Kvindernes Bygning *3

Plakat af Susette Holten.

1*INTRO2*1896-19033*1904-2023EMMA GAD UDTRÆDER AF KVINDERNES BYGNINGS BESTYRELSE 1903

Jyllands Posten, 23. september 1903
Jyllands Posten, 23. september 1903

bygning2Bornholms Tidende, 30. september 1903.

Kvindernes Bygning.
I flere Aar er der indsamlet Bidrag til en “Kvindernes Bygning”, der skulde være ikke blot et fælles Samlingssted for Kvinder, med Restauration, Læsestue, Bibliotek, Gymnastilsal o. s. v., men tillige med Lokaliteter for en Husflidsskole for Kvinder, en Udstillingssal med Salgsburteau og andet mere, og det er til Dato lykkedes at indsamle ca. 83.000 Kroner.
Der er nu opstaaet Uenighed inde for Byggekomitéen, som har været ledet af Forfatterinden, Fru Emma Gad. Flertallet af Komiteens Medlemmer er stemt for straks at gaa i Gang med at rejse Kvindernes Bygning, men Fru Gad holder paa, at det vil være ønskeligt at vente, til man raader over et større Byggefond. Situationen har antaget en saa tilspidset Karaktér, at Fru Gad i disse Dage er udtraadt af Komitéen.


kvindenogsamfundetKvinden og Samfundet, 1904 20.

Kvindernes Bygning
Af: Caroline Herding
Beretning, aflagt på Fællesmødet af Grosserer. Frk. Caroline Herding.

Da D. K. S.’s Repræsentant, Frøken Eline Hansen, for 5 Aar siden nedlagde sit Mandat i Kv. B. og jeg blev valgt i hendes Sted, klagede hun over Aanden og Tonen der. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal lade være at klage over; for alt, hvad der sker, strider imod, hvad jeg har lært, er ret og rigtigt.

I Reglen tier vi jo alle med alt, hvad der er budt os og har vedblivende støttet Indsamlingen for Sagens Skyld, endskønt den ene efter den anden har trukket sig tilbage; det samme havde jeg sikkert gjort, hvis jeg ikke havde været D. K. S.’s Repræsentant. – Men efter hvad der er sket i Kv. B. i Aar, er jeg tvungen til at blande Offentligheden ind i Sagen, idet jeg absolut anser Foretagendet for offentligt, og Pengene for at tilhøre „de danske Kvinder.”

Der har i Aar været en voldsom Kamp mellem en Del af Repræsentantskabet og Bestyrelsen. Bestyrelsen siger nemlig, at Kv. B. er et privat Foretagende, og at Repræsentanter er en Uting, som de vil have fjernet.
LÆS HELE ARTIKLEN

For nu at bevise, at jeg personligt ikke ønsker Magt, saa træder jeg tilbage, saa snart Sagen er i Orden; og jeg beder saa Dansk Kvindesamfund at vælge en anden Repræsentant.
Hvem Repræsentanterne og de danske Kvinder skylder en Tak i dette Øjeblik for trofast Støtte, det er vor Repræsentantskabsformand, Fru Geheimeraadinde Buch. Skønt der ikke er mange Aar tilbage, før hun fylder 80 Aar, saa ser hun nu, da hun har faaet Øjnene aabnede, klart og tydeligt paa det hele og har lovet at staa Repræsentanterne bi, indtil alt er ordnet. Derfor vil jeg bede Dem alle om at slutte sig til denne Tak og give Geheimeraadinde Buch et Tillidsvotum.

Forsamlingen sluttede sig hertil ved at rejse sig.


kvindenogsamfundetKvinden og Samfundet, 1905 06.

Kvindernes Bygning
Det ordinære Repræsentantskabsmøde i „Kvindernes Bygning” afholdtes Onsdag den 15de Marts.

I Stedet for afdøde Gehejmeetatsraadinde Buch, der var Repræsentantskabets mangeaarige Formand, valgtes Fru Alexandra Møller (g. m. Dr. jur. Ernst Møller) ind i Repræsentantskabet og blev derefter valgt til Formand for dette; som Næstformand genvalgtes Frk. Konstantin-Hansen.
Til Medlemmer af Bestyrelsen i Stedet for de efter Tur fratrædende: Frk. Davidsen, Snedkermester Frk. Sophy Christensen, Frk. Marie Madsen, af hvilke den sidste ikke ønskede Genvalg, valgtes Fru Gyrithe Lemche, Kommunelærerinderne Frk. Riese og Frk. Anne Bruun. Den øvrige Bestyrelse er: Læge Frk. Reinhard (Formand). Kommunelærerinde Frk. Præstgaard (Næstformand), Frk. Johanne Krebs, Formand for Jordemoderforen. Fru Anna Hansen. Til Revisorer genvalgtes Vexellerer Philipsen og Skoleinspektør Frk. Henriette Petersen.


bygning6Frederiksborg Amts Avis, 31. januar 1907.

