En Advarsel 1.del

Scene 1-4.

Scenen forestiller en smuk og hyggelig Havestue paa Rosens Landsted. I Forgrunden til venstre et Bord og nogle Lænestole foran en Opstilling af grønne Planter og Blomster. Til højre et Klaver. I Baggrunden Udgang til Haven, til venstre Dør ind til Spisestuen, til højre en Dør ind til Rosens Værelse, dækket af et Forhæng.

PERSONERNE:

FRITZ ROSEN. ANNIE, hans Hustru.
STUDENT KRUSE. OBERSTEN.
OBERSTINDEN. EN TJENER.
1. SCENE Rosen. Annie. Obersten. Oberstinden. Kruse.
OBERSTEN (i Havedøren, med Ydertøj paa)
Mille, Mille, kom dog nu, Jernbanen venter ikke.
OBERSTINDEN Ja, kære Klemming, nu kommer jeg. (omfavner Annie)
Farvel, søde Annie! Fik jeg mine Hansker — jo!
KRUSE (til Annie)
Farvel og Tak for i Dag.
ANNIE Jeg beder, kære Hr. Kruse! Det er os, der maa takke Dem for, at De vilde besøge os i Dag sammen med Onkel og Tante.
OBERSTEN (i Døren)
Mille dog!
OBERSTINDEN Ja ja! Farvel, søde Annie.
ANNIE Du glemmer Blomsterne, Tante Mille.
OBERSTINDEN Aa Tak, men er der lidt Papir om Stilkene?
ANNIE Nej, nu skal jeg hurtigt –
OBERSTINDEN For mine Hansker er saa godt som nye.
OBERSTEN (i Døren)
Jeg vil blot sige jer, nu venter jeg ikke længer.
OBERSTINDEN Saa gaa Du i Forvejen — vi kommer straks.
OBERSTEN Godt, men skynd jer saa.(Han gaar ud ad Havedøren)
OBERSTINDEN Det var rart, vi blev af med Klemming, han er altid saa utaalmodig. Aa, hold mit Shawl et Øjeblik, lille Kruse.
ROSEN Glem nu ikke Kurven med Kirsebærrerne.
OBERSTINDEN Det er virkelig altfor meget! Nej, hvor de er dejlige; de skal min Tro syltes.

ANNIE Har du nu alting?
OBERSTINDEN Det tror jeg nok, men hvis Du finder noget, min søde Pige, saa ved Du, det er mit. (omfavner Annie) Farvel, kære Annie, vi har rigtignok haft en mageløs yndig Dag her ude hos jer.
ANNIE Saa maa I snart komme igen.
OBERSTINDEN Ja mange Tak. Det er saa rart at komme lidt ud i det Frie om Sommeren. Ja, I har det rigtignok godt. At have Penge og være ansat i Ministeriet, det er bedre end at være Oberst paa Pension — uden Penge. Hør, min Kjole slæber da ikke — der er vist vaadt i Græsset.
ANNIE Nej, det tror jeg ikke.
OBERSTINDEN (omfavner Annie igen) Naa, farvel, søde Annie, og Tak for i Dag. Kommer Du ikke ind til Frokost hos mig en Dag? Jeg har netop nogle dejlige flamske Sild fra Norge.
ANNIE Tak, Tante Mille
OBERSTINDEN Naa farvel! Farvel Rosen. Kom saa, Kruse. (De gaa hen mod Havedøren.)
ROSEN (lettet) Naa — endelig!
Obersten kommer ind fra Haven.
OBERSTEN (irriteret) Se saa — hvad sagde jeg — nu kørte Toget.
OBERSTINDEN Kørte det! Men Gud, Klemming, det er da ogsaa underligt, at Du ikke kan passe bedre paa Tiden.
OBERSTEN Er det nu min Skyld? Nej hør, det er dog for stift. Rosen kan bevidne, at lige siden vi spiste til Middag, har jeg saa godt som ikke talt om andet, end hvordan vi skulde komme hjem.
OBERSTINDEN Jeg da ikke heller.
ROSEN Jeg bevidner det for Begges Vedkommende.
OBERSTEN Saadan er det bestandig med de Damer. Naturligvis, jeg sætter Damerne højt, men deres Mangel paa Punktlighed foruden deres Mangel paa Diskretion vil altid anvise dem en mere underordnet Plads i Samfundet.
OBERSTINDEN Jeg har ellers ikke klaget paa min Plads.
OBERSTEN Nej, fordi Du har en Mand, der bedre forstod at kommandere sin Bataillon end sin Kone.
OBERSTINDEN Ja, naturligvis, for det var Mandfolk.
