I veldædigt Øjemed 2. akt

Samme Stue hos Fru Rosenhjelm. Der er Komitemøde.

PERSONERNE:

OBERSTINDE ROSENHJELM VIBEKE ROSENHJELM, hendes Datter
DIREKTØR HEIDE ANNINA (HEIDE), hans fraseparerede Hustru
FABRIKANT KVIST FRU KVIST
FANNY KVIST, deres Datter FULDMÆGTIG LØWENER
KANDIDAT TAGE HØST KOMTESSE SPARRE
FESTDEKORATØR WULFF MADAM SØRENSEN
JUSTITSRAAD ENGBØLLE LØJTNANT FRIIS
DAMER & HERRER EN PIGE – EN OPVARTER
2. AKT
1. SCENE
Fru Rosenhjelm. Vibeke. Komtesse Sparre. Fabrikant Kvist. Løwener. Festdekoratør Wulff. Justitsraad Engbølle. Løjtnant Friis. En Del Damer. Straks efter Fru Kvist og Fanny, senere Heide, tilsidst Madam Sørensen.
Idet Tæppet gaar op, tale flere Damer paa eengang. Fru Rosenhjelm ringer paa en Klokke.
FRU
ROSENHJELM
Jeg beder Dem, mine Damer, var det ikke bedre, om vi udtalte os een ad Gangen.
KOMTESSE
SPARRE
Jeg vil blot bemærke, at ved den sidste Børnehjemsfest kostede Billetten seks Kroner. Derfor var der det mest udsøgte Selskab.
FLERE Det er altfor meget.
FRU
ROSENHJELM
Jeg foreslaar fem Kroner for dem, der bliver til Dansen.
NOGLE Fire
ANDRE To
ANDRE Tre
ANDRE En
Fru Kvist og Fanny kommer ind fra Entreen.
FRU KVIST Undskyld, vi kommer for sent; vi kunde umuligt komme før.
FANNY Vi har været henne at prøve Kjoler!
FRU KVIST Goddag, Kvist, hvordan morede Du Dig til Festen i Aftes?
FANNY Var der Dans?
FRU KVIST Hvor mange Taler holdt Du?
LØJTNANT
FRIIS
(hilser)
Frue —
FRU KVIST Naa, er De der, Løjtnant Friis!
(til Damerne)
Hvad siger De om det Fysionomi — jeg mener til det bibelske Tableau. Er han ikke udmærket?
LØJTNANT
FRIIS
Jeg tror nok, at jeg skal gøre Fyldest, naar blot jeg var paa det Rene med Kostumet.
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
(misfornøjet)
Lad os dog ikke fortabe os i alle de personlige Smaating. Man kommer jo aldrig til et Resultat, naar Hver kun tænker paa sig selv.
FRU
ROSENHJELM
Naturligvis.
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Mit Fløjtenummer kommer altsag i første Afdeling, og —
FABRIKANT
KVIST
Tillad mig, mine Damer, at forelæse Dem Opraabet til Bladene: Mere end nogensinde er i vore Dage Øjet blevet opladt for, at det ene Menneske har den Pligt at hjælpe det andet, og Humanitetens store Tanke, der —
Heide kommer ind fra Entreen.
DIREKTØR
HEIDE
Mine Damer —
FRU
ROSENHJELM
Direktør Heide — aa, velkommen!
DIREKTØR
HEIDE
Jeg beder Dem, lad Dem ikke forstyrre i Deres Forhandlinger. Jeg kommer tværtimod for at tilbyde min Tjeneste.
ALLE Aa tænk!
FRU
ROSENHJELM
Naar det drejer sig om noget godgørende, er Direktøren altid parat.
FANNY (sagte til Vibeke)
Vibeke, det er bestemt for din Skyld, Hr. Heide kommer.
VIBEKE (sagte)
Vist ej.
FANNY Jeg har hørt, han har gjort Kur til Dig paa Landet. Jo vist — Du bliver rød i Hovedet. Aa, fortæl mig —
DIREKTØR
HEIDE
Basarens Kasserer har nemlig faaet Forhindringer.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Saa. Det maa være sket meget pludselig.
DIREKTØR
HEIDE
Og jeg vil gærne paatage mig hans Hværv, hvis Damerne ikke har en Bedre at foreslaa.
FRU
ROSENHJELM
En Bedre kunde umuligt tænkes.
FRU KVIST Hvordan gaar det ellers — flyder der godt ind?
FLERE Aa —ja-
FRU KVIST De skulde se hjemme hos os. Vi vader i Sofapuder og Vuggetæpper.
FANNY Moder løber ogsaa omkring og presser de Handlende.
KOMTESSE
SPARRE
Saa faar man det Skrab, de ikke kan blive al med.
FRU KVIST Skrab! De skulde blot se et ægte persisk Bordtæppe, jeg har faaet.
FANNY Det er dejligt.
FRU KVIST Jeg køber det selv.
FANNY Derfor har vi kun sat det til tredive Kroner.
FRU KVIST (sagte)
Fanny dog!
FANNY (forlegen)
Moder siger, at man dog skal have lidt igen for alt det Slid, man har.
KOMTESSE
SPARRE
Ja naar De finder det passende, saaa
FANNY Ja Gud, det passer, som det var lavet til Bordet.
FRU KVIST (sagte)
Vent Du, til jeg tager Dig med igen!
FANNY (højt)
Hvad har jeg da sagt!
FRU KVIST Det er vel Deres Bidrag, den Bunke, vi saa i Entreen, Oberstinde?
FANNY Den Kone, der sidder, er hun ogsaa et Bidrag?
FRU
ROSENHJELM
Hvordan mener De?
FANNY Jeg mener en levende Kone i Legemsstørrelse.
FRU
ROSENHJELM
Her! Aa Vibeke, gaa ud og se —
VIBEKE Ja!
Hun gaar ud i Entreen og kommer straks efter tilbage mod Madam Sørensen, der bliver staaende ved Døren.
VIBEKE Det er Madam Sørensen, Mama!
FRU
ROSENHJELM
Herregud, er hun nu her igen! Damerne maa undskylde. (tager Madam Sørensen til Side.) Hvad ønsker De, Madam Sørensen?
MADAM
SØRENSEN
Jeg har sat derude i nogen Tid og ventet, ved det at Oberstinden var saa god at sige, at jeg maatte komme igen for at tale med Dem om den Hjælp —
FRU
ROSENHJELM
De ser — nu har jeg ikke Tid. Vi er samlede her i veldædigt øjemed.
MADAM
SØRENSEN
Naa, det forstaar sig.
FRU
ROSENHJELM
De maa komme igen en anden Gang.
