Smaa Vink 1920

Emma Gad deler ud til den store Guldmedalje
Snusfornuftigt – og altid velment.25.01.1920.
*
*
Spørg ikke, hvad Folk betaler i Skat, og hvor stor deres Indtægt har været. Spørg ikke hvad de handler med.


Kom ikke med for mange Spørgsmaal. Unddrag Dem denne nationale af Englændere afskyede Ligefremhed som ikke mere er paa sin Plads.

Spørg ikke, hvad Folk betaler i Skat, og hvor stor deres Indtægt har været. Spørg ikke hvad de handler med.

Spørg ikke i en Familie, hvordan det gaar med en Søns Eksamen, naar der efterhaanden er blevet stille om den.

Spørg ikke en Ven, De i længere Tid ikke har set, hvordan hans Kone har det, medmindre De har Mod til, med en forbeholden Mine at tilføje: At sige, hvis du endnu har den samme.

Spørg ikke Damer af hvem de har faaet deres Diamantring eller Zobelpels.

Vov Dem ikke i det hele taget i selskabelig Samtale ikke ud paa tynd Is, hvor De har al Udsigt til at plumpe i, men hold Dem til de sikre Gebeter.22.02.1920.
*
*
Undgaa saa vidt muligt paa offentlige Steder, i Sporvogn, Teater, Jernbane eller lign. at føre en Passiar med en højttalende Bekendt.


Undgaa saa vidt muligt paa offentlige Steder, i Sporvogn, Teater, Jernbane eller lign. at føre en Passiar med en højttalende Bekendt, der viser sig at være uforsigtig i sine Udtalelser om navngivne Personer eller Forhold. Afbryd Samtalen saa hurtigt og høfligt, De kan, for der er altid nogen, der hører det og kender Dem. Selv om De udtaler Dem nok saa forsigtigt, vil De uvægerligt saa Skyld for det, den Anden har sagt, idet de tavse og kritiske Tilhørere ikke husker, hvem der har sagt hvad, men blot bevarer et Indtryk af det sagte, som ikke vil blive regnet Dem til gode.29.02.1920.
*
*
Vend Dem ikke om paa Gaden for at se efter nogen De lige har passeret.


Vend Dem ikke om paa Gaden for at se efter nogen De lige har passeret, selv om De har nok saa megen Lyst til at tage et Vue af Vedkommende.

Naar Personer, De møder, henleder hinandens Opmærksomhed paa Dem ved Hvisken og et Puf i Siden, se da ikke interesseret paa de Paagældende, men gaa forbi dem, som om de var den tomme Luft.07.03.1920.
*
*
Husk, at Begyndelsen og Afslutningen paa en afgørende Samtale, er det vigtigste.


Tag Dem ikke nær, hvis De i et Forretningsanliggende eller anden vigtig Samtale ikke rigtig forstaar, hvad der bliver sagt til Dem, i Fald De blot nøjagtig ved, hvad De selv vil sige.

Kom præcis til den fastsatte Tid, hvis De i en bestemt Anledning har anmodet om en Samtale. Det gør et ugunstigt Indtryk paa den anden Part muligvis at maatte forsømme noget og i en Køre se paa Uret.

Hvis De aflægger Besøg hos et meget optaget Menneske i et bestemt Anliggende, fat Dem da i Korthed. Kom med det, De har paa Hjertet, klart og tydeligt og velovervejet. De har da bedst Udsigt til ikke at være gaaet forgæves.

Husk, at Begyndelsen og Afslutningen paa en afgørende Samtale, er det vigtigste. Slutningen maa bestemmes af Samtalens Forløb, men De bør overveje paa Forhaand hvordan De vil begynde.25.04.1920.
*
*
Stræb at undgaa den kun altfor almindelige Fejl at spare paa Skillingen og lade Daleren rulle.


Hvis De faar mindre i Indtægt, alt mens Livet bliver dyrere, tag da resolut Tyren ved Hornene og gør Deres almindelige Levefod mindre kostbar, saa De ikke behøver at pine Dem med Smaaudgifter og nægte Dem de smaa, personlige Behageligheder, De sætter pris paa. Indret fremfor alt Deres Økonomi paa at være forsigtig med de Poster, hvorved Pengene gives ud til Ting som Restaurantliv, Udflugter, Bilture, offentlige Forlystelser m. m., men vær mindre nøjeregnende med de Udgifter, der bringer varig Nytte og Glæde.
Stræb at undgaa den kun altfor almindelige Fejl at spare paa Skillingen og lade Daleren rulle.Læs alle Emma Gads Smaa Vink.