OBERSTEN I al den Tid jeg var i Tjenesten, i syv og tredive Aar, hører Du — i syv og tredive Aar, er jeg aldrig kommen et Sekund for sent.
OBERSTINDEN Det kan jeg da ved Gud ikke gøre for, lille Klemming.
OBERSTEN Jeg var bestandig paa Pletten, naar Pligten kaldte.
OBERSTINDEN Men jeg synes ikke, Jernbanen fløjtede.
ROSEN Jo, den gjorde.
OBERSTEN Maa jeg nu med Bestemthed faa at vide: Hvornaar afgaar det sidste Tog til Kjøbenhavn?
OBERSTINDEN Det bliver næppe i vor Levetid, bedste Klemming.
OBERSTEN (fornærmet) Jeg spøgte ikke, Fru Oberstinde.
ANNIE Trøst Dig, Onkel Klemming, der gaar et Tog igen om en Time.
OBERSTINDEN Saa har vi jo god Tid.
OBERSTEN Desværre, kun altfor god Mille ved, at jeg er vant til at slukke mit Lys paa Slaget elleve.
ROSEN (med et lille Suk) Ja, det er jo kedeligt, kære Oberst Klemming, men vil De saa ikke tage Plads og slaa Dem til Ro igen?
OBERSTEN (sætter sig) Tak, jeg beholder Frakken paa og Stokken ved min Side.
ANNIE Men vil De da ikke tage Tøjet af, Kruse, og Du, Tante Mille?
OBERSTINDEN Jo Tak, mit Overstykke er rigtignok noget varmt.
ANNIE Kom, lad mig hjælpe Dig.
Hun gaar med Oberstinden og Kruse hen i et Hjørne af Stuen og hjælper dem Tøjet af under sagte Samtale. Tjeneren kommer ind mod en Buket.
EN TJENER (til Rosen) Her er et Bud fra Gartner Hansen med en Buket gule Roser til Herren.
ROSEN (ser hen til Damerne) Hvad skal det til, at han sender den her hjem? Jeg har udtrykkelig sagt, at den skulde bringes til — til en anden Adresse.
EN TJENER Ja, men Gartneren har faaet en ny Karl, der ikke kunde finde den Dames Landsted.
ROSEN skotter til Obersten.
OBERSTEN Vær rolig. Jeg er Diskretionen selv.
ROSEN (til Tjeneren) Sæt saa Buketten ind i mit Værelse — paa det lille Bord bag Døren.
EN TJENER Ja vel!
Han gaar ind i Rosens Værelse, kommer straks tilbage og gaar ud til venstre.
ROSEN (ser hen til Damerne) Klods af en Gartner!
OBERSTEN er der en Lejlighed til at bære sig dumt ad, saa forsømmer den Slags Folk den ikke.
Annie, Oberstinden og Kruse komme nærmere.
ANNIE Naa, hvad skal vi nu tage os til i Ventetiden?
OBERSTEN For Eksempel — vente!
OBERSTINDEN Jeg vil min Tro tage mit Strikketøj frem igen. Saa, hvor er nu mine Briller! De ligger bestemt i Lysthuset.
OBERSTEN Lad os saa hente dem straks.
OBERSTINDEN Det haster jo ikke — jeg kan nok se.
ANNIE Vil Herrerne ikke spille lidt Kort?
OBERSTINDEN Tak, Klemming spiller ikke paa denne Tid af Aaret.
ROSEN Desværre maa jeg ogsaa gaa om lidt.
ANNIE Hvor skal Du hen?
ROSEN (lidt forlegen) Jeg har lovet at drikke The hos Baronesse Platen.
OBERSTINDEN Naa saadan!
ANNIE Jeg har ellers skrevet til Baronessen, at Ingen af os kunde komme, fordi vi ventede Gæster i Anledning af vor Bryllupsdag.
ROSEN Men jeg mødte i Gaar Baronessen — ganske tilfældigt, og saa bad hun mig komme derhen en Times Tid for at spille et nyt firhændigt Stykke med sig.
OBERSTINDEN Ja saa!
ROSEN (til Oberstinden) Jeg haaber ikke, at De tager mig det ilde op?
OBERSTINDEN At De spiller firhændigt med den Dame?
ROSEN Jeg mener, De undskylder nok, at jeg gaar.
OBERSTINDEN For mig gærne, men maaske dog Annie, i Betragtning af Festdagen, ikke undskylder det slet saa meget.
ROSEN Jeg har gjort Regning paa, at Annie i fuldeste Maal vilde blive holdt skadesløs for mit Selskab af saa kære Gæster.
