Koloniudstillingen *3

Foto: Nationalmuseet

OPBYGNINGEN AF DANSK KOLONIUDSTILLING.


Adresseavisen, 13. maj 1905.

Vi gik igaar en Runde i Thranes og Arnes Have.
Vi gik der for at se de Forandringer, der mulig var foretagne.
Det var ikke meget! Man bygger i Tivolisøen en Grotte; men den bliver først færdig om en Maanedstid. Undervandspanoramaet forsvinder, og Skibet bliver nu anvendt til en Kæmpegynge, der vistnok skal illudere et Skib i Søgang.
Der vil komme megen Søsyge ud af det!
Læs hele artiklen


Adresseavisen, 24. maj 1905.

Vi gik i Gaar Formiddags ind paa Udstillingspladsen bag Tivolis Koncertsal for at se Forberedelserne til “Dansk Kunstflidsforening”s Koloniudstilling og Udstilling for Island.
I Dag otte Dage skal Udstillingen aabnes, og det stod os derfor klart, at alt vilde være et Kaos, hvoraf man ikke skulde tro, der kunde bringes noget pænt ud i Løbet af de kommende syv Døgn.

Adresseavisen 24. maj 1905

Det slog ogsaa til. Enhver god Udstiling bør først blive færdig i det øjeblik de første Ord af Indvielsestalen siges. Det varsler den virkelige Succes.
Læs hele artiklen

Endelig kommer vi ud til Udstillingens vestlige Ende, som ganske og helt er helliget Vestindien. Paa et pragtfuldt Lærred fremtrylles St. Thomas, og i Forgrunden dannes en smuk, kølig Palmeskov, hvor sorte Tjenerinder vil bringe de Besøgende Læskende Drikke.
Entren til alle disse Herligheder bliver 25, højst 35 øre. For de Penge faar man Lov til at bese alle Herlighederne og faar om Aftenen Lysbilleder i Tilgift.


u1Jyllands-Posten, 28. maj 1905.

Kjøbenhavn, 26. Maj.
Mulig allerede paa Onsdag, mulig først paa Lørdag vil den saa meget omtalte Sommerudstilling i Tivoli med det lange Navn blive aabnet: “Dansk Koloniudstilling samt Udstilling fra Island og Færøerne”.
Naturligvis befinder den sig endnu i Kaos, men men kan dog se, hvorledes den vil komme til at forme sig. Den ligger omme bag Tivolis Koncertsal og spænder over en ganske betydelig Plads, men alligevel vil det knibe med Rummet. Hovedbygningen er en Udstillingshal, Tivoli opførte for nogle Aar siden, og som efterhaanden har huset mange forskjellige Ting. Den er nu för tilfället udstyret med en Frise, der forestiller mange forskjellige Slags Apparater til Færdsel paa Vandet, Kajakker og Vikingeskibe og meget mere, og bag dem anbringes i Køjerne de forskjellige Sager fra Kolonierne.
Læs hele artiklen

Om nu ellers Islænderne forholder sig rolige, vil Udstillingen sikkert blive en smuk Succes; men dem kan man aldrig stole pas. Deres Minister er her nede for Tiden, men rejser inden Udstillingens Aabning. Han skal hjem og rense sig for de Beskyldninger for Provisorisme, som hans Medbejler til Ministertitlen, Dr. Valtyr Gudmundsson atter og atter udslynger mod ham, og Doktoren selv er “privat” udtraadt af Udstillingskomiteen, efter at han først var exkluderet af de islandske Studenters Forening, fordi han ikke vilde udtræde af Komiteen. Man maa derfor være forberedt paa lidt af hvert. (B.)


blankNationaltidende, 30. maj 1905.

Inde paa Koloni-Udstillingen i Tivoli kan man i disse Dage jævnlig se en elskværdig gammel Herre, der nærmest ligner en jævn hyggelig Skipper. Det er den islandske Skjald og Præst Matthias Jochumsen.

Olaf Hansen har oversat nogle af hans Digte. Ellers ved de fleste herhjemme kun det om ham, at han af sine Landsmænd betragtes som den største nulevende Digter af den gamle Skole, og at han oppebærer en efter danske Forhold klækkelig Digtergage.
Læs hele artiklen

Alt, hvad jeg formaar, det vil jeg gøre for at fremme Forstaaelsen mellem Island og Danmark. Jeg har denne Gang været herovre for at læse Korrektur paa en Bog, der skal hedde “Fra Danmark”, og udkomme paa Islandsk. I smaa løse Essays med indstrøede Digte forsøger jeg her at give en Skildring af dansk Historie og Kultur, og næste Aar tænker jeg paa at udgive en dansk Turistbog om Island. Jeg sad deroppe i Akureiri som Præst indtil for 5-6 Aar siden. Men mine Penne vilde, at jeg skulde høre op med at prædike for bedre at kunne digte og synge ind i Folket. Man siger, at Folket villigt laaner mig Øre.

