Valdemar Koppel 1946


Af Politikens historie.

Hvad kan en Foredragssal ikke bruges — vi havde nær sagt misbruges — til? I POLITIKENS Sal har der været afholdt Skakopvisninger — baade Blindspil og Simultanspil ved saa berømte Mestre som LASKER og NIMZOWITSJ —; der har fundet Bridgeturneringer Sted, Sprogundervisning og Frugtudstillinger; en forhenværende Chef for Husarregimentet har der demonstreret sin Samling af Sommerfugle og Sommerfuglelarver; successive har Salen været befolket af Malerier, Bøger (bl. a. GUSTAV WIED-Udstilling), Møbler og andet Indbo, Legetøj. Der har været Forsøgsteater, hvis Leder ikke er veget tilbage for saa betydelige Opgaver som at fremføre Ove Rodes Ungdomskomedie: »Harlekins Omvendelse«.

Titel: Af Politikens Historie
Forfatter: Valdemar Koppel
Udgiver: Politikens Forlag
2 bind, illustreret
År: 1946

I nogle Søndags-Eftermiddagstimer forsøgtes en Underholdning for Børn, og Børneteatrets Forestillinger — baade beregnet paa og udført af Børn — blev efterhaanden en overmaade fast og solid Institution. I Pauserne har POLITIKENS Medarbejdere selv kunnet benytte Salen til en eller anden festlig Sammenkomst. Mange muntre Gilder er der blevet fejret i Aarenes Løb, mange Sange sunget, mange Taler holdt og mange Skaaler udbragt for Bladets Vækst og Trivsel.

blank
Klods Hans, 12. marts 1915.
Salen har saamænd ogsaa en Overgang været Eftermiddags-Restaurant og Te-Salon med smaa musikalske Opvisninger. Den unge CHR. GOTTSCHALCH havde en Gang den kunstneriske Ledelse af Salen i Eftermiddagstimerne og stod her og sang sig sin Sikkerhed og Rutine til.
Men navnlig bør ogsaa EMMA GAD nævnes. Denne mondæne Dame, Admiralinde og Veninde med det københavnske Bourgeoisi og yndet Forfatterinde af Lystspil, havde en ukuelig Energi og Overflod af Initiativ, der kom Foredragssalen til gode.
blank

Hun var POLITIKENS Medarbejder, den første Redaktør af den særlige Dameside i Bladet og urokkelig trofast under alle Omskiftelser, selv under Frafaldet i 1920, hvor hun blev Genstand for haardt Pres fra mange Sider. Det er utroligt, hvor mange unge gryende Talenter hun kunde faa Kik paa og hale op i Foredragssalen til deres første famlende Trin paa Kunstnerbanen. Saare mange af dem forsvandt senere sporløst. Men havde Fru Emma Gad ikke andre Fortjenester af POLITIKEN — og hun har mange — saa kan i alt Fald ikke den Adkomst til Ære og Berømmelse tages fra hende, at det var paa hendes Initiativ, at LIVA WEEL, den Gang ganske ukendt, under Navnet LIVA OLSEN debuterede i POLITIKENS Sal paa Raadhuspladsen.

Sit første rigtige Søndagstillæg fik POLITIKEN saa tidlig som i 1910 paa et Tidspunkt, da Bladet selv ikke besad nogen Farvepresse; Tillæget tryktes hos EGMONT PETERSEN; det var, selv set med Nutidsøjne, et meget anseligt og smukt Blad, men ogsaa dyrt. Alfred Nervø optog Forsiden af det første Nummer med en stor Artikel om »Kampen om Lufthavnen« illustreret af et stort Fantasibillede, hvoraf fremgaar, at Nervø havde tænkt sig Fremtidens Lufthavn midt paa Raadhuspladsen. Det vil næppe nogensinde blive gennemførligt.

Efter tre Fjerdingaars Forløb blev Tillæget opgivet som for kostbart og det underholdende Søndagsstof indskrænket til et Par Sider i selve Bladet. POLITIKENs SØNDAGSSIDE redigeredes efterhaanden af Viggo Cavling, Andreas Vinding og Anker Kirkeby, og den udmærkede Fru Emma Gad bistod i mange Aar ved Behandling og Tilrettelægning af det særlige Damestof. Ved Siden af de glimrende Forbindelser, hun havde overalt og i alle Krese lige op til Hoffet, besad Emma Gad et praktisk Haandelag, et sundt og fordomsfrit Syn paa Tingene og et naturligt Lune.