Kvindernes Bygning *2

Plakat af Susette Holten.

1*INTRO2*1896-19033*1904-2023FULD AF FORHAABNING MED EN FIREAARSPLAN 1896-1900

I 1896 (den 9. januar) fandt det første repræsentantskabsmøde sted. Det var starten på en lang sejg kamp for indsamling af de nødvendige midler. En kamp der utrætteligt blev kæmpet og som skulle vare i 40 år før det ønskede mål kom i hus.

Der var 13.000 kroner at starte på, som var overskuddet fra Kvindernes Udstilling.
Der blev lavet indsamlinger på alle tænkelige områder. Der kunne køber reklamemærker, der kunne købes fingerbøl, der kunne købes bogmærker.

merchandise
Merchandise

25 øres mærket blev tegnet af Susette Holten for indsamlingen til Kvindernes Bygning. Susette Holten havde også været produktiv på Kvindernes Udstilling. Her kan læses mere om mælkebøtterne.

500.000 Fingerbøl til fordel for Kvindernes Bygning blev fremstillet til Illums Magasin. I øvrigt var A. C. Illum meget hjælpsom overfor ‘kvindesagen’ og udlånte blandt andet lokaler til møder, og gav sine kvindelige ansatte gode forhold.
Dette var nok ikke mindst fordi hans hustru, Karen Marie Illum (1868-1939), var kvindesagskvinde.

Marianne Høst tegnede platten på Den kongelige Porcelænsfabrik, der med årstallene 1896-1900 klarlagde forventningerne om et resultat indenfor rækkevidde, hvilket som bekendt var en forhåbning der ikke blev indfriet før 1936!


kvindenogsamfundetKvinden og Samfundet, nr. 11 1896.

[På et spørgsmål i Dansk Kvindeforenins medlemsblad (nr. 11 – 1896) om Kvindernes bygning, blev Emma Gad som bestyrelsesmedlem bedt om at svare.]

Kære Landbokvinde!
Ja, saaledes maa jeg vel nok have Lov at kalde Dem, siden jeg skriver til Dem i et Anliggende, der paa en Maade gør os alle til samarbejdende Søstre. De ønsker altsaa at faa noget at vide om Kvindernes Bygning, om hvilken De skriver, at man ikke har faaet andet oplyst, end at den skal være hvid og ligge paa Kongens Nytorv. Det sidste sker næppe, det bliver meget dyrt, og det første formodentlig ikke heller. Det er vistnok mig selv, der af Skønhedshensyn har fremsat det beskedne Ønske, men jeg er tilbøjelig til atter at frafalde det, efter at jeg har set det nye hvide Palads paa Kongens Nytorv, der nærmest virker i Ensemblet som en skinnende ny hvid Tand i et ældre Gebis.
LÆS HELE ARTIKLEN


bygning2Bornholm Tidende, 12. februar 1896.

Det heldige Resultat, som Kvindernes Udstilling naaede, har fremkaldt ny Tanker om en stor Plan, der kunde komme hele Landets Kvinder til Gode.
Man vil bygge et Palads, hvori man kan centralisere alt og alle, der kan hjælpe Kvinderne frem i økonomisk og intellektuel henseende. Selve Udstillingen af Kvindernes Arbejde var et lærerigt Materiale til at se Kvindearbejdets Fremgang, men maaske mere, hvad der endnu mangler, og aller mest den haarde Kamp, som unge og ældre enligt stillede Kvinder maa føre for at skaffe sig selvstændigt Erhverv. Man har derfor ment, at som det var hele Landets Kvinder, der har Part i det ærefulde Resultat, som Udstillingen bragte, saaledes bør det være alle Landets Kvinder, der har Ret til at nyde godt af Overskudet af Pengene.
LÆS HELE ARTIKLEN

Fru Emma Gad, der paa en saa smuk Maade løfte sin Opgave som Vicepræsident ved Kvindernes Udstilling, blev enstemmig valgt til ogsaa at staa i Spidsen for dette Foretagende.
Det er vort Haab, at denne Bygning ikke alene vil glæde Kvinderne ude i Provinserne, men at det ogsaa vil kalde dem til søsterligt Arbejde med vi Kjøbenhavnere.
Johanne Meyer.


