Kronikker

De mange kronikker

Emma Gad er mere end Takt og Tone – På 100 år blev noget næsten glemt Emma Gad skrev mange kronikker i Politiken. Emnerne var mange, problemerne sædvanligvis velkendte for hele læserskaren, hvad enten hun ønskede at få mere politi på gaden så sommerhusrøvere ikke fik så let spil, eller […]

Kronikker

Gobelins i Danmark

Den gamle Billedvævning, vel den skønneste Kunstindustri, som Evropa har skabt, ligger saa ganske udenfor den almindelige Forestillingskreds her i Landet, at de allerfleste, hvis man til Prydelse for deres Vægge stillede dem Valget mellem en antik “Verdure” eller et par moderne Landskabsmaleri i forgyldt Ramme af en blot nogenlunde […]

blank
Kronikker

Vore tjenestepiger

Der er i Vinter i Stockholm udkommet en bog af fru Elsa Törne, som under Titlen “Solidar, et Livsspørgsmaal for Hjemmene” behandler det stadig brændende Spørgsmaal om Husgerningens Udførelse i vore Hjem og gør det i en Form, som ved enkelte nye Synspunkter og en stor Kærlighed til Opgaven har […]

blank
Kronikker

I Kamp og i Fest

I nogle Bøger har Forfatteren skjult sig saa godt bag sine Personers eller Tankers Iklædning, at han næppe er til at øjne, i andre vise han sig spillevende og dybt aandende, at det er, som om man saa ham for sig og hørte ham tale. Saadan er den Bog, som […]

blank
Kronikker

Husholdnings-litteratur

I Aarhundreder maatte man klare sig i Danmark med en eneste Hjemmets Bog, skreven af Mester Henrik Harpenstreng, død 1244, Livlæge hos højsalig Kong Erik Plovpenning. Senere – en Gang i det nittende Aarhundrede – fik vi et stærkt tiltrængt Supplement i Madam Mangors berømte og endnu aldrig overtrufne Kogebog, […]

blank
Kronikker

Teatrene og Kritikken

En tysk Journalist, Udsending fra et af de mest udbredte Berlinerblade, besøgte mig forleden, og Talen faldt paa Mulighederne for danske Skuespil i Tyskland.. “Ach Gott, nein,” indvendte han, “den er dog ikke som den kjøbenhavnske. Nu har jeg studeret de Forhold i mange Byer, men aldrig har jeg set […]

blank
Kronikker

Frue og Frøken

I vore forskellige Kvindeblade har der i den seneste Tid været ført en Debat om et Spørgsmaal, som har Interesse ogsaa ud over de kvindesagsinteresserede Damers Kredse, nemlig om Kvinders Titulatur som Frue og Frøken. Diskussionen er rejst af den højtbegavede finske Dr. phil. Maikki Friberg, som energisk kæmper for, […]

blank
Kronikker

Etiketten for Fraskilte

For nogen Tid siden hændte der mig den lille selskabelige Fatalitet, som jo kan indtræffe for enhver, at jeg ved en Koncert kom til at sidde mellem to af mine Venner – Fraskilte, som hver for sig var der med en ny Ægtefælle. Situationen var altsaa lidt pinlig, da de […]

blank
Kronikker

Damernes titulatur

Den overvældende Tilslutning, som Politikens Enquête om Frue- og Frøkentitlen har faaet, viser bedst, at hvor uenig vor Dameverden end er om selve Spørgsmaalet, er den sig dog bevidst, at selv om en Benævnelse ved første Øjekast synes at være en ringe Ting, vil et Systemskifte paa dette Punkt alligevel, […]

blank
Kronikker

Dygtige landbokvinder

Ofte blev Emma Gads kronikker i Politiken refereret i andre avise. “De dygtige landbokvinder” fik en del kommentarer med på vejen. Flere kan læses her efter kronikken hvor Aalborg Amtstidende inviterede landbokvinderne til at kommentere. Alle er vi gennemtrængte af Beundring for vort Landbrugs høje Standpunkt, vort Smør, vort Flæsk, […]

cigar
Kronikker

Fordyrelse

For nogen Tid siden hændte der en Katastrofe: Tobakshandlerne forhøjede Priserne paa Cigarer, jeg ved ikke, hvor meget, men det maa have været betydeligt, siden hele Pressen stod i Flammer med Interviews; Notitser, Portræter af de ledende Cigarfabrikanter og hvad der ellers hører til ved en sensationsvækkende Begivenhed. Naturligvis hjalp […]

blank
Kronikker

Anna Blochs Jubilæum

“Jo,” sagde Teaterchefen, Kammerherre Fallesen, nogenlunde naadigt, “hvis De vil nøjes med en hel ungdommelig Rollebesætning, saa tager jeg det lille Stykke og indstuderer det Straks.” Og himmelglad var jeg – nøjedes saa gerne med de ganske unge Kræfter til det lille “Aftenbesøg”. 4.9 1885-1910 Hvis Teatrets nuværende Direktion vilde […]