MADAM
SØRENSEN
Jeg skal sige Oberstinden, at jeg har saa grumme ubelejlig Tid, ved det at Arbejdet gaar saa langsomt fra Haanden for mig; siden at jeg er bleven daarlig i Benene, og ved det at tre af Børnene, de ligger af Mæslingerne, saa at —
FRU
ROSENHJELM
Naa, saa gaa da ind i den anden Stue og vent, til de Fremmede gaar.
MADAM
SØRENSEN
Jeg siger saa mange Tak.
(Hun gaar ud til venstre.)
FRU
ROSENHJELM
(vender sig)
Jeg maa virkelig bede undskylde. Den Slags Mennesker har en vis Ævne til at komme ubelejligt.
FLERE Aa, alt forladt.
DIREKTØR
HEIDE
(til Vibeke)
Frøken Vibeke, det glæder mig særdeles, at jeg ved denne Basar igen faar Lejlighed til daglig at nyde godt af Deres — Deres Selskab.
VIBEKE Det kan De vist ikke mene.
DIREKTØR
HEIDE
Sæt, at jeg mente endnu mere.
(De tale sagte sammen)
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Men skal vi nu ikke først og fremmest se at faa Koncertprogrammet slaaet fast, for jeg finder —
FABRIKANT
KVIST
Tillad mig blot! Altsaa —
(læser)
Mere end nogensinde er i vore Dage øjet blevet opladt for, at Humanitetens store Tanke —
FRU KVIST Ja, det er vist Meget kønt, lille Kvist, men lad os heller faa afgjort, om Festen skal have Karakter af en Basar, en Forestilling, en Koncert eller et Bal.
FANNY Et Bal!
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Maa jeg fremkomme med den Bemærkning, at —
KOMTESSE
SPARRE
Jeg holder paa en fin Aftenunderholdning med Deklamation.
FABRIKANT
KVIST
Jeg er ogsaa en Ven af Deklamation.
FRU KVIST Ja, især Haar det er Dig selv, der deklamerer.
FRU
ROSENHJELM
Jeg finder Tableauer det heldigste.
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Jeg beder undskylde, det er en Koncert, jeg har lovet at støtte.
FRU KVIST De taler for Deres Fløjtesolo, Justitsraad Engbølle.
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Nej, den taler for sig selv, haaber jeg.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Ja, temmelig indtrængende, endogsaa.
EN DAME Jeg troede, det skulde være on Basar med Tombola.
LØJTNANT
FRIIS
Hr. Wulff, jeg vil gærne tale mod Dem om Tegningen til mit Kostume —
DEKORATØR
WULFF
Øjeblikkelig, Hr. Løjtnant! Tillad mig et Øjeblik, mine Damer!
FULDMÆGTIG
LØWENER
Hr. Festdekoratør Wulff har Ordet.
DEKORATØR
WULFF
Jeg vil blot fremføre en Bemærkning i al Ærbødighed. Hvorfor ikke slaa det hele sammen og gøre det til et Marked i stor Stil.
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Naa, det manglede bare!
DEKORATØR
WULFF
Udsalg, Beværtning, Lykkespil, Komedie, Musik, Tableauer, Dans, noget for enhver Smag.
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Ikke for min!
FLERE Aa. ja! Det er godt !
FANNY Det var Kommers!
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Fjællebodsgøgl!
DEKORATØR
WULFF
Med en kunstnerisk og stilfuld Ordning — den paatager jeg mig Ansvaret for — og med en Komité som denne, hvor Elegance og Rigdom er saa fyldigt representeret, saa kan Festen umuligt undgaa at blive omtalt som noget af det mest fashionable, man længe har set — med eet Ord: Saisonens Centrum.
FANNY Aa!
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Der var Tale om en Kunstnydelse, og saa —
DEKORATØR
WULFF
Der foresvæver mig allerede flere Ideer i Hovedet, en pragtfuld Fontæne af Eau de Cologne og en elegant Champagnebuffet —
FULDMÆGTIG
LØWENER
Med Overskrift i Transparent: Champagnedrikning i veldædigt øjemed.
DEKORATØR
WULFF
Ja, noget i den Smag, men Enkelthederne kommer senere.
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Jeg maa protestere mod en saadan Roden sammen af alting.
KOMTESSE
SPARRE
Jeg ogsaa!
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Naar vi nu samlede os om en Koncert, saa —
FRU KVIST Hvem bryder sig om den! Nej, lad os faa noget flot, som Folk snakker om.
KOMTESSE
SPARRE
Hvorvidt jeg saa tør udvirke, at Hoffet kommer til Festen, er et Spørgsmaal.
DEKORATØR
WULFF
Finder Deres Naade ikke, at der netop saa var Anledning til at give Arrangementet et storladent Sving! Hvad siger De om et Festoptog i alle Tidsaldres Dragter, der nedlægger Blomster ved Foden af en allegorisk Figur — for Eksempel Barmhjærtigheden — bærende et Overflødighedshorn.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Af Kransekage?
DEKORATØR
WULFF
Fuldmægtigen spøger — hi hi! Damerne kender ikke en ung Billedhugger, der kunde modellere den? Ikke? Det var jo en fortræffelig Reklame for hans Navn. Naa, enfin, man kunde ogsaa gøre det til et Tableau af en levende ung Dame, en Modeskønhed.
FANNY Maa jeg saa ikke?
FRU KVIST Fanny dog!
DEKORATØR
WULFF
Eller hvad om man ordnede nogle Karakterkvadriller, der indledede Dansen — enfin, jeg finder nok paa noget, naar jeg pønser!
FRU KVIST Ja, pøns endelig.
DEKORATØR
WULFF
Der er kun een ting, jeg straks vil slaa fast, at, da det galder et veldædigt øjemed, vil jeg ikke beregne en øre for mit Arbejde.
FLERE Tænk!
FRU KVIST Det er for meget.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Snarere for lidt!
DEKORATØR
WULFF
Mine Damer, den Sag er afgjort. Men De forstaar, at mine Omkostninger —
FLERE Bevares —
DEKORATØR
WULFF
Og de Udgifter, der følger med Teaterforestillingen, de –
KOMTESSE
SPARRE
Men den foreslaar jeg, at vi slaar en Streg over. Naar jeg søger at udvirke, at Hoftet kommer, saa kan jeg ikke tage det Ansvar paa mig, at man opfører et Stykke, hvor Hovedrollen spilles af en Bagersvend.
FANNY Jeg kender et med en Baron.
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Nu er vi jo længer end nogensinde fra et Resultat.
FRU
ROSENHJELM
Jo, altsaa Koncerten —
EN DAME Men Udsalgene, hvad bliver det til med dem?
FRU
ROSENHJELM
Der er kommet flere Forslag om at fordele Salgsgenstandene ligeligt.
FANNY Det er vist fra dem, der ingenting har faaet.