1896-09-15-20160114_150245-cover300-2Fru Emma Gad indledede Mødet med følgende Ord:
Det er altsaa Meningen med vort Møde i Dag, dels at mindes Kvindernes Udstilling, der lukkede for et Aar siden paa denne Dato, og dels at forklare de Damer, der saa elskværdigt har lovet at være Kredsforstandere ved Indsamlingen til Kvindernes Bygning, lidt nærmere om, hvad der egentlig menes dermed, og hvad man haaber at det Foretagende, som gærne skulde affødes af Udstillingen og dens Resultater.
1896-09-15-20160114_150245-cover300Naar jeg nu ser paa den lille Forslagstale, som jeg holdt ved Udstillingskomiteens sidste Plenarmøde, saa bringer det mig til at tænke paa, hvordan vi, der ledede Udstillingen, dengang atter og atter overvejede, hvortil vort Overskud bedst skulde bruges. En mente, at der meget tiltrængtes et Lokale til Sammenkomster og Foredrag, en Anden, at en Udstillingssal for Haandarbejder var endnu mere nødvendig; en Tredje foretrak en Læsestue for Arbejdersker og atter Andre ønskede et Gæstehjem for tilrejsende Kvinder, og saa fremdekes! Men saa var det, at den Tanke, at samle det altsammen til en Enhed, saa at sige fødte sig selv og efterhaanden antog fastere Form. Vi fattede det Ønske at rejse en Bygning, der skal tilhøre Danmarks Kvinder og blive et Centrum for deres Virken baade med Aanden og Haanden.

Det har naturligvis fra første Færd staaet os klart, at Maalet var stort og svært at naa, men det er jo altid lettere at samle Viljer og Ævner om et stort Formaal end om et mindre; den store Tanke giver uvilkaarligt en varmere Interesse og en videre Synskreds. Og saa var der ogsaa den Ting, der gac os Haab, at Ideen straks ved Mødet dengang aldeles spontant og uvilkaarligt slog ned i Forsamlingen, der som bekendt, ikke altid var ganske af samme Mening. Den bleb modtaget med Velvilje, ja, for Manges Vedkommende med Begejstring, saa at vi derved tænkte os, at det maaske ikke vilde være saa vanskeligt at sprede denne Interesse ud over alle danske Kvinder, saa at de samlede vilde hjælpe hverandre at naa Maalet, der omfattede saa meget, at der altid maa blive noget, som den Enkelte bifalder og kan ønske at støtte.
LÆS HELE ARTIKLEN

– – –
Derefter udtalte Frk. Sofie Holten:

Mens Fru Gad særlig har dvælet ved Bygningen, hvad vi tænker os i og med den, er det blevet mig overdraget at tale lidt om hvorledes man mener at kunne faa de mange Penge ind.

Vi tænker os belærte af Erfaringen fra “Kvindernes Udstilling”, at der virkelig er ikke blot almindelig men endogsaa særlig stor Interesse hos alle Landets Kvinder for at ophjælpe Kvindens Arbejde og derigennem hendes hele Stilling.

Og vi staar overfor Landets 120.000 Kvinder med det rigeste Haab om, at de her vil slutte sig sammen. Vi ved, at af disse 1200.000 Kvinder er 500.000 mellem 20 og 60 Aar. Naar vi nu er beskedne og tager blot 1/5 af disse og siger: 1/5 af Landets Kvinder i alderen fra 20-60 Aar giver i et Aar f. Eks. 25 Øre om Maaneden i Bidrag til Kvindernes Bygning, saa har vi allerede en Sum af 300.000 Kr.
En saadan Sum er tilstrækkelig til at begynde med.
LÆS HELE ARTIKLEN


Adresseavisen, 15. september 1896.
Adresseavisen, 15. september 1896.

bygning3Bornholms Tidende, 10. april, 1897.

