Danske Dramatikere *2

Danske Dramatikere
DANSKE DRAMATIKERE

1*INTRO2*1906-19153*1916-19204*1921-xxxx

1906 – Danske Dramatikeres Forbund stiftes.

dramatikerAdresseavisen, 12. marts 1906.

Pokkers! Nu finder ogsaa de specielle dramatiske Forfattere og Komponister paa at slutte sig sammen. Selvfølgelig for at skrue Priserne i Vejret?
De stakkels Teaterdirektører, som denne Gang rammes at Fagforeningsbevægelsen!
Den nye Sammensværgelse mellem dramatiske Forfattere og Komponister hedder “Danske Dramatikeres Forbund”. Den kom til Verden i Gaar ved en Generalforsamling i Buriis’ Lokaler, og Ritzau fortæller om, hvad Meningen er:

blank
Berlingske, 2. maj 1906.

“I Lovene bestemmes det, at Forbundet sætter sig til Opgave at oprette og drive et Salgs- og Kontrolbureau, som Medlemmerne forpligter sig at benytte ved Salg af deres Arbejder til Teatre i Provinserne samt i Sverig og Norge. Fremdeles søger Foreningen at faa vedtaget Normalkontrakter med Teaterdirektørerne, hvorved der blandt andet fastsættes faste Minimumstakster for Honorering af dramatiske Arbejder. Intet Medlem maa for Fremtiden give Samtykke til, al hans Arbejder gratis benyttes ved Dilettant- og Privatforestillinger, men de, der ønsker Tilladelse til Opførelsen, maa henvende sig til Bureauet, der fastsætter Honoraret.”

blank
Adresseavisen, 2. maj 1906.

Generalforsamlingen endte med, at saa at sige alle de dramatiske Forfattere og komponister, Danmark ejer, indsattes i Bestyrelsen. Denne kom altsaa til at bestaa af: Albert Gnudtzmann, som Formand. Fru Emma Gad, Hjalmar Bergstrøm, Walter Christmas, P. Fristrup, Henri Nathansen og Alfred Tofft.

Naar Teaterdirektørerne læser dette, vil de ryste, og alle Dilletenter vil straks begaa Selvmord, fordi deres Liv herefter er forgæves.
Og saa er Sammensværgelsen slet ikke rettet mod disse Mennesker paa den Maade, at de dramatiske vil pine den sidste Blods- og Sveddraabe ud at dem. De dramatiske har kun villet danne Fagforening af Hensyn til den nye Arbejdsløshedslov, der udelukkende regner med Foreninger. Bevæggrunden er altsaa rent menneskelig.
Der er slet ikke noget dramatisk ved det hele. Undtagen Dilettanternes Selvmord!
Pax.


blankFyens Stiftstidende, 3. maj 1906.

Da Forfatteren Viggo Stuckenberg for nylig afgik ved Døden, vakte et Par “Tilskuer”-Artikler, der skildrede de ulykkelige økonomiske Kaar, under hvilke denne talentfulde Lyriker havd existeret, ikke ringe Opmærksomhed om danske Forfatterkaar i al Almindelighed.

Af de danske Digtere gjennem de svundne Aarhundreder har vundet mere Ære end Guld, er en Kjendsgerning om hvilken vor Literaturhistorie ofte taler højt om. Vi minde en passant om Johannes Ewalds ulykkelige Digterskjæbne, om Jens Baggesens Gjesteri hos literært interesserede Adelmænd og om H. C. Andersens tornefulde Vej frem mod Verdensberømmelsen. Navnlig denne sidste Forfatter vilde sikkert vende sig i sin Grav af Forfærdelse, hvis han kunde gjøre sig nogen Anelse om hvad der efter hans Død er tjent paa hans “Eventyr”.