FRU KVIST Mig er det lige meget. Jeg skal have Blomsterhandelen.
KOMTESSE
SPARRE
Hvadbehager? Fruen maa undskylde, jeg har gjort til en udtrykkelig Betingelse, at jeg faar Blomsterudsalget og overrækker Dronningen en Buket.
FRU KVIST Nej, det maa jeg da være den Nærmeste til; det hele er jo udgaaet fra mig. Siger De ikke Hr. Løwener, at det maa blive mig —
KOMTESSE
SPARRE
Nej, finder De ikke, Hr. Løwener, at —
FULDMÆGTIG
LØWENER
(afværgende)
Mine Damer, naar jeg bliver spurgt om, hvem der er den Største, Napoleon eller Cæsar, saa siger jeg ubetinget Ja.
FRU
ROSENHJELM
Skal vi ikke være enige om, at Enhver ene og alene tænker paa Sagen.
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Det er der Ingen, der gør, undtagen jeg.
FLERE Og jeg!
ANDRE Det gør vi Alle.
FRU KVIST Naturligvis, men det siger jeg, at i Beværtningen vil jeg ikke.
FLERE Jeg ikke heller.
KOMTESSE
SPARRE
Hoffet nyder vist en Kop The ved Festen.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Og jeg har sørget for Studenter til Opvartning.
FANNY Gid det var Løjtnanter.
FRU KVIST Naa ja ja, saa lad mig da tage Beværtningen.
(ser paa Komtessen)
Jeg er ikke Den, der gør Fordringer.
KOMTESSE
SPARRE
Ikke!
FABRIKANT
KVIST
(tager Løwener tol Side)
Hør, bedste Løwener, det bliver vel mig, der skal holde Talen til de høje Herskaber?
FULDMÆGTIG
LØWENER
Naturligvis.
FABRIKANT
KVIST
I alt Fald er jeg jo temmelig øvet i det. Alene i Klubben har jeg vel de halvhundrede Gange talt for Kongehuset og Danmark.
FULDMÆGTIG
LØWENER
(halvt for sig selv)
Arme Fædreland!
FABRIKANT
KVIST
Hvadbehager?
FULDMÆGTIG
LØWENER
Jeg sagde: Alt for Fædrelandet.
FABRIKANT
KVIST
Min Iver er ogsaa bleven bemærket, og derfor — jeg vilde blot antyde — ja, De har jo Forbindelser i Ministeriet, og ifald — jeg siger blot — ifald der i Anledning af Festen skulde blive Spørgsmaal om et Par Ordensdekorationer —
FULDMÆGTIG
LØWENER
Saa ønsker De, at der bliver tænkt paa Dem.
FABRIKANT
KVIST
Tak, heller talt om mig.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Skal vi saa sige begge Dele.
KOMTESSE
SPARRE
(tager Wulff til Side)
Hr. Wulff, aa hør lidt! De forstaar, at jeg er nærmest til at tage imod den kongelige Familie og overrække hendes Majestæt en Buket.
DEKORATØR
WULFF
Selvfølgelig! Deres Naade er jo den mest vigtige af alle Damerne- — jeg mener —
KOMTESSE
SPARRE
Altsaa beder jeg Dem omtale som en fastslaget Ting, at det er mig, og saa sørger De nok for en smuk Buket med røde og hvide Baand.
DEKORATØR
WULFF
Med største Glæde. Jeg skal arrangere det hele saa stilfuldt, at jeg haaber, Deres Naade skal blive tilfreds.
KOMTESSE
SPARRE
Tak, det er godt.
LØJTNANT
FRIIS
Hr. Wulff, tror De, at en hvid eller brun Turban vil were det mest korrekte?
DEKORATØR
WULFF
Øjeblikkelig, Hr. Løjtnant!
LØJTNANT
FRIIS
Ja, for den brune —
FRU KVIST (tager Wulff til den anden Side)
Hr. Wulff, hør, var det om Modtagelsen, at Komtessen talte med Dem?
DEKORATØR
WULFF
Nej, aldeles ikke.-
FRU KVIST Naa ja, for jeg maa da blive den Nærmeste til at overrække Buketten, ikke?
DEKORATØR
WULFF
Naturligvis!
FRU KVIST Det er De nok saa god at sige til Alle.
DEKORATØR
WULFF
Bevares, Fruen er jo selvskreven. Jeg skal tillade mig at sørge for en elegant Buket med Sløjfe, passende til Lejligheden.
FRU KVIST Tak, Hr. Wulff, det er godt, vi har Dem.
DEKORATØR
WULFF
Overordentlig smigrende, Frue.
FRU
ROSENHJELM
Vil Damerne ikke gaa ind og drikke en Kop Chokolade?
FLERE Tak.
FRU KVIST (sagte til en Dame)
Den bliver vist tynd.
FABRIKANT
KVIST
Maa jeg ikke blot først komme med et lille Forslag.
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Ja, lad os dog nu komme til Programmet! Jeg maa sige, at —
FABRIKANT
KVIST
Tillad mig! At vor Komité er fortrinligt sammensat, kan der ikke være Tvivl om, men kunde det dog ikke være praktisk at faa et Par Damer med af det bredere Samfundslag, for Eksempel en bekendt Modehandlerinde, en Restauratrice — en —
NOGLE Jo!
ANDRE Nej !
KOMTESSE
SPARRE
(fornærmet)
Men Gudbevares, blandet Selskab, det —
FABRIKANT
KVIST
Jeg vilde blot fremhæve, at mit Forslag, det —
KOMTESSE
SPARRE
Jeg maa sige, jeg finder det højst uheldigt, at
FRU KVIST Da tror jeg, det vilde være klogt, at —
EN DAME Jeg har da aldrig hørt saa galt, at
ANDEN DAME Jeg synes, det vilde være højst mærkværdigt, at —
FRU
ROSENHJELM
(ved Døren til højre)
Vær saa god, mine Damer —!
Alle med Undtagelse af Heide og Løwener gaa ud til højre i heftig Ordstrid.
VIBEKE (i Døren)
Mama, maa jeg give Madam Sørensen en Kop Chokolade?
FRU
ROSENHJELM
Ja, men gør den lidt tyndere.
De gaa ud til højre efter de Andre.
2. AKT
2. SCENE
Heide. Løwener. Tilsidst Fru Rosenhjelm.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Skal Du ikke med derind, Du, der er en Ven af Damer?
DIREKTØR
HEIDE
Ja, men der er lidt for mange af dem.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Hvor kommer det sig, at Du indfinder Dig her af Dig selv?
DIREKTØR
HEIDE
Min Pung er jo altid aaben for et veldædigt øjemed.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Skulde ikke snarere her dit Øje være aabent for en smuk Pige! Den smaa Frøken Vibeke — hvad?
