Kronikker

Kgl. Teater vs Forfatterne

Det kongeligeTeater! Fra ældgammel Tid ligger der en Tradition af noget storstilet og rundhaandet over Ordet Kongelig, og naar der tilmed er Tale om en Kunstanstalt, der sejler under kongeligt Flag, skulde man være dobbelt tryg for, at her blev Kunstnernes Tarv forvaltet paa kongelig Maade.