Imidlertid – ogsaa Pennens Mænd ere med i den moderne Organisationsbevægelse. De havde indset, at saa længe de staa hver for sig, magte de Intet overfor fremmede Udbyttere. Uden faglig Sammenslutning gaar det ikke fremad mod bedre Kaar.
LÆS HELE ARTIKLEN


1907 – Massive protester mod Censur.

blankAarhus Stiftstidende, 13. september 1907

I Anledning af Censor Levins Forbud mod Opførelsen af Hjalmar Bergstrøms Skuespil “Karen Bornemann” har den fungerende Formand for “Danske Dramatikeres Forbund” Fru Emma Gad sammenkaldt Forbundets Bestyrelse til Møde i Dag, og sandsynligvis vil alle Forbundets Medlemmer blive sammenkaldt til Møde i Morgen Aften.

Fru Gad mener, at Sagen har stor baade kunstnerisk og økonomisk Interesse, og hun vil arbejde for, at der bliver iscenesat en privat Opførelse af Stykket.

blankRanders Dagblad, 13. september 1907.

Hjalmar Bergstrøm.
I København er der en Mand, der kaldes Censor. I Øjeblikket belæder den tidligere Overretssagfører Levin den udsatte Post. Ofte har hans Navn været fremme i Anledning af et eller andet Forbud, som han har nedlagt imod en Recy, mod en Konferencier eller mod et Varieténummer. I den sidste Tid har det atter været galt, idet Censor ikke har ment at kunne give Folketeatret Lov til at opføre et Skuespil af den berømte Forfatter Hjalmar Bergstrøm. Censor har forøvrigt indanket Sagen for Justitsministeriet, og det har givet Censor Medhold. Vi bringer i Dag et Billede af Forfatteren. Mange Provinsboere, som besøgte København forrige Vinter, vil erindre, at den samme Forfatter havde en mægtig Sukces paa sit Stykke, “Lynggaard & Co.”. Det stykke, som nu er forbudt, hedder “Karen Bornemann”.

I Anledning af Censors Forbud har den fungerende Formand for “Danske Dramatikeres Forbund”, Fru Emma Gad, if. “B. L.”, sammenkaldt Forbundets Bestyrelse til et Møde i Dag, og sandsynligvis vil alle Forbundets Medlemmer blive sammenkaldte til et Møde i Morgen Aften.

blankFolkets Avis, 14. september 1907.

Karen Bornemann-Affæren affødte som bekendt en Protestresolution fra Danske Dramatikeres Forbund, som tæller Landets bedste Navne indenfor Litteraturens og Musikkens Verden.

Nu bagefter har imidlertid et af Medlemmerne, Komponisten Sixtus Miskov meldt sig ud af Forbundet, da han ikke kan indse, at Censor har begaaet en skæbnesvanger Fejl ved sit Forbud.

Miskov er mest bekendt for en Komposition betitlet “Totalisator-Polka”, som er tilegnet Travselskabet. Fra den Tid har han faaet sig et Frikort til Travbanen, for at han der kan blive inspireret til nye Toneværker.

Efter forlydende komponerer han for Tiden er Censor-Vals, som han haaber at blive “Professor” paa.

blank
Berlingske, 17. september 1907.

blank
Folkebladet Sydjylland, 18. september 1907.

Danske Dramatikeres Forbund afholdt i Gaar Aftes et talrigt besøgt Møde, hvor der i F. R. B. vedtoges en Resolution, hvori protesteres mod Censors Virksomhed er erklæres, at efter at have hørt Oplæsningen af Hjalmar Bergstrøms Skuespil “Karen Bornemann”, anser Forbundet Censors og Justitsministerens Forbud for ganske uberettiget. Forbundet vil virke for paa Rigsdagen at faa indbragt et Forslag om en Lovordning af dansk Teatervæsen, hvorved det vilkaarlige Privilegie- og Censursystem afskaffes.

blankPolitiken, 19. september 1907.

Det er aabenbart paa Tide, at et alvorligt Felttog mod Censuren indledes. Dens Anmasselser har aldrig været saa dristig som iaar, da den boltrer sig i Forbud, Beskæringer, Indblandinger, og da den øverste Mester har forkyndt, at han (ganske uden Hensyn til bestaaende Love) agter at benytte sin uindskrænkede Magt til at udrydde en bestemt Art af dramatisk Literatur, der har vakt hans Mishag.
LÆS HELE ARTIKLEN


1909 – Boykot magten anvendes overfor Aarhus Teater.

blankDemokraten, 30. juli 1909.

