Petitstof 1904

petit 1901

 


EMMA GAD PÅ FINANSLOVEN – ROTTEKATTE PAA UDSTILLING – MAGDALENE THORESENS STENSTØTTE

Viborg Stiftstidende, 11. januar 1904.

Finansloven

“Dansk Kunstflidsforening”, som Fru Emma Gad har skabt, og som udfører et nyttigt Arbejde, ogsaa for Provinsens unge Damer, foreslaas understøttet med 1000 Kr.

 


blank
Slagelse Posten, 30. april 1904.

København, Fredag.
I Dag aabnedes der i Zoologisk Have en Katteudstilling, arrangeret af Havens Direktør, Hr. Julius Schiøtt, som i Formiddags modtog Pressen og foreviste Udstillingen med vanlig Ivrighed og Interesse.

De ca. 80 Katte er indstallerede i det store Abehus, hvor de synes at befinde sig særdeles vel. Der er udstillet meget fine og kostbare Dyr, som dels ejes af Zoologisk Have, dels af private. Saaledes er der nogle silkebløde, graciøse Angorakatte, som i Ordets egentligste Forstand er Luksusdyr. Men Katteudstillingen har ogsaa sin praktiske Side, idet der er lagt Vægt paa at vise Publikum Typer paa gode Rottekatte. Og “Foreningen til Rotternes Udryddelse”, hvis Formand er den bekendte Rottehader, Justitsraad Buschlag, har som Ærespræmie udsat et Sølvbøger for den bedste Rottefanger. I øvrig uddeles der tre Førstepræmier á 10 Kr. og 5 a 6 Andenpræmier á 5 Kr. Endvidere udstedes der Diplomer for hædrende Omtale, og endelig gives der som Ekstrapræmier nogle Aarskort til Haven.

Iblandt Udstillerne findes der nogle ganske enkelte fra Provinsen, dog mest fra Hovedstadens umiddelbare Nærhed, som Hellerup og Taarbæk.

* * *

Iblandt Katteudstillingens 77 Katte er der enkelte, som fortjener at omtales særskilt. Først og fremmest de to kostbare Angorakatte, af hvilke Fru Andréas “Kosty” er ualmindelig smuk. Der er en 5 Aar gammel Han, hvid med røde Pletter. Og hvad der næsten er det allermærkeligske ved den: den lever i Bur sammen med vævre smaa Kanariefugle og Papegøjer, ja endog med Mus, i dette Tilfælde de grinagtige smaa japanske Dansemus, som tilsyneladende ganske uden Foranledning snurrer sindsvagt rundt en Gang imellem, naar Aanden kommer over dem.

Fru Andréa udstiller ogsaa en persisk Angora “Bibi”, en sort Hun, som der er budt 500 Kr. kontank for.

Fru Andréas Katte, der ikke uden Grund indleder Kataloget, vilde være sikre paa Præmie, dersom de ikke var udenfor Konkurrence. Men Fruen er nemlig Dommer – sammen med Justitsraad Buschlag og Direktør Schiøtt.

Næsten ligesaa mærkværdig som “Kosty” er en tilsyneladende ganske almindelig Huskat, der tilhører Admiralinde Gad. Den bor imidlertid i Bur sammen med en stor Hundehvalp og en Killing, der begge i den skønneste Endrægtighed har diet den, da de var noget mindre. Der kan man se, at Udtrykket “leve sammen som Hund og Kat” ikke er helt sikret mod Misforstaaelse.

Endnu nævner vi en Kat, der synes at være saa godt som sikker paa Justitsraad Buschlags Ærespræmie for den bedste Rottefanger. Der er en graatigret 2½ Aar gammel Hankat “Niels”, som er købt i England. Dens Moder fik i Aaret 1900 1ste Præmie i London for Konkurrencefangst paa levende Rottere. Og “Niels” skal i fuldt Maal have arvet sin Moders fremragende Egenskab, som Direktør Schiøtt gerne vilde have demonstreret ved at foranstalte en Konkurrencefangst paa levende Rotter som den i London, dersom han ikke havde frygtet for at komme i Kollision med “Foreningen til Dyrenes Beskyttelse”. Man maa altsaa nøjes med at tro “Niels” paa hans glubske Aasyn.
Felis.

Næstved Tidende, 1. maj 1904.

Katte og Hunde.
Den tidligere omtalte Udstilling i Zoologisk Have af Rottekatte aabnes Fredag og omfatter noget over 100 forskellige Numre. Det bliver sikkert en af de mest interessante Udstillinger, Haven længe har foranstaltet, saa meget mere, som den omfatter Kuriositeter, der ikke daglig ses.

Saaledes møder en Dame fra München med en Kat, der befinder sig i Bur sammen med Kanariefugle og Papegøjer, og Admiral Gad udstiller en Hund, der foruden sin hvalp har en Killing som Plejesøn. Smukke er de Race- og Angorakatte, som Udstillingen rumnmer, og særdeles interessant er den haleløse Kat fra Man. Det er vistnok første Gang, man ser dette Eksemplar af Kattearten her i Landet.

Af Provinsudstillere er der kun faa, de fleste er fra Roskilde-Egnen, men til Gengæld er det rigtige Rottekatte de udstiller. I Slutningen af Maj Maaned foranstalter Zoologisk Have en lignende Udstilling af Hunde.


blankAarhus Stiftstidende, 17. oktober 1904.

Et Mindesmærke paa Magdalene Thoresens Grav.
Et Mindesmærke afsløredes i Gaar paa Magdalene Thoresens Grav paa Assistens Kirkegaard. Det bestaar af en Stenstøtte, prydet med en Portrætmedaillon af Forfatterinden, udarbejdet af Professor Saabye. Taler holdtes af Professor Nic. Bøgh og Fru Emma Gad.