DIREKTØR
HEIDE
Jeg indrømmer, jeg finder hende nydelig.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Du tænker maaske paa at gifte Dig igen?
DIREKTØR
HEIDE
Ja — hvad skal man sige! Du maa indrømme, at med min Stilling, som en af Byens — Byens Spidser, er denne Stillin!g i Længden mindre heldig, ja, ligefrem utaalelig. Jeg er gift –
FULDMÆGTIG
LØWENER
Og dog ikke gift.
DIREKTØR
HEIDE
Netop! Hvad hjælper det, at mit Hus er nok saa stort og flot, det er jo dog som et Skib uden Styrmand; hvem skal tage imod, hvem skal gøre Visiter, og hvad varre er, Skyggen af — af en Skandale hviler over det. Nej, nu vil jeg have en Ende paa det, nu kan jeg jo snart gifte mig igen.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Jeg troede, Komtesse Sparre var den lykkelige Udkaarne.
DIREKTØR
HEIDE
Jeg har tænkt en Del paa det, men, mellem os sagt, hun er jo noget vel — vel gammel. Ved Du hvad, at begynde med en Kone paa de Fyrre —
FULDMÆGTIG
LØWENER
Jeg siger ogsaa: Heller to paa Tyve.
DIREKTØR
HEIDE
Og saa ser hun ud, som hun var kronisk forkølet.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Og kronisk fornærmet.
DIREKTØR
HEIDE
Men hun har jo en Del Betingelser: Anstand, Fødsel, nogen Formue — naa, det lægger jeg mindre Vægt paa. I min Stilling gælder det fremfor alt at faa en Kone, der kan representere.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Men kan da den unge Frøken Vibeke beklæde den høje Stilling som din Frue?
DIREKTØR
HEIDE
Ja ser Du, først og fremmest er det et Parti, der vilde gøre mig hjemme i de fornemste og mest afspærrede Kredse. Navnet Rosenhjelm er gammelt og fint.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Det trænger maaske blot til at forgyldes op.
DIREKTØR
HEIDE
Det vilde jo tage sig godt ud pan et Kort: Fru Vibeke Heide, født Rosenhjelm.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Skal vi ikke sige: Neé Rosenhjelm.
DIREKTØR
HEIDE
Og dertil kommer — hun er virkelig lovende, hun tegner til at blive Verdensdame. Uudviklet som hun er, og temmelig middelmaadigt klædt, saa er der dog et vist Racepræg over hende. Kommer hun i store Forhold, vil hun hurtigt lære at svøbe sig i sin Zobelskinds Pels og sætte sig i sin Vogn som en født Hertuginde.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Og saa tror Du, hun vilde køre afsted med Hvemsomhelst?
DIREKTØR
HEIDE
Mener Du mig med Hvemsomhelst?
FULDMÆGTIG
LØWENER
Jeg mener ikke Nogensomhelst.
DIREKTØR
HEIDE
Ved min Side kom hun da ikke daarligt op at køre.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Nej, med et Snobberi som dit, bringer man det vidt — undskyld, jeg vilde sige: Ærgærrighed. Men nu Annina, din Hustru?
DIREKTØR
HEIDE
I det Forhold ønsker jeg at stille mig saa loyalt og korrekt som muligt. Du ved, at jeg altid stræber efter at være Kavaler og Verdensmand efter Ævne.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Ja, efter Ævne.
DIREKTØR
HEIDE
Jeg er jo bleven groft fornærmet af Annina. Ja, jeg holder ellers ikke af at omtale det Forhold, men vi to er jo gamle Kamerater. Ved at forlade mit Hus uden rimelig Grund, udsatte hun mig for en Skandale, efter min Mening det værste af alt, men ikke desto mindre har jeg aldrig gjort hende en bebrejdelse, men kun iagttaget den mest hensynsfulde Tavshed. Og nu, hvor Skilsmissen staar for Døren, agter jeg at skrive til hende og udbede mig en Samtale for at stille mig saa liberalt — liberalt og loyalt som muligt.
FULDMÆGTIG
LØWENER
I er altsag kloge nok til ikke at tænke paa Forsoning?
DIREKTØR
HEIDE
Det vilde jo — selskabeligt set — være det mest korrekte og heldige, men det passer jo ikke.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Nej, det var blot mærkeligt, at I dengang fik hinanden.
DIREKTØR
HEIDE
Hvad skal man sige, man paastaar jo, at de ni af ti Mænd bliver tagne.
FULDMÆGTIG
LØWENER
(studser)
Og Du var en af de ni?
DIREKTØR
HEIDE
Det er jeg for ridderlig ti] at sige, men jeg repræsenterede i alt Fald en glimrende Fremtid for hende, der ikke havde en rød Øre. Desuden, jeg tænkte endnu ikke saa meget over Tingene — jeg var virkelig forelsket. Hun var jo smuk.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Hun er det.
DIREKTØR
HEIDE
Ja, det slog mig ogsaa, nu da jeg saa hende igen. Men hvad hjælper det, naar ikke hun var tilstrækkelig delikat — jeg mener indvendig — eller udadtil — naa, ja, Du forstaar — i Følelser! Hun havde jo ikke mindste Sans for Anstand og Form. Atter og atter prækede jeg for hende, at hun fremfor alt maatte være Dame. Og ved Du, hvad hun saa svarede?
FULDMÆGTIG
LØWENER
Naa?
DIREKTØR
HEIDE
At hun fremfor alt vilde være Menneske. Jeg beder Dig — en Grøntkone er jo ogsaa et Menneske.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Det siger man.
DIREKTØR
HEIDE
Og Fruen i et rigt Hus kan da ikke optræde som en lille Borgermadam. Istedetfor at gøre vor Kreds saa chic og elegant som muligt, fyldte hun Huset med strikkende Tanter og gamle afdankede Venner fra Provinsen og gav simpelthen til Grund, at hun holdt af dem.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Altid en Undskyldning!
DIREKTØR
HEIDE
Gudbevares, meget hæderlig, men ikke meget fyldestgørende.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Jeg vil ikke være indiskret, men hvad var egentlig Anledningen til, at hun rejste bort?
DIREKTØR
HEIDE
Der var ingen, blot en tosset Scene, hun selv lavede. Ja, Du ved, Forholdet havde længe været spændt, og saa en Aften kommer jeg ind til hende for at overraske — eller rettere formilde hende med et Brillantsmykke, ikke en Bagatel, forstaar Du, de mest storartede Steno, til at tage paa ved Ballet — vi skulde netop til Bal hos den russiske Minister. Og saa forlanger hun kategorisk, at jeg, istedetfor at give hende Diamanterne, skal betale siger og skriver fire tusinde Kroner til en Skrædermadam, som var kommen løbende for at klage sin Nød.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Hvor kunde Annina forlange det?