Forfatteren Henri Nathansen har til “Danske Dramatikeres Forbund” indgivet en Besværing over Aarhus Teater, som han beskylder for at have forlangt Honorar af et Skuespilselskab for at opføre “Daniel Hertz”, som Teatret slet ikke endnu har købt.

Sagens Forhistorie er følgende:
Efter at Nathansen havde faaet Afslag fra Aarhus Teater solgte han Opførelsesretten for Aarhus til det kgl. Teaters Skuespillere for 400 Kr. Skønt Aarhus Teater forløbig havde nægtet at købe Stykket, optraadte dets Ledelse imidlertid overfor Tourneens Medlemmer som Ejere af Stykket og krævede Honoraret udbetalt til sig, en Fordring som det kgl. Teaters Kunstnere i god Tro forpligtede sig til at efterkomme.

Bestyrelsen for “Danske Dramatikeres Forbund”, for hvem Nathansen har dokumenteret sine Klagepunkter, har i den Anledning vedtaget en Udtalelse til Aarhus Teater, der munder ud i, at Bestyrelsen maa anse den Adfærd, der fra Teatrets Side her er vist overfor et Medlem af Forbundet, for saa graverende, at Forbundet, indtil der er ydet Nathansen fyldestgørende Oprejsning, herunder Udlevering af det Pegebeløb som Teatret paa ulovlig Vis har bemægtiget sig, maa afbryde enhver Forbindelse med Aarhus Teater. Dette vil saaledes, saalænge dette ikke er sket, ikke kunne erhverve noget Arbejde af de Forfattere, der er Medlemmer af Forbundet, eller af de udenlandske Foreninger, hvormed Forbundet staar i Forbindelse.
LÆS HELE ARTIKLEN

blankBerlingske, 7. september 1909.

Paa den 3die ds. afholdtes Generalforsamling i Danske Dramatikeres Forbund blev følgende Resolution vedtaget med alle afgivne Stemmer:

“Idet Generalforsamlingen udtaler sin Billigelse af Bestyrelsens Optræden og bemyndiger Bestyrelsen til at fastholde Boykottingen overfor Aarhus Teater, indtil dette til rette Vedkommende har tilbagebetalt de for “Retten til Opførelse af Hr. Nathansens Stykke i Kontrakten betingede 400 Kr. – og gjort fyldestgørende Undskyldning – gaar den over til næste Punkt paa Dagsordenen.”

blankSocial Demokraten, 9. oktober 1909.

Danske Dramatikeres Forbund og Aarhus Teater.
Dansk Dramatikeres Forbund meddeler:
“Den af “Danske Dramatikeres Forbund” overfor Aathus Teater iværksatte Boykotting er nu sluttet paa følgende Maade:

Aarhus Teater beklager i Kontrakten med det kgl. Teaters Tournée at have indført en uheldig og misvisende Passus. Da der herved er bleven tilføret Hr. Nathansen et Tab, tilbyder Teatret at skadesløsholde Hr. Nathansen ved til ham at tilbagebetale de af det kgl. Teaters Tournée for “Retten til Opførelse” af “Daniel Hertz” i Følge Kontrakten erlagte 400 Kr.

Da Generalforsamlingens Beslutning saaledes er sket Fyldest, erklærer Bestyrelsen for Danske Dramatikeres Forbund Boykottingen for ophævet.


Albert Gnutzmann og Emma Gad m. fl. - Verden og Vi 1912 nr.(?)
Albert Gnutzmann og Emma Gad m. fl. – Udateret fra Verden og Vi 1912

1913 – Intern konflikt der løb ud i sandet.

blankNationaltidende, 17. januar 1913.

Formanden for “Danske Dramatikeres Forbund”, Overretssagfører Fr. Ricard har i Gaar sendt Direktør Adam Poulsen et brev, hvori han rejser en Række Beskyldninger mod Forbundets tidligere Forretningsfører, Hr. Philip Sørensen, og af Hensyn til, at Dagmarteatret ikke vil tillade, at den planlagte Midnatsforestilling afholdes paa Theatret, har Hr. Ricard nedlagt sit Mandat som Forbundets Formand.
Næstformanden, Fru Emma Gad har derefter taget Affære og har indvarslet til en extraordinær Generalforsamling.

blank
Berlingske, 14. januar 1913.