Denne Modtagelighed vil jeg benytte til efter Evne at knytte Baandet fastere mellem Island og Danmark, saaledes at vi finder hinanden helt og fuldt i fælles Interesser, der ikke alene er vore, men hele Nordens.”
Cac.


blankSkive Folkeblad, 31. maj 1905.

Udstillingen staar nu rede til at tage imod de Gjæster, der vil aflægge den et Besøg, og det bliver forhaabentlig mange. Thi her bydes en saa enestaaende Lejlighed som aldrig før til paa en nem og behagelig Maade at gjøre sig bekjendt med vore Besiddelser paa Jordklodens forskellige Egne fjærnt fra Danmark, fra Steder, hvor kun Mindstedelen af de Danske er saa lykkelige at komme til at aflægge Besøg.

Det er mange og travle Hænder der i de sidste Dage har været sysselsat med at bringe denne Udstilling i Orden; men Arbejdet er lykkedes saa godt, at det hele nu trods nogen Uro før med Hensyn til den vestindiske Post, der syntes at skulle forsinkes, præsenterer sig paa en udmærket tiltalende Maade.

Inde paa Udstillingen var vi saa heldige at træffe Admiralinde Emma Gad, der har sin Del af Æren for det smukke Værk. “Er denne lille sjællandske Bondestue med Indgangen til Udstillingsbygningen ikke henrivende?”, spørger Fruen. “Den er monteret med Gjenstande fra Partitulier Thranes berømte Samling i Utterslev. Se dette nydelige Bord, Himmelsengen, Bilæggerovnen, en lille Kanariefugl, spillevende, hør, nu synger den! Og saa denne Rok, ægte og paalidelig, som iøvrigt alt andet selvfølgelig er her paa Udstillingen. Det vil blive morsomt at se en gammel Bondekone, som skal komme herind fra Hedeboegnen, sidde her og spinde Hør”.
Læs hele artiklen

I Forbindelse med Udstillingen er der arrangeret en Tombola, hvor man kan vinde Gevinster fra de forskellige Lande: der er et udsøgt Række Numre.

Endvidere vil der blive holdt en Række oplysende Foredrag om de forskjellige Lande. Det første bliver d. 3. Juni, da Oberstløjtnant Rambusch taler om Plantevæxt og Landbrug i Vestindien.

Efter Aabningshøjtideligheden d. 31. Maj er Udstillingen aaben for Publikum.
L. Th. A.


blankPolitiken, 31. maj 1905.

Under al fornøden Højtidelighed aabnes i Eftermiddag i Tivoli den Udstilling, der officielt hedder “Dansk Koloniudstilling samt Udstilling for Island og Færøerne”. Det er Fru Admiralinde Emma Gad, i Spidsen for Dansk Kunstflidsforening, der har faaet Idéen og realiseret den trods mangehaande Hindringer. Ære være den, der har gode Idéer og overvinder Hindringer. Udstillingen er baade smuk og omfattende, og Tivoligængere vil have Fornøjelse af at kigge indenfor. Det almindelige Publikum bedes blot om ikke at møde med altfor overdrevne Forventninger, og Sagkyndige bør ikke vente deres Kundskaber om vore nordlige Atlanterhavsøer i væsentlig Grad forøgede.
LÆS HELE ARTIKLEN

Foreningen “De danske Atlanterhavs-Øer” burde have udført Admiralindens fortræffelige Idé – saa var Hovedvægten sikkert bleven lagt paa en systematisk Skildring af Erhvervslivet, og Udstillingens mulige Udbytte havde gjort Gavn paa de rette Steder.
Nu er en god Idé for lange Tider brugt færdig.

Lad os imidlertid efter disse indledende Bemærkninger tage Udstillingen for, hvad den er, og se nøje efter, om vi faar et nogenlunde paalideligt Billede af Natur og Folk paa Færøerne, Island, Grønland og de vestindiske Øer igennem den.
Vi mødes altsaa imorgen igen.
M.-E.


blankblank1. DANSK KOLONIUDSTILLING I TIVOLI 1905 * 2 PLANLÆGNINGEN AF KOLONIUDSTILLINGEN * 3 OPBYGNINGEN AF DANSK KOLONIUDSTILLING * 4 DANSK KOLONIUDSTILLINGS KATALOG * 5 UDSTILLINGSAABNINGEN I TIVOLI 31. MAJ 1905 * 6 DAG- OG UGEBLADE UNDER KOLONIUDSTILLINGEN * 7 VICTOR OG ALBERTA – UDSTILLINGENS LOKALKOLORIT