

Når opgør og storme ikke kan undgås ved en skilsmisse, og det kan de sjælden, så må man i ethvert tilfælde sørge for, at de holdes fjernt fra børnene. Medens nutidens børn så nogenlunde har vænnet sig til at tage skilsmisse og separation som noget, livet fører med sig, så bør de dog kun se det som en fuldbyrdet kendsgerning.
Børn kræver nemlig overhovedet klare forhold, fordi de må have en rolig underbund, der giver en følelse af tryghed i modsætning til den uro og udviklingsgæring, der karakteriserer barnesindet.
Når separationen er vedtaget og bestemt, må anliggendet forklares børnene nænsomt af den af forældrene, der står dem nærmest. Når de er små, vil dette vel oftest være moderen, hvorimod det er naturligt, at en fader selv taler med sin store dreng. En forklaring må der gives, da barnet ellers vil søge den selv. Og selv om børnene vel som oftest ved bedre besked end godt er, bør man søge at lægge hovedvægten ved forklaringen på uoverensstemmelser, som ikke kan slå noget skår i barnets kærlighed til den ene af forældrene. Især må uoverensstemmelser af erotisk natur selvfølgelig lades uomtalte, ligesom begge forældre, i den forudgående periode, hvor disse måske har spillet en rolle, må forenes i en fælles bestræbelse for at holde dette skjult for børnene, hvor uenige forældrene end ellers kan være.
Begge forældre må overhovedet være enige om aldrig at nedsætte hinanden overfor børnene. Disse må altid kunne tage smukke og gode minder med sig fra deres barndomshjem, underbyggede af det indtryk, at deres oprindelse fremgik af kærlighed.

Reglen er den ved en skilsmisse, at manden opdrager sønnerne og moderen døtrene, men naturligvis ordnes det ved fælles overenskomst ofte på anden måde. Hvorledes ordningen end bliver, bør det stå klart, at den, der har børnene hos sig, ikke bør forholde den anden part glæden ved at se sine børn og følge deres udvikling og vækst, en hensynsløshed, der ofte forvolder bitterlig sorg og savn.
I rent ydre henseende gør skilsmisse mellem forældrene sjælden noget skår i børnenes behagelige livsvilkår; tværtimod kappes skilte forældre som oftest i en slags konkurrence at vinde deres hjerter gennem forkælelse og dyrkelse, der giver sig udslag i gaver og adspredelser. Hver gang den fader eller moder, der har måttet give afkald på sine børn, imødeser et besøg af dem, bliver der som regel planlagt besøg i teatre og andre forlystelser, forenet med traktement med livretter og slikkerier, for at børnene med glæde skal se hen til de kommende besøg.
Dette er selvfølgelig ikke godt for børn. Inderst inde er det derfor dem, der trods alle anstrengelser i modsat retning, lider mest ved et barndomshjems forlis, fordi deres sjæleliv let tager skade deraf.

Det er ikke ved forkælelse, at fraskilte forældre skal erstatte deres børn, hvad de ved det fælles hjems opløsning har mistet, men ved at gøre samværet under besøg på det nye sted så frugtbringende og smukt som muligt blandt andet ved i rigt mål at drage børnenes unge venner til huse.
Hvor fraskilte forældres dyrkelse af børnene antager grelle former, eller hvor de livsvilkår, der bydes barnet, findes utilfredsstillende ved forsømmelse eller derved, at den af forældrene, som barnet er betroet, ikke fører et liv, der er overensstemmende med den andens ønsker, vil denne tit føle sig foranlediget til at gribe ind og ofte være berettiget dertil.
Man kan kun tilråde, at dette da sker med den største takt og nænsomhed, og kun igennem andres mellemkomst, ligesom barnet bør anbringes ikke hos en selv, men hos en fornuftig slægtning, hvilket formentlig vil formindske stridens bitterhed.

