Petitstof 1891

petit 1901

 


FATTIGE FRISKOLEBØRNS BESPISNING – OPRETTELSE AF FORTSÆTTELSESASYLER – FEST PAA NY CARLSBERG

nydelseAarhus Stiftstidende, 5. januar 1891.

Nydelse for Rige og Fattige.
…Frk. Schytte … havde… en saa overvældende Tilslutning til den Forestilling, hun i forgaars Aftes havde faaet arrangeret i Kjøbenhavn til Fordel for fattige Friskolebørns Bespisning, at Huset var udsolgt lige fra Formiddagen.
Forestillingen var da ogsaa, skrives der til os, i alle Maader ualmindelig vellykket, og Folk sade saa glade og veltilpas, som vare de i deres egen Dagligstue.

En mere indtagende Værtinde end den unge Violistinde, der snart er paa Veie til at blive verdensberømt, skal man ogsaa lede om. Der er Fyrighed i hendes store, dunkle Øjne og Energi og Kraft i den høje, brede Pande, og saa er der dog ved Siden deraf et uskyldigt, næsten barnligt Udtryk i den leende Mund, der selv under Spillet har et Smil til en eller anden Bekjendt i Salen. Hver Gang hun viste sig i sin simple smagfulde Dragt uden nogetsomhelst Smykke, var hun Gjenstand for Ovationeer, og særlig da hin i Spidsen for tre hvidklædte Damer spillede en Seguelille af Francis Thomé. Dette Musiknummer – udført af fire saa dygtige Violinspillersker som Frk. Schytte, Fru Ida Koppel, Frk. Lehmann og Frk. Ingeborg Magnus – var en ualmindelig Nydelse og høstede stormende Bifald, saa at det maatte gives da Capo i sin Helhed.

For den unge Frk. Schytte glemte Publikum næsten, at der var anden Assistance, og dog var denne meget betydelig.

Fru Oda Nielsen fremsagde, eller rettere fremsang en Prolog af Professor B. Hansen paa Melodien “Farvel lille Karen” og optraadte senere som den lille forventningsfulde Balfrøken i “Emilies Hjertebanken”.

Frk. Dons sang overordentlig smukt en fransk og en italiensk Sang, den sidste med Violinakkompagnement, og Frk. Agnes Hansen og Fru Marie Dahl udførte paa to Pianoer et Impromptu af Carl Reinecke over et Motiv af Scahumanns “Manfred”.

Som Epilog havde Forfatterinden, Fru Emma Gad, skrevet en lille Bagatel, der gav et Interiør af, hvorledes Skuespillerinder modtoge Opfordringer om at assistere, hvilke Opfordringer næsten daglig rettes til dem, Den tog sig temmelig spinkel ud, skjøndt den spilledes af Fru Hennings og Frk. Olga Metner. Een Replik tog dog stærkt Applaus. Den lød: “Du behøver ikke at tage nogen Bufet med, saadan een faar man altid”. Og saa havde ikke een af Damerne Aftenen igennem faaet Saameget som en Blomst. Komiteen havde ønsket, at der ikke skulde gjøres Skaar i Indtægten, men at denne helt kunde gaa i Forestillingens Øjemed.

Medens man kun saa Damer paa Scenen, var der til Gjengæld saamange Herrer paa Tilskuerpladsen, som man kun sjelden seer ved den Art Forestillingen.

I den forreste Loge vare alle de mandlige Medlemmer af Kongehuset.


basarJyllands-Posten, 5. april 1891

En aristokratisk Basar
I Fredags Eftermiddag aabnedes i Koncertpalæet i Kjøbenhavn en Basar, hvis Formaal er at skaffe Midler til Oprettelsen af Fortsættelsesasyler i Kjøbenhavn. Hds. Maj. Dronningen har overtaget Protektoratet for Basaren og blandt Indbyderne til denne findes Hovedstadens fornemste og mest bekjente Navne.