DIREKTØR
HEIDE
Fordi hun paa min Anvisning havde raadet de Folk til at sætte Pengene i Dampskibsselskabet Frigga, Du husker —
FULDMÆGTIG
LØWENER
Naa, det der gik fallit.
DIREKTØR
HEIDE
Ja netop. Hvad synes Du om det Forlangende? Det saa galt ud, hvis man i Forretningslivet skulde staa til Ansvar for alle den Slags Raad. Men da
jeg tog til Genmæle, blev hun som ude af sig selv, og een, to, tre, løb hun ind og rev Baldragten af og rejste til sin Tante i Helsingør. Og der stod jeg.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Ja. Og der staar Du endnu.
Fru Rosenhjelm kommer ind fra højre.
FRU
ROSENHJELM
Men bedste Hr. Direktør, vil De dog ikke komme ind til os?
DIREKTØR
HEIDE
Tak — jeg skulde afsted!
FRU
ROSENHJELM
Det faar De ikke Lov til, før De har drukket en Kop Chokolade. Og De, Hr. Løgvener?
FULDMÆGTIG
LØWENER
For mig er Chokoladen ikke seerlig fristende.
FRU
ROSENHJELM
Heller ikke Damerne?
FULDMÆGTIG
LØWENER
Jo Tak, enkelte af dem, men maa jeg saa ikke bede om en ad Gangen.
FRU
ROSENHJELM
(stift) Hr. Direktør —
Hun gaar med Heide ud til højre. Løwener gaar hen mod Døren i Baggrunden, idet Madam Sørensen kommer ind fra venstre.

2. AKT
3. SCENE
Løwener. Madam Sørensen. Senere Vibeke.
MADAM
SØRENSEN
Undskyld, Herren vil vel ikke sige mig, om de Fremmede er gaa’ne.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Nej, Damerne er i den anden Stue.
MADAM
SØRENSEN
Saa. — det var kedeligt.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Men nu gaar jeg, hvis det kan fornøje Dem.
MADAM
SØRENSEN
Jeg skal sige Herren, jeg sad inde i den anden Stue og ventede, og jeg syntes, her var bleven saa stille.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Skal De tale med Nogen?
MADAM
SØRENSEN
Ja, med Oberstinden. Hun sagde: Gaa derind og vent, Madam Sørensen, og saa sagde jeg saa mange Tak.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Saa kan Madam Sørensen vist komme til at vente længe.
MADAM
SØRENSEN
Tror Herren! Ja, for jeg skulde saa gærne afsted, ved det at jeg har taget mig paa at vaske Gulvene i Grossererens Kontor, saa længe at Madam Hansen, hun – ligger i sit daarlige Knæ, og først skulde jeg jo et Løb hjem og se til det —
FULDMÆGTIG
LØWENER
Ja, pas paa, at Maden ikke bliver sveden!
MADAM
SØRENSEN
Nej Jøsses, saadan til Hverdags har vi da ikke Raad til at lave varm Mad i vores Kaar; man maa være glad, om man kan faa en Taar Kaffe med lidt Brød til, siden at Sørensen har mistet sin Førlighed og ikke mere kan arbejde. Jeg skal sige Herren, han er Skræder og var saa magesløs flink til at lappe og vende.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Saa! Hvordan gik det saa uheldigt for ham?
MADAM
SØRENSEN
Jo, han mistede jo tre Fingre, det var en Aften paa Trappen — hvor han havde faaet lidt for meget, og saa var det, han kom paa Hospitalet, og —
FULDMÆGTIG
LØWENER
Det var da ikke Dilirium?
MADAM
SØRENSEN
Nej Jøsses —
FULDMÆGTIG
LØWENER
Maaske Tremens?
MADAM
SØRENSEN
Ja, det kan være — det blev til Benedder.
Vibeke kommer ind fra højre med en Kop Chokolade og Kager.
VIBEKE Er De her, Madam Sørensen, her kommer jeg med noget til Dem.
MADAM
SØRENSEN
(ser paa Koppen).
Nej tænk, skal jeg have Æggesøbe!
VIBEKE (lidt fornærmet) Nej, det er rigtignok Chokolade.
MADAM
SØRENSEN
Jøsses, er det Sukkerlade, jeg syntes, den saa saa lys ud.
VIBEKE Sæt Dem nu her og drik den.
MADAM
SØRENSEN
Mange Tak.
(Hun sætter sig ned og begynder at drikke)
Men tror Frøkenen saa, at jeg kunde komme til at tale med Oberstinden?
VIBEKE De maa vente lidt endnu. De saa jo, hun har saa travlt med en Fest, der skal være for de Fattige.
MADAM
SØRENSEN
Saa –! Tror Frøkenen, der kunde blive Tanker om os der?
VIBEKE Det ved jeg ikke.
MADAM
SØRENSEN
Faar de allesammen en Ret varm Mad?
VIBEKE Nej, det er ikke saadan. De Fattige kommer ikke selv med.
MADAM
SØRENSEN
Naa —!
VIBEKE Det er fine Folk, der spiller Komedie og synger og saadant noget, og de Penge, der kommer ind, dem faar de Fattige.
MADAM
SØRENSEN
Men var det saa ikke nemmere at give os Pengene lige ud? Saa slap De jo for Besværet.
VIBEKE Ja, men saa blev der jo ingen Morskab af, Madam Sørensen.
MADAM
SØRENSEN
Naa nej, det forstaar sig. Men det var blot det, jeg vilde spørge Oberstinden, om ikke hun kunde skaffe os lidt Hjælp i en Forening til en Lirekasse til Sørensen?
FULDMÆGTIG
LØWENER
En Lirekasse?
MADAM
SØRENSEN
Ja, for den kunde han haandtere med de tre Fingre, og saa kunde Amanda gaa med for at passe paa, at ikke han drikker Fortjenesten op, og det var netop noget for Sørensen ved det, at han holder saa magesløst meget af Musik.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Saa —!
MADAM
SØRENSEN
Jøsses ja, han har engang sungen Tenor i en Forening.
VIBEKE Synger han ikke mere nu?
MADAM
SØRENSEN
Aa Gud nej, jeg siger alletider: Det var dengang Sørensen! Men sidenefter er det jo, at det er gaa’en saa kontrarigt for os.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Hvordan det?
MADAM
SØRENSEN
(græder)
Jo, saa var det jo, at det kom, med Arven, vi fik.
VIBEKE (til Løwener)
Det snakker hun altid om.
FULDMÆGTIG
LØWENER
(til Madam Sørensen)
Var det da saa slemt?
MADAM
SØRENSEN
Jøsses nej, der blev jo saadan en Glæde ved det, at Sørensens Onkel, han uventende dronede.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Naa -!