København, 29. Jan.
Der har nu længe været stille om “Kvindernes Bygning”. Det var i Aarene 1897-1900, at man iværksatte den store Landsindsamling, som indbragte omtrent ved 100.000 Kr., og Planen var, at der i København skulle rejses en Bygning, som var i Stand til at afgive Lokaler for det store og omfattende Forenings- og Samfundsarbejde, som Kvinderne i de senere Aar har sat i Værk.

Der skulde være Forsamlingssale, Gymnastiksal, Foreningslokaler, Badeanstalt for Kvinder, Hjem for enligtstillede unge Piger, permanente og periodiske Udstillinger, Køkken- og Restaurationslokaler m. m.

Saa hvilede Sagen i nogle Aar. Man var noget ængstelig for at begynde, nærede Tvivl om, at Pengene ville strække til, savnede maaske ogsaa de rette, som kunde tage Ledelsen i Haand. Men nu har den indsamlede Kapital staaet og samlet Renter; ny Kræfter er traadte ind i Ledelsen, og efter alt at skønne vil der nu blive taget fat.

I Aftes holdt Kvinde-Organisationernes Repræsentantskab et Møde, paa hvilket det vedtoges at anmode Repræsentantskabet om at indlede Forhandlinger om Købet af en Byggegrund – enten paa Raadhuspladsen eller i den projekterede Christian den 9des Gade, der vil komme til at gaa igennem det ny Gammelmønt – Mønstergade-Kvarter. Ejendomspriserne er her henholdsvis 160 og 130 Kr. pr. Kvadratalen.

Der var i Repræsentantskabet mest Stemning for Raadhuspladsen, som det mest centralt beliggende Sted. Maaske bliver det da her, at Kvindernes Palads ad Aare vil rejse sig.
Repræsentantskabet og Bestyrelsen sætter sin Lid til, at det vil lykkes dem at øge Byggefondet i betydelig Grad, naar Folk nu faar at se, at Ideen er ved at træde ud i Livet.
Ib.


bygning7Berlingske, 24. marts 1909.

Der har i den senere Tid været Stilhed om “Kvindernes Bygning”. Ganske vist er der fra Tid til anden dukket Forslag op om den bedste Anvendelse af de Penge, Byggefondet ligger inde med, men noget positivt er der ikke foretaget. Indenfor Byggefondet vil der imidlertid i nær Fremtid blive afholdt et Repræsentantskabsmøde, paa hvilket de forskellige Forslag vil blive tagne op til Drøftelse.
Det vil derfor være af Interesse at opfriske Hovedtrækkene i den Historie, der ligger bag “Kvindernes Bygning”. Vi har i den Anledning henvendt os til Admiralinde, Forfatterinden Fru Emma Gad.

“Ja, Sagen gaar jo langt tilbage”,
LÆS HELE ARTIKLEN


bygning8Nationaltidende, 21. april 1909.

Jeg maa vist ikke have været rigtig heldig i Valget af mine Udtryk, da jeg skrev i dette Blad for 10. Marts om Kvindernes Bygning, i alt Fald har Fru Emma Gad grundig misforstaaet mig. Jeg har ikke rettet nogen som helst Opfordring til danske Kvinder om at tage Aktier i et Foretagende af saa mangfoldig Art, som det af Fru Gad og Meningsfæller oprindelig presenterede, jeg har tværtimod med et rask Snit fjernet fra Planen alle de filantropiske Udvækster, saasom Læsestue med tilhørende Bibliothek for Arbejdersker, cooperative Boliger gor kvindelige Kontorister, Kommisser o. s. v.; jeg har kun bibeholdt det, jeg kalder Helhedstanken: Samlingsstedet for danske Kvinders Virken og Færden.
LÆS HELE ARTIKLEN

