Koloniudstillingen *2

Foto: Nationalmuseet

PLANLÆGNINGEN AF KOLONIUDSTILLINGEN.


Randers Amtsavis, 24. oktober 1904.

En Kolonialudstilling,
der udelukkende omfatter Færøerne, Island, Grønland og Dansk Vestindien vil ifl. “Dubr.” til Sommer blive afholdt i Tivoli. Ideen er udgaaet fra “Dansk Kunstflidsforening.”


blankBerlingske, 25. november 1904.

En Kreds af Damer og Herrer har fattet den udmærkede Ide til Sommer at arrangere en stor Udstilling her i Kjøbenhavn fra Monarkiets Bilande og Kolonier, Island, Grønland, Færøerne og de vestindiske Øer.

Der er dannet en Komité og nedsat et Forretningsudvalg.
Præsident er Grosserer Moses Melchior.

I Forretningsudvalget sidder Etatsraad Henningsen (Formand), Justitsraad Müller, Kaptajn Ramsing, Direktøren for den grønlandske Handel C. Ryberg, Grosserer Thorv. E. Tulinius, Direktør Emil Glückstadt og Admiralinde Emma Gad.
Læs hele artiklen


blankPolitiken, 26. november 1904.

Et Blad med Agtelse for sig selv – og et saadant er “Politiken” – maa en Gang imellem interviewe Fru Emma Gad. Det kan et Blad slet ikke lade være, det skylder det sig selv og sine Læsere.
Altsaa trækker vi Uret op af Lommen og siger til os selv:
– 3½. Det vil sige Formiddagste i Kunstflidsforeningen.

Naturligvis træffer vi Admiralinden i Lokalerne i Hyskenstræde, og hun er i straalende Humør. Intet Under. Fru Gad er i Færd med at lave Udstilling, og det har altid været hendes det bedste.

– Jeg maa sige, begynder Fru Gad, at Tivoli har stillet sig overordentligt imødekommende. Vi faar det store Udstillingsterræn ud mod Ny Vestergade, Risikoen deler vi …

– Og Overskudet?
Læs hele artiklen


blankDagens Nyheder, 26. november 1904.

I nogle Aar har Dansk Kunstflidsforening hver Sommer indbudt en Del unge Piger fra Nordslesvig og fra vore Bilande til et Kursus i forskelligt Haandarbejde i København, betalt deres Rejse eller skaffet dem den frit, besørget dem indkvarteret i gode Hjem, lært dem Hovedstaden og Liver her at kende, kort sagt, taget sig af dem, saaledes at de kunde vende tilbage berigede med en Mængde Indtryk, som de atter kunde sprede ud oved deres Egn paa de fjerne Steder, hvor de havde hjemme.

Fru Admiralinde Emma Gad, som har havt Ideen til at oprette dette Kursus, har havt stor Glæde af det, idet de unge Piger, der kom hertil for at modtage Undervisningen, virkelig viste sig at være intelligente og lærvillige – eller “rigtig søde unge Piger”, som Fruen udtrykte det i Gaar, da hun forelagde Pressen Planerne til den Koloni-Udstilling, Kunstflidsforeningen afholder i Tivoli til Sommer.
Læs hele artiklen


Adresseavisen, 26. november 1904.

Vi traf Fru Emma Gad i Kunstflidsforeningens smukke og stilfulde Stuer. Bænket foran en umaadelig Mængde af det dejligste Bagværk og med en Kop hed duftende The, serveret i kongelig københavnsk Porcelæn, foran os, udviklede Fruen sin nyeste Idé.

Adresseavisen 26. november 1904

– Vi agter, i Lighed med, hvad der aarligt finder Sted i East Court i London, at foranstalte en saakaldet Koloniudstilling.
Derfor har vi lejet Udstillingspladsen bag Tivoli for hele næste Sæson, og agter der at fremstille Scener af Livet paa vore Kolonier. Der bliver fire Afdelinger i fri Luft og lige saa mange i Udstillingssalen. Island, Grønland, Færøerne og Vestindien faar hver sit Domæne.
For Islands Afdeling, bliver en Gengivelse af Geyser Attraktionen, medens et færøst Fuglebjærg, en Sukkerplantage og et Parti af Grænland skal frembringe det ydre indtryk af de tre øvrige Kolonier.
Endvidere udstilles selvfølgelig Dragter, Husgeraad og Erhvervsmidler af enhver Art. Det hele arrangeres og forestaas af en Komite under Protektion af Kronprinsessen, og hvis Præsident er Hr. Grosserer Moses Melchior. I Komiteen vi De træffe flere Videnskabsmænd, og Mænd, som har opholdt sig i de forskellige Kolonier. Deres Navne og Autoritet borger for, at Udstillingen bliver nøjagtig og fuldt ud korrekt. –

– Og Overskuddet? –
Læs hele artiklen


blankSocial-Demokraten, 16. december 1904.

Næste Sommer skal der afholdes en saakaldt Koloniudstilling i Tivoli, omfattende saavel Vestindien og Grønland som Færøerne og Island.

Udstillingskomiteen er sammensat af de fineste Navne, men Livet og Sjælen i det hele er Fru Emma Gad, der ogsaa har bevæget fire Islændere – nemlig den islandske Minister, de to islandske Universitetslærere, Doktorerne Gudmundsen og Jonsson samt de herværende isl. Grosserer – til at indtræde i Komiteen. Udstillingens Hovedformaal skal være at vække Interesse for de nævnte Statsdele, dens Biformaal at dække et Underskud i Kunstflidsforeningen. – Kronprinsessen er Udstillingens Protektrice; men alligevel er det mærkelige hændet, at den herværende islandske Studenterforening offentlig har udtalt “sin Beklagelse over Islands Deltagelse i en Udstilling under denne Form og over den Mangel paa patriotisk Takt, som er udvist af de Islændere, der har lovet deres Medvirkning”, ligesom Foreningen har benyttet Lejligheden til at protestere mod Benævnelsen Koloni eller Biland, som her i Danmark jævnlig bruges om Island.