Interview med Direktør Adam Poulsen.
Vi har anmodet Theaterdirrektør Adam Poulsen om at oplyse, hvad der staar i Overretssagfører Ricards Brev.
“Det skal jeg gerne”, svarer Direktøren. “Hr. Ricard gør nærmere Rede for sine Sigtelser mod Philip Sørensen og beskylder Philip Sørensen for at have havt Kassemangel og for at have besveget Forbundet, medens han var dettes Forretningsfører. Det er da rene Ord, og jeg har nu overleveret Philip Sørensen Brevet til videre Benyttelse. Det er jo lige til Sagsanlæg.
Hvad Hr. Philip Sørensen har foretaget sig i Forbundet, er altsammen sket med den tidligere Formand, Albert Gnudtzmanns Vidende og Billigelse; der er intet skjult, og Hr. Ricard har selv været med til at give Decharge for det meget omtalte Regnskab.

Midnatsforestillingen vil foreløbig ikke finde Sted. Ganske vist har Hr. Ricard i Dag nedlagt sit Formandserhverv, men jeg mener, at Hr. Philip Sørensen skal have havt Lejlighed til at retfærdiggøre sig, inden Forbundets Forestilling finder Sted paa vort Theater. Det vil han faa Lejlighed til paa Generalforsamlingen i næste Uge.”

Hos Fru Emma Gad.
LÆS HELE ARTIKLEN

blankNationaltidende, 23. januar 1913.

Den extraordinære Generalforsamling i Aftes i “Danske Dramatikeres Forbund” blev knap saa bevæget som det var ventet. Opgøret mellem den afgaaende Formand, Overretssagfører Fr. Ricard og Forbundets tidligere Forretningsfører, Hr. Philip Sørensen fik et forholdsvis fredeligt Forløb, hvad der navnlig skyldtes den Omstændighed, at Hr. Ricard foretog et Tilbagetog, for saa vidt som han erklærede, at han ikke havde villet sigte Hr. Philip Sørensen for Uhæderlighed.

Ny Formand og nye Bestyrelsesmedlemmer.
Mødet, der talte godt 30 Deltagere, begyndte Kl. 8 og dirigeredes af Overretssagfører Erik Rode.
Det indlededes af den fungerende Formand, Fru Emma Gad, som omtalte Hr. Ricards Mandatnedlæggelse og meddelte, at den afgaaende Formand havde faaet sluttet en for de danske Dramatikere meget fordelagtig Kontrakt med de franske Dramatikeres Forbund.
LÆS HELE ARTIKLEN

blank
Berlingske, 24. april 1913.

Efter denne Erklæring, der naturligvis vakte ikke ringe Opsigt, trak Hr. Rosenkrantz sin Resolution tilbage og Hr. Julius Magnussens Forslag blev omredigeret saaledes, at
Resolutionen
fik følgende Ordlyd:
“Efter hvad der er fremkommet i d’Hrr. Fr. Ricard og Philip Sørensens Redegørelser og efter at Hr. Ricard har erklæret ikke at have havt til Hensigt at sigte Hr. Philip Sørensen for noget uhæderligt, mener Generalforsamlingen at burde udtale, at den finder de Ytringer, der er fremkomne i Pressen mod Hr. Philip Sørensen, meget uheldige. Ligesom Generalforsamlingen mener, at der ikke er Anledning til yderligere at beskæftige sig med Regnskaber, for hvilke en tidligere Generalforsamling har giver Decharge, og som Revisorerne har godkendt”.

Denne Resolution blev enstemmig vedtaget, kun Bestyrelsens Medlemmer undlod at give deres Stemmer. Striden var dermed endt, og Medlemmerne samledes om Smørrebrødsbordene for at drøfte den afsluttede Kamp og den kommende, rolige Tid, de haaber “Danske Dramatikeres Forbund” nu gaar ind til.


1914 – Protester, fogedforbud, begravelse og Emma Gad ny formand.

blankSocial Demokraten, 21. januar 1914.

