Kronikker

Damernes udstilling

Naar man i denne Sommertid, siddende i Strandkanten eller Verandaen, faar bragt sine længselsfuldt ventede Aviser og i et Utal af Notitser læser om de mange Folk, der forlader Byen for at tilbringe Sommeren ved Badesteder og Sanatorier, Kusteder og Bjergbyer, lige fra Gehejmeetatsraader til Kommuneskolebørn, bliver man lidt efter […]

bogtitel
Kronikker

Det graa spøgelse

Det var virkelig saa ubehageligt. Jeg var i en stille Hviletime gaaet ned i Haven med en ny Bog for rigtig at have det godt. Jeg satte mig ved de blomstrende Roser og Hyldebuske, hvor Sommerfuglene flagrede og Bierne summede – jeg saa et Øjeblik op i Løvhanget over mit […]

blank
Kronikker

Skuespilleruddannelse

Hvorledes udvikles vore Skuespillere og Skuespillerinder til deres kunstneriske Kald? Man kan vistnok sige, at som det nu er, uddanner de sig selv. Jeg mener ikke de meget Faa, der naar at blive antagne ved Det kgl. Teaters Elevskole og efter Prøvedags Rædsler nyder godt i en Aarrække af de […]

blank
Kronikker

Erhvervsliv og Hjem

For kort Tid siden havde Dansk Kvindesamfund indbudt sine medlemmer til et foredrag af Dr. phil. Fru Lis Jacobsen om Kvindernes Erhvervsliv i det moderne Samfund. Som man kunde vente det, havde en saa celeber Foredragsholderske, der skulde behandle et vigtigt Emne, fyldt Salen med en Dameforsamling af saa godt […]

blank
Kronikker

Erhvervsliv og Hjem II

Formodentlig havde jeg altsaa ret, naar jeg i en foregaaende Kronik [9. maj 1912 red.] om dette vigtige Spørgsmaal fremsatte, at Kvinderne bør betænke sig to gange, før de ved Indtrædelse i Ægteskabet opgiver deres selvstændige Erhverv. Kvindernes erhvervsliv og Hjemmet I det mindste har de Indsenderinder, som har behandlet […]

tom pung
Kronikker

Husøkonomi

En klog og god Mand af min Slægt døde for nogen Tid siden. Han var opfødt i trykkede Kaar i et Embedsmanshjem, blev senere velhavende nok, men gennemgik henimod sit Livs Aften en saadan Rækkefølge af store Sorger, at man næsten maa søge hen til Job for at finde noget […]

blank
Kronikker

Et Forsøgsteater

Stærke Barometerfald viser Tegn paa, at de aarlig tilbagevendende indre Jordskælvsrystninger i vor hjemlige Teaterverden er i Færd med at slaa Revner i de gamle Facader. Det har vist sig i Form af Direktørskifter, Afskedigelser af veltjente Skuespillere, Rygter og Dementier. Især Dementier. Nogle Ny-Engagementer – meget faa. Naa, der […]

blank
Kronikker

Avdiens hos Paven

Det gaar ikke uden Anbefaling. Den havde vi med hjemmefra gennem et Brev til en højtstaaende romersk Gejstlig fra den elskværdige amerikanske Minister Mr. Egan, og var allerede saa impomerede af at skulle træde i Samkvem med en Kardinal, at vi satte ti Centimer paa Brevet, skønt det kun koster […]

blank
Kronikker

Rom ved vintertid

Græsset er smaragdgrønt, Viburnum og Kamelier staar i Knop og Tazetter og blaa Iris i fuld Flor. Solen lyser og farver Himlen purpurrød ved Aftentid, hvorpaa Maanen tager fat og strør Sølvglans over de samme Kupler og Søjler, der for lidt siden tegnede sig dybviolette mod den luende Himmel. Og […]

blank
Kronikker

Huskvinder

Lad det straks være sagt, at denne Overskrift ikke er et Forsøg paa at skabe den moderne Benævnelse for Tjenestepiger, som hele Samfundet, ikke mindst Tjenestepigerne selv, tørster efter. Nej, det gaar nok ikke saa nemt.  

blank
Kronikker

Alarmering

Det er maaske snarest for lidt sagt, at Almenheden med nogen Undren i disse Dage i Bladene har læst om, hvorledes en fuldkommen sagesløs ung Arbejder, der har et Ar paa Næsen, har siddet i Arrest i tretten Dage efter at være bleven anholdt og kørt til Domhuset, forhørt og […]

blank
Kronikker

Kvindelige Institutioner

Naar man for nylig ved Kvindelig Læseforenings fyrretyveaarige Fødselsdag nærmede sig Gammel Mønt og saa Festbelysningen straale fra den ny Bygnings store Vinduer, og man saa traadte ind og gik fra Etage til Etage, fyldte med høje alvorlige Boghylder, der som Kontrast dannede den fordelagtige Baggrund for de mange lysklædte […]