Hvorfor fremkommer denne Protest?
Er det ikke en Ære for det lille islandske Folk, at de findes værdig til at fremvises for Nordens Athenere, det københavnske Tivolipublikum? Er ikke Udstillingen netop et glædeligt Vidnesbyrd om den vaagnende Interesse for den trefarvede Treenighed: Negre, Eskimoer og Islændere? Tilmed har Udstillingskomiteen vist Islændere og Færinger den sjældne Hensynsfuldhed at lade Udstillingen føre Navnet: “Dansk Koloniudstilling samt Udstilling for Island og Færøerne”. Hvorfor protesterer saa de utaknemlige islandske Studenter?
Læs hele artiklen

Den islandske Studenterforening og den islandske Forening havde i Onsdags Aftes sammenkaldt til et Møde i Myginds Lokaler, hvor henved et Par Hundrede Islændere var komne til Stede, og hvor man behandlede Spørgsmaalet om Udstillingen i Tivoli.
Pastor Hafstein Pjetursson dirigerede, og med 96 mod 3 Stemmer vedtoges det at protestere mod den paatænkte Udstilling for Islands Vedkommende.


atlanterhavJyllands-Posten, 20. december 1904.

Kampen om de vestindiske Øer bragte Opmærksomheden hen paa de danske Bilande og Kolonier i Almindelighed, og man fandt for dem et Fællesnavn: de danske Atlanterhavsøer. Alle ligge de i eller ved Atlanterhavet, og alle er de Øer. Selv Grønland er en Ø, som den nyere Polarforskning har godtgjort det. Da først Opmærksomheden var vakt for disse Øer, var man ikke længe om at opdage, at der mellem dem og selve Kongeriet Danmark i Grunden bestod et meget løst Forhold udover det, Forfatningslovene fastsatte, og det laa da nær at undersøge, om der ikke baade burde og kunde gjøres mere end hidtil for at gjøre dette Forhold mere inderligt, for at drage Fordel af, at disse Øer nu en Gang hørte til den danske Krone, og for at tilvejebringe en begrundet Følelse blandt Øernes Beboere af, at ogsaa de kunde have Fordel af denne Samhørighed. Det er almindelig bekjendt, hvorledes det private Initiativ strax, da de vestindiske Øers Salg var forkastet, satte sig i Bevægelse for deres Ophjælpning, og man vil tillige af Pressen have erfaret, hvorledes der paa en Privatmands Foranledning blev udsendt nogle Expeditioner til den nordligste af Øerne, til Grønland, for at fremskaffe Vished for, hvad der kunde gjøres for at udnytte de Rigdomme, dette Land utvivlsomt maatte gjemme i sit Skjød.
Læs hele artiklen

Alligevel er der Misfornøjelse. En del af de i Kjøbenhavn boende Islændere, og da navnlig de islandske Studenter, er harmfnysende over at høre Island nævnet i samme Aandedrag som Færøerne og de danske Kolonier, og henviser man overfor dem til, at deres egen Minister har godkjendt Udstillingens Navn, afviser de Henvisningen med et Spørgsmaal om, hvor han overhovedet har faaet Bemyndigelse fra til at arrangere islandsk Udstilling i Kjøbenhavn. En af Protestanterne erklærer, at hvis vi [Islænderne] en Gang skulde føle Trang til at udstille vore Seværdigheder, saa vil vi gjøre det selv; thi vi er de eneste som har Ret til det, og de eneste, som kan gjøre det paa en fyldestgjørende Maade. Først har da de islandske Studenter i Kjøbenhavn holdt Møde og enstemmigt besluttet at protestere, og dernæst er der holdt et almindeligt Islændermøde, som med alle stemmer mod 3 sluttede sig til Protesten. Den er videre blevet sendt til Island til Offentliggørelse, ligesom man har forlangt af de islandske Komitemedlemmer, at de skal træde tilbage. Om der er synderligt Hold i Protestbevægelsen, er dog vist tvivlsomt. Det almindelige Islændermøde var kun besøgt af en Sjettedel af de herboende Islændere, som til Gjengæld raabte saaledes op i tre-fire Timer, at Professor Jonsson, der var kommet til stede for at berolige Stemningen, fandt det raadeligst slet ikke at forlange Ordet. Imidlertid er der paa Island dannet en Lokal komite, som allerede har udstedt Opfordring til Deltagelse i Udstillingen. Da denne i vidt Omfang skal være en Salgsudstilling, tør det haabes, at de islandske Producenter ikke vil lade sig skræmme af de unge Islænderes trang til at lave Spektakel og Separatisme. En omfattende, velordnet Udstilling i Kjøbenhavn for vore Atlanterhavsøer vil være baade interessant og nytttig for alle Parter og kan, som den nu tænkes arrangeret, ikke krænke noget berettiget Selstændighedskrav.
B


blankblank1. DANSK KOLONIUDSTILLING I TIVOLI 1905 * 2 PLANLÆGNINGEN AF KOLONIUDSTILLINGEN * 3 OPBYGNINGEN AF DANSK KOLONIUDSTILLING * 4 DANSK KOLONIUDSTILLINGS KATALOG * 5 UDSTILLINGSAABNINGEN I TIVOLI 31. MAJ 1905 * 6 DAG- OG UGEBLADE UNDER KOLONIUDSTILLINGEN * 7 VICTOR OG ALBERTA – UDSTILLINGENS LOKALKOLORIT