Forleden Fredag Aften var “Kvindelig Læseforening”s store Sal i Kjøbenhavn fyldt til sidste Plads for at høre Fru Emma Gad tale om Kvindernes store Fremtidsplaner. Kun Skade, at ikke alle Kvinder Landet over, der interesserer sig for Kvindernes Bygning, kunde være til Stede, thi vi synes ikke nogen Sinde at have hørt et saa smukt og interessant Foredrag.

Fru Gad begyndte med en Udtalelse om sine personlige Erfaringer under Arbejdet ved Kvindernes Udstilling. Hun fortalte beskedent og kort, hvorledes hun før den Tid havde levet som et Menneske i Hjemmet og i Selskabslivet, havde været fremmed for Samfundsopgaver; men ved at blive tvungen ind i disse havde hun faaet Øjnene op for den store Glæde, der laa i at gjøre et Arbejde i Fællesskab til Gavn for det store og hele og tage Del i Kvindernes Kamp for bedre og lykkeligere Kaar for de mange.
Under sit Arbejde her mødte hun stadig ny kvindelige Personligheder med faglig Dygtighed, Kvinder med store Kundskaber, der allerede havde begyndt et stort Samfundsarbejde, hvem hun maatte se op til. Selv kom hun derved til at erfare, at ogsaa hun sad inde med Kræfter, der kunde være til Nytte for de mindre heldigt stillede Søstre i Samfundet.
LÆS HELE ARTIKLEN

Fru Johanne Meyer var enig med Fru Gad i, at det vilde være den rette Vej at gaa. Den store Del af unge Piger, der søgte Beskæftigelse paa ny Felter, trængte i høj Grad til Vejledning og Støtte af ældre og erfarne Kvinder. Hovedspørgsmaalet er nemlig at skaffe de unge Piger en grundig Fagdannelse, da mange følte saa lidt Glæde og Interesse ved selve Arbejdet, fordi de fleste bleve sendte ud for at tjene deres Brød, før de havde erhværvet Dygtighed i deres Fag. Centraliserede man derimod Kvindearbejdet, kunde der ydes de unge den største Hjælp.
Flere andre Damer deltog i Diskussionen, og ale vare enige om, at det var heldigt at tage fat straks. Indsamlingen til Bygningen vilde sikkert ikke kølnes derved.
Mine ærede Læserinder i By og paa Land dele sikkert vor Mening.
Johanne Meyer.


Alle bestyrelsens medlemmer arbejdede på indsamling af midler til Kvindernes Bygning og informationerne fra Charlotte Norrie blev bragt i Kvinde og Samfund nr. 7, 1897.


Tilskueren 2Tilskueren, november 1897.
Kvindernes Bygning.

EFTER af den i 1895 afholdte „Kvindernes Udstilling” var afsluttet og havde vist baade Fortrin og Mangler ved den nuværende kvindelige Deltagelse i Udviklingen, besluttede de ledende ved Udstillingen at gaa videre ad den betraadle Vej ved i en Bygning, der agtes grundet som en selvejende Institution, at faa et et nyt og blivende Centrum for den kvindelige Virken. Foruden de nødvendige Kontorer, skal denne „Kvindernes Bygning” indeholde en Forsamlings- og Foredragssal, der, benyttet som Udstillingslokale kan virke til Stolte for Hustlid og Industri, en gratis Læsestue for Arbejdersker, en Restaurant, uden Drikkepenge, et Gæstehjem for Kvinder fra Provinsen, tidssvarende Bade- og Gymnastiklokaler, der tillige kan benyttes som Klinik med kvindelige Læger og desuden saa mange Smaaboliger som muligt for enligstillede Lærerinder, kvindelige Kommis’er og lignende.
LÆS HELE ARTIKLEN