OBERSTINDEN Jeg takker, men da vi nu skal afsted —
OBERSTEN (ser paa sit Uhr) Ja, om fem og fyrretyve Minuter.
OBERSTINDEN Saa tør det vel antages, at De opgiver Baronessens firhændige The, og drikker Deres Kones i Stedet — paa Tomandshaand.
ROSEN (lidt forlegen) Det kan jeg ikke godt uden at være uhøflig.
OBERSTEN Er Baronessen ikke smuk?
ROSEN Det finder de fleste.
OBERSTINDEN Jeg ikke.
OBERSTEN En smuk Dames Ønske er en Befaling for en Kavaler. Gaa kun, kære Rosen — hos mig faar De Medhold. (spiser et Par Kirsebær af Kurven)
OBERSTINDEN Hør, kære Klemming, Du skulde ikke spise flere Kirsebær i Dag. Frugt feder.
OBERSTEN Aa — vis vas —
OBERSTINDEN Jo, det er aldeles afgjort, at Frugt feder, og det kan jo ikke nægtes, at Klemming begynder at lægge sig slemt ud.
OBERSTEN Aldeles ikke. (trækker i sin Vest) Vil I se, min Vest er endogsaa for stor, og den er dog ikke ganske ny.
OBERSTINDEN Tak, det kender vi. Det Kunststykke kan enhver Vest.
OBERSTEN (halvhøjt) Nonsens — !
ANNIE Vil De dog ikke sidde ned, Hr. Kruse?
KRUSE Tak, Frue, undskyld, jeg var falden i Tanker.
OBERSTINDEN Ja, Kruse er slem til at falde hen.
OBERSTEN (halvhøjt) Især i Nærheden af et Spejl.
OBERSTINDEN Hvad sagde Du?
OBERSTEN Jeg — ingenting.
OBERSTINDEN Det er heller ikke saa morsomt for saadant et ungt Menneske at være i Huset hos os to gamle Rokkehoveder.
OBERSTEN Kære Mille, jeg synes, Du kunde vælge lidt mere træffende Udtryk.
OBERSTINDEN Det eneste er jo, at Kruse har saa god Ro til sine Studeringer. Hele Formiddagen, mens Klemming sidder i Klubben, og jeg passer Huset, saa er der saa stille, at man kan høre en Flue trække Vejret.
ROSEN Hvornaar skal De op til Eksamen, Hr. Kruse?
OBERSTEN Det Spørgsmaal har jeg tilladt mig at gøre i de sidste to Aar.
KRUSE Ja, jeg ved endnu ikke rigtigt —
OBERSTINDEN Skal vi ikke tale om noget andet end den Eksamen?
ANNIE Det er maaske ikke saa morsomt at studere Jura?
KRUSE Nej netop, Frue, det er et forfærdelig kedeligt Studium, der aldeles ikke ligger for min Natur.
OBERSTINDEN Kruse er nemlig talentfuld. Han skriver.
KRUSE (hurtigt) Jeg! Paa ingen Maade — det er aldeles ikke Tilfældet — slet ikke.
OBERSTINDEN Naa, saa er det maaske juridiske Stile, jeg har set inde hos Dem — om Øjne, der var dybe som Havet og straalende som Stjernerne og — jeg ved ikke hvad — som Foraarsskyen.
KRUSE (ser hastigt tiI Annie) Men Fru Oberstinde dog jeg beder Dem indstændigt —
OBERSTINDEN Det behøver De da ikke at skamme Dem ved, lille Kruse, det er jo en meget køn Kunst at skrive Vers.
OBERSTEN At sige, naar de duer.
OBERSTINDEN Det værste er, at det ikke kaster noget rigtigt af sig.
KRUSE (forlegen) Ja men — jeg mener — det er mig yderst ubehageligt at faa fremdraget — jeg mener hvad jeg i en ensom Time har kunnet kaste hen paa Papiret, en øjeblikkelig Stemning, en uvilkaarlig Trang til — til at —
OBERSTEN Undskyld, jeg afbryder, men er det nu aldeles sikkert, at der gaar et Tog endnu?
OBERSTINDEN Ja vist gør der saa.
OBERSTEN Sæt nu, det blot er om Søndagen?
ROSEN Vil Obersten ikke selv undersøge Listen. Den hænger der henne.
OBERSTINDEN Ja, lad os kun se efter. (idet hun gaar) Husker Du da ikke, at forleden –
Hun gaar, fulgt af Obersten og Rosen hen i Baggrunden, hvor de undersøge Jernbanelisten.
ANNIE Se se, Kruse, saa De skriver Digte.