Koncertpalæets Riddersal og de tilstødende Lokaler ere forvandlede til en Række straalende Butiker, hvor der sælges Alt, fra Dukker og Legetøj til Kunstgjenstande og Blomster, og i Salen, bagved Riddersalen findes Konditorier og Kafeer, hvor det basarsøgende Publikum opvartes af Hænder, der ellers ikke gjøre Tjenergjerning. Vi skulle nævne nogle af de Damer der forestaa de forskellige Udsalg, men det bliver kun en Liste, der saare langt fra kan gjøre Fordring paa Fuldstændighed:

Grevinde Moltke-Bregentved og Fru Næser, Grevinde Rantzau og Etatraadsinde Hennings, Kammerherreinde Scavenius og Fru Sommerfeldt, Grevinde Ahlefeldt-Laurwigen og Baronesse Blixen-Finecke, Kammerherreinde Collett og Fru Gamél, Fru Emma Nielsen og Hofjægermesterinde Sehested. En Tombola forestaaes af Fru Vett og en Rulet af Fru Emma Gad og Hr. Zangenberg. Alle de nævnte Damer assisteres af en Kreds af unge Damer og Herrer.

Klokken 3 ankom de kongelige Herskaber, Ds. Maj. Kongen og Dronningen, Kronprinsen og Kronprinsessen, Prins Valdemar og Prinsesse Marie, Prins Christian og Prinsesse Louise samt Prins Hans. De modtoges af Komiteen med Grev Scheel og Kammerjunker Holten i Spidsen, der førte Herskaberne op paa første Sal, hvor Komiteens Damer med Grevinde Rantzau som Ordførerske overbragte deres Hilsen.

De kongelige Herskaber udstrakte deres Besøg til alle Basarens Udvalg, hilste med den største Elskværdighed paa de assisterende Damer og foretoge meget betydelige Indkjøb. Hs. Majestæt forsøgte sin Lykke ved Tombolaen og Ruletten og vandt tilsidst en Æske Legetøj.

Kl. 8 om Aftenen blev der paa et Theater i den mindre Sal givet en Forestilling, til hvilken hele Kongefamilien atter havde indfundne sig. Forestillingen aabnedes med Fremsigelsen af en Prolog af Fru Nyrup, under hvilken der indtraf det Uheld at det elektriske Lys pludselig nægtede at gjøre tjeneste. Alt kom dog atter hurtigt i Orden, og Fremsigelsen, der hilsedes med stort Bifald, kunde fortsættes. Derefter spillede Hr. Wolfgang Hansen og Fru Oda Nielsen foredrog med stort Lune nogle svenske og franske Sange. Skuespillerne Schram og Olaf Poulsen spillede i Kjole med hvide Handsker mesterligt en Scene af “Jacob von Thyboe”; Fru Emma Nielsen og Hr. Zangenberg spillede “Folkesnak”, og en Deklamation af Fru Riis-Knudsen og en VaudevilleMonolog fremsagt af Fru Emma Nielsen sluttede den vellykkede Aftenunderholdning.


blankAalborg Amtstidende, 6. juli 1891.

Den Fest, som Brygger Jacobsen i Lørdags gav for den franske Eskadre, fortjener sikkert at betegnes som Fest-Ugens Clou, baade paa Grund af den flotte Storstilethed, hvori den var holdt, og paa Grund af de enestaaende smukke Lokaliteter, der indrammede den.
Festen faldt i to Afdelinger; den første, om eftermiddagen, til Ære for Eskadrens Menige og Underofficerer; den anden, om Aftenen til Ære for Officererne.

Matrosernes Fest.
Kl. 4½ drog det imponerende Vogntog gennem Københavns Gader, en 30-40 Char-á-banc’er, fyldte med 300 glade Gutter, der allerede før de endnu havde lugtet det gode danske Øl, var i Stemning til at muntre deres talrige Publikum med Hurraraab og Sange.

Paa Ny Carlsberg vajede det franske og danske Flag, og Bryggeriets Arbejdere stod festklædte parate til at modtage Gæsterne.

Først en Vandring gennem Bryggerilokalerne og som forberedende Øvelse et Glas iskoldt Ny Carlsberger, frisk fra Fad. Derefter til Bords.

Det vældige Taffel var indrettet i den store Vognremise. Her bænkede sig ved de lange, fint dækkede Borde de 300 Franskmænd og henimod 100 Ny Carlsberger-Arbejdere, der fungerede som pantomimiske Værter. Da Orkestret og Vinen først havde stimuleret Stemningen, gik Underholdningen mellem de Danske og Franskmændene dog med stor Lethed. De franske Matroser var ikke længe om at lære, hvad “Skaal, gamle Fyr!” og andre nødvendige danske Festgloser betød.