Fraskilte forældre bør aldrig glemme, at de ved at bryde deres ægteskab har pådraget sig et ansvar overfor deres børn. At være opvokset i et lykkeligt og harmonisk hjem, hvor mand og hustru elsker og ærer hinanden, og lader hjemmets gode ånd ubevidst indvirke på børnene gennem kærlige ord og et glad sindelag, det er måske den største lykkegave at tage med sig ud i livet og senere hen den bedste arvelod at have fået.

Skilsmissen og betjeningen. Der er en anden part, man også helst må holde udenfor stormene, og som er endnu mere lydhør overfor dem, og det er husets tjenende personale. Det vækker sikkert altid dets levende interesse, når der er uoverensstemmelser mellem herskabet, og det er antageligvis ad denne vej, at rygter om at herren og fruen skal skilles i de fleste tilfælde kommer ud før tiden, selv om fruerne og deres veninder vel nok også har deres store andel deri.
Man bør derfor under en sådan stormfuld livsepisode vise så stor agtpågivenhed som muligt overfor nysgerrige husassistenter.
Noget andet er, hvis der blandt disse findes en fuldt pålidelig og trofast ven. Det vil da være klogest at sætte hende ind i forholdene, hvorved hun ofte kan afbøde en del ubehagelig og nysgerrig interesse.


SKILSMISSEN OG OMGANGSKREDSEN
Hvor megen forsigtighed der end vises, så siver forlydender om en forestående separation dog ud, og afstedkommer en vis bevægelse i de to pågældendes familier og omgang. I reglen styrter svigermødre, søstre o. l. til for at forsone, en virksomhed, der dog ikke i alle tilfælde kan anbefales, da den som oftest ikke lykkes, men blot forplumrer sagen yderligere i et mudder af giftigt vrøvl.
I den periode, der ligger imellem det ægteskabelige stormcentrum og separationen, bør omgangsvennerne helst lade som ingenting.
Man undlader ved sådanne lejligheder at spørge til eller bede hilse den anden ægtefælle, ligesom man heller ikke ved spørgsmål bør fremkalde nogen art af forklaring angående fremtidsdispositioner e. l. Folk tror i reglen, at deres tilkommende skilsmisse er et ganske ubekendt fænomen, mens hele deres kreds ikke taler om andet, og der er derfor ingen grund til at tvinge dem ud i tågede forklaringer, som ingen tror.

FAMILIEN VED EN SKILSMISSE
Sympatien deler sig ved en sådan katastrofe ofte familiemæssigt i to lejre, der står stejlt og bidsk overfor hinanden. I sådanne tilfælde er det heldigt, når de kan beherske deres følelser så meget, at de ikke indblander fremmede i dette dog ganske private anliggende, men selvfølgelig vil det være naturligt, om al omgang ophører. Helst må jo stridighederne neutraliseres, når man mødes på andre gebeter hos fælles bekendte eller ved familiefester o. l.
Det vil da være heldigt at kunne opretholde høflighedsformerne så vidt, at man veksler nogle ord, og endog viser selvbeherskelse nok til at spørge fx til en forhenværende svoger, hvorpå det farlige emne hurtigst forlades.
Men der gives jo også tilfælde, hvor skillelinjen ikke falder familiemæssigt, hvor man simpelthen er kommet til at holde af hinanden, og skilsmissetabet af en kær svigersøn kan måske føles ligeså bittert som et barns død. I så tilfælde er det meget uelskværdigt at forlange, at sådanne hengivenhedsbånd skal overskæres, fordi det ægteskabelige samliv af ganske andre grunde måtte ophøre.
Den ene af parterne bør altså ikke forhindre sine pårørende i at vedblive at pleje omgang med den tidligere ægtefælle. Men selvfølgelig må det gøres med takt.
Man skal ikke vælge at indbyde forhenværende slægtninge til store selskaber, hvor mange fremmede får lejlighed til med nysgerrighed at iagttage disse gæsters interessante tilstedeværelse. det vil være heldigst at indskrænke omgangen til samvær med nogle få fælles venner fra den tid, hvor man kom meget sammen. Eller helt alene.