KRUSE Frue —
ANNIE Nej, se nu ikke saa fortrydelig ud. Tante Mille mente jo ikke noget ondt.
KRUSE Men kan De da ikke forstaa, at det, jeg føler inderst inde, det, jeg næppe gør mig selv klart, det kan jeg ikke saadan finde mig i at drøfte med Alle og Enhver —
ANNIE Jo, jeg skal ikke mere tale om det, lad os snakke om noget andet.
KRUSE Med Dem kunde jeg nok tale om det — jeg mener —
ANNIE Kunde De! Det er pænt af Dem.
KRUSE De er saa forstaaende, saa modtagelig og fin, (ser frygtsomt paa hende) og saa — saa smuk. Bliv ikke vred —
ANNIE Nej, vist ej.
KRUSE De er anderledes end alle Andre.
ANNIE (truer ad ham) Naa! Vær nu ikke troløs mod Deres Udkaarne, der har Øjne, saa dybe som Havet og straalende som Stjernen.
KRUSE (ser paa hende) Nej, det kunde jeg aldrig være.
Obersten og Oberstinden komme nærmere.
OBERSTINDEN (sætter sig ned) Kan Du se, Klemming, Du kan altid stole paa mig.
OBERSTEN Ja, det mærkede jeg før, da vi skulde med Toget.
OBERSTINDEN Hm — ja vist saa.
Hun tager sit Strikketøj, mens Obersten giver sig til at samle Tøjet. Kruse fjærner sig og slutter sig til Rosen, med hvem han i sagte Samtale gaar ud i Haven.
2. SCENE Annie. Obersten. Oberstinden.
OBERSTEN (for sig selv) Hvor satte jeg Stokken — naa, der!
OBERSTINDEN Hør, lille Annie, det finder Du Dig da ikke i?
ANNIE I hvad, Tante Mille?
OBERSTINDEN At din Mand gaar fra Dig i Aften, paa din Bryllupsdag, for at gaa hen og besøge en anden Dame.
ANNIE (lidt anstrengt) Hvorfor skulde han ikke det, naar han har Lyst til det! Fritz sætter jo nu engang ikke det daglige Liv og den Slags rolige Lykke saa højt, som jeg.
OBERSTEN (ser paa Uhret) Tre Minuter om at sige farvel — elleve — femten — tyve —
OBERSTINDEN Det er det samme, kære Annie, det er min Pligt at sige Dig, at Du bør ikke. Du kan ikke finde Dig i det Kurmageri, som din Mand driver med den kokette Taske, denne Baronesse Platen.
ANNIE Aa, Du ved, det er ikke andet, end at det morer Fritz at omgaaes Damer, der er begavede og livlige.
OBERSTINDEN Det er da lige upassende, fordi hun er livlig. Ikkesandt, Klemming?
OBERSTEN (fjærner sig hurtigt fra Kirsebærrene) Det maa jeg sige, at — at det finder jeg ikke.
OBERSTINDEN Saa finder jeg det og Andre med mig. Hvad er det for noget Pjank, han, der har en sød ung Kone, der blot er altfor god til ham; ja, undskyld, det er nu min private Mening.
ANNIE (lidt forpint) Jeg behøver da ikke at bryde mig om, at Fritz engang imellem besøger en Dame, der inter­esserer ham.
OBERSTINDEN Engang imellem ! Der skal vi have det. Nej, han smutter hen til hende hver evige eneste guddommelige Eftermiddag.
ANNIE Saa er det kun for Musikens Skyld.
OBERSTINDEN Saa! Det er maaske ogsaa for Musikens Skyld, at han hver Dag forærer hende en Buket gule Roser?
ANNIE (studser og tier).
OBERSTEN (afværgende) Nonsens, kære Mille — hvor kan Du fæste Lid —
OBERSTINDEN Jeg har det fra en Dame, der er intim Veninde med Baronessens Svigerinde.
OBERSTEN Ja, det er jo fra første Haand.
OBERSTINDEN Og jeg saa jo desuden med mine egne Øjne, bedste Klemming, før, da jeg tog Tøjet af, at Tjeneren gik ind i Rosens Værelse med en Buket gule Roser. Saa Du det ikke selv?
OBERSTEN Jeg — nej.
OBERSTINDEN Nej, naturligvis, Mandfolk holder altid sammen. Men jeg siger ikke desto mindre: Pas paa, min Pige.
OBERSTEN Aa, Bagateller, hvad Ulykke skulde der være at en Kavaler viser en Smule Opmærksomhed mod en Dame, naar hun er smuk og selv opfordrer dertil. Hvis jeg var i Rosens Sted, vilde jeg gøre præcis det samme.
