Kronikker

Kgl. Teater vs Forfatterne

Det kongeligeTeater! Fra ældgammel Tid ligger der en Tradition af noget storstilet og rundhaandet over Ordet Kongelig, og naar der tilmed er Tale om en Kunstanstalt, der sejler under kongeligt Flag, skulde man være dobbelt tryg for, at her blev Kunstnernes Tarv forvaltet paa kongelig Maade.  

artikler
Artikler

Artikler

Artikler og kommentarer om dagligdag og kvindesyn EMMA GADS ARTIKLER KUNNE LÆSES OVERALT: AVISER – UGEBLADE – MAGASINER – ÅRBØGER Kronikkerne i Politiken er så omfattende at de har deres egen kategori. I øvrigt fik hun sin første reelle faste ansættelse på netop Politiken. I en alder af 63 år […]

familie almanak
Artikler

Ved Sundet

Det Sted, hvor jeg helst vil være? Naturligvis paa Landet, i vort eget lille Hus — om Sommeren. Jeg sidder paa Verandaen og ser i en Ramme af Klematis og vild Vin Skibe og Baade glide forbi paa det lyseblaa Sund. Der er Roser i Haven, Bierne summer og Sommerfuglene […]

julebog
Artikler

Julebogstekst

Nu, da Fristen er ved at udløbe, maa jeg med Ruelse bekende, at jeg ingenting har til Deres Kalender. De maa ikke tro, at det er Mangel paa Interesse — tværtimod, jeg har ærligt forsøgt at skrive Dem en eller anden lille Spøg i Dialogform, men det blev til noget […]

julebog
Artikler

Det første jeg kan huske

DET FØRSTE JEG KAN HUSKE Naar man har bedt mig nedskrive lidt om mine første Barndomserindringer, kunde man umuligt have stillet mig en vanskeligere Opgave. Jeg kan nemlig saa godt som intet huske af mine første ti Aar og synes næsten i saa Henseende at være et psykologisk fænomen. Mit […]

blank
Artikler

Min første Forelskelse

Hvornaar blev mit Hjerte første Gang sat i Bevægelse — jeg ved det næppe selv! Der foresvæver mig nok fra min Barndom enkelte vage og ubestemte Forestillinger om Drenge — en lang, krumnæset Holmensdreng, som jeg blæste Sæbebobler med, en krølhaaret Søkadet, som boede i Nabovillaen og var Virtuos i […]

westend
Artikler

De gamle Stednavne

Fru Admiralinde Emma Gad har velvilligt tilsendt os nedenstaaende Artikel, der tillige har været optaget i Damernes Blad. Forandring og Udvikling er jo en Naturlov, og intet er jo rimeligere end at en stor By maa ændres og ombygges efter Tidens Tarv og Færdselens Krav. Det har vist derfor vakt […]

husmandshjem
Artikler

Vor Folkeindustri

Forfatterinden, Fru Emma Gad, har velvilligt tilsendt os nedenstaaende Artikel, der tillige har været optaget i Kvindernes Blad. Red. Der har i den senere Tid, særlig mellem Architekter, gjort sig en Bevægelse gældende for at højne Skønhedsbegreberne hos vor Landbefolkning, i Retning af Bygninger og Beplantning. Der er foranstaltet Konkurrencer […]

Illustreret tidende
Artikler

Forfatterportræt

Danske forfattere: Emma Gad – Illustreret tidende nr. 7, 13. November 1898. Det er altsaa om mig selv, at jeg skal fortælle lidt. Det er virkelig svært, særlig for mig, der ikke beskæftiger mig videre med mig selv, men saa meget des mere med det, der foregaar omkring mig. Og […]

kvindekongres
Artikler

Kvindekongressen i London

DEN INTERNATIONALE KVINDEKONGRES I LONDON – 26. JUNI TIL 8. JULI 1899 Presse, Emma Gads foredrag på kongressen og artikel efter hjemkomst. Ringsted Folketidende, 17. juni 1899. Ved den internationale Kvindekongres i London vil i Følge “Nationaltidende” følgende danske som indbudte Talere deltage i Forhandlingerne: Frk. Sophy Christensen, Frk. Elisabeth […]

arkitektkøkken
Artikler

Dansk Kunstflidsforenings Væveskole

Naar jeg har besøgt nybyggede Hjem, f. Eks. Villaer eller Landsteder, og i mit stille Sind beklaget, hvor lidt Udstyret stod i Harmoni med den kunstneriske Stil, der karakteriserede selve Bygningen, saa har jeg ofte tænkt mig, at Architekten, ved et saadant Besøg i det færdige Hjem, maatte have en […]

