Petitstof 1895HOS DAMESKRÆDDERINDEN

Næstved Tidende, 3. september 1895.

Kvindernes Komedie
(Fra vor Meddeler)
Kjøbenhavn, den 31. August


Hvad i øvrigt den anden og sidste Teaterforestilling angaar, da bød den paa en særdeles afvekslende dramatisk Kost.

Derimod tog Frk. Jørgensen en smuk Revenche i Aftenens Slutningsnummer, “Hos Dameskrædderinden”, en dramatisk Situation af Fru Emma Gad. Hun spillede her en skikkelig Kallundborg-Frøken, der trofast holder ved en hjemlig Forpagter, indtil det kjøbenhavnske Selskab, hun er kommen ind i, faar “moderniseret” hende saa vidt, at hun opgiver at blive Forpagterkone.

I Stykket optraadte den svenske Operetteprimadonna, Fru Rorrie, som i flatterende Kostumer foredrog en Række Gange under stort Bifald. For øvrigt var Fru Gads Situation fra først til sidst en smagløs og overlegen Haan mod alt provinsielt, men morede netop derfor det bornerte Publikum uhyre. Bare “den bondske Forpagter” blev nævnt, klukkede det i Grossererne og deres Fruer, og selv en saa ligefrem Replik som den unge Piges “Jeg er fra Kallundborg” fik de bypatriotiske Kjøbenhavnere til at vride sig af Latter. Det maa man lade Forfatterinden: hun kjender sidne Pappenhejmere!

Dermed endte Kvindernes Komedie: den har som en anden Kritiker i Dag bemærker, kun haft meget lidt med ærlig og oprigtig dramatisk Kunst at skaffe.