Det er derfor, jeg mener, at der kan blive et nyt Samlingspunkt for Kvinderne i deres eget Hus og især i det Fællesarbejde, dette nødvendigvis vil kræve. Thi dygtige Kvinder udvikles af andre Kvinder. Det ligger jo i Sagens Natur, at fra Mændene kan de aldrig faa just det, som skaber det særlige Element, der skal komme ind i Udviklingen ved Kvindernes Deltagelse i den, det impulsive, det fantasifulde, det moderlig beskyttende, som er saa højst værdifuldt, ja, næsten uundværligt, naar det blot tilfulde forstaas, at Kvindens Arbejde skal supplere Mandens, skal virke som noget særegent, noget sideordnet og ikke som noget blot efterlignende og konkurrerende. Under den kommende Bygnings Tag haaber vi, at det ene Slægtled efter det andet skal virke fremmende og udviklende paa det næste, saa at Danmarks Kvinder, til Held for Landet, stadig maa vokse i Dygtighed og Intelligens.
EMMA GAD


Adresseavisen, 8. januar 1898.
Adresseavisen, 8. januar 1898.

bygning4Adresseavisen, 14. januar 1898.

Bestyrelsen for Institutionen “Kvindernes Bygning” havde i Aftes indbudt til et Møde angaaende Oprettelsen af en Forening for Kontoristinder med tilhørende Sygekasse, gratis Landophold for Rekonvalejcenter m. v. Fru Louise Hansen afgav først Beretning om “Kvindernes Bygning”. Der var i Bidrag indkommet 53,009 Kr. og ca. 1000 Kr. i Gaver. Udgifterne havde andraget 9787 Kr.
Fru Emma Gad fremlagde derefter Planen for den ny Forening. Hun mindede om, at Ideen til Opførelsen af en Kvindernes Bygning var fremkommen efter Udstillingen i 1895. Man havde troet, at det vilde gaa hurtigt og let med at skaffe de mange Penge. Men det havde vist sig, at der skulde meget til for at faa Bygningen reist, som den var tænkt. Ved fra 1ste Februar at stifte Kontoristindernes Forening begyndte man imidlertid den oprindelige Forenings praktiske Virksomhed. Hun henviste til den store Fremgang, den i 1857 af afdøde Dr. Brandes stiftede Hjælpeforening for Syersker havde havt.
Den ny Forening, som var døbt “Hegnet”, vilde foruden de ovenfor omtalte Formaal særlig stille sig for Øje at skabe et Hjem for Kontoristinder, der ikke havde Familie her i Byen. Foreløbig skulde Kontorlokalerne i Gothersgade benyttes hertil.
Efterat Navnene paa de af Foreningen engagerede Læger og Lovene var oplæste, tegnede straks endel unge Damer sig som Medlemmer af Foreningen.


Kvinden og Samfundet, 1898, nr. 11.
Kvinden og Samfundet, 1898, nr. 11.

Kvinden og Samfundet, 1899 05.

Meddelelser fra Kvindernes Bygning
Den 25. April afholdt „Kvindernes Bygning” sit aarlige ordinære Repræsentantskabsmøde.

Den vigtigste Begivenhed ved dette bestod i Fremlæggelsen af Regnskabet for Lotteriets Afholdelse. Dette fremviste et Overskud paa lidt over Kr. 11.200, et Resultat, der naturligvis hilstes med den største Tilfredshed.
Frøken Sofie Holten meddelte Resultatet af det Arbejde, som i Vinterens Løb var udført af det ved det sidste Repræsentantskabsmøde nedsatte Tid valg til Undersøgelse af Betimeligheden af allerede nu at paabegynde Kvindernes Bygnings Virksomhed i lejede Lokaler med tilhørende Restaurant. To Betænkninger i saa Henseende oplæstes, den ene skrevet af Formanden Frøken Holten, den anden af Frøken Anne Bruun. Det viste sig, at de Lokaler, der i Vinterens Løb havde været til at faa, ikke havde vist sig formaalstjenlige.
Det vedtoges enstemmigt, at Kvindernes Bygning slutter sig til den nystiftede Institution „Dansk Kvinderaad”. Som Delegerede hertil valgtes Fru Nanna Liebmann og Fru Emma Gad.
LÆS HELE ARTIKLEN