Danske Dramatikeres Forbund holdt i Aftes en ekstraordinær Generalforsamling paa Paladshotellet.

Anledningen var den Skrivelse der er indløbet til Forbundet fra Kulturministeriet som Svar paa et Andragende om et nyt Forfatter-Regulativ for det kgl. Teater.

Det gældende Forfatter-Regulativ er nemlig saa enestaaende urimeligt, at en Forfatter tjener mindre og mindre paa et Skuespil, jo oftere dette spilles. Fra den 1. til den 10. Opførelse faar han 8 pCt. af Bruttoindtægten, fra den 11. til den 30. ganske vist 10 pCt., men derefter fra den 31. til den 50. kun 6 pCt. og efter den 50. Opførsel – 2 pCt.
Med andre Ord: jo større Indtægt en Forfatter ved sit Arbejde skaffer Teatret, des mindre tjener han selv!

Uanset de vanskelige økonomiske Forhold, som særlig i denne Sæson har gjort sig gældende ved det kgl. Teater, skulde man synes, at dette har en simpel Forpligtelse til at betale sine Forfattere efter samme Maalestok, som alle andre Scener baade herhjemme og i Udlandet anvender.

I Tillid til denne Betragtning indsendte Dramatikernes Forbund i September f. A. en Skrivelse til Kulturministeriet med Ønsket om, at der maatte fastsættes et nyt Forfatter-Regulativ, hvorefter der udbetales Forfatterne 10 pCt. af samtlige Forestillinger. Som Svar paa denne Henvendelse modtog Forbundet den 17 December – ca. 3 Maaneder efter! – det Svar fra Ministeriet,, at man “forbeholdt sig sin Stillin”, indtil en Revision af Loven om det kgl. Teaters Stilling havde fundet Sted inden Udgangen af 1914.

Ministeriets Holdning i dette Spørgsmaal er saa meget mærkeligere, som to af dets Medlemmer – Finansminister Edv. Brandes og Indenrigsminister Ove Rode – er optraadst som dramatiske Forfattere.

Paa Generalforsamlingen i Aftes blev der da ogsaa protesteret kraftigt mod den ministerielle Afvisning af Forfatterne Hjalmar Bergstrøm, Henry Nathansen, Fru Emma Gad, P. C. V. Hansen, Palle Rosenkrantz, Julius Magnussen o. fl. Generalforsamlingen sluttede med enstemmig Vedtagelse af følgende Resolution:
Generalforsamlingen bemyndiger Bestyrelsen til overfor det kongelige Teater at foretage saadanne Skridt, som den maatte finde tjenlige til Fremme af Forbundets berettigede Krav paa et nyt Forfatterregulativ.

Man tager næppe fejl, naar man ved Ordene “Saadanna Skridt, som den (d. e. Bestyrelsen) maatte finde tjenlige”, underforstaar en Trussel om at boykotte det danske Nationalteater for Indlevering af danske Forfatteres Skuespil, indtil Forholdene er ordnede.

blankRandets Amtsavis, 28. februar 1914.

Komedie paa Hofteatret.
En Aften i April.

I Eftermiddags havde Fru Emma Gad, Slotsarkitekt Thorvald Jørgensen og Konsul Nørgaard indbudt Pressen til Møde i “Danske Dramatikeres Forbund”. Det var angaaende den tidligere omtalte Mindeforestilling, som under Skuespiller Rooses Ledelse skal afholdes paa Hofteatret, før dette af Hensyn til det fremtidige Christiansborg nedlægges.

Fru Emma Gad meddelte, at Hs. Maj. Kongens Tilladelse til at benytte Hofteatret og til at foretage den fornødne midlertidige Restaurering nu foreligger.

Forestillingen vilde finde Sted en Aften i April Maaned.

blankBerlingske, 27. marts 1914.

“Danske Dramatikeres Forbund” har som Befuldmægtiget for Dr. Sigurd Ibsen i Eftermiddag nedlagt Fogedforbud overfor “Den jydske Folkescene”s Leder, Dir. Herman Jensen, mod Opførelsen af Henrik Ibsens: “Et Dukkehjem”.