VENNERNES FORHOLD TIL FRASKILTE
Når der ved en skilsmisse er nogen bitterhed til stede, vil ægteparrets venner have at træffe valg om, hvem af dem de i fremtiden agter at stå nær. Ikke sådan at forstå, at de behøver at bryde med den anden, men selv om man godt kan stå på en fjernt venskabelig fod med begge parter, vil det altid vise sig, at står man den ene af parterne nær som ven, vil det i længden vise sig umuligt at pleje selskabelig omgang med den anden.
Man må derfor ved en separation indenfor ens vennekreds vælge, hvem af de to man vil vise hjertelighed og hvem blot korrekthed.
Hvis forsoning imellem de pågældende skulde blive iværksat, må man nemlig have vist en urokkelig korrekthed, hvis man ikke vil miste også den, man havde tiltænkt hjertelighed, ligesom man må være klar over, at man må lade overfor begge parter, som om denne lille episode aldrig havde eksisteret, i lighed med dramaets hovedpersoner, der aldrig overfor udenforstående vil eller bør vise, at deres nuværende gode forhold er et stille efter stormen.

Man må være forsigtig med at gå ud fra, at den bekendte, man genser efter længere tids forløb, stadig er gift med den samme. Man må føle sig for.

Hvis man gratulerer en ven til hans giftermål eller forlovelse, og han lidt flov meddeler en, at det er forbi dermed, bør man hverken se hjælpeløs ud eller udtømme sig i beklagelser, men hellere tage det spøgefuldt og sige: Må jeg så gratulere dobbelt. Som oftest er der god grund til det.

Deling af bohavet er en af de vanskeligste episoder ved separationens indtræden, og den, der i de fleste tilfælde forandrer en fredelig skilsmisse til en stormfuld. Det nytter slet ikke her at give råd, thi erfaringen viser, at selv fredelige og kultiverede mennesker kan blive til glubende løver over et bord med hollandske klinker eller en pastel af en grandtante.
Fordelingen sker ofte efter stuer. Hver tager sin stue og det andet fordeles efter bedste skøn. Eller der afholdes en indbyrdes auktion, efter at hver af parterne har fradraget sit bidrag fra den tid, boet stiftedes.
Hvilken af vejene man end vil gå, bør man sikre sig bistand og mægling af en sagfører, der vil påtage sig dette ikke stærkt behagelige hverv.
Når den ene af ægtefællerne ved at være samler eller ved at have stor indsigt ved anskaffelsen af indbo, har formået at påtrykke det fælles hjem sit personlige præg, er det tegn på en tarvelig karakter hos den anden, når der ikke foreligger pekuniær trang, at undlade at tage hensyn til, at der i så tilfælde foreligger inderligere ejendomsret til de pågældende dele af indboet.
Man bør i dette tilfælde, også fordi det er værdigst for en selv, vise en forstående resignation og lade den anden få de ejendele, der er særlig værdifulde for vedkommende.
I det gode selskab vil det sjælden forefalde, at gaver, der er skænket ægtefællerne af deres forskellige familier, ikke på forhånd udtages for at tilfalde den, fra hvis familie eller nærmeste vennekreds de skrev sig, et forhold, der selvfølgelig i ligeså høj grad gør sig gældende overfor arvestykker.
Når fordelingen, efter de lidelser den medfører, er overstået, bør man lade den være endelig og ikke atter begynde at skændes om en sølvkaffekande eller en chiffoniére. En sådan opgravning af stridsøksen fører kun til ny unyttig blodsudgydelse.