Repræsentantskabsformændene genvalgtes enstemmigt.


Kvinden og Samfundet, 1899 03
Kvinden og Samfundet, 1899 03
blank
Dagens Nyheder, 7. november 1899.

Kvinden og Samfundet, 1899 06.
I de sidste “Meddelelser fra Kvindernes Bygning”
Bemærkninger, skønt jeg har fundet mig foranlediget til at udtræde saavel af Bestyrelsen som af Repræsentantskabet for Kvindernes Bygning.
Paa Repræsentantskabsmødet den 12. Oktober f. A. drøftedes Tanken om snarest mulig at aabne en Restaurant for Kvinder, og i Forbindelse hermed toges det under Overvejelse at leje Lokaler i Fællesskab med andre Kvindeforeninger. Der nedsattes, med alle Stemmer mod én, et kombineret Udvalg med den Opgave i Løbet af Vinteren at samle Oplysninger og udarbejde Planer, som til Foraaret kunde forelægges Repræsentantskabet. (Se Kv. og S. 1898 Side 178.)
Der fremkom i Vinterens Løb et Forslag fra 2 af Udvalgets Medlemmer, men Udvalget nægtede at foranledige Repræsentantskabet sammenkaldt, skønt det hastede med Afgørelsen.
Naar det nu i sidste Hæfte af Kv. og S. siges, at „det viste sig, at de Lokaler, der i Vinterens Løb havde været til at faa, ikke havde vist sig formaalstjenlige,” – saa skal jeg tillade mig at oplyse, at Udvalget end ikke havde gjort sig den Ulejlighed at bese Lokalerne.
Charlotte Norrie, f. Harbou.


kvindenogsamfundetKvinden og Samfundet, 1900 19.

Kvindernes Bygning
Da vi nu ikke længere faar Meddelelser om Kvindernes Bygning i vores Blad, men dog interesserer os for, hvordan det gaar, – vi har jo ogsaa en Repræsentant i Foreningen – saa vil jeg nu fortælle Dem lidt derom.

Vi var i Gaar til Repræsentantskabs-Møde i Foreningens Kontor, Dagsordenen, var: Indsamlingens Afslutning, Drøftelse af fremtidige Forhold og Fremlæggelse af Regnskabet. Det bekendtgjordes, at i September i Aar skulde den Indsamling, der nu har varet i 4 Aar, afsluttes; Resultatet har været c. 70,000 Kr. Netto, der har kostet 17,000 Kr. at indsamle. Da Kontingentet kun har været 25 Øre, har det selvfølgelig kostet meget at indsamle.
For 4 Aar siden – da Sagen begyndtes – havde man haabet at faa 300,000 Kr. ind, men det var jo kun en Fugl paa Taget, nu staar, man med 70,000 i Haanden, og efter Ordsproget er det bedre at have én Fugl i Haanden end ti paa Taget.
LÆS HELE ARTIKLEN


kvindenogsamfundetKvinden og Samfundet, 1900 51.

