Vort Hjem

Vort Hjem


Titel: Vort Hjem
Forfatter: Emma Gad m.fl.
Udgiver: Det Nordiske Forlag
År: 1903
4 bind, Illustreret.

Nyudgivelse; udvalgte tekster.
Nyt Nordisk Forlag
År: 2005
ISBN-13:9788776910266
204 sider.


 

De mange ændringer i samfundslivet og måske ændring af social status, åbenbarede mangler i de unge menneskers opdragelse til at bo/leve/agere på den måde, som nogle vidste var den nødvendige vej til ære og respekt fra det bedre borgerlige miljø.

Derfor var firebindsværket VORT HJEM en kær bryllupsgave fra det tyvende århundredes begyndelse.

Indledningen var af professor Harald Høffding og til de mangeartede hjørner af livet var der bidrag fra dr. phil. C.N. Starcke, cand. polit. Fr. Jürgensen West, direktøt Marcus Rubin samt mange specialister indenfor hver deres felt, hvor vi her efterfølgende bringer de indlæg der var skrevet af Emma Gad.

Annonce for subskription på Vort Hjem i 1898. På denne måde fik man med faste intervaller hæfter der siden kunne blive indbundet.
Annonce for subskription på Vort Hjem i 1898. På denne måde fik man med faste intervaller hæfter der siden kunne blive indbundet.
blank
Berlingske, 20. december 1903.

blank
Lolland Falsters Social-demokrat, 13. november 1903.

Det lærerige, sagkyndigt skrevne, i en Mængde Spørgsmaal udtømmende Værk, «Vort Hjem», der har været redigeret af Fru Emma Gad, er nu afsluttet med sit 77. Hæfte paa det nordiske Forlag.

Det har i sine 4 Bind under Medvirken af vore betydeligste Forfattere paa de forskellige specielle Omraader behandlet Familielivet, Opdragelsen, Sundhedsplejen, Klædedragten, Hjemmets Økonomi, vort Hjems Retsforhold, Husdyr og Planter, Boligen, dens Rengøring og Vedligeholdelse, Tyendet og meget andet.

vort hjem skitse
Her er skitsen til Vort Hjem fra 1897, der blev godkendt, som ses på det endelige resultat.(Tidsskrift for Industri 1908)

Blandt de Forfattere, som har leveret Bidrag til Værket nævner vi blandt mange Professor Høffding, Direktør Marcus Rubin, Prof. Troels Lund, Helge Hoftrup, Georg Brandes, Prof. Erik Pontoppidan og Fru Louise Nimb.

Det foreliggende sidst færdige Afsnit af Værket omhandler «Vort Hjems Retsforhold» og er forfattet af Kriminalretsassessor Dr. jur. Catl Ussing. Det gør Rede for en Mængde juridiske Spørgsmaal, som kommer for alle i Forholdet mellem Mand og Hustru, mellem Forældre og Børn og mellem Husbond og Tyende. For blot at nævne nogle faa af Værkets Afsnit, indeholder det Vejledning angaaende «de ægteskabelige Formueforhold», «Skilsmisse og Separation», «ægte- og uægte Børn», Forholdet til Familiens sindsyge, hvorledes man skal forholde sig juridisk ved Slægtninges Død eller ved Arv, hele Tyendeforholdet med Tyendeloven optrykt som Supplement o. s. v. o. s. v.

Vort Hjem
Udkom først i 77 hefter.

Værket er helt igennem let fatteligt og klart. I en Mængde Tvivlspørgsmaal vil det kunne raadspørges og give fyldestgørende Svar. I Forholdet mellem Husbond og Tyende ser Forfatteren dette fra den strænge Tyendelovs Standpunkt, men giver dog ogsaa nogle Vink, som Tyendet vil gøre fornuftigt i at inprente sig.

Forfatteren skriver:
“Lønnen betales bagud for den Periode, for hvilken der er fæstet. Forskud paa Løn kan aldrig forlanges.
Betales Lønnen ikke punktlig og fuldt ud, kan Tyendet, naar det forgæves har forlangt sine Penge, straks ophæve Kontrakten og gaa sin Vej. Tyendet har præsteret det Arbejde, der paahvilede det; og det behøver ikke at give Husbonden Henstand med en Øre af den Løn, Husbonden skal betale. Ja selv om Tyendet forbliver i Tjenesten efter Lønningsdag i det Haab senere at faa sin Løn, kan det dog senere, hver Gang det forgæves har forlangt Betaling, hæve Forholdet og forlade Tjenesten. Tyendet kan tillige naturligvis søge Husbonden til Betaling ad retslig Vej – – – »