Middagen bød paa følgende Menu:
Suppe.
Tunge og Skinke med Gemyse.
Steg.
Kranse- og Lagkage.
Dertil for hver Mand en hel Flaske Rødvin.

Maden der var leveret af Hansen fra Skydebanen, var fortræffelig, og 32 Opvartere betjente Gæsterne.

Ved Desserten indfandt Brygger Jakobsen med Frue sig, modtagne med Hurra og Haandklap. Og efter at Hr. Jakobsen i en lille Tale havde udtrykt sin Glæde over at se de franske Søfolk hos sig – kun beklagende, at ikke hele Eskadrens Besætning havde været med – endte han med en Skaal for Frankrig. Begejstret Tilslutning, mens Orkestret istemte Marseillaisen.

Derpaa hævedes Bordet, og et Øjeblik efter – Tiden nærmede sig, da Selskab Nr. 2 skulde indfinde sig – entrede Matroserne de ventende Vogne, og nu gik Kursen indad mod Byen. Et saa lystigt Tog er næppe før set paa Københavns Gader. De livlige Franskmænd var blevne ellevilde efter den rigelige Beværtning, og de sang og raabte Hurra med øredøvende Kraft og i en Uendelighed.
I Spidsen for Toget jollede en lukket Droske med Passagererne ovenpaa Kaleschen.

Officerernes Fest.
Kl. 8 begyndte Ekvipagerne at rulle op for Glyptoteket, foran hvis Indgangsdør en flagudsmykket Træbygning var opført til Brug som Garderobe.

I den første Sal, “den danske Sal” med Kunstværker af Jerichau, Bissen, Freund og Thorvaldsen, tog Hr. Carl Jacobsen og Frue imod.

Pragtfuldere Festlokaler skal man lede vidt omkring for at finde. Alle det verdensberømte Musæums Sale var tagne i Brug, og da det elektriske Lys tændtes, efter at alle Gæsterne var komne, var det et blændende Skue: de elegante moderne Damer og de brogede Uniformer mellem den hvide Marmorkunst’s Skikkelser.

Fra Kuppelsalen, i hvis Baggrund de to danske Prinsesser tronede i Marmor, brusede Musiken, anført af Hr. Vater.

Selskabet talte ialt lidt over 200 Personer, deraf ca. 50 Damer, tre Fjerdedel af Herrerne franske Officerer. Vi nævner de tilstedeværende: Kulturminister Scavenius, Marineminister Ravn, den franske Gesandt Grev d’Aunay, Legationssekretær Pasteur og det øvrige franske Gesandt skab med Damer, Admiralerne Meldahl og Schiwe, Kaptajnerne Drechsel og Zachariae, Overkirurg Oscar Bloch, Konsul P. Halkier med Frue, Fru Hofjuveler Michelsen, Etatsraad Philip Schou, Fabrikant Harald Bing med Frue, Kaptajn Urban Gad og Fru Emma Gad, Frøknerne Prior, Livlæge Prof. Ipsen, Dr. phil. Sophus Müller.

Mens der blev budt Forfriskninger om – Is, Jordbær, Madeira og græsk Vin – besaas Musæet. Særlig Tilstrømning var der naturligt til den store franske Sal, hvor den galante Vært havde prydet Gruppen “Elsas-Lothringen” med Blomster og Pasteurs Buste med Lavrbærkrans.

Kl. 9 serveredes der “staaende Souper” – leveret af Fru Johnstad – i en af Salene ved to lange blomsterduftende Borde, der bugnede af lækre Retter.

Brygger Jacobsen udbragte her i en elegangt lille fransk Tale en Skaal for den franske Marine, og Admiral Gervais takkede med en Skaal for Hr. og Fru Jacobsen, takkende for den fyrstelige Gæstfrihed, de havde vist den franske Eskadre. Efter endt Souper serveredes Kaffe og Cigarer rundt i Salene, og efter en Times livlig Konversation tog Selskabet bort Kl. 11-12.