Nicolaus Urban Gad *3


FRA YACHTKAPTAJN TIL UDSKRIVNINGSCHEF


1898 YACHTKAPTAJN

blank
Juleroser 1898.
blank
Juleroser 1898.

Horsens avis, 17. august 1898.

Kongebesøg paa Eskadren.
Ved Taflet i Mandags paa Bernstorff, til hvilken den svenske Eskadres Chefer var indbudne, besluttedes det, at en Del af de kgl. Herrer den næste Formiddag skulde aflægge et Besøg paa Flagskib “Odin”. Pr. Telefon kom Meddelelsen om det kgl. Besøg i Gaar Morges Kl. 9, hvorefter man strax gik i Lag med Forberedelserne.

De Skibe af den danske Eskadre, der ligger paa Kjøbenhavns Rhed nær Trekroner, iførte sig stor Flagpynt, medens de svenske og russiske Orlogsskibe kun viste deres Orlogsflag.

Henad Kl. 11 samledes paa Toldboden Hs. Maj. Kongen, Prins Valdemar, Kong Georg af Grækenland, Kronprinsen, Prins Christian og Prins Carl, Alle i Uniform. De modtoges paa Toldboden af Marineminister Ravn.

Ved Toldbodens Kongetrappe laa Marineministerens Dampchalup klar til at føre de kgl. Herskaber ud til “Odin”, som laa lidt længere ude paa Rheden end “Polarstjernen”. Saasnart Kongen var kommen om Bord i Chaluppen, der førtes af Yachtkaptaj, Kommandør Gad, rejstes det danske kongeflag i Baadens Agterstavn. I samme Øjeblik dundrede Kanonsalut løs fra Batteriet “Sirius” og fra Orlogsmændene paa Rheden. Vagtskibet “Sjælland” mandede Ræer, og paa de andre Orlogsskibe stod Mandskaberne opstillede til Parade langs Rælingen. Under Matrosernes taktfaste Hurraraab gled Dampchaluppen med Herskaberne gjennem det spejlglatte Vand. Under fornyet Salut gik Kongerne og Prinserne om Bord i det svenske Admiralskib. Besøget om Bord varede godt en halv Time.

Paa Toldboden havde der ved Landstigningen samlet sig en betydelig Menneskemængde, der hilste Herskaberne.


blank
Fra “Det kongelige danske Hof” 1863-1937 – Arthur Jensens Forlag 1937.
blank
Jyllands-Posten, 2. april 1898.

Ribe Stiftstidende, 30. august 1898.
Hs. Maj. Kongen aflagde i Gaar Formiddags Besøg om Bord paa den engelske Eskadre, som i denne Tid gæster Kjøbenhavns Rhed. Majestæten indtraf til Nordre Toldbod i det prægtige Sommervejr og var ledsaget af Hs. kgl. Højh. Kronprinsen, Prinserne Valdemar og Carl og Prins Georg af Grækenland. Kongen var i Admiralsuniform, Kronprinsen i Generals- og Prinserne i Søofficersuniform. Paa Nordre Toldbod, hvor danske og engelske Flag smældede for den friske Vind, modtoges de kongelige Herskaber af Marineministeren og Kongens Yachtkaptajn, Kommandør Gad, og efter nogle Øjeblikkes Ophold paa det tæppebelagte Afgangssted tog Herskaberne Plads i Marineministeriets Chalup og styrede ud mod det engelske Chefskib “Raleigh”, fra hvis Stortop det danske Kongeflag vajede. Samtidig afgaves Salut fra Forterne, “Polarstjærnen”, “Svetlana” og de engelske Krigsskibe, og Mandskabet paa “Sjælland” mandede Ræer og raabte hurra.

Om Bord paa “Raleigh” var man forberedt paa det fornemme Besøg; de højere Officerer deltog forleden i Kongens Taffel, og ved denne Lejlighed bebudede Majestæten et Besøg om Bord paa Eskaden, saasnart Lejlighed gaves. Chefen modtog de kongelige Herskaber ved Skibstrappen, og Kommandøren, Poe, der er en Halvfætter til Forfattereb Edgar Poe, forestillede Officererne og den tilstedeværende engelske Charge d’affaire Mr. Johnstone for dem.


blankBerlingske, 24. oktober 1898.

Kejserinde Maria Feodorownas Afrejse. Hendes Majestæt Kejserinde Maria Feodorowna af Rusland tillige med Hendes kejserlige Højhed Strorfyrstinde Olga ere idag efter Bestemmelsen afrejst herfra.

LÆS HELE ARTIKLEN

– – –

Hans Majestæt og de andre kongelige Herskaber forblev endnu samlede paa Broen og gik helt ud paa Brohovedet for at tilvifte de Bortdragende endnu et Farvel.

