Kronikker

De mange kronikker

Emma Gad er mere end Takt og Tone – På 100 år blev noget næsten glemt Emma Gad skrev mange kronikker i Politiken.Emnerne var mange, problemerne sædvanligvis velkendte for hele læserskaren, hvad enten hun ønskede at få mere politi på gaden så sommerhusrøvere ikke fik så let spil, eller hun […]

Kronikker

Gobelins i Danmark 1908

16. juni 1908.   Den gamle Billedvævning, vel den skønneste Kunstindustri, som Evropa har skabt, ligger saa ganske udenfor den almindelige Forestillingskreds her i Landet, at de allerfleste, hvis man til Prydelse for deres Vægge stillede dem Valget mellem en antik “Verdure” eller et par moderne Landskabsmaleri i forgyldt Ramme […]

Kronikker

Vore tjenestepiger 1908

3. april 1908. Der er i Vinter i Stockholm udkommet en bog af fru Elsa Törne, som under Titlen “Solidar, et Livsspørgsmaal for Hjemmene” behandler det stadig brændende Spørgsmaal om Husgerningens Udførelse i vore Hjem og gør det i en Form, som ved enkelte nye Synspunkter og en stor Kærlighed […]

Kronikker

I Kamp og i Fest 1908

17. december 1908. I nogle Bøger har Forfatteren skjult sig saa godt bag sine Personers eller Tankers Iklædning, at han næppe er til at øjne, i andre vise han sig spillevende og dybt aandende, at det er, som om man saa ham for sig og hørte ham tale. Saadan er […]

Kronikker

Husholdnings-litteratur 1909

18. april 1909. I Aarhundreder maatte man klare sig i Danmark med en eneste Hjemmets Bog, skreven af Mester Henrik Harpenstreng, død 1244, Livlæge hos højsalig Kong Erik Plovpenning. Og det fik endda. Senere – en Gang i det nittende Aarhundrede – fik vi et stærkt tiltrængt Supplement i Madam […]

Kronikker

Teatrene og Kritikken 1909

19. december 1909. En tysk Journalist, Udsending fra et af de mest udbredte Berlinerblade, besøgte mig forleden, og Talen faldt paa Mulighederne for danske Skuespil i Tyskland. “Ach Gott, nein,” indvendte han, “den er dog ikke som den kjøbenhavnske. Nu har jeg studeret de Forhold i mange Byer, men aldrig […]

Kronikker

Frue og Frøken 1910

29. maj 1910. I vore forskellige Kvindeblade har der i den seneste Tid været ført en Debat om et Spørgsmaal, som har Interesse ogsaa ud over de kvindesagsinteresserede Damers Kredse, nemlig om Kvinders Titulatur som Frue og Frøken. Diskussionen er rejst af den højtbegavede finske Dr. phil. Maikki Friberg, som […]

Kronikker

Etiketten for Fraskilte 1910

18. juli 1910. For nogen Tid siden hændte der mig den lille selskabelige Fatalitet, som jo kan indtræffe for enhver, at jeg ved en Koncert kom til at sidde mellem to af mine Venner – Fraskilte, som hver for sig var der med en ny Ægtefælle. Situationen var altsaa lidt […]

Kronikker

Damernes titulatur 1910

21. juli 1910. Den overvældende Tilslutning, som Politikens Enquête om Frue- og Frøkentitlen har faaet, viser bedst, at hvor uenig vor Dameverden end er om selve Spørgsmaalet, er den sig dog bevidst, at selv om en Benævnelse ved første Øjekast synes at være en ringe Ting, vil et Systemskifte paa […]

Kronikker

Dygtige landbokvinder 1910

Ofte blev Emma Gads kronikker i Politiken refereret i andre avise. “De dygtige landbokvinder” fik en del kommentarer med på vejen. Nogle kan læses her efter kronikken.Aalborg Amtstidende indviterede landbokvinderne til at komentere. 31. juni 1910. Alle er vi gennemtrængte af Beundring for vort Landbrugs høje Standpunkt, vort Smør, vort […]