FRASKILTES PEKUNIÆRE FORHOLD
Hvordan man end ser på skilsmisse, om man regner den for et socialt gode eller ikke, så er der i hvert fald den kedelige egenskab ved den, at den til slut munder ud i et pengespørgsmål, som det meste andet i livet.
Den almindeligste ordning er den, at der ved separationen fastsættes en årlig understøttelse til den fraskilte hustru, som manden har at udrede. Selv om det unægtelig er en udgift, som hører til dem, man ikke personligt har glæde af, bør der dog i dette forhold vises så liden smålighed, som det ifølge den pågældendes karakter er muligt at præstere, idet manden må gøre sig klart, at det for en fintfølende kvinde må være en af de pinligste omstændigheder i hendes liv at måtte modtage penge af den mand, hun ikke har kunnet leve sammen med.
Men samtidig med, at man forlanger den størst mulige takt af manden, må man også kræve den af hustruen, der også må gøre sig klart, at den stipulerede apanage kan være en alvorlig byrde for manden, ikke mindst når han gifter sig igen.

I de fleste tilfælde bør man dog sige, at disse understøttelser er satte for lavt. De burde stige i en bestemt skala, hvis manden erhverver sig støre rigdomme, ligesom der også bør tages hensyn til de stigende varepriser. Måske var det heldigst, om det hele blev lidt mere glidende, så at den fraskilte hustru blev i stand til fortvarende at leve på den samme fod som på det tidspunkt, hvor summen blev fastsat.
I denne forbindelse bør det fastholdes, at manden har den selvfølgelige pligt i fuldeste mål at bidrage til sine børns opdragelse og uddannelse, selv om de har ophold hos moderen. Forøgede omkostninger hertil bør han ikke regne sin tidligere hustru til last.
Ved dette spørgsmåls ordning må man gøre sig klart, at det som oftest går omtrent, som man fortjener det. Hvis en hustrus færd har været i høj grad dadelværdig, får modparten en berettigelse til at stille sig mere afvisende, end det måske ellers vilde have været tilfældet. Naturligvis vil det også afsætte en vis bitterhed hos manden, når hans fraskilte hustru foretrækker at undlade at gifte sig på ny, og føre et frit samliv med andre for stadig at kunne oppebære hans understøttelse.
Værdigst og smukkest vil det altid være, når en kvinde vælger ved selverhverv at ernære sig selv i stedet for at leve af en fraskilt mand. Særlig agtværdigt er det, når hun tilmed er i stand til selv at kunne ernære og opdrage de børn, hun har boende hos sig.
Ved indgåelse af nyt ægteskab bortfalder selvfølgelig enhver understøttelse af den forrige mand, med undtagelse af det, der direkte er nødvendigt til børnenes opdragelse, hvis disse forbliver hos moderen.
En ondartet form for forretningssans er det, når en ægtefælle sætter en opskruet pris for indvilligelse i en skilsmisse, der er den anden part magtpåliggende for at kunne indgå nyt ægteskab.
Der bør da søges nedsat en lille voldgiftsret af fælles venner, der har så megen sympati for begge parter, at de vil tilstræbe en retfærdig og passende ordning.

HENSYNSFORHOLD MELLEM FRASKILTE
Hvor fjendtligt end forholdet har udviklet sig, bør en ydre høflighed altid senere i livet gøre sig gældende. Ikke at hilse hinanden på gaden eller ikke at ville modtage den andens hilsen er således et tegn på svigtende velopdragenhed, ligesom man bør kunne veksle nogle ord, når man tilfældigvis træffes.
Ved alvorlig sygdom vil det være heldigt, om den anden part viser deltagelse, selv om det naturligvis vanskeliggøres, hvis nyt ægteskab har fundet sted. Det må da helst gå gennem en fælles ven, eller en slægtning, der står begge nær.