OBERSTINDEN (affærdigende) Kære Ven, moderer Dig lidt!
OBERSTEN Der er Punkter, hvor Erfaringen lærer En at gøre Indrømmelser. Hvorfor skulde man vise Livets smaa Behageligheder fra sig, naar de selv frembyder sig, og naar man, som min unge Ven Rosen, af Naturen har et fyrigt og ildfuldt Sind, saa enfin —
OBERSTINDEN Saa enfin, maa man se at faa det afkølet, og det skulde jeg nok sørge for, hvis det var min Mand, der var ildfuld.
OBERSTEN (spiser et Par Kirsebær) Ifald Du tror, at jeg er en Isklump, saa tager Du højlig fejl.
OBERSTINDEN Kan Du dog ikke lade de Kirsebær staa i Fred, bedste Klemming. Pas paa! Inden Du ser Dig om, er Du saa tyk som en Tønde.
OBERSTEN (irriteret) Maa jeg nu være fri for det Nonsens! (sætter Hatten paa) Jeg agter at spise, hvad jeg vil, og sige, hvad jeg vil, og gøre, hvad jeg vil. Nu ved Du det.
OBERSTINDEN Godt, min Ven.
OBERSTEN (pludselig elskværdig) Nu skal jeg hente dine Briller, kære Mille. Sagde Du ikke, de var i Lysthuset?
OBERSTINDEN Jo.
Obersten gaar ud ad Havedøren.
3. SCENE. Annie. Oberstinden.
OBERSTINDEN (strikker ivrigt) Ja ja, lille Annie, nu har jeg advaret Dig, men Gudbevares, naar ikke Du bryder Dig om det, saa kan det ogsaa være mig lige meget. Saadan er de Unge nu til Dags, lige glade med alting; Ingenting er rigtigt og ingenting forkert. Derfor gaar det ogsaa hulter til bulter med det hele.
ANNIE Du kender mig daarligt, Tante Mille, hvis Du tror, jeg er lige glad, naar det gælder min Mand.
OBERSTINDEN Det maa jeg jo tro.
ANNIE Naa, hvis det endelig skal være, saa lad mig da sige min Mening, selv om jeg fortryder det bagefter. Sandheden er, at jeg ikke kan fordrage den Baronesse, jeg bliver ilde tilpas, blot jeg ser et Glimt af hendes opstadsede Person, og naar hun sætter sig ved Klaveret tæt op til Fritz, saa har jeg ene og alene Lyst til at løbe hen og ruske hende i hendes røde krøllede Haartop.
OBERSTINDEN Naa, det kan jeg da lide, min Pige.
ANNIE Er hun da virkelig saa meget elskværdigere end jeg — eller morsommere, eller klogere — eller kønnere?
OBERSTINDEN Nej, det ved den godeste Gud, hun ikke er.
ANNIE Jeg ved nok, mine Øren er lidt slemme til at blive røde, men ellers saa — ja, idetmindste er der da ogsaa dem, der siger smukke Ting til mig.
OBERSTINDEN Ja, Pjank er der nok af.
ANNIE Men hun skal være uovertræffelig i enhver Henseende.
OBERSTINDEN Ja, vist saa —
ANNIE Jeg pines ved hvert Ord, han taler til hende; ja, jeg gaar her hjemme og bliver næsten helt febrilsk, naar jeg ved, han er hos hende, for hver Dag stjæler hun jo lidt af hans Hjærte fra mig, der ejer ham og elsker ham, for det gør jeg — det gør jeg, Tante Mille.
OBERSTINDEN Ja, det er meget godt, men man skal ikke lade dem mærke det for meget, min Pige, det kan de ikke taale. Naa, hvordan er det, jeg sidder og strikker!
ANNIE Ja, man siger jo, at i ethvert Forhold er der En, der elsker, og En, der lader sig elske.
OBERSTINDEN Jeg har altid ladet mig elske, det er det bekvemmeste.
ANNIE Ja, maaske, men naar man, som jeg, har en Mand, der har noget ved sig, som tiltrækker Kvinder, hvad enten det nu ligger i, at han er smuk eller underholdende —
OBERSTINDEN Eller kurtiserende! Skal vi ikke se paa Tingen, som den er. Naturligvis, godt ser han ud, det nægter jeg ikke, men naar blot han kommer i Nærheden af et kønt Ansigt, saa bliver han straks helt gesvatsig, og den Slags Mandfolk er Damer altid beredte til at være paa Færde med.
ANNIE Ja desværre, det mærker jeg.
OBERSTINDEN Men Du skal ikke finde Dig i det.
ANNIE Hvad skal jeg da gøre?