Mit Standpunkt er fremdeles: Skaf os de 300,000, og saa bygger vi et Kvindernes Forsamlingshus til Udlejning efter gængse Priser. Fru Meldal siger: Begynd strax i det ene eller det andet kvindefilantropiske Øjemed og stil paa, at Pengene kommer – Fru Emma Gad bygger for 100,000 og paa forventet Efterbevilling i Fantasien et storstilet Gæstehjem for unge Piger, en Udklækningsanstalt for fremtidige Politikere, Husmødre, Kunstnerinder, Foretningsdrivende o. m. fl. Hun undlader dog at nævne Hjemmets væsentligste Betingelse, Lederen og Opretholderen, som i sig maa forene Moderens, Pædagogens, Administratorens og den frisindede Depots lige uundværlige Egenskaber. Gives der en saadan Kvinde? Det der saare tvivlsomt, men utvivlsomt er det, at af den kvindelige Ledelse afhænger Hjemmets Skæbne, og findes den rette, saa kan hun ikke opvejes med mindre end Renten af de 100,000 som foreløbig staar til Raadighed. Jeg overlader til Læseren at dømme om, hvem der i Spørgsmaalet “Kvindernes Bygning” ser mest jordbundent og praktisk paa Sagen, de to Damer eller jeg.
Gyrithe Lemche.


bygning9Nationaltidende, 16. september 1910.

Kvindelig Læseforening.
er i Gaar saa smaat begyndt at flytte forskellige Sager fra “Hafnia”s Gaard hen til Hjørnet af Gammel Mønt og Antoniegade, hvor den nye Bygning jo opføres.
– – –
En Ting er ubegribelig: hvorfor protesteres der ikke fra begge Sider, naar der Gang paa Gang (f. Ex. i “Berlingske Tidende” og i “Politiken”) skrives om dette Foretagende: “Kvindernes Bygning” -; den Bygning der opføres paa Hjørnet af Gammel Mønt og Antoniegade, er “Kvindelig Læseforenings Bygning”.
Desværre har disse to Institutioner jo ikke kunnet gaa sammen om at skabe noget virkelig stort og monomentalt, og de bør derfor ikke staa i den offentlige Bevisthed som det samme. Formand for “Kvindernes Bygning” (den, der endnu kun er et Fond) er Frøken Grosserer, Borgerrepræsentant Wilhelmine Rerup.
M.L.


bygning10Næstved Tidende, 8. oktober 1913.

Kvindernes Bygning.
Arbejdet sættes paany i Gang.

Der er nu snart gaaet en lille halv Menneskealder siden den store Landsindsamling til en Kvindernes Bygning. Det lykkedes ikke den Gang at faa samlet eller sikret et saa stort Beløb som maatte anses for nødvendigt for at Foretagendet kunde sættes i Værk, og Sagen har nu ligget hen i en længere Aarrække – saa længe, at adskillige af Bidragyderne maa antages ikke mere at være i Live, mens andre vel sagtens har været paa Vej til at opgive Haabet om, at de nogensinde vilde faa den planlagte Kvindernes Bygning at se.
Det indsamlede Beløb er imidlertid i god Behold. Det er i Aarenes Forløb vokset til 110,000 Kr., og Fondet bestyres af en Komite med Borgerrepræsentant, Grosserer Frk. Rerup som Formand. Og nu har Komiteen sammen med Dansk Kvindesamfund dannet et Fællesudvalg, som er i Færd med at træffe Forberedelser til paany at faa Sagen i Gang.
LÆS HELE ARTIKLEN


bygning11Folkebladet Sydjylland, 23. juni 1916.

Kvindernes Bygning.
Det paatænkes at skride til Opførelsen.
Beliggenhed paa det gamle Jernbaneterræn. – 130.000 Kr.

København, 22. Juni
I Aarene 1896-99 blev der hele Landet over foretaget en Indsamling til en “Kvindernes Bygning” i København. – Indsamlingen, der afsluttedes det sidsnævnte Aar, indbragte ialt 80,000 Kr. Dette Beløb er i Aarenes Løb ved Renternes Hjælp steget til ca. 130,000 Kr. Det er nu under overvejelse i den nærmeste Fremtid at skride til at opføre Bygningen. Grunden hertil er vel navnlig den, at der jo, naar det gamle Jernbaneterræn bliver rømmet, bliver store og godt centralt beliggende Byggepladser at faa til Købs. Og man tænker sig altsaa, at Kvindernes Bygning skulde komme til at ligge ved Sct. Jørgens Sø i Nærheden af den ny Højskole. Fra visse Sider har man tænkt sig etableret et Slags Lokale-Fællesskab mellem den ny Højskole og Kvindernes Bygning.
Det er Meningen med Kvindernes Bygning, at den skal afgive Lokaler for de forskellige kvindelige Foreninger, samt give Plads for cooperative Boliger for kvindelige kontor- og Butiksarbekdere og andre ligestillede. Endvidere er det Tanken i Bygningen at indrette et stort Kvindehotel. Foretagenet forestaas af et dertil særligt nedsat Udvalg, hvis Formand er Forfatterinden, Fru Gyrithe Lemche.
V.K.


