Livets Højtider: Jubilæum & Fødselsdag

Lone Hedegaard: LUCY IN THE SKY


JUBILÆUM
er en Festlighed,
der spiller en større og større Rolle i Samfundslivet. Ikke alene Personer, saasom. Skuespillere, Digtere, Professorer o. a. men Institutioner som Teatre, Foreninger, Korporationer, Skoler, Regimenter o. l. samt Privatforeninger, holder med Iver Jubilæum og kræver stærk Hyldest af Omverdenen for dem, der i Øjeblikket er Ledere. Man har endog ondt ved at vente til den hævdvundne Dato, Femogtyveaarsdagen, men begynder saa smaat at liste Tiaarsdagen ind.

Et Jubilæum. fejres selvfølgelig med Gaver, Sammenspisning, Telegrammer, Deputationer og Blomster og allerhelst med en eller flere Ordensdekorationer for de Ledende.

Naar det er Forretninger, der holder Jubilæum, bør det ikke forventes, at private Venner tager Del i det, men Iveren efter at vise Deltagelse er i vore Dage saa stor, at det alligevel sker igennem Besøg, Breve og Blomster, selv om det ikke er paakrævet.

De mere officielle Besøg ved den Slags Lejligheder sker ofte deputationsvis. Den jubilerende Blikkenslager modtager Deputationen staaende, og svarer paa dens Henvendelse med nogle velvalgte Ord. Familien bør først, hvis det sker i Hjemmet, vise sig, naar Højtideligheden gaar over til Vin og Smaakager. Som oftest sker det i Hjemmet, naar, som det hedder, Jubilæet fejres i Stilhed.

FØDSELSDAGEN

spiller, som rimeligt er, en Rolle Indenfor Hjemmets Vægge. Det er nemlig en Dag, hvor der er Grund til at sige de Ord, der bliver sagt altfor lidt, skønt de burde være lette at sige, og glæder Alle, de Ord, der rummer Kærlighed og Tak for hver lille Tjeneste og hvert kærligt. Ord paa alle Livets Graavejrsdage. Underligt saa sjældent de Ord siges mellem Mennesker, men den sære Skyhed der er for at udtale Følelser, den kan vige paa denne Dag, hvis bedste Gave er netop saadanne Ord.

Om Morgenen indtræffer der Fødselsdagskort fra Venner, der ikke har Lejlighed til at aflægge Besøg, medmindre der sendes Blomster, ligesom de fleste Besøgende medbringer Buketter. Besøg aflægges Kl. 3-5 og der trakteres da med Chokolade og Kager.

I Familier, hvis Liv ikke er indrettet paa at modtage Gæster om Dagen, tages der imod om Aftenen, og der drikkes da ogsaa ofte Chokolade og Kaffe.

Fødselsdagen spiller naturligvis især en Rolle for Husets Damer, Børn og gamle Herrer. De arbejdende Herrer lader den som oftest ude af Betragtning og fejrer den muligvis kun ved at indbyde et Par nære Venner til et hyggeligt Maaltid.

Der gives Gaver ved Fødselsdage, men disse antager dog som oftest kun en større Form i de nærmeste Forhold f. Eks. fra Mand til Hustru og særlig fra Forældre til gifte Børn, hvor lidt Bistand kan gøres nødig.

Læg Mærke til, at man ved Lykønskninger til Dame-Fødselsdage ikke dvæler ved Alderen, naar den ligger mellem atten og halvfjers, ved hvilke Fødselsdage Stoltheden over at blive et Aar ældre sædvanligvis findes.
Man sender hurtigst muligt efter Fødselsdagen et Kort med et Par venlige Ord til Tak for al udvist Opmærksomhed til dem, der har sendt Hilsen eller Gaver. Jo hurtigere man gør det, jo nemmere er det.

Den om sig gribende Trang til Fest har overført Jubilæumstanken ogsaa paa Fødselsdage, idet baade 50, 60 og 70 ikke at tale om 75 eller alle følgende Numre delelige med 5 efterhaanden giver Anledning til stadig stigende Hyldest, der ikke behøver at staa i Forhold til den Paagældendes Betydning. Som ved al anden Skik og Brug er der ikke andet for end at konstatere det og slaa Følge. Det skal dog fastslaas, at Festfiguren selv kan bidrage en Del til at holde disse ustanselig tilbagevendende Festligheder lidt indenfor Rimelighedens Grænser dels af Beskedenhed, dels af Tanken om, at de er til ikke ringe Gene og Bekostning for Omgivelserne.

Bordplacering ved Fester

Familiefestligheder har deres Ceremoniel for sig selv, idet der fremkommer en egen Rangforordning, som er uafhængig af andre Hensyn baade til “Fornemhed” og til Venskab, og ikke staar i mindste Forbindelse med den Omgang, der har fundet Sted. En fuldstændig glemt Søster fra Provinsen, der dukker op ved et Sølvbryllup, indtager en selvfølgelig Førsteplads, fordi det her i første Instans er Slægten, der samles.

Mens meget gamle Mennesker helst bør holde sig tilbage fra Selskabslivet, hvor de passer daarligt, er de ved en Familiefest den smukkeste Pryd.
''
Deres Tilstedeværelse gør Festen til et Symbol paa Slægtens Tradition, og bevirker, at de Unge kommer til at føle sig som hørende til en Enhed, der bør holde sammen under Mærket af de Minder, som de Gamles Nærværelse fremmaner.