MADAM
SØRENSEN
Ja, i Stormvejr ved Kjerteminde, saa at vi fik fire tusinde Kroner.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Det var jo rart.
MADAM
SØRENSEN
Ja, det maa Herren nok sige, naar det havde været, at vi havde faaet Lov at beholde dem, men ved det, at vi aldrig havde haft andre Penge end som fra i Haanden og i Munden, saa er det, at jeg siger til Sørensen: «Jeg vil tage og gaa op og spørge Fru Heide,» siger jeg — Herren kender maaske Fru Heide?
FULDMÆGTIG
LØWENER
Ja
MADAM
SØRENSEN
Og saa var det, hun sagde, at jeg skulde give hende Pengene, ved det at hendes Mand, han tilbød at sætte dem i noget Dampskibsvæsen, som han selv var med i, og der skulde vi jo tjene saa farlig meget i Renter. Og saa hører jeg en Aften hos Spækhøkerens, da jeg var nede efter lidt Pølse til Sørensens Mad, at hele Redeligheden er spillet Fallit. Jeg blev jo saadan i Hovedet, at jeg knap kunde støtte paa mine Ben og lod Pølsen ligge og rendte lige hen til Fruen.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Hvad sagde hun saa?
MADAM
SØRENSEN
Hun kom løbendes ud og sagde: «Jeg skal aldrig svigte Dem, Madam Sørensen,» og det har hun da heller ikke gjort, det var Synd at sige, for hun er rigtignok magesløs imod os paa alle Maader, men Pengene, dem fik vi jo lige godt ikke igen.
VIBEKE Men hvad sagde da hendes Mand?
MADAM
SØRENSEN
Ja se, det ved jeg jo ikke, ved det at Fruen, hun rejste sin Vej. Og hvor meget jeg saa løb der og sad og ventede, saa var han immer ude eller havde travlt, saa jeg ikke kunde komme til at snakke med ham. For det er jo det slemme ved det, at man næstendels alletider kommer til Ulejlighed, hvor man saa kommer.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Det er vistnok sandt.
MADAM
SØRENSEN
Og det er det, man bliver lidt kedelig ved, for ser Herren, Fruens Mand, han kunde kanske have sine Grunde, som ikke var saadan for os at forstaa, men hvis han havde talt lidt pænt med os og forklaret os, hvorfor vi var blevne af med vore Skillinger, saa kanskesens vi ikke havde følt det slet saa haardt imod ham. Allen fals havde det da nok formildret En noget.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Maaske!
MADAM
SØRENSEN
For det kan jo være meget kønt af de fine Folk med alle de Foreninger og Hjem og alt det, de laver for os, ja naturligvis, men hvis de vilde snakke lidt pænt med Fattigfolk, naar det saadan kunde træffe sig, saa vilde vi sætte mere Værd paa det, de gør for os, og saa kunde de ogsaa selv bedre have Rede paa, at en anden En kan ikke se saadan paa Tingene, som de kan, for naar man aldrig ser andet for sine livfødte Øjne, end hvad som er Svineri og Elendighed, saa er det ikke saadan at holde sig proper og være stiv mod den Fristelse, det er, at bruge Fortjenesten, naar man faar den.
VIBEKE Men Flid og Sparsommelighed er dog —
MADAM
SØRENSEN
Aa Gud ja, lille Frøken, Sparsommelighed, den hører man immer om, men naar man skal spare, naar man har noget, og spare, naar man ikke har noget, hvornaar skal man saa have det en lille Smule godt.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Det kan der være noget i.
MADAM
SØRENSEN
Og naar saa Vorherre giver En otte Bøin –
FULDMÆGTIG
LØWENER
Der har Vorherre heller ikke været sparsommelig! Otte Børn!
MADAM
SØRENSEN
Ja, otte levendes og to paa Kirkegaarden af den slemme Halsesyge. Ak ja, de har det jo godt, hvor de er, siden at Fru Heide var saa god at bekoste Begravelsen.
FULDMÆGTIG
LØWENER
(tager sin pung op)
Vil De saa ikke slaa denne Guldskilling i otte Stykker til Deres Børn.
MADAM
SØRENSEN
(glad)
Nej, Jøsses tak, saa mange Penge. Og jeg skal ikke paa noget Kontor eller Forening om dem?
FULDMÆGTIG
LØWENER
Nej.
VIBEKE Hør, gaa heller ind i den anden Stue igen, før de Andre kommer, Madam Sørensen, og drik Deres Chokolade færdig.
MADAM
SØRENSEN
Ja, saa gærne.
(til Løwener)
Endnu engang Tak skal Herren have.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Ingen Aarsag.
Vibeke og Madam Sørensen gaa ud til venstre, idet Annina kommer ind fra Entreen.

2. AKT
4. SCENE
Annina. Løwener.
ANNINA Ah, Goddag, Løwener!
FULDMÆGTIG
LØWENER
(glad)
Fru Heide —
ANNINA Hvor kommer det sig, at De tager imod i min Tantes Dagligstue? Er hun ikke hjemme?
FULDMÆGTIG
LØWENER
Jo, hun er netop beskæftiget paa et Felt, hvor hun er særlig hjemme. Her er Basarmøde.
ANNINA Naa, saa træffer mit Besøg nok ubelejligt. Er Damerne der inde?
FULDMÆGTIG
LØWENER
Ja, ogsaa enkelte Herrer, og blandt dem — kan De gætte hvem — Heide.
ANNINA Min Mand igen — saa er det bedst, jeg gaar.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Aa nej — lad os dog snakke lidt sammen — blot et øjeblik. Husk, hvor sjældent jeg ser Dem.
ANNINA (sæder sig ned)
Naa, ja ja da! Fortæl mig saa lidt om Dem selv.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Om mig er ikke meget at berette. Jeg har, som alle Andre, haft lyse og mørke Dage, men flest jævnt graa.
ANNINA Er De stadig i Ministeriet?
FULDMÆGTIG
LØWENER
Ja, jeg læser mine Morgenaviser deroppe.
ANNINA Og De tænker stadig ikke paa at gifte Dem?
FULDMÆGTIG
LØWENER
Nej, ved De hvad, det kan være galt nok at være ansat ved Finanserne, men for en Anden at være ansat ved mine Finanser, det var dog for galt.
ANNINA De har den gamle Ligevægt i Sindet, mærker jeg.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Ja, ser De, der er nogle Heste, som sætter en Ære i at trække hele Læsset. Jeg finder nu, at Kameraten, der gaar ved Siden af, er klogere.
ANNINA Og dog finder jeg den Livsstilling, De har valgt, den at gøre Dem populær, yderst besværlig.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Ikke for mig, min Stemme besørger det hele.
ANNINA (ler)
Saa. —!