Da Chaluppen forsvandt i den lette Dis, som hvilede over Sundet, begav Herskaberne sig tilbage gjennem Haven til de udenfor, paa Strandvejen ventende Vogne, hvorefter Bortkjørselen fandt Sted til Residensslottet og de andre Slotte.


blankBerlingske, 2. december 1898.

Kejser Frants Joseps 50 Aars Regjeringsjubilæum.
I Anledning af Kejser Frants Joseph af Østrig-Ungarns 50-Aars Regjeringsjubilæum har der i Formiddags fundet en højtidelig Gudstjeneste Sted i den katolske St. Ansgarkirke i Bredgade.

I den smukke, lille Kirke var Lysene tændte ved Altret, og talrige Medlemmer af den herværende katolske Menighed havde givet Møde, da Højtideligheden Kl. 10½ i Formiddags tog sin Begyndelse.
LÆS HELE ARTIKLEN


1899

blankLolland-Falsters Folketidende, 20. januar 1899.

København, den 18. Januar.
Den i Folketingets Dagsmøde fortsatte Debat om de militære Budgetter overværedes bl. a. af den svensk-norske Minister, Bech-Friis, Kommandør Gad og Viceadmiral Meldahl. Diskussionen havde ikke saa stor Interesse som i Gaar; men der er dog værd at notere, at Krigsministeren nok mente at kunne klare sig med det stærkt beklippede Budget, som Finansudvalgets Flertal havde bevilget ham. Man naaede at blive færdig med Krigsministerens Budget i Dag og faa begyndt paa Marineministerens, der næsten synes ogsaa at ville optage hele Dagen i Morgen


blank
Aarhus Amtstidende, 23. maj 1899.

blankAftenbladet, 31. maj 1899.

I Gaar Eftermiddags Kl. 2 blev Konstablerne Andreasen, Hansen og Petersen begravede paa Garnisons Kirkegaard.

Pastor Fenger traadte op paa Bræddeplatformen og kastede Jord paa samt bad Fadervor.
Derpaa hørtes noget tilbage et kort Kommandoraab og tre Salver knaldede over Graven, med Gjenlyd fra de nærmeste Husrækker.
Atter traadte Pastor Fenger op paa Platformen og takkede paa de tre Familiers Vegne de Tilstedeværende, specielt Kongen og Kronprinsen, der gav Møde ved henholdsvis Kommandør Gad og Kaptajn Kofoed Hansen, de to Excellencer, Krigsministeren og den kommanderende General, og General Wagner for udvist Deltagelse.

Dermed var Højtideligheden forbi, og den store Menneskemængde spredte sig mellem de grønne Grave.

Udenfor Kirkegaarden holdt en kongelig Vogn, hvis røde Kusk skinnede som Ild i den stærke Eftermiddagssol. Den havde bragt og bortførte efter Begravelsen Kongens og Kronprinsens Repræsentanter.

 

blank
Horsens avis, 1. november 1899.

Udenlandske Ordener. Kommandør N. U. Gad, R. af Dbg, Jagtkaptajn hos Kongen, tillades det at anlægge og bære den ham af Kongen af Sverrig-Norge tildelte Dekoration som Kommandør 1. Klasse af den norske St. Olafs Orden.


2000 TAFFEL

blankNationaltidende, 29. januar 1900.

Taffel.
Til Hs. Maj. Kongens Taffel i Dag i Residenspalæet paa Amalienborg ere indbudne Værftchef, Kontreadmiral Jøhnke, med Adjudant, Kapt. C. Hovgaard samt Yachtkaptajn, Kommandør Gad.


KONGESKIBET DANNEBROG

Her ankommer kongeskibet Dannebrog til Aarhus 1906, og bliver festligt modtaget på havnen. Det er fem år efter Urban Gad var Yachtkaptajn. Også kongen er her ny; Frederik den 8. (konge 1906-1912).

Hjuldamperen var blevet malet hvid (i 1913), og er her på tur til Kolding i 1920. Også her med ny Konge; Christian 10. (konge 1912-1947). På kongeskibet var Kommandør Henry Gad (admiral Gad og Emma Gads ældste søn) chef i 1923.

blankDet nuværende Kongeskib Dannebrog (fra 1932) ved kaj i Aarhus 2018.


1901 KONTREADMIRAL – UDSKRIVNINGSCHEF

blank
Jyllands-Posten, 17. marts 1901.

Lolland-Falsters stiftstidende, 25. marts 1901.

blank
Jyllands Posten, 28. april 1901.