Politiken, Dametidende, red. Emma Gad.blank

4. januar 1920.

Det ungdommelige Klagebrev fra en ung Pige fra Provinsen til hendes Moder, som vi gengav i forrige Nummer, maatte virke som en Manen til at skabe bedre Livsbetingelser for de unge, arbejdende Kvinder, som ikke har Hjem her i Byen og sidder forhutlede og forfrosne paa et saakaldt møbleret Værelse uden Komfort og Hjælp, udnyttet til det yderste af pengebegærlige Indehavere af Lejligheden. Et saadant Værelse koster for Tiden mindst 50 Kr. pr. Md., og hvordan er det saa?
Det ligger inder disse Forhold nær at spørge, om der ikke var Anledning til hurtigst muligt, at anvende den Pengesum, som ligger hen til en Kvindernes Bygning, til at skabet et storstilet Fælleshjem for unge Piger fra hele Landet, der kommer hertil dels for at uddanne sig, dels for at tiltræde en Plads. Et saadant Fælleshjem, der maatte være forholdsvis billigt, kunde jo ligge i en beskeden Sidegade, naar blot den laa centralt, være ganske tarveligt i Udstyr, blot smagfuldt og renligt med rigelige Baderum, Centralkøkken og Forsamlingsværelser. En enkelt stor Sal til Udlejning vilde naturligvis ikke være af Vejen.
LÆS HELE ARTIKLEN

Hvorfor i Herrens Navn saa ikke resolut overhugge Knuden ved at overdrage Pengene til én Institution, f. Eks. Dansk Kvindesamfund og bemyndige den til at skabe det bitterligt tiltrængte Centralpunkt her i Byen for Landets kvindelige Ungdom, der kommer hertil for at lære og for at arbejde. De, der i forrige Aarhundrede gav et Par Femogtyveører til Indsamlingen – den var i det Smaa – til det oprindelige vage Program, er enten døde, eller ogsaa vil de sige: “Hvad vi gav, vil vi hellere end noget andet, se anvendt til, at Landets Mødre med Tryghed kan sende deres unge Døtre til Hovedstaden og vide dem vel beskyttet i et hyggeligt og billigt Fælleshjem, som er skabt dem af os, der gik forud. Dertil giver vi gerne noget om igen”. Og det gør de. Saa fornuftige er da Folk.
Emma Gad

11. januar 1920.

Vi har i Anledning af den i forrige Nummer bragte Artikel om Kvindernes Bygning modtaget nedestaaende Svar fra Institutionens Formand, Forfatterinden Fru Gyrithe Lemche:

