Petitstof 1917

petit 1901

JORDEFÆRD I HUMLEBÆK – OLAF POULSENS AFSKEDSFORESTILLING – HJEM FRA HUMLEBÆK

Politiken, 17. marts 1917.

Isefjordsposten, 27. marts 1917.

Jordefærd.
Gross. Vilh. S. Dahl, der boede her i Humlebæk, og var Chef for Firmaet Brødrene Dahl, blev Onsdag under stor Højtidelighed begravet fra Garnisions Kirke, Kbhvn.

Ved Indtræden i Kirken kunde man ikke være i Tvivl om, at det var en landskendt Forretningsmand, der her blev stedet til hvile. Lige fra Indgangen og helt op til den med højrøde Begonier smykkede Kiste, der stod oppe ved Korrundingen, laa en bred Bræmme, udelukkende af signerede Kranse, og paa begge Sider af denne dannede Firmaets Personale fra dets mange forskellige Afdelinger Æresvagt.

Blandt disse mangfoldige signerede Blomsterdekorationer skal her kun nævnes følgende: Industriforeningen, Frihavnsselskabet, De forenede Jernstøberier, Københavns Vandforsyning, Selskabet Kæden, Joh. Sjøstrøm, Malmø, Aksel Bicklund, Aabo, Dominion Belting Co., Brødrene Dahl Personale i København, Aarhus, Stockholm og Kristiania, Arbejderne i Frihavnslageret, Vilh. Soelberg, Helsingfors, Woerte og Co., Düsseldorf, Firmaet C. L. Holm o. m. fl.

I det store Følge, der helt havde fyldt Kirken, saas Generalløjtnant Leschly, Generalmajor Hegermann-Lindencrone, Admiral Michelieu, Admiral Gad med Frue, Kammerherre Krag, Vandværksdirektør Borum, Hofjuvelerer Michelsen, Oberstløjtnant Wegener, Direktørerne Ohlsen, Fr. Hegel, og Lassen (Carl Lund), Prof. Arnold Krog, Afdelingsingeniør Sørensen (vandværket), Fabrikant H. B. Christensen, Kunstsmedemester Schæbel, Gossererne H. B. Buron, Schiørring, Fonnesbech, Munch og Løwener, fhv. Birkefuldmægtig Hugo Carstensen o. m. fl.

Højtideligheden indlededes med, at Organisten spillede Chopins Sørgemarch. Derefter sang Koret “Lyksalig, lyksalig”, og Pastor Hviid-Nielsen talte. Efter Talen sang Kammersangerinde Frøken Ellen Beck “Kirkeslotte, ej til Hovedstæder”, og medens Organisten postluderede, bar Slægtninge Kisten ud af Kirken.

Begravelsen foregik paa Humlebæk Kirkegaard.


blankSocial Demokraten, 17. april 1917.

Olaf Poulsens Afskedsforestilling i Aftes paa 50-Aarsdagen for hans Debut forløb i alle Maader festligt.

Efter en Scherzo Thalia og Melpomene, som August Enna havde komponeret til Jubilaren, gik Tæppet op for 2. Akt af Jeppe paa Bjerget, hvor Jeppe ligger i Baronens Seng. Olaf Poulsen spiller jo denne Akt med straalende Humørog fremkaldte ustandseligt Publikums Munterher.
– – –
Jubilæumsdagens Forløb.
Oluf Poulsen bor i Fredensborg. Men da han i Forgaars Eftermiddags spillede Afskeds-forestilling for Børnene, blev han Natten til i Gaar paa Hotel Monopol, hvor han har sin Residens, naar han opholdeer sig i Byen.
Her paa Hotellet samlede sig da den Hyldest, som Poulsen i Dagens Løb var Genstand for. Hans Værelse oversvømmedes af Blomster og Telegrammer. Ved 2-Tiden mødte for Skuespillerforeningen en 4-Mands Deputation med Hr. Johannes Ring som Talsmand og omtrent samtidig Danske Dramatikeres Forbund, repræsenteret af Fru Emma Gad. Formiddagen havde Olaf Poulsen tilbragt med Privat-Avdienser hos Enkedronningen og Kongen, der benyttede Lejligheden til at udnævne ham til Kommandør af 2. Grad.
– – –


blank
Nationaltidende, 20. september 1917.