Kronikker

Huslighed

Prøv paa i rosende Vendinger at sige om en af vore Dages Ungmøer, der skænker Dem en Kop Te, at det er en sød, huslig ung Pige, saadan som man sagde i gamle Dage, og De skal se, hvor hun bliver rasende. Huslig, det er det sidste paa Jorden, hun […]

den grimme ælling
Kronikker

Er Børn idioter

Da jeg en Gang var Barn, sad jeg i de lange Vinteraftener og læste, saa godt jeg kunde, i nogle smaa gule Hæfter, som af og til udkom og paa Omslaget havde et Billede med en flyvende Stork, der bar en lille Dreng paa Ryggen. I disse Hæfter, stod der […]

pengeseddel
Kronikker

Budgettet

For hvert Aar, der gaar, bliver det vanskeligere at klare, kostbarere at leve. Denne Kendsgerning antages af Alle, Undtagen maaske de haardhjertede Individer, der flaar os i Skat. For at bøde paa forholdet, gøres der Beregninger over hvor billigt og fornuftigt en Familie egentlig burde indrette sig. Altsaa – man […]

Møde omkring Kvindernes Udstilling.
Kronikker

Kvindelige forsamlinger

Et af de Argumenter, man oftest ser anvendt til Fordel for Kvindernes Deltagelse i det politiske Liv, er, at dettes Tone vilde blive højnet ved, at det finere og blidere kvindelige Element vilde gøre Formerne værdigere og ædlere. . Dette Argument maa Enhver bøje sig for, hvis der er Udsigt […]

blank
Kronikker

Nordens Kvinde

Det var da en temmelig fordringsfuld Overskrift, vil man sige. Ja, det synes jeg ogsaa, og jeg skynder mig derfor at bemærke, at det er ikke min. Det er Titlen paa en hos Gyldendal lige udkommen norsk Roman eller rettere sagt Karakterskildring af en ung Lærerinde, stærkt isprængt med Samfundsbetragtninger […]

blank
Kronikker

Husmødrene

Saa, nu lægger de paa Huslejen ogsaa! Efter at Skatterne og Kaffen og Kødet og Smørret og Æggene og Gasmaalerne og snart det altsammen er arbejdet i vejret, skal nu efter Sigende den Bekymring komme til, at Familierne yderligere maa stuve sig sammen. Hvordan faar vi det til sidst, hvis […]

blank
Kronikker

Teatermissere

Politiken har for kort Tid siden indeholdt en Kronik under Titlen: “Har vi for mange Teatre?” I denne interessante og belærende Artikel møder dens Forfatter, Hr. Panduro, vel bevæbnet i en glimrende Rustning af pragtfulde Tal, for at bevise, at de allerede eksisterende Teatre ikke havde mistet det mindste ved […]

blank
Kronikker

Hvad kvinder udretter

Med stor Interesse og Moro har jeg læst de Betragtninger, Fru Ellen Hørup Nielsen for nylig har fremsat i Politikens Kronik om Mændenes Moral og deres Blik paa Kvindernes Stilling i Samfundet. Forfatterinden ønsker en større personlig Uafhængighed og en ny Moral i Kvindernes Favør, og idet hun udtaler disse […]

pixabay
Kronikker

Den store brigade

Den Tid, hvor Kjøbenhavn var alene om at betegne Danmark, er ophørt. Aarhus har faaet sit faste Teater og sin Fødselsstiftelse, Odense er snart lige saa vidt, og begge Byer følger ogsaa paa andre kulturelle Omraader i Hovedstadens Fodspor – de har saaledes vist sig at besidde Storsvindlere efter de […]

blank
Kronikker

Tjenestepige eller ej

Allerede Madame Magdelone beklagede sig jo over, at Tjenestepigerne aldrig havde været saa slemme som i den paagældende Aargang, hvilket vil sige det samme som, at Problemet alt den Gang var gammelt, og at det i forskellige Former har været paa Dagsordenen, saa længe Familielivet overhovedet har været til. Tjenestepige […]

indbrud
Kronikker

Den forsvarsløse Kyst

Det var blevet lidt sent paa Aaret, saa jeg tænkte næsten, at det aarlige Indbrud i vor beskedne lille Landbolig var drevet over for denne Gang, men det viste sig, at Indbrudssæsonen dog ikke var løbet ud endnu. I forrige Uge blev der ringet op fra en af de bosiddende […]

natur
Kronikker

Danmarks Særpræg

Har Danmark et Fysiognomi – en udpræget Profil? Vist nok ikke. Det lader i det mindste ikke til det, naar man sammenligner den Tiltrækning vore Søsterlande Norge og Sverige har for Turisterne, med den Opmærksomhed, de helliger Danmark. Det synes som om vi har Træer og Marker, Enge og Kyster […]