FULDMÆGTIG
LØWENER
Ja, min smeltende, uimodstaaelige Baryton. Det er den, der gør, at jeg gaar i en stadig Regn af Middagsindbydelser og broderte Sofapuder, fine Vine og Cigarer. Jeg selv kan være ligegyldig og fordringsfuld, saa meget jeg vil, min Stemme er altid elskværdig, og, da man ikke godt kan indbyde den uden mig, saa fører jeg et behageligt Liv paa en ligesaa bekvem Maade, som en kedelig Kone, man er nødt til at bede med for Mandens Skyld.
ANNINA Men De er jo selv ligesaa elskværdig som Deres Stemme.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Nej, aldeles ikke. Det er den, der i et blødt Piano lister sig ind i kvindelige Hjerter; den svinger sig med mandig Kraft ud over en patriotisk Forsamling og henaander et vemodigt Farvel ved Sørgebaaren. Og saa Velgørenheden! Hvor meget godt har den elskelige Stemme ikke gjort.
ANNINA Saa meget, at De maaske ikke behøver at give noget selv.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Nej, det skulde jeg mene! Jeg var en holden Mand, hvis jeg ejede det, dens værdifulde Assistance har bragt ind i veldædigt øjemed.
ANNINA Det er ikke saa underligt, at De vurderer den fortræffelige Følgesvend højt.
FULDMÆGTIG
LØWENER
(i en forandret Tone)
Nej, jeg hader den, som man hader en daarlig Ven, man ikke kan ryste af sig. Det er den fordømte Stemme, der har gjort mig til det, jeg er, et Offer for et selskabeligt Talent. Den har stjaalet mine bedste Ungdomsaar og dysset min Viljekraft i Søvn med smaa Triumfer og smaa Nydelser, saa jeg midt i Punshen og Fraserne næppe selv kan skelne mere, hvad der er virkelig Sandhed og Alvor. Skaaltaler og Georgineguirlander og Talerstole og Tømmermænd — alle de saakaldte høje Ideers banale ydre Apparat, uf! Jeg er saa ked af det, at jeg væmmes ved det — eller ler ad det.
ANNINA Saa riv Dem ud af det.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Det siger jeg tidt nok til mig selv. Naar jeg gaar hjem om Aftenen, foresætter jeg mig, at jeg vil tage mig sammen, søge Embede i Provinsen,
se at udrette noget, og naar saa Morgenen kommer, synes jeg, der staar «for sent» paa alle Døre.
ANNINA Det er aldrig for sent at ville noget for Alvor.
FULDMÆGTIG
LØWENER
De ved godt, Annina, at, da De forlovede Dem med min saakaldte Ven Heide, saa blev det for sent for mig — til alting.
ANNINA (heftig) Og det siger De, som en Anklage mod mig, der i Aarevis gik og ventede paa Dem; aa, De ved ikke, nej, ingen Mand ved, hvor en ung Pige kan gaa og haabe angstfuld paa sit Livs Lykke uden at kunne røbe det med en Mine.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Men hvorfor —
ANNINA Hvorfor jeg brød overtvært, vil De sige! Kan De huske en Dag, hvor vi mødtes ved Søerne — nej, det kan De vel ikke. Det var ved Solnedgang, alting straalede, som om selve Luften var af Guld. Saa korn De gaaende imod mig, ganske langsomt, og den underlig rislende Fornemmelse gik igennem mig, som man har i afgørende Øjeblikke. Der kommer han, nu siger han det, nu endelig! De stansede og hilste paa mig med det Smil, jeg elskede —
FULDMÆGTIG
LØWENER
Og saa?
ANNINA Saa sagde De: «Undskyld, der er Sporvognen, det er den, jeg venter paa.».
FULDMÆGTIG
LØWENER
Og det blev De saa ulykkelig over?
ANNINA Ulykkelig — ja, men mest vred. Min lange, tavse Kærlighed og mine ønsker og Længsler, der var saa unge og stæerke, de blev i et Nu til flammende Vrede over Deres Ligegyldighed. Det hjalp mig over Sorgen, tror jeg Og da jeg gik hjem i Skumringen, saa lovede jeg mig selv, at — naa, nogle Dage efter var jeg forlovet med Heide.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Altsaa, havde jeg ikke mødt Dem den Dag, saa maaske.
ANNINA Saa maaske jeg gik og ventede paa Dem endnu.
FULDMÆGTIG
LØWENER
De er bitter, men maaske De har Ret. Jeg har ikke forstaaet at gribe Øjeblikket i Farten, og derfor kunde De være bleven saa meget for mig,
ja alt, for De har netop det, jeg mangler, den raske Beslutsomhed, der ikke gaar paa Akkord. Derfor beundrer jeg Dem, nu som dengang, nej, meget meget mere, og hvis engang —
ANNINA Jeg beder Dem — tal ikke om det! – Sagde De ikke selv, at der stod «for sent» paa alle Døre?
FULDMÆGTIG
LØWENER
Og svarede De ikke dertil, at det aldrig er for sent at ville noget for Alvor.
Festdekoratør Wulff kommer ind fra højre.

2. AKT
5. SCENE
Løwener. Annine. Wulff.
DEKORATØR
WULFF
Ah, der er Hr. Løwener! Jeg beder undskylde, det var blot en lille Bemærkning, jeg i Forbigaaende ønskede at gøre til Hr. Fuldmægtigen.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Fru Heide, De kender vist Festdekoratør Wulff?
ANNINA (hilser)
DEKORATØR
WULFF
Jeg havde vist den Ære at se Fruen forleden! Maaske en Slægtning af Direktøren?
FULDMÆGTIG
LØWENER
Ja, fjern.
DEKORATØR
WULFF
Ah — glæder mig særdeles! Det var netop i Anledning af Direktøren, at jeg vilde tillade mig et lille Spørgsmaal, inden jeg gaar! Jeg maa nemlig afsted — der skal foretages on Omordning af Frugt- og slaveudstillingen — har De ikke set den — meget interessant! Der er en Kæmpekaalrabi, der vejer 240 Pd. eller maaske dog noget mindre. Jeg har arrangeret den som Centrum mellem to Buster af Ceres og Flora med Neg omkring — gør sig storartet. Men enfin, det var blot det, jeg vilde berøre til Fuldmægtigen – saa vidt jeg ved, spiller Frøken Rosenhjelm ikke nogen Rolle ved Tableauerne, men nu erfarer jeg, at en Forlovelse mellem hende og Direktør Heide er nærforestaaende.
ANNINA (studser)
FULDMÆGTIG
LØWENER
(ser paa hende)
Virkelig!
DEKORATØR
WULFF
Jeg antager ikke, at jeg røber nogen Familiehemmelighed, siden Frøken Fanny Kvist allerede er mellem de Indviede. Men synes Fuldmægtigen saa ikke, at man burde arrangere et Tableau for de To alene, Romeo og Julie eller Tristan og Isolde, – ja, finder De ikke?