Den jydske Folkescene, som spillede Stykket i Aalborg iaftes, havde paatænkt 15 Opførelser i Jylland, og maatte nu efter telegrafisk Forbud aflyse Forestillingen, som var berammet til at gentages iaften paa Aalborg Teater.

blankBerlingske, 1. april 1914.

Forfatteren Hjalmar Bergstrøm blev i Eftermiddag Kl. 2 begravet fra Nordre Kapel paa Vestre Kirkegaard under meget stor Deltagelse fra Skuespiller- og Forfatterverdenen.

blank
Nationaltidende, 28. september 1914.

Der var sendt signerede Kranse fra Gyldendal, Folketeatret, Aarhus Teater, Skuespillerforeningen, Danske Dramatikeres Forbund og Dansk Forfatterforening. I Følget saas bl. a. Admiralinde Emma Gad, Professor K. Larsen, Forfatterne Sven Lange, Sophus Michaëlis, Julius Clausen, Teaterdirektørerne Johs. Nielsen og Adam Poulsen
og mange flere.

Højtideligheden indlededes med Salmen:”I Sne staar Urt og Busk i Skjul”, hvorefter Pastor Falk Rønne talte.

Efter Talen fremsagde Johs. Nielsen et Digt af Henrik Pontoppidan, skrevet til Hjalmar Bergstrøms Baare; derpaa spillede en Kvartet, bestaaende af Dhrr. Kapelmusici Borup, Gade, Ernst Høeberg og Schørring, en Adagio af Beethoven.

Medens Kirsten blev baaren ud, sang Operasanger Albert Høeberg “Lær mig o Skov at visne glad”.

blankBerlingske, 6. oktober 1914.

De danske Dramatikeres nye Formand, Fru Emma Gad, rejste imorges ud til Humlebæk for at plante i sin Have. Det eneste, der forstyrrede Fru Gad i denne landlige Idyl, var en Interviewer, der ringede hende op for at ønske hende til Lykke.
LÆS HELE ARTIKLEN

blankPolitiken, 6. oktober 1914.

Portræt.
Fru Emma Gad blev i Aftes paa en Generalforsamling valgt til Formand for Danske Dramatikeres Forbund.

Dette er en stor Triumf for Kvinderne. Thi det kan jo ikke skjules, at naar en stor Forening, der hovedsagelig bestaar af Mandfolk, vælger en Dame til Formand, saa er det ikke af Galanteri. Nej, det er simpelthen, fordi Foreningen mener, at denne Dame er mere handlekraftig og mere energisk og smart end de Mandfolk, man raader over.

Om ikke Sindene var optaget af saa mange andre Ting, vilde det sikkert vække Opsigt i vide Kvindekrese. Suffragetterne i England vilde kaste deres Blik over til dette lille Land, hvor en skare Forfattere vælger en Kvinde til Formand for deres Forening. Hvis de ikke havde andet at tænke paa i Tyskland – Dramatikernes store og rige Marked – saa vilde Fru Gads Valg dernede vække særlig Opsigt. Teatrene i Tyskland vilde sikker med forøget Interesse kaste sig over de danske dramatiske Forfattere, som har valgt en Admiralinde til Formand. Vel er Tyskland en Militærstat, men noget lignende er vist aldrig hændt dernede.

Forhaabentlig vil det ikke nogetsteds blive betragtet som et Brud paa vor nevtralitet, at den Dame, der er gift med selve Udskrivningschefen i Kjøbenhavn, paa det nuværende Tidspunkt sættes i Spidsen for en vigtig Del af den danske Kulturverden.

Lad os da ile med at sige: Admiralinden er absolut det mest fredselskende Menneske paa denne Klode. Mere fredselskende kvinde er aldrig set. Og dog har Fru Emma Gad jo bestandig været med i et og andet. Antallet af de Komitéer, hvori Fru Gad har haft Sæde, er svimlende.

blank
Berlingske, 12. december 1914.