Kvindernes Bygning
Ved et offentlig indvarslet Møde, afholdt den 13. Decbr., hvortil alle Bidragydere vare indbudne, fremkom, foruden en Tak til de Ydende, følgende Redegørelse fra Bestyrelsen:
Den fireaarige Indsamling, der sattes i Gang i September 1896, er nu afsluttet og har omtrentlig givet følgende Resultat: København 36,000, Provinserne 18,000, et Lotteri 11,000, en Sportsfest 1.300, en Orchideeudstilling 850, to Concerter 300, Salg af Porcellainsplatter 2,800 Kr.
LÆS HELE ARTIKLEN

For det andet udbad Bestyrelsen sig eventuelt at maatte se Tiden an – Helst vilde man straks søge at faa Kapitalen forøget paa den mest praktiske Maade, og derpaa hurtigst muligt begynde at opføre Bygningen der i høj Grad tiltrænges; da imidlertid alle Sagkyndige afgjort fraraade at paabegynde et større Byggeforetagende lige i dette Øjeblik, hvor Grunde, Materiale og Arbejdsløn er i særlig høj Pris, og hvor det er vanskeligt at rejse Penge, mener Komitéen at burde bøje sig for Omstændighedernes Magt og under Ventetiden beskæftige sig med de ny Institutioner, som efter Planen skulle huses i Bygningen saasom Kvindelig Handels- & Kontoristforening „Hegnet” med Aftenundervisning og Sygekasse, Damernes Kunstflidsforening med tilhørende Industriskole, en Kogeskole, der tænkes sat i forbindelse med Restauranten m. m.

Imidlertid har Bestyrelsen, for stadlig at være underrettet om de forhaandenværende Byggeforhold og om muligt besejre deres Vanskeligheder, nedsat et planlæggende Udvalg bestaaende af syv af Repræsentantskabets Damer, og Foretagendets juridiske konsulent, samt en senere tilkaldt bygmester.
Kapitalen, der er anbragte i solide Pengeinstitutioner, administreres af den af Repræsentantskabet valgte Bestyrelse.
Regnskabet vil, naar det er revideret, blive fremlagt til Eftersyn for Bidragyderne paa Kontoret, Pilestræde 19, 1. Sal.
Der vedtoges paa Mødet ikke at skyde Byggeforetagendet ud til en vis Fremtid.


INDSAMLINGSRESULTAT UNDER FORVENTNING 1901

kvindenogsamfundetKvinden og Samfundet, 1901 01.

Af: Emma Gad
Den stærke Strømning af aandeligt Liv, den lykkelige Forening af nye Ideer og deres praktiske Iværksættelse, som over hele Linien karaktiserede Halvfjerserne, har ogsaa for Kvindernes Vedkommende sat varige Spor paa mange Maader, bl. a. ved Grundelsen af to saa betydningsfulde Institutioner som Dansk Kvindesamfund og Kvindelig Læseforening, der begge i høj Grad har bidraget til at fremhjælpe danske Kvinders Samvirken og fyldigere Deltagelse i Livet. Det synes, som saadanne Bølgeslag af aandeligt Røre kommer periodevis. Firserne bragte intet væsentligt nyt, man arbejdede paa at fæstne og udvide de nystiftede Foreninger og faa fast Grund under Fødderne, men i Halvfemserne har Udviklingen atter taget Fart med Kvindernes Udstilling i 1895 som Udgangspunkt. Trods de Fejltagelser og Mangler, der ganske naturligt maatte klæbe ved et saadant Førsteforsøg uden nogensomhelst støttende Erfaring, blev der alligevel udrettet saa mærkeligt meget ved denne Udstilling. Ideer vaagnede, Forhaabninger vaktes til Live og Kræfter blev satte i Bevægelse ved dette stærkt sammensluttende Arbejde, hvori man var nødt til at glemme afvigende Meninger for at tilvejebringe det bedst mulige Resultat. Og Resultatet blev varigt og betydningsfuldt. Det betød mindre, at de Enkelte, ved at fremvise dygtigt Arbejde, maaske kom noget mere paa den grønne Gren end tidligere, det vigtige var, at alle blev dragne ind under samme Formaal, idet man, for at fortsætte det praktiske Samarbejde, blev enig om at stræbe hen mod at faa rejst et Hus i Byens Midte, der skulde danne et Knudepunkt til fælles Afstivning og Støtte i Henseende til Livserhverv og Uddannelse. En fireaarig Indsamling blev sat i Gang med dette Formaal for Øje; denne er nu afsluttet i dens dengang vedtagne Form og har indbragt omkring 75,000 Kr. som roligt maa formere sig ved Renter og eventuelle Gaver, indtil det Øjeblik kommer, hvor Forholdene synes gunstige for Bygningens Opførelse.

