Dansk Forfatterforening 1919

Dansk Forfatterforening
1894-1919


Dette Festskrift, der udsendes paa 25 Aars Dagen – 19. Maj – for Dansk Forfatterforenings Tilbliven, indeholder dels en Oversigt over Foreningens Historie, dels en Fortegnelse over dens nuværende Medlemmer.
Medlemsbillederne ledsages af korte Udtalelser, der fremtræder som Svar paa et og samme Spørgsmaal, nemlig: Hvad er drivfjederen i Deres Forfatterskab?

Titel: Dansk Forfatterforening 1894-1919
Forfatter: (A. Schumacher, L. Bobé og Kay Larsen)
Udgiver: Gyldendalske Boghandel
Illustreret.
År: 1919

Her følger det relevante omkring Emma Gad.
*
blank

“Mine Idealer og min Drivfjeder spørges der! Jeg ser paa Papiret og synes, det er vanskeligt at svare paa. Jeg maa gøre det med et Spørgsmaal — hvad er Idealer? Er det de Forudsætninger, der bor dybest i Ens Bevidsthed om det, der forekommer En smukt og rigtigt? I saa Fald er jo Ens Idealer uvilkaarligt til Stede i hvert Ord, man sætter paa Papiret.
Og min Drivfjeder? Bruger man ikke sin Pen først fordi man ifølge en medfødt Trang ikke kan lade være dermed, men ogsaa fordi man derved haaber at komme i aandeligt Fællesskab med dem, hvis Omdømme er En værdifuldt?
Er ikke Betingelsen for, ved sine skrevne Ord at vinde de mange ukendte Venner, den, altid kun at skrive med de Faa for Øje, hvis Tilslutning er En den dybeste Glæde ved Arbejdet?”
blank

“Et andet Foretagende [udgivelse fra Dansk Forfatterforening, red.] var »Forfatterbogen«, som udkom 1898, under (anonym) Redaktion af Alfred Ipsen. De forenede Papirfabriker leverede Papiret, Thiele Bogtrykarbejdet, d’Herrer F. Hendriksen og Middelboe Reproduktionen af Billederne, og Nordisk Forlag (Ernst Bojesen) besørgede Udgivelsen. Den blev trykt i et Oplag af 3200 Expl., var udstyret med Bojesens sædvanlige Smag, og Indholdet, der var af betydelig literær Interesse, bestod bl. a. af »Danske Digterboliger«, Brugen af levende Model i Literaturen, Gengivelser af en Række Originalmanuskripter fra den Collin’ske Samling og af danske Digterbilleder (Orla Lehmanns Brudegave til sin Datter).
Den skulde være udkommet nu som Bibliofiludgave i et begrænset Oplag; men dengang var Bibliofilerne rare, Prisen lav, Salget ikke overvættes og Overskudet derefter.

Derimod gav Oplæsnings-Soiréen et bedre Resultat. Ideen var Fru Emma Gads. Der var planlagt en hel Række Forfatter-Oplæsninger, men det blev ved denne ene, som fandt Sted den 22. Februar 1900 i Koncertpalæet og havde samlet et talrigt og interesseret Publikum.
Men den vigtigste Attraktion, Herman Bang, svigtede i sidste Øjeblik og kunde ikke erstattes af de øvrige optrædende Forfattere: Edv. Blaumüller, L. Budde, Sophus Claussen, Hans Kaarsberg, Ove Rode og Amalie Skram, som ikke var i Besiddelse af hans Oplæser-Kunst.

Tilhørerne klappede dog, men sikkert mere af de kendte Forfattere, end af disses Evne til at tolke deres Værker. Jeg har forøvrigt aldrig set et Menneske saa nervøst som Fru Skram, før hun skulde optræde. Soiréen blev som sagt ikke gentaget, men indbragte dog Kr. 1.327,75, hvoraf næsten Halvdelen var ren Fortjeneste.

Foranlediget ved de stadigt voksende secessionistiske Tilbøjeligheder blandt de dramatiske Forfattere indenfor Foreningen nedsatte Bestyrelsen et Udvalg, bestaaende af Hjalmar Bergstrøm, Fru Emma Gad og Alb. Gnudtzmann til Udarbejdelse af et Forslag til Oprettelse af en Underafdeling af den paagældende Forfattergruppe. Udvalget afholdt en Række Møder, hvis Forhandlinger førte til Dannelsen af en særlig dramatisk Forening.
At dette skete gennem et af Forfatterforeningen nedsat Udvalg blev ikke helt uden Grund fra den overvejende Del af Bestyrelsen opfattet som mindre kollegialt, ligesom de to nu afdøde Dramatikere vendte deres Interesse mere og mere bort fra Foreningen, ja endog vanskeliggjorde dens Stilling.

I Prof. Karl Larsens Formandstid før Ophævelsen af Tvedelingen var Bestyrelsen sammensat saaledes: For den skønlitterære Afdeling: Pastor Edv. Blaumüller, Fru Admiralinde Emma Gad, Cand. jur. Alb. Gnudtzmann, Cand. mag. Sophus Michaëlis; for den videnskabelige Afdeling: Prof., Dr. phil. Cl. Wilkens (Formand), Prof, Dr. phil. Jul. Petersen, Museumsinspektør Karl Madsen (afg. 1904), Kommunelæge, Dr. med. J. Carlsen og Bibliotekar Jul. Clausen.”

blank
Bestyrelsen, april 1919: Kay Larsen, Ingeborg Vollquartz, Sven Lange, Sophus Michaëlis, Thit Jensen Fenger og Louis Bobé.

Efter at Emma Gad fik dramatikerne til at danne deres egen forening, og herefter lod de fleste kræfter gå til dramatikerne, overtog en anden stærk kvinde, Thit Jensen, bestyrelsesarbejde i Dansk Forfatterforening.
I øvrigt havde Thit Jensen stor respekt for Emma Gad, som havde været med til at støtte den iltre dame, hvorom Soya engang udtalte: At diskutere med Thit Jensen er som at spytte paa et krøllejern.

Her kan læses mere om Emma Gads bestyrelsesarbejde i Dansk Forfatterforening.