Det er hændt mere end en Gang, at en eller anden kendt Kvinde i Dagspressen er fremkommet med et Forslag til Løsning af Problemet: “Kvindernes Bygning”, og har henledt opmærksomheden paa “hæderkronede Kvinder”, som sammen med mig har gjort sig skyldig i den Brøde at antage os den ulykkelige Skabning, som en kreds af lige saa “hæderkronede Kvinder” med Fru Emma Gad i Spidsen i 1895 holdt over Daaben, der indrømmer, at det er praktisk at være trofast baade mod egne og andre Idéer, der er meget mere praktisk naar Vanskelighederne tropper op, at smøge Idéen af sig, og kan man overvinde sig selv til at udstille den som et Misforster og prisgive den til et lattermildt Publikum, saa har man [ulæseligt] baade i Nutid og Fremtid.
Det [ulæseligt] at Fru Gad har givet mig Anledning til offentligt at forsvare hendes Idé med hende selv, hvilket beviser, at hun stadig kreser om det udsatte Barn og ønsker at hjælpe det til en hæderlig Livsvej. Blot kunde jeg ønske, at Fru Gad vilde have benyttet den Lejlighed, som tilbød sig i Forsommeren, til dette spørgsmaalet med selve “de hæderkronede Kvinder”, som efter hendes Mening kvæler Barnet i deres altfor trofaste Favntag. “Kvindernes Bygning” havde den Gang indbudt Repræsentanter for alle vore Kvindeforeninger, ogsaa for Dansk Kunstflidsforening, til et Møde, hvor der blev gjort Rede for den nuværende Styrelses Arbejde ligesom for hele Institutionens Historie. Alle Foreningernes Tillidsmænd paa Mødet blev opfordret til at tiltræde vort Repræsentantskab, for dér at kunne øve en sund og gavnlig Kritik af Styrelsens Foretagender, og øve den paa rette Sted og til rette Tid. Mange fulgte Opfordringen, men desværre var Fru Emma Gad ikke tilstede som Repræsentant for Dansk Kunstflidsforening, og er derfor ikke Medlem af Repræsentantskabet, men tvunget til at appellere til et udenforstaaende Publikum, som rimeligvis vil lade hendes Forslag gaa ind af det ene Øre og ud af det andet, medens det indefor vores egne Vægge vilde være blevet omhyggelig vejet og prøvet. Fru Gad vilde ogsaa paa ovennævnte Møde have erfaret, at “Kv. B.” i 1913 foreslog Dansk Kvindesamfund at skaffe den manglende Kapital til veje mod at faa overdraget Administrationen af Bygningen, men dette Forslag mødte forholdsvis Kølighed.
Sluttelig vil jeg takke Fru Emma Gad fordi hun saa uforbeholden gav os Grunden til, at hun i sin Tid lod sin Idé i Stikken, hvilket jeg med min tunge Opfattelse har haft saa ondt ved at forstaa. Kan man ikke bringe sin Idé det Offer at forsøge at sætte sig lidt ind i Prioritetsforholdene ved en Bygning, da er man heller ikke berettiget til at føre den ud i Livet. Jeg kan til Gengæld berolige Fru Emma Gad med, at den nuværende Styrelse, som tilfulde anerkender sine Mangler, ikke desto mindre efter ringe Evne har forsøgt at sætte sig ind i Prioritetsforhold og andre Forhold, vejledt af vor udmærkede og i Byggeforhold vejledet af vor udmærkede juridiske Raadgiver. Det er ikke den Slags Vanskeligheder, som undertiden frister mig til at give op, men det er en bange Anelse om, at den Solidaritetsfølelse blandt Kvinderne, som skulde være Grundvolden for “Kvindernes Bygning”, og som i flere andre Lande har rejst lignende Bygninger, den findes ikke blandt danske Kvinder, og det er en af Grundene til, at “Kvindernes Bygning” endnu kun eksisterer paa Papiret i Bankernes Boxer.
Gyrithe Lemche

Fru Gyrithe Lemche maa endelig ikke blive træt af at stræbe med Kvindernes Bygning – Sagen kan vist umuligt være i bedre og dygtigere Hænder end hos hende og den Komité, der nu sidder ved styret. Naar Fru Lemche ved en lille Tanke bittert og mildt bedrejder mig, at jeg har givet Sagen op, saa kan jeg kun sige, at jeg tror at have handlet rigtigt deri. Det gik op for mig i Tide, at det til Gennemførelsen af dette meget vanskelige Foretagende ikke var gjort med “at sætte mig lidt ind i Prioritetsforhold”. Dertil maa man sikkert være forretningsmæssigt anlagt fra Naturens Haand, og det er jeg ikke – destoværre.
Derimod skal jeg villigt indrømme den Fejl, jeg og mine Værkfæller begik i 1895 ved at ville gabe over for meget. Vi var sejrsberuste og lidt øre i Hovedet efter lykkeligt at have gennemført en Udstilling, Alle paa Forhaand havde dødsdømt. Saa troede vi, at vi kunde alt – ogsaa paa Grundlag af et 14,000 Kr. stort Overskud faa rejst et Palads med Bolig for alle kvindelige Foreninger, et Hjemsted for enligststillede Kvinder, Forsamlingssale, Udstillingsrum, Butikker m. m. Det ville jo kræve Millioner. De kom ikke, og vi forstod ikke den Gang, at de kommer aldrig.
Men saa er det jeg mener: Hvorfor klamre sig krampagtigt til et vistnok uigennemførligt og vagt Program, som Ingen uden for Komitéen bryder sig om og overhovedet aner, er til? Hvorfor ikke anvende den dog ret betydelige Kapital, der faktisk er til Stede, til Gennemførelse af en Del af Programmet, som der er saa usigelig Trang til- for det er der til et stort moderne Hjemsted for Landets unge Piger, der søger til Hovedstaden for Uddannelsens eller Erhvervets Skyld. Jeg tro de fleste vil give mig Ret i dette Synspunkt, der i hvert Fald har den Fordel at være praktisk gennemførligt og til vedblivende Nytte for vort Lands kvindelige Ungdom.
Emma Gad


blankPolitiken, 1. december, 1936.