OBERSTINDEN Du skal træde op og gøre Dig gældende.
ANNIE Hvordan — gældende?
OBERSTINDEN En Kone skal altid sætte sig paa det Standpunkt, at det er hende, der skal dyrkes, og hende, der er Numer Et. Saadan indrettede jeg det straks, og det har jeg befundet mig grumme vel ved.
ANNIE Men har din Mand ogsaa befundet sig vel ved det?
OBERSTINDEN Fortræffeligt. De har saamænd allerbedst af at blive holdt lidt i Ørerne, allerbedst.
ANNIE Tror Du det?
OBERSTINDEN Ser Du, først og fremmest maa man vænne dem til at tage Hensyn og være galante, for naar de ikke er galante mod Konen, saa bliver de det mod Andre. Det er noget, de ikke kan lade være med. Hvad har Du nu for Eksempel ladet ham forære Dig i Dag?
ANNIE Tolv Lærreds Pudevaar med Kniplinger. Det vidste han, jeg ønskede.
OBERSTINDEN Var det hollandsk Lærred?
ANNIE Ja, af bedste Slags.
OBERSTINDEN Det er det samme, der er ikke noget galant ved Pudevaar. Nej, jeg har længe ærgret mig over at se, at Du ikke forstaar, hvordan de skal tages, og derfor gaar det ogsaa, som det gaar.
ANNIE Men tror Du da ikke, det vilde være dumt at lade ham mærke, at jeg er skinsyg? Ved Taarer og Bebrejdelser vilde jeg maaske blot støde ham fra mig og miste hans Kærlighed helt.
OBERSTINDEN Aa Gud, den Slags Finfølelse er saamænd spildt paa dem.
ANNIE Er den det?
OBERSTINDEN Saa tror de blot, at de kan behandle En, som de finder for godt. Man skal aldrig lade dem indbilde sig, at man ser op til dem. Du ser det jo. Fordi Du tier stille til alt, saa betragter han Dig som et rart lille Guds Ord fra Landet, der er god nok til at sørge for hans Hus og hans Mad, mens han flanerer og koketterer med andre Damer, der morer ham mere.
ANNIE (heftig) Tante Mille, det maa Du ikke sige.
OBERSTINDEN Det gør mig ondt, min Pige, saadan er det.
ANNIE I saa Fald skal det ikke blive saadan ved, det er sikkert.
OBERSTINDEN Da bliver det ikke anderledes, medmindre Du sætter ham Stolen for Døren og lader ham eftertrykkeligt vide, at Du ikke finder Dig i det.
ANNIE Vel, saa lad mig da tage Bladet fra Munden. Det er da for galt, at jeg gaar her og lider halvvejs af ulykkelig Kærlighed til min egen Mand.
OBERSTINDEN Ja, det ved Vorherre. Er der Nogen, der skal lide af Kærlighed, ma er det dem. Derfor gentager jeg: Gør Dig gældende, min Pige, og det mens det er Tid.
ANNIE Tys, der kommer han ude i Haven.
OBERSTINDEN Gør saa Begyndelsen lige med det samme og giv ham en alvorlig Røffel. Forbyd ham at gaa hen til den Laptaske i Aften, oven i Købet med en Blomsterbuket.
ANNIE (ivrig) Den faar hun ikke. Jeg vil have den selv jeg vil se at erobre den.
OBERSTINDEN Godt, lad os se. Hvis jeg, inden jeg gaar, ser den i din Varetægt, saa ved jeg, at jeg endnu kan faa Glæde af Dig.
Rosen kommer ind fra Haven.
ROSEN Jeg forstyrrer maaske Damerne?
OBERSTINDEN Aldeles ikke. Jeg har blot som erfaren Kone givet Annie et Par huslige Raad.
ROSEN Som Ægtemand maa jeg jo saa sige Tak.
OBERSTINDEN (hilser) Saa vil jeg min Tro være ligesaa høflig og sige: Ingen Aarsag.
Hun gaar ud i Haven.
4. SCENE Rosen. Annie.
ROSEN Ja, kære Annie, jeg kom egentlig kun ind for at sige Dig Farvel.
ANNIE Du vil altsaa virkelig gaa?
ROSEN Ja, Du tager mig det jo ikke ilde op?
ANNIE Jo, jeg gør.
ROSEN Du plejer jo bestandig at være saa liberal i saa Henseende.
ANNIE Det kan man ogsaa blive ked af. Du skal blive hos mig i Aften, Fritz, aa hvad, jeg beder Dig om det.
ROSEN Du ser saa sød ud, men jeg kan alligevel ikke.