FULDMÆGTIG
LØWENER
Ideen er smuk, men jeg tror dog —
DEKORATØR
WULFF
Finder Fruen ikke —? Man vil jo gerne gøre en Mand som Direktør Heide til Behag, og det vil jo heller ikke være mere end rimeligt, at sætte hans tilkommende Frue paa en saa fremskudt Plads som muligt, en charmant, ung Dame med en saa glimrende Fremtid.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Ganske vist —
DEKORATØR
WULFF
Et veldædigt øjemed er jo som skabt til at fremme den Slags – om jeg saa maa sige — Kurtiseren — et Blik i Forbigaaende — et lille Møde — det gaar som af sig selv — hi hi, men selvfølgelig, intet kunde være mig fjernere end at være indiskret, saa jeg giver min Ide ganske i Hænderne paa Hr. Fuldmæegtigen, hvis Takt og Smag er saa bekendt.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Jeg beder, kære Hr. Wulff —
DEKORATØR
WULFF
Frue — Hr. Fuldmægtig — jeg tillader mig at gøre Dem min Kompliment.
Han hilsar og gaar ind i Entreen.

2. AKT
6. SCENE
Løwener. Annina. Senere hele Selskabet fra Aktens Begyndelse.
ANNINA Er det sandt, hvad den Mand sagde?
FULDMÆGTIG
LØWENER
Hvilket?
ANNINA Det med min — med Heide og Vibeke?
FULDMÆGTIG
LØWENER
Det ser næsten saadan ud.
ANNINA Det maa ikke ske.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Hvem skulde sætte sig imod det?
ANNINA Jeg.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Hvorfor?
ANNINA Fordi jeg ikke vil have det.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Men hvad kan De gøre derimod?
ANNINA (heftig)
Hvad jeg kan gøre! Det er da endnu min Mand, skulde jeg mene, og mit Hus og mit Hjem, om jeg vil. Jeg vil tale med hende, baade med ham og hende.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Annina, De kan da ikke mene — sig mig, hvorfor tager De dette saa heftigt?
ANNINA Fordi — fordi jeg holder af Vibeke.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Jeg troede ikke, hun stod Dem saa nær.
ANNINA Hun er jo min Kusine, jeg har set hende vokse op — trods alle Nykker og Luner er hun meget for god til alt hans — ja, for god til hele det tomme Flitter.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Jeg tror netop, hun sætter Pris paa Livets Flitter, og naar hun nu kunde blive tilfreds, ved det?
ANNINA Tilfreds! Er det da nok! Skal Livet ikke helst gøre hende til et dygtigt og godt Menneske, og det kan hun blive, hvis hun bliver taget rigtigt.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Men lægger De særlig Vægt paa det? Bryder man sig overhovedet om, hvorvidt Andre bliver til dygtige og gode Mennesker — saadan ud i Vejret — det tror jeg ikke paa.
ANNINA (usikker)
Husk, en ung Pige er som et ubeskrevet Blad Papir; Ingen ved, hvad der kommer til at staa derpaa, men saa meget ved jeg, at det bliver aldrig noget godt, hvis hun faar ham til Mand.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Aa, det er jo en Frase, det der, det ved De godt. Sig mig ærligt, vilde De tage Dem dette nær, hvis Talen var om en Anden end Heide?
ANNINA Naturligvis, hvor kan De tro —
(slaar om)
De har Ret — nej, saa var det mig ligegyldigt.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Aa, Annina, kan jeg tro det — er De misundelig her?
ANNINA Misundelig — kan hænde, det ved jeg ikke. Hvor kan man gøre sig den Slags klart — lige med eet. Men det ved jeg, at dette skal ikke ske, uden Vibeke tager mig med paa Raad —
FULDMÆGTIG
LØWENER
Men —
ANNINA Jeg vil ikke betragtes som et Nul — som ikke værende til, og i det Regnestykke her sættes op, der skal de faa Lov at tælle mig med. Nu kommer de Andre, saa farvel!
Hun gaar ud i Entreen.
FULDMÆGTIG
LØWENER
(ser efter hende)
Dette begynder at se mig broget ud.
Vibeke kommer ind fra venstre.
VIBEKE Var det ikke Annina, hvorfor gik hun?
FULDMÆGTIG
LØWENER
For ikke at gribe forstyrrende ind i de alvorlige Forhandlinger.
Man hører Latter og Tale. Selskabet kommer efterhaanden samtalende ind fra højre.
DIREKTØR
HEIDE
(til Rosenhjelm og Vibeke) Saa vil jeg tage Afsked. Altsaa glæder jeg mig til, at Damerne vil spise til Middag hos mig i mit Hjem før Festen, saa at vi kan tage sammen derhen.
VIBEKE Tak.
FRU
ROSENHJELM
Det skal være os en Glæde.
DIREKTØR
HEIDE
Mine Damer, paa Gensyn!
Man hilser og gaar ud i Entreen
FRU
ROSENHJELM
Kære Barn, nu maa vi tænke over, hvad for en Kjole, der klæder Dig bedst.
Madam Sørensen kommer ind fra venstre og bliver staaende ved Døren.
MADAM
SØRENSEN
Jeg siger saa mange Tak for Sukkerladen.
VIBEKE Mama, Du har vist glemt Madam Sørensen.
FRU
ROSENHJELM
(utaalmodig)
Jeg har jo sagt, at hun maa vente.
LØJTNANT
FRIIS
(til Justitsraad Engbølle)
Tror Justitsraaden, at Sandalerne skal være af Saffian?
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Pokker i Vold med Deres Sandaler.(vender sig)
Hør nu, mine Damer —
FABRIKANT
KVIST
Jo, for ser De, mine Damer —
EN DAME Hvor kan De dog sige det, Hr. Kvist —
EN ANDEN DAME Men bedste Hr. Kvist —
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
(irriteret)
Bliver da det hele ikke til andet end Vrøvl!
KOMTESSE
SPARRE
Hr. Løwener, finder De ikke ogsaa, at blandet Selskab ødelægger det hele?
FRU KVIST Nej, siger De ikke, Hr. Løwener, at de bredere Lag, de kan ikke undværes?
KOMTESSE
SPARRE
I saa Tilfælde maa jeg bede mig fritaget for at —
FRU KVIST Ser man maaske ikke ved enhver veldædig Fest, at —
EN DAME Da maa jeg tilforladelig sige, at —
EN ANDEN DAME Har De maaske nogensinde hørt andet, end at —
TÆPPE

I VELDÆDIGT ØJEMED: INTRO1. AKT2. AKT3. AKT4. AKTANMELDELSER