Fra Strøget kunde man i Gaar gennem Helligaandskirkens Gitter se Flagene blafre over den smukke lyse “Kvindernes Nygning” i Niels Hemmingsensgade. Efter flere mindre Indvielser af forskellige Kvindeforeningers Lokaler i Huset var man nu naaet til den store og egentlige Indvielse af dette Monument for Kvinders Arbejde, som Forfatterinden Emma Gad for nøjagtig fyrretyve Aar siden udkastede Planen til. Der gik en Strøm af Indbudte gennem den blomsterudsmykkede Forhal ned til Festsalen i Undeetagen, hvor en Bronzebuste af Emma Gad havde faaet sin Plads i en Niche. Den er skænket af hendes Søn, Direktør Urban Gad, som sammen med sin Frue saas blandt Gæsterne.

blank
I “Karnappen”, mens man venter paa Gæsterne fra Aabningshøjtideligheden.

Formanden, Guldsmed Frk. Karna Nilsson (som nylig selv har flyttet sin Butik til Niels Hemmingsensgade) bød velkommen og gjorde opmærksom paa, at Mænd var lige saa velkomne som Kvinder i dette Hus. Isolationen mellem Kønnene er et overstaaet Stadium, det er Mennesker, vi byder velkommen!
– – –
I stedet for at udbringe et Leve, som der hørte Vin og Kransekage til, foreslog Fru Lemche Forsamlingen at rejse sig og sende en Tanke tilbage til Emma Gad og de Kvinder, der fulgte hende.
– – –blank
[Festmiddagen] fandt sted i Festsalen i Aftes og havde Samlet 180 Deltagere. I Aften holder Restaurant “Karnappen” sin Aabningssouper, hvortil alle Pladser er forudbestilt. Man maa sige, at Kvindernes Bygning starter med fuld Musik. -Es


Kvindernes Bygning der blev materialiseret i 1936 findes stadig på Niels Hemmingsensgade. Heldigvis er tiderne så forandrede at dens nødvendighed for tidens unge kvinder må siges at være lav. Der er her sket en positiv udvikling. Nye tider, nye opgaver. Dem følger Kvindernes Bygning i dag.


 

Kvindernes Bygning i dag.

blankDet store blandede arbejde der foregår i Kvindernes Bygning i dag, kan der læses om på deres hjemmeside.
Der er ikke problemer for kvinder i dag med at få en uddannelse som muliggør selvforsørgelse, men verden har alligevel brug for et skub i en bedre retning, og ikke bare nationalt.

Som formål skriver de: “Kvindernes Bygnings Fond har som formål at støtte kvindepolitiske initiativer og projekter, som ved deres indhold tager sigte på at fremme kvinders ligestilling i bred forstand.
Støtte kan gives til enkeltpersoner, foreninger, organisationer m.v., når der er tale om en klar kvindepolitisk ide/målsætning i projektet.
Det er således ikke tilstrækkeligt, at projektet handler om kvinder eller udføres af kvinder.
Fonden kan tillige uddele hæderspriser til enkeltpersoner, foreninger, institutioner og virksomheder.”


blank

Læs også Kvinderne Bygnings
JUBILÆUMSBOG
om dengang og om nu -125 år senere.
Her er adgang til JUBILÆUMSBOGEN
*
“Fra vision til virkelighed – Kvindernes Bygning 125 år.”

Tidligere har der også været udgivelser om Kvindernes Bygnings forløb og funktion.
En tekst frem til huset blev en realitet findes i Tove Koed’s festskrift:
Historien om Kvindernes Bygning 1896-1936.

En opdatering frem til 2011 findes fra Karen Arpe m. fl.:
Kvindernes Bygning 1936-2011.


Alle tekster om Kvindernes Bygning:
1*INTRO2*1906-19153*1904-2023E.G. Home