Et Kondolencebesøg
Artikler

Et Kondolencebesøg

Fru Malling den ældre sad i Sofaen hos sin Svigerdatter, Fru Malling den yngre, der var klædt i dyb Sorg. Med en lidt kølig og adspredt Mine hørte hun paa Svigermoderen, en bittersød ældre Dame i staalgraat, som i den sørgelige Anledning havde anlagt et medfølende Smil, sorte Handsker med […]

husmand
Artikler

Skønhedssansen

Fra Admiralinde Fru EMMA GAD har Red. modtaget følgende Artikel, som forøvrigt tidligere har været optaget i ‘Kvindernes Blad’. Uden Tvivl vil ‘Architekten’s Læsere give Forfatterinden Ret i hendes Betragtningen – og det er at haabe, at en eller anden med varm Interesse for den omtalte Sag kunde anvise en […]

I Pigekamret
Artikler

I Pigekamret

Et kantet Rum, i Størrelse nøjagtig af de for Pigekamre af Byggeloven krævede Alen og Tommer, hørende til en 5 Værelsers Bylejlighed. Komfortabelt Møblement, bestaaende af Seng, Kommode, Stol, kold Kakkelovn, et Vaskebord med rødt Gardin og skaaret Vandfad, samt et Bord med en lille Petroleumslampe. Moder og Datter, henholdsvis […]

sixteen
Artikler

De 16-aarige

I “Kvindernes Blad” skriver Forfatterinden, Admiralinde Emma Gad: Hvor ofte – ja næsten daglig – gentager sig ikke i min Dagligstue følgende lille Scene – eller omtrent Mage til den: DE 16-AARIGE En yngre Dame – snart smart fejende snart beskedent klædt, træde ind og navngiver sig som Frøken Petersen, […]

paveb
Artikler

Pavebesøg

En af de faa Danske, der kan smigre sig med at være bleven modtaget af Hans Hellighed Pave Pius den 10de, er Forfatterinden Fru Emma Gad, der i “Kvindernes Blad” giver følgende Skildring af sit Besøg i Vatikanet: PAVEBESØG Sort som en Ravn (thi intet kvindeligt Væsen faar Adgang til […]

kvindekongres
Artikler

Kvindekongressen i Berlin

Paa Kongressen i Berlin drøftedes ca. 50 Spørgsmaal af størst Interesse for Kvindesagen. Vi skal nævne saa vigtige Ting som: Kvinden som Moder, som Landbruger, som Landarbejder, Gartner, Tjenestepige, Fabriksarbejderske, Hjemmearbejderske. Sædelighedens Højnelse, Omsorg for straffede, Afholdssagen, Retshjælp for Kvinder. KVINDEKONGRESSEN Dette store Program er forekommet selv Kvindesagens Forkæmper her […]

samtale
Artikler

Et vanskeligt Punkt

Fornylig havde jeg Besøg af en kjær, ung Niece, der om kort Tid skal giftes. “Jeg kommer for at spørge Dig til Raads angaaende en Sag, hvor jeg er lidt i Vildrede”, sagde hun. “Har Du Tid?” ET VANSKELIGT PUNKT “Sig frem, min kjære Pige”, svarede jeg. “Dog tro blot […]

haandtryk
Artikler

Præsentation & Hilsener

  To Mennesker, der ikke før har truffet hinanden, mødes, man nævner deres Navne, Stilling eller Titler, der veksles et Par forekommende Ord, og hvis det er to Herrer, giver de hinanden Haanden. Saa er de, som det hedder, præsenterede for hinanden. Det er meget nemt, og det ved alle. […]

katten
Artikler

Vore Katte

Intet Emne kan være utaknemligere, og jeg beder meget om Forladelse for, at jeg berører det, men jeg synes at jeg maa. Det folkelige Udtryk: „Han gør saamænd ikke en Kat Fortræd” turde være det bedste Vidnesbyrd om, hvordan disse vore Husdyr behandles og betragtes hertillands. VORE KATTE At bære […]