Enhver, der kender Fru Gad og hendes Virksomhed, véd at hun kun ønsker Fred. Kommer nogen op at nappes i en Komité eller i en Forsamling, optræder Fru Gad og dæmper Gemytterne. Selv om hun skal give begge Parter Ret, vil hun have Fred. Og naar Fru Emma Gad rejser sig og breder Kærlighedens Kaabe ud over en stridbar Forsamling, kan ingen staa imod. De smiler saa nydeligt og saa sødt, og de gaar allesammen hen og drikker Te sanneb. Og Fru Gad hoverer ikke. Mildt og venligt nikker hun til dem alle.

Fru Emma Gad vil næppe som Formand for Dramatikerne faa Lejlighed til at udfolde sine store diplomatiske Evner. Thi det er en fredelig Forening. Og skulde det ske Mytteri, saa vil Fru Gad faa let Spil. Digterne lader sig saa let lokke. Og de er jo fra Naturens Haand saa tilbøjelige til at inspireres af kvindelige Ræsonnementer.
Jules.


1915 – Ublu honorar og avisdrillerier.

blankBerlingske, 8. juli 1915.

Vi bragte igaar Direktør Adam Poulsens Opfattelse af Bladforetagenet “Ekstrabladet-Politiken”s Angreb og vor egne reelle Oplysninger om Værdiern af Bladets Insinuationer. “Politiken”s Redaktør forsømte denne fortrinlige Lejlighed til at paany at gøre Undskyldning eller udtrykke sin Beklagelse. I stedet for dette gentages Sigtelserne om at visse ublu Krav til Friluftsteatret om “Der var en Gang -“. Vi har i den Anledning modtaget følgende

Erklæring fra “Danske Dramatikeres Forbund”.
Hr. Redaktør!
I Anledning af “Politiken”s gentagne Meddelelser om, at Holger Drachmanns Arvinger og disses Repræsentanter skulde have forlangt “ublu” eller “ubilligt” Honorar af Friluftsteatret for dettes paatænkte Opførelser af “Der var en Gang -“, ønske Danske Dramatikeres Forbund oplyst, at Honoraret er vedtaget af dette Forbunds Bestyrelse, samt at det for Drachmanns Tekst og Lange-Müllers Musik ansatte til 8 pCt. af Kasseindtægten uden nogen Fordring om Garantisum, hvilket er under de gængse Betingelser.
P. B. V.
Emma Gad

“Politiken”s Redaktør er herved kommet i det kuriøse Tilfælde at maatte diskutere Spørgsmaalet om det ublu Honorar med sin egen Medarbejder, Formanden for Danske Dramatikeres Forbund, Fru Emma Gad.

Dette er “Politiken”s nye Nederlag i denne Sag, der er Bladet saa pinlig, at det end ikke drister sig til at gengive andet af Direktør Poulsens tilstrækkelig tydelige Erklæring, end at “han ikke agter at beskæftige sig med Sagen før i Friluftsteatrets Bestyrelsesmøde til Efteraaret”. “Politiken” begyndte med at udskælde den ene af “Berlingske Tidende”s Redaktører for Nar. Det fortsatte med at skildre Bladet som “en slagtet Gris”. Dets Argumenter har været “Løgn”, “løgnagtig Journalistik” og kulminere idag med “grove Løgne”. Dette er altsaa Regeringsblads-Journalistik, som end ikke gør Forsøg paa at rokke ved vore Kendsgerninger.

Man kan naturligvis sige, at den Slags Udtalelser i “Politiken” ikke betyder stort. Imidlertid kan ideligt gentagne Paastande, fremsatte paa Tryk, altid forvirre Folk, der ikke selv formaar at danne sig en Dom.
– – –
blankDagbladet, 12. oktober 1915.

Danske Dramatikeres Forbund holdt i Aftes sin aarlige Generalforsamling. Den bragte ikke Overraskelser af noget Art.
Forretningsfører Hr. Lemkow oplæste Regnskabet, og der foretoges derefter Bestyrelsesvalg. De afgaaende Bestyrelsesmedlemmer genvalgtes, og Fru Emma Gad blev atter valgt til i det kommende Aar at være Formand for Forbundet med Hr. Otto Rung som Næstformand.


Alle tekster om Danske Dramatikere:
1*INTRO2*1906-19153*1916-19204*1921-xxxxE.G. Home