Alvorligere bliver forlegenheden ifølge selve sagens natur ved den fraskilte ægtefælles død og begravelse. På den ene side vil der opstå den følelse, at døden udsletter al uret og strid, og at det kun vil være en tribut til forrige tiders kærlighed, at gå til begravelsen.
Dette er smukt i teorien, men kan let falde en smule komisk ud i praksis. Det er ikke så vanskeligt, hvor begge de forhenværende ægtefæller på det tidspunkt er ugifte. Man kan da blot gå hen og anbringe sig på en lidet opsigtvækkende plads.
Værre er det, når man selv, eller den hensovede eller begge to er forsynet med en ny ægtefælle. Da man ikke godt kan gå til sin forhenværende ægtefælles begravelse i selskab med den nuværende, har man allerede vanskelighed ved bortgangen fra hjemmet. Klædt i demonstrativt sort, som man nødvendigvis må til en begravelse, kan man i heldigste tilfælde kun opnå enten at vække munterhed hos sin nuværende mand eller kone eller risikere at genopfriske gammel til daglig begravet bitterhed.
De fleste vil sikkert blive nødt til at se at komme ubemærket afsted, dog kun for i kirken eller kapellet at finde nye vanskeligheder. Thi hvor har den tidligere ægtefælle sin plads i begravelsesceremoniellets strenge rangforordning? Naturligst og lettest er det at søge en så lidet opsigtvækkende plads som muligt mellem kontoristerne og de forhenværende hushjælpersker, eller på pulpituret, om et sådant findes. Men selv da lykkes det ikke at foretage et ubemærket tilbagetog, idet den fæle skik jo findes, at ens efterfølger besætter den eneste udgang, hvor han, flankeret af sine slægtninge, trykker alle tilstedeværende i hånden med et vemodigt blik. Det må derfor tilrådes ikke at give personligt møde ved begravelsen, hvor nyt ægteskab er indgået, men at indskrænke sig til at sende en krans.
Det samme gælder, når ens tidligere ægtefælles forældre eller nære pårørende afgår ved døden.
Man bør overhovedet undgå personlig tilsynekomst, hvor denne vilde medføre en takskyldighed fra nogen af dem, med hvem ægteskabets ophævelse har medført et brud.

Det er selvfølgelig urimeligt at bære sorg ved en fraskilt ægtefælles eller dennes nære pårørendes død, men det er på den anden side heldigt at undgå et altfor spraglet udseende på gaden eller offentlige steder.
Er et fraskilt ægtepars barn afgået ved døden, vil det af hensyn til alle være heldigst, at begravelsen foregår i stor stilhed, idet det må forventes, at begge forældre da vil være til stede, uden at nye ægtefæller eller “forlovede” er med. I det øjeblik forældre står ved deres barns båre, bør alt være glemt, og i den halve time, det varer, bør de uden nag kunne mødes i den sorg, de begge må føle.
Der findes andre forhold, hvor det er vanskeligt at undgå en vis art berøring, fx når børnene vokser op og betræder de samme baner, som mislykkedes så grundig for forældrene, særlig forlovelser og bryllupper. En datter eller en søn bør fx straks efter sin forlovelse gå hen til den af sine forældre, hun eller han ikke lever sammen med, og meddele ham eller hende begivenheden, før den bliver bekendtgjort, og derefter aflægge et besøg sammen med sin forlovede.
Det vil være heldigt, om de to forældre da udveksler en lille tilkendegivelse af tilfredshed med deres barns forlovelse, der forhåbentlig vil få et bedre forløb end deres egen i sin tid havde.
Den af de fraskilte forældre, der ikke har levet sammen med sit barn, må selvfølgelig give afkald på ved datterens eller sønnens bryllup at være til stede i kirken eller den derpå følgende fest, men det unge par må give den pågældende lejlighed til i dagens løb at være sammen med dem for at have indtrykket af at høre til i deres liv.
I det hele taget medfører det at have skilte forældre en vis tvedeling, ikke alene ved forlovelse og bryllup, men hele livet igennem ved højtidelige lejligheder.


