Petitstof 1894FORFATTER- OG KUNSTNERRETTEN I FOLKETINGET

folketinget
Jyllands-Posten, 24. februar 1894.

Folketinget.
Torsdagen kunde opvise et meget livligt og interessant Møde; men det var da ogsaa en saa celeber Sag som Forfatter- og Kunstnerretten, som var til Behandling. Hertil kom, at det saae ud til, at det endelig skulde lykkes at føre Sagen igjennem efter Udvalgets Holdning at dømme; idet de Moderate med Undtagelse af Hr. And. Sørensen havde forenet sig med Højre om Indstilling af Ændringsforslag. Men saa stiller Hr. Alberti et Ændringsforslag, om at de §§, der angaa Tilslutningen til Bernerkonventionen, skulle udgas. Hvis dette Ændringsforslag blev vedtaget, vilde Lovforslaget være lemlæstet, og det vilde utvivlsomt være rigtigst slet ikke at vedtage Resten, men haabe paa bedre Tider. Man forstaar, at Kampen altsaa kom til at staa om det Albertiske Ændringsforslag.

Hr. Klein, som er Udvalgets Ordfører, gjennemgik Sagen og forsvarede Forslaget og blev her senere støttet af d’Hrr. Harald Holm og Dr. Brandes. Angrebene udførtes af d’Hrr. Alberti og Andr. Sørensen. Alberti vilde ikke kaldes en “Barbeer”, om han end her fungerede som “Barbeer”. Dette Udtryk gav Dr. Brandes Anledning til senere at betegne Hr. Alberti som “den meget talende Barber fra Kjøge”. Forøvrigt vare d’Hrr. Albertis og Andr. Sørensens Argumenter baade faa og smaa. Hr. Brandes havde næppe ganske Uret, naar han paastod, at det var et ganske simpelt Redaktørspørgsmaal; det gjaldt om man stadig skulde have Lov til at ernære sig af Rov. Han citerede Peder Paars, der var fra Kalundborg lige som Hr. Sørensen. Men hverken Vittigheder eller Argumeuter kunde klare Sagen. Ved Afstemningen, som af Bergianerne var begjært efter Navneopraab, blev Albertis Ændringsforslag imod al Forventning, Udvalgsflertallet tiltrods, vedtaget med 47 Stemmer mod 40. Disse 40 bestode af Højre, nogle Moderate og Europæere, samt Socialdemokraterne. Det er ikke usandsynligt, at adskillige af de Moderate, som enten sagde: stemmer ikke, eller maaske endog enkelte af de, som stemte for Ændringsforslaget, havde mest Lyst til at stemme imod; men Kjærligheden til Evropæismen er af den Natur, at den nok kunde bestemme deres Standpunkt.

Tilhørerlogerne vare godt besatte. I Damelogen saaes Forfatterinderne Fru Emma Gad og Frk. Mossi Bruhn.
Altsaa foreløbig har Danmark givet Afkald paa at slutte sig til Bernerkonventionen. Men Enden er næppe naaet endnu.