Det særlige engelske Gesandtskab, som skal notificere Kong Edwards Tronbestigelse, for den danske, svensk-norske, russiske og tyske Regering, ankom i Gaar Aftes til København og viste sig at bestaa af Hertugen af Abricorne, Generalmajor Sir Archibald Hunter, Oberst, Earl af Kinton, Kaptajn Markis Georg af Hamilton og Sekretær i det engelske udenrigsministerium Mr. Godfrey R. Clerk. Det var paa høje Tid, de Herrer ankom til København, idet man en Time senere ventede selve Englands Dronning, hvem Kong Christian, Kejserinde Dagmar af Rusland og Prins Valdemar vare rejste i Møde til Roskilde. Der blev da heller ikke Tale om nogen Modtagelse af det britiske Gesandtskab i Aftes ved Hove; men paa Kongens Vegne mødte paa Perronen de Herrer Yachtkaptajn, Kommandør Gad og Kammejunker Bernhoft, der ere Britterne attacherede unde Opholdet her, og med dem kørte de til Hotel a’Angleterre, hvor de skulle bo, indtil de fortsætte Rejsen til Hørsholm paa Tirsdag.

De engelske Udsendinge som i Dag, overværede Gudstjenesten i den engelske Kirke, ville i Morgen blive modtagne i speciel Audiens af Kongen og deltage i Taffel samme Dag i Residenspalæet. De medbringe til Audiensen i en rød Silkemappe et egenhændigt Brev fra Kong Edward, hvori denne meddeler, hvad man forlængst ved, at Dronning Victoria er død og at han selv har besteget sine Forfædres Trone.
– – –


blank
Systemskiftet i Danmark.

Lolland-Falsters Stiftstidende, 2. september 1901.

Der har været sagt meget, skrevet meget og rejst meget i Anledning af den Deputation, der i Gaar mødte hos Hs. Maj. Kongen for at bringe denne en Tak fra Venstre Landet over.

Det forlyder med Sikkerhed, at Tanken til dette er Udgaaet fra Ministeriet. Den blev imidlertid ført ud i Livet af 33 Mænd fra alle Landets Egne. Ideen var noget uforberedt, og Valget af de delegerede, som skulde foregaa i hver Kommune for sig, har været ledsaget af forskellige mere eller mindre opbyggelige Scener. Nogle Kommuner sendte slet ingen delegerede, andre sendte nogle, der var valgt af et Mindretal, og nogle, der vare valgte af et Flertal. Hist og her stode staalhærdede Demokrater op og forklarede, at Planen var en Haan mod det suveræne Folk, og det hele akkompagneredes af Socialisternes Haansord mod “de krumryggede Snobber.”

Imidlertid er det dog lykkedes at faa Planen ført igennem. Folketoget, der kun mødte ringe Tilslutning fra det “frisindede” Københavns Side, er vandret gennem Hovedstadens Gader, Deputationen har været hos Hs. Majestæt, og Festen er holdt.

Nogen egentlig Feststemning var der altsaa ikke udbredt over Pladsen, da Folketoget svingede ind.

Deputationen begav sig nu med Ordføreren Amtsraadsmedlem Ole Jensen, Nygaarde, op til Kongen, der sammen med hele Familien ventede den i den store Sal i “Christian den Syvendes Palæ” i Beletagen. Hans Majestæt modtog dem staaende mellem Kronprinsen og Prins Christian; iøvrigt vare til Stede Enkekejserinde Dagmar, Dronning Alexandra, Kong Georg, Kronprinsessen, Prinsesse Alexandrine, Prins Valdemar og Prinsesse Marie, Prins og Prinsesse Carl, Prinserne Hans, Harald o. s. v.
Endvidere Hs. Ekscell. Konsejlspræsident Deuntzer, Hofmarschal Oxholm, Geheimeraad Castenschiold, Kammerherre Løvenfeldt, Yachtkaptajn Gad, Staldmester, Grev Frijs og Adjudanterne Lambcke og Kauffmann.


blankBornholms Tidende, 25. november 1901.

Kjøbenhavn: Den meget eftertragtede Post som Udskrivningschef i Kjøbenhavn bliver besat med Kongens Jagtkaptajn, Kommandør Gad; derimod tilfalder femte Udskrivningskreds i Aalborg ved indtrædende Balance en Landofficer. Kommandør Bardenfleth formenes at blive Kongens Jagtkaptajn.


blankViborg Stiftstidende, 26. november 1901.

København, 25. Novbr.
– Det var almindelig ventet, at Stillingen som Udskrivningschef, der var bleven ledig ved afdøde Louis Lunds Død, vilde blive besat med Kontorchef i Justitsministeriet Rentzmann. Resultatet er imidlertid blevet et andet, idet Kongens Yachtkaptajn, Kommandør Gad har faaet Stillingen. Han søgte den sammen med Rentzmann og Generalmajor le Maire. Traditionen med at tage Hensyn til Hofstillingen er forsaavidt holdt, som Louis Lund, før han blev Udskrivningschef, havde været Hofchef hos Kronprinsen. For Kommandør Gad er Udnævnelsen en Revanche for, at han blev sprungen forbi til Admiral. Han vil kunne forbinde den nye Stillings Indtægter med sin Pension som Kommandør.


Alle tekster om Nicolaus Gad: 1 INTRO * 2 1864-1897 * 3 1898-1901 * 4 1902-1908 * 5 1909-1913 * 6 1914-1920 *