FRUENS NAVN
Hvis den skik bredte sig, at en kvinde beholder sit eget navn livet igennem ligesom manden, hvad enten gift eller ugift, vilde den vanskelighed bortfalde, at hun ved en skilsmisse står der med en for fremtiden fremmed mands navn.
Det kan ikke tilstrækkeligt tilrådes, at en fraskilt hustru straks ved separationen atter antager sit oprindelige navn.
Det hører til en af de uløste gåder, at mændene, der dog hidtil har været mestre for lovene, ikke for længst har forordnet dette ved lov. Hvad kan være mere pinligt for en mand, end at det er tilladt den hustru, hvis dadelværdige opførsel gjorde et ægteskab med hende umuligt, at fortsætte denne livsførelse under hans navn, som derved bringes i den uheldigste omtale.
Desuden tager det sig jo lidt latterligt ud for en mand at stå omgivet af to, undertiden tre fruer, der bærer hans navn med mere eller mindre ære.
Men det synes indtil videre ikke at genere d’hrr. ægtemænd.

VALG AF BOPÆL
Det er en beklagelig kendsgerning, at fraskilte hustruer har en tendens til at plante sig i nærheden af deres forhenværende mand og hans interessesfære. Denne indiskretion bør undgås. De bør have den taktfølelse, hvis de bor i samme by som han, ikke at bosætte sig i samme nabolag. Når han bor på landet og vil spadsere i skov og eng med sin nye kone, virker det mere end pinligt bestandig at møde den forhenværende, som bor i samme fiskerleje.
Men ikke desto mindre kan tilfældige møder sjælden helt undgås, når man bor i samme land og by. Man må da sørge for at gøre dem så lidet opsigtsvækkende som muligt.

Hvis et par fraskilte ægtefæller i teatret kommer til at sidde ved siden af hinanden, eventuelt ledsaget af deres efterfølgere, bliver det den mandlige parts sag at vige pladsen og forføje sig bort snarest muligt. Det er kedeligt, hvis det har været dyre billetter til en festforestilling, men derved er intet at gøre. Han kan ikke blive siddende flankeret af en kone på hver side.
Naturligvis er det umuligt at give råd for ethvert af de utallige tilfælde, hvor skilsmisse skaber vanskeligheder og afbræk. Men een ting kan man altid sige, og det er, at man selvfølgelig så vidt muligt bør undgå at tale om sin forhenværende ægtefælle, medmindre det er lejlighedsvis til en god ven, eller det viser sig nødvendigt af praktiske grunde, og det må altid være uden bitterhed og uden at rippe op i gamle stridspunkter. Om forhenværende ægtefæller gælder det i endnu højere grad end om afdøde: Nil Nisi Bene – Tal intet, hvis det ikke er godt.

SEPARATION
Ægteparret bør have en sagfører til at ordne sagen. Han bringer de nødvendige konferencer i stand, først med præsten, så med overpræsidenten. Skønt disse møder har navn af mæglingsforsøg, er de i praksis dog nået til nærmest at være kontorforretninger.
Det drejer sig ved disse lejligheder kun om at tilvejebringe en fuldkommen korrekt ro og at udelukke ethvert stemningsudbrud.
Det er ret almindeligt, at man nøjes med separation, men man kan da ikke indgå nyt ægteskab.
Den endelige skilsmisse nødvendiggør ikke nye møder. Med sagførerens bistand indsendes sagen, efter den nugældende lov, tre år efter separationen til ordning af justitsministeriet. Hvis de pågældende før den tid ønsker at gifte sig på ny, må det sættes igennem ved et særligt andragende til samme ministerium.

OPHÆVET FORLOVELSE
De samme forhold som ved skilsmisse gør sig gældende ved en ophævet forlovelse, kun i en mindre målestok. Den tid ligger ikke langt tilbage, hvor et brud mellem forlovede betød det samme i familielivet som skilsmissen nu om stunder, men efter dennes hyppige anvendelse er en opslået forlovelse svundet ind til en ren bagatel, der ikke sjælden gentager sig ret hyppigt for den samme person.

Ringe og gaver sendes selvfølgelig tilbage.

Det går ikke godt an at smykke sig med en diamantbrosche, man har fået af sin forlovede, når man ikke mere vil vide af ham selv. Det samme vil vist som regel gælde kostbare gaver fra de respektive pårørende.