Men i denne forhaabentlig ikke lange Mellemtid agter man ikke at ligge ledig, lige saa lidt som man under Indsamlingen har indskrænket sig til at indkassere de tegnede Femogtyveører. Det har nemlig staaet de ledende klart, at man umuligt kan bygge Rum til Foretagender, som ikke ere til, og at derfor de Institutioner, som efter nøje Overlæg mentes at være nødvendige Led af Helheden, maatte skabes og have nogen Vækst, før Murene kan rejses. Derfor eksisterer allerede Kvindernes Bygning, omend paa en beskeden og lidet fremtrædende Maade i en Mellembygning i Pilestræde 9, 2. Sal. Den eksisterer gennem de to Institutioner, der ere affødte af Tanken, nemlig den snart treaarige Kvindernes Handels- og Kontoristforening „Hegnet” og dens yngre nyfødte Søster „Damernes Kunstflidsforening”. Begge Foreninger maatte komme til Verden, fordi der var et naturligt Behov for dem, og det har kun været heldigt, at de har kunnet startes omtrent samtidigt under en Centralledelse, der ved en saare praktisk Sammenslutning af Lokaler, Restaurant, Personale, Renholdelse o. s. v. gør det muligt at yde de to Foreningers Medlemmer store Behageligheder for saa lave Kontingenter som 3 Kr. aarlig for Hegnets Vedkommende og 4 Kr. for Kunstflidsforeningens. Da „Hegnet” nemlig kun har Brug for sine Lokaler om Aftenen, har den udlejet dem om Formiddagen til Kunstflidsforeningen med tilhørende Formiddagsklub, hvis billige og gode Frokostservering, hyggelige Lokaler med Toiletværelse og Læsebord med Tidsskrifter og Blade synes at være af stor Værdi som centralt Hvilepunkt for Byens mange fjerntboende Damer, og hvor de ad Aare tillige vil kunne bese den permanente Udstilling af Kunstindustri og gøre Indkøb med Rabat af store og smaa Genstande til Hjemmets Forskønnelse.
LÆS HELE ARTIKLEN
EMMA GAD UDTRÆDER AF KVINDERNES BYGNINGS BESTYRELSE 1903

Jyllands Posten, 23. september 1903
Jyllands Posten, 23. september 1903

bygning2
Bornholms Tidende, 30. september 1903.

Kvindernes Bygning.
I flere Aar er der indsamlet Bidrag til en “Kvindernes Bygning”, der skulde være ikke blot et fælles Samlingssted for Kvinder, med Restauration, Læsestue, Bibliotek, Gymnastilsal o. s. v., men tillige med Lokaliteter for en Husflidsskole for Kvinder, en Udstillingssal med Salgsburteau og andet mere, og det er til Dato lykkedes at indsamle ca. 83.000 Kroner.
Der er nu opstaaet Uenighed inde for Byggekomitéen, som har været ledet af Forfatterinden, Fru Emma Gad. Flertallet af Komiteens Medlemmer er stemt for straks at gaa i Gang med at rejse Kvindernes Bygning, men Fru Gad holder paa, at det vil være ønskeligt at vente, til man raader over et større Byggefond. Situationen har antaget en saa tilspidset Karaktér, at Fru Gad i disse Dage er udtraadt af Komitéen.


Alle tekster om Kvindernes Bygning:
1*INTRO2*1906-19153*1904-2023E.G. Home