ANNIE Glemmer Du da helt, at det er en Festdag — idetmindste for mig.
ROSEN Det er det virkelig ogsaa for mig. Det har jeg idetmindste hele Dagen bestræbt mig for at vise.
ANNIE Men det er netop disse Aftentimer, jeg vilde sætte Pris paa at være sammen med Dig.
ROSEN Ah, Du vilde maaske overraske mig med en lille landlig Fest.
ANNIE Det var just ikke det, jeg mente.
ROSEN Det vilde ærligt talt ogsaa have undret mig.
ANNIE Ja, det kommer i Grunden an paa, hvad man forstaar ved en Fest. Jeg vilde have spaseret en Tur med Dig. Du gætter nok hvorhen.
ROSEN Jeg tilstaar — ikke rigtigt.
ANNIE Langs Mølleaaen, hvor vi gik sammen i Maaneskin for tre Aar siden, saa lykkelige, som man vel kun er det een Gang i sit Liv. Husker Du det, Fritz?
ROSEN Ja, det ved Gud jeg gør, min søde Annie, men en saadan Stemning kan jo ikke vare ved.
ANNIE Det tror jeg heller ikke, den kan, men jeg tror, den kan kaste Genskin paa Ens Samliv siden hen, og gør den ikke længer det, saa kan der maaske være lidt Fare for Ens Lykke.
ROSEN Du nærer da ikke Frygt i saa Henseende?
ANNIE Smaating kan undertiden være betegnende.
ROSEN Mener Du, det er betegnende, at jeg vil gaa min Vej i Aften?
ANNIE Der ser Du! Du føler det selv.
ROSEN Vær ikke vred, men havde Du, trods Din Familiefølelse, fundet en lidt morsommere Anvendelse for Dagen end at snakke om Syltning med Tante Mille, saa var jeg ogsaa bleven hjemme.
ANNIE Aa fy, de er virkelig saa rare, de To, og desuden, de tager jo nu bort.
ROSEN Men nu kan jeg ikke bestemme det om — for Baronessens Skyld.
ANNIE Hvad kommer egentlig den — Person os ved?
ROSEN Den Person! Se se, Fruen er da vel ikke en Smule skinsyg?
ANNIE Det maa Du jo, bedst af Alle, vide, at jeg ikke har Grund til.
ROSEN (lidt usikker) Ja, naturligvis.
ANNIE Men jeg synes nu ikke om den Dame.
ROSEN Hvorfor? Er hun ikke altid elskværdig?
ANNIE Jo. Snarest for elskværdig.
ROSEN Du mener, hun gør for megen Lykke.
ANNIE Jeg mener, hun har ikke andet Maal end at drage Kurmagere til sig, og det, synes jeg, gør hendes Omgangstone ufin.
ROSEN Kære Annie, Du er virkelig noget vel snærpet.
ANNIE Det kan være, men jeg befinder mig ikke vel i hendes essensduftende Salon.
ROSEN Der har vi det! En Dame skal altid forkætres og angribes af sit eget Køn, saa snart hun er lidt koket — har lidt Herretække.
ANNIE Hvori bestaar Herretække?
ROSEN ubestemmelige medfødte Tiltrækning, som enkelte Kvinder har for Mænd.
ANNIE Saa —!
ROSEN Men ve Den, der har den Gave i vort smaaborgerlige Samfund.
ANNIE Aa, tror Du!
ROSEN Jo, I er for dydige og artige, mine Damer, det ved Gud I er. Snærperiet omgiver os jo paa alle Kanter, nej, jeg kan sige, omspænder, omsnærer os, saa det formelig kan krible i En af Lyst til at sprænge Baandene og faa noget andet, noget friskere og morsommere i Samkvemmet mellem Mand og Kvinde.
ANNIE Da synes jeg, at Herrerne i Almindelighed saa udmærket kan undvære Damernes Selskab, naar man er sammen.
ROSEN Ja vel ! Det kommer jo netop af den megen Dyd. Herregud, man kommer fra et festligt og muntert Bord, hvor Vinen og de smukke Øjne har bragt Blodet i Kog og Fantasien i Flugt. Man er kommen i en Stemning, hvor man føler sig dobbelt dragen mod det, der fængsler og bedaarer hos Kvinden — hvad ved jeg — en Antydning af fin let Erotik, en Spøg, der spiller paa Grænsen af det Tilladte, ja blot et Blik — et Smil, og hvad faar man saa?
ANNIE (lidt mut) Ja, det ved jeg ikke.
ROSEN Saa skal jeg sige Dig det. Man faar en tætsluttet Kreds af højhalset borgerlig Dyd, der snakker løs om Dagens Smørpriser, mens der bliver strikket og hæklet, som det galdt Livet. Hu ha, en sand Spidsborgerlighedens Apotheose. Nej, saa priser jeg gamle Dage!
ANNIE Hvilke Dage, mener Du?
ROSEN Vore Oldemødres Tid, hvor kaade Amoriner smykkede Væg og Loft som et Tidens Symbol. (kysser paa Fingeren) Det var noget!
ANNIE Gudved, om Verden nogensinde har været saa fuld af bedaarende kvindelige Væsener. Jeg ved ikke, om Du for Eksempel vilde være saa henrykt over et Skær af Erotik hos Tante Mille, eller et lokkende Smil af hendes Søster Kancelliraadinden.
ROSEN Nej, Vorherre bevares — hun har jo Gebis. Men Ulykken er, at i Tankegang er I Kancelliraadinder Alle til Hobe, hvad enten I er naat til at gaa med Gebis, eller I er smukke unge Koner.
ANNIE Tænk!
ROSEN Unge Koner! Alene det Begreb fremtryller jo noget pikant og tiltrækkende for En. Den unge Kvinde, der lige har set Sløret trukket bort fra alle Gaader og ser ud i Livet i fuld Bevidsthed om sin Skønhed og Magt.
ANNIE Men unge Koner har som oftest en Mand, og de Herrer Ægtemænd vilde vist næppe synes særlig godt om den Tone, Du attraar.
ROSEN Aa hvad, af Naturen er Mænd ikke smaalige i det Kapitel.
ANNIE Heller ikke paa deres egne Enemærker?
ROSEN Vist ej. Med lidt mindre dydsirede Sæder vilde der ganske af sig selv komme et mere frit og storstilet Syn paa Livet istedetfor al den stive Bornerthed, vi nu er syltede ned i.
ANNIE Ja, det er sørgeligt — det er vore Mødres Skyld. Det er dem, der har opdraget os til at tro, at det er smukkest at lægge hele sit Liv i een stor Kærlighed.
ROSEN Bum. Den Slags Sandheder er for tunge Vaaben mod det, jeg mener, noget, der er saa let som Sommerfugleflugt. Du tager alting saa forskrækkeligt for Alvor.
ANNIE Ikke din Sommerfugleflugt — heldigvis for Dig.
ROSEN Nej, for den forstaar Du ikke. Du er den sødeste, bedste lille Kone af Verden, men for Dig er Livet ligesaa solidt og haandfast som de tolv Pudevaar af bedste hollandske Lærred, som jeg i Dag har haft den Ære at overrække Dig.
ANNIE (ærgerlig) Ja, istedetfor en Buket gule Roser.
ROSEN (studser lidt) Hvorfor just gule Roser?
ANNIE (troskyldig) Hvad mener Du, min Ven?
ROSEN Jeg vilde sige, Du har alle gode Egenskaber, men — det gør mig ondt at maatte sige det — Du mangler netop Sans for Livets Buket, for det lette vekslende Sammenspil mellem Mand og Kvinde, der er det mest tillokkende af alt.
ANNIE Naa, det Du spiller firhændigt med Baronesse Platen.
ROSEN Hvis vi endelig skal nævne Navne, saa indrømmer jeg, at med den slanke, bøjelige Ynde, der er hende egen, saa forstaar hun i en sjælden Grad den Kunst at bedaare.
ANNIE Ja, ligesom en Kat! Uf, jeg synes, den Slags Væsen er ækelt — ækelt!
ROSEN Annie dog — —
ANNIE Ja undskyld, jeg tror nu ikke, det er saa svært at være koket, naar man vil det.
ROSEN Man vil det i Almindelighed, naar man kan det. Og i saa Tilfælde vilde Du — tilgiv mig, dømme mindre snæversynet og mindre smaat om en Dame, hvis eneste Fejl er den at være — for elskværdig.
ANNIE Den Fejl har jeg dog altsaa undgaaet.
ROSEN Kæreste Annie, bliv ikke hæftig. Du ved da, at jeg i Dig ser indbefattet alt, hvad der er smukt og godt.
ANNIE Og snæversynet og smaat — jeg takker. Du har allerede sagt mig saa mange Artigheder i Aften, at jeg nu vil bede Dig gemme Resten til din ligesaa beundrede som henrivende Veninde Baronessen.
Hun hilser og gaar ud til venstre.
ROSEN (ser efter hende) Hvor det er kedeligt, at hun tager det paa den Maade. Naa! —
Obersten og Oberstinden komme ind fra Haven.

EN ADVARSEL: